An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Boird Bhainistíochta) Ar Aghaidh (CUID VI Ilghnéitheach)

51 1998

AN tACHT OIDEACHAIS, 1998

CUID V

An Príomhoide agus na Múinteoirí

Feidhmeanna an Phríomhoide agus na múinteoirí.

22. —(1) Beidh freagracht, de réir an Achta seo, ar Phríomhoide scoile aitheanta agus ar na múinteoirí i scoil aitheanta, faoi stiúradh an Phríomhoide, as an teagasc a chuirfear ar fáil do mhic léinn sa scoil agus cuideoidh siad, i gcoitinne, le hoideachas agus forbairt phearsanta na mac léinn sa scoil sin.

(2) Gan dochar d'fho-alt (1), déanfaidh an Príomhoide agus na múinteoirí—

(a) an fhoghlaim a spreagadh agus a chothú i mic léinn,

(b) meastóireacht rialta ar mhic léinn agus tuairisc faoi thorthaí na meastóireachta a thabhairt go tréimhsiúil do na mic léinn agus dá dtuismitheoirí,

(c) i dteannta a chéile, comhoibriú idir an scoil agus an pobal dá bhfónann sí a chur chun cinn, agus

(d) faoi réir théarmaí aon chomhaontaithe chomhchoitinn is infheidhme agus faoi réir a gconartha fostaíochta, na dualgais sin a chomhlíonadh—

(i) i gcás múinteoirí, a shannfaidh an Príomhoide dóibh nó a shannfar dóibh ar threoir ón bPríomhoide, agus

(ii) i gcás an Phríomhoide, a shannfaidh an bord dó nó di.

An Príomhoide.

23. —(1) Déanfaidh bord, de réir nósanna imeachta a bheidh comhaontaithe ó am go ham idir an tAire, an pátrún, eagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus aon cheardchumann aitheanta nó comhlachas foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, duine a cheapadh chun na scoile i gcáil lánaimseartha le bheith ina Phríomhoide nó ina Príomhoide ar an scoil sin faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tAire ó am go ham, le toiliú an Aire Airgeadais.

(2) I dteannta na bhfeidhmeanna de chuid Príomhoide dá bhforáiltear in alt 22

(a) beidh an Príomhoide freagrach as bainistíocht na scoile ó lá go lá, lena n-áirítear múinteoirí agus foireann eile na scoile a threorú agus a stiúradh, agus beidh sé nó sí cuntasach don bhord as an mbainistíocht sin,

(b) tabharfaidh an Príomhoide ceannaireacht do mhúinteoirí agus d'fhoireann eile agus do mhic léinn na scoile,

(c) beidh an Príomhoide freagrach, mar aon leis an mbord, le tuismitheoirí mac léinn agus leis na múinteoirí, as timpeallacht scoile a chruthú a thacaíonn leis an bhfoghlaim i measc na mac léinn agus a chuireann forbairt ghairmiúil na múinteoirí chun cinn,

(d) déanfaidh an Príomhoide, faoi stiúradh an bhoird agus i gcomhairle leis na múinteoirí, leis na tuismitheoirí agus, a mhéid is cuí dá n-aois agus dá dtaithí, leis na mic léinn, cuspóirí a leagan amach don scoil agus faireachán a dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí sin, agus

(e) déanfaidh an Príomhoide tuismitheoirí mac léinn sa scoil a spreagadh le páirt a ghlacadh in oideachas na mac léinn sin agus i ngnóthú chuspóirí na scoile.

(3) Beidh ag Príomhoide, chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo a chomhall, na cumhachtaí sin go léir is gá nó is fóirsteanach chuige sin, agus déanfaidh an Príomhoide a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhall de réir cibé beartais a chinnfidh an bord ó am go ham agus de réir rialachán arna ndéanamh de réir alt 33 .

(4) Beidh an Príomhoide i dteideal a bheith ina chomhalta nó ina comhalta d'aon choiste agus de gach coiste arna cheapadh ag bord.

(5) Más rud é, ag tosach feidhme an ailt seo, gur duine nó comhlacht daoine seachas bord na scoile fostóir an Phríomhoide in iar-bhunscoil, ansin beidh feidhm ag fo-alt (1) amhail is dá ndéanfaí an duine nó an comhlacht arb é nó í, ag an tosach feidhme sin agus ó am go ham dá éis sin, an fostóir sin a chur in ionad an bhoird mar a thagraítear dó san fho-alt sin.

(6) Le linn don Phríomhoide a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo a fheidhmiú, rachaidh sé nó sí, nuair is indéanta é, i gcomhairle le múinteoirí agus foireann eile na scoile.

Forálacha a bhaineann leis an bhfoireann.

24. —(1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh bord cibé daoine agus cibé líon daoine a cheapadh mar mhúinteoirí agus mar fhoireann eile scoile a mheasfaidh an bord ó am go ham is gá chun a chumhachtaí agus a fheidhmeanna faoin Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Beidh líon agus cáilíochtaí múinteoirí agus foirne eile scoile, a bheidh le híoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, faoi réir cheadú an Aire le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

(3) Ceapfaidh bord múinteoirí agus foireann eile, a bheidh le híoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, agus féadfaidh sé na múinteoirí agus an fhoireann sin a chur ar fionraí nó a dhífhostú, de réir nósanna imeachta a bheidh comhaontaithe ó am go ham idir an tAire, an pátrún, eagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus aon cheardchumann aitheanta agus comhlachas foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí nó d'fhoireann eile, de réir mar is cuí.

(4) Maidir leis na nósanna imeachta a bhí, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, á gcur i bhfeidhm i ndáil le múinteoirí nó foireann eile a cheapadh, a chur ar fionraí agus a dhífhostú, leanfar de bheith á gcur i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin go dtí go gcomhaontófar nósanna imeachta dá bhforáiltear i bhfo-alt (3).

(5) Is é nó is í an tAire, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, a chinnfidh téarmaí agus coinníollacha fostaíochta múinteoirí agus foirne eile scoile a gceapfaidh bord iad agus a bheidh le híoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

(6) Más rud é go mbeidh an t-iomlán nó cuid de luach saothair agus d'aoisliúntas múinteoirí agus foirne eile scoile á íoc nó le híoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, is é nó is í an tAire, le comhthoiliú an Aire Airgeadais, a chinnfidh an luach saothair nó an t-aoisliúntas sin ó am go ham.

(7) Más rud é, ag tosach feidhme an ailt seo, gur duine nó comhlacht daoine seachas bord na scoile fostóir na múinteoirí nó na foirne eile in iar-bhunscoil, ansin beidh feidhm ag fo-ailt (1), (3) agus (5) amhail is dá ndéanfaí an duine nó an comhlacht arb é nó í, ag an tosach feidhme sin agus ó am go ham dá éis sin, an fostóir sin a chur in ionad an bhoird mar a thagraítear dó san fho-alt sin.

(8) Ach amháin i gcás comhaontaithe dá bhforáiltear i bhfo-alt (3), ní bheidh d'éifeacht le haon ní san Acht seo na téarmaí agus na coinníollacha faoina raibh múinteoirí agus foireann eile scoile fostaithe roimh thosach feidhme an Achta seo a athrú tar éis an tosach feidhme sin.

(9) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le múinteoirí nó foireann eile scoile a bheidh bunaithe nó faoi chothabháil ag coiste gairmoideachais.