An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V An Príomhoide agus na Múinteoirí) Ar Aghaidh (CUID VII An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta)

51 1998

AN tACHT OIDEACHAIS, 1998

CUID VI

Ilghnéitheach

Scoilbhliain, seachtain scoile, lá scoile.

25. —Féadfaidh an tAire, ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle le pátrúin, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, na nithe seo a leanas a fhorordú—

(a) an líon íosta laethanta i scoilbhliain a mbeidh scoil ar oscailt lena linn chun mic léinn a ghlacadh agus teagasc a chur ar fáil dóibh,

(b) an líon íosta uaireanta an chloig teagaisc i lá scoile nó i seachtain scoile, agus

(c) nithe ar bith a bhaineann le fad na scoilbhliana, na seachtaine scoile nó an lae scoile agus le heagrú agus struchtúr na bliana, na seachtaine nó an lae sin.

Cumann tuismitheoirí.

26. —(1) Féadfaidh tuismitheoirí mac léinn scoile aitheanta cumann tuismitheoirí don scoil sin a bhunú agus a chothabháil as measc a lín agus beidh an ceart ag tuismitheoirí uile mhic léinn na scoile sin a bheith ina gcomhaltaí den chumann sin.

(2) Déanfaidh cumann tuismitheoirí leasanna na mac léinn i scoil a chur chun cinn i gcomhar le bord, le Príomhoide, le múinteoirí agus le mic léinn na scoile agus, chun na críche sin, féadfaidh sé—

(a) comhairle a thabhairt don Phríomhoide nó don bhord maidir le haon ní a bhaineann leis an scoil agus beidh aird ag an bPríomhoide nó ag an mbord, de réir mar a bheidh, ar aon chomhairle den sórt sin, agus

(b) clár gníomhaíochtaí a ghlacadh lena ndéanfar páirteachas tuismitheoirí, i gcomhairle leis an bPríomhoide, in oibriú na scoile, a chur chun cinn.

(3) Déanfaidh an bord teagmháil a chur chun cinn idir an scoil, tuismitheoirí mac léinn sa scoil sin agus an pobal agus, i gcás tuismitheoirí ar mian leo cumann tuismitheoirí a bhunú, déanfaidh sé éascaíocht dóibh agus tabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach dóibh agus do chumann tuismitheoirí nuair a bheidh sé bunaithe.

(4) (a) Déanfaidh cumann tuismitheoirí, tar éis dul i gcomhairle lena chomhaltaí, rialacha lena rialófar a chruinnithe agus a ghnó agus seoladh a ghnóthaí.

(b) Más rud é go mbeidh cumann tuismitheoirí cleamhnaithe le cumann náisiúnta tuismitheoirí, beidh na rialacha dá dtagraítear i mír (a) i gcomhréir le treoirlínte a bheidh eisithe ag an gcumann náisiúnta tuismitheoirí sin le comhthoiliú an Aire.

Faisnéis do mhic léinn agus comhairle mac léinn.

27. —(1) Déanfaidh bord nósanna imeachta a bhunú agus a chothabháil chun faisnéis a thabhairt do mhic léinn i scoil maidir le gníomhaíochtaí na scoile.

(2) Maidir leis na nósanna imeachta a bhunófar agus a chothabhálfar faoi fho-alt (1), éascóidh siad páirteachas na mac léinn in oibriú na scoile, ag féáchaint d'aois agus do thaithí na mac léinn, in éineacht lena dtuismitheoirí agus lena múinteoirí.

(3) Féadfaidh mic léinn iar-bhunscoile comhairle mac léinn a bhunú agus, gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), spreagfaidh bord iar-bhunscoile na mic léinn chun comhairle mac léinn a bhunú agus déanfaidh sé éascaíocht, agus tabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach—

(a) do mhic léinn ar mian leo comhairle mac léinn a bhunú, agus

(b) do chomhairlí mac léinn nuair a bheidh siad bunaithe.

(4) Déanfaidh comhairle mac léinn leasanna na scoile agus páirteachas mac léinn i ngnóthaí na scoile a chur chun cinn, i gcomhar leis an mbord, leis na tuismitheoirí agus leis na múinteoirí.

(5) Is é an bord a tharraingeoidh suas na rialacha le haghaidh comhairle mac léinn a bhunú, i gcomhréir le cibé treoirlínte a eiseoidh an tAire ó am go ham, agus féadfaidh na rialacha sin socrú a bheith iontu le haghaidh comhaltaí a thoghadh agus comhairle mac léinn a dhíscaoileadh.

(6) Féadfaidh comhairle mac léinn, tar éis dul i gcomhairle leis an mbord, rialacha a dhéanamh lena rialófar a cruinnithe agus a gnó agus seoladh a gnóthaí.

Nósanna imeachta maidir le gearáin agus nósanna imeachta eile.

28. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle le pátrúin scoileanna aitheanta, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, nósanna imeachta a fhorordú ar dá réir—

(a) a fhéadfaidh tuismitheoir mic léinn nó, i gcás mic léinn a bhfuil 18 mbliana d'aois slánaithe aige nó aici, an mac léinn, achomharc a dhéanamh chun an bhoird in aghaidh cinnidh múinteora nó comhalta eile foirne scoile,

(b) a éistfear gearáin ó mhic léinn nó óna dtuismitheoirí, ar gearáin iad a bhaineann le scoil na mac léinn (seachas gearáin a bhféadfar déileáil leo faoi mhír (a) nó faoi alt 29 ), agus

(c) a dhéanfar gníomh leigheasta iomchuí, i gcás inar gá sin, de dhroim achomhairc nó mar fhreagra ar ghearán.

(2) Beidh aird ag an Aire, le linn nósanna imeachta a fhorordú chun críocha an ailt seo, ar a inmhianaithe atá sé achomhairc a chinneadh agus gearáin a réiteach sa scoil lena mbaineann.

Achomhairc chuig an Ard-Rúnaí.

29. —(1) Más rud é, maidir le bord nó le duine atá ag gníomhú thar ceann an bhoird—

(a) go n-eisiafaidh sé nó sí mac léinn go buan ó scoil, nó

(b) go ndéanfaidh sé nó sí mac léinn a fhionraí ó fhreastal ar scoil ar feadh tréimhse a fhorordófar chun críche na míre seo, nó

(c) go ndiúltóidh sé nó sí mac léinn a rollú i scoil, nó

(d) go ndéanfaidh sé nó sí cinneadh d'aicme a gcinnfidh an tAire ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle le pátrúin, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile, le ceardchumainn aitheanta agus le comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, go bhféadfar achomharc a dhéanamh ina haghaidh de réir an ailt seo,

féadfaidh tuismitheoir an mhic léinn nó, i gcás mic léinn a bhfuil 18 mbliana d'aois slánaithe aige nó aici, an mac léinn, laistigh de thréimhse réasúnach ón dáta ar cuireadh an cinneadh in iúl don tuismitheoir nó don mhac léinn agus tar éis aon nósanna imeachta achomhairc a bheidh curtha ar fáil ag an scoil nó ag an bpátrún de réir alt 28 a bheith tugtha chun críche, achomharc in aghaidh an chinnidh sin a dhéanamh chun Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta agus déanfaidh coiste a cheapfar faoi fho-alt (2) an t-achomharc sin a éisteacht.

(2) Déanfaidh an tAire, d'fhonn achomharc faoin alt seo a éisteacht agus a chinneadh, coiste amháin nó níos mó a cheapadh (dá ngairtear “coiste achomhairc” san alt seo) agus beidh Cigire agus cibé daoine eile is cuí leis an Aire ar gach coiste acu sin.

(3) Más rud é go gceapfar coiste faoi fho-alt (2), déanfaidh an tAire duine amháin dá líon a cheapadh chun bheith ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcoiste sin agus, i gcás comhionannais vótaí, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag an gcathaoirleach.

(4) Gníomhóidh coiste achomhairc, le linn achomharc faoin alt seo a éisteacht agus a chinneadh, de réir cibé nósanna imeachta a chinnfidh an tAire ó am go ham tar éis dul i gcomhairle le pátrúin, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí agus cinnteofar leis na nósanna imeachta sin—

(a) go gcabhrófar leis na páirtithe san achomharc teacht ar chomhaontú maidir leis na nithe is ábhar don achomharc i gcás ina mbeidh an coiste achomhairc den tuairim gurb indéanta teacht ar chomhaontú den sórt sin sna himthosca,

(b) go seolfar éisteachtaí leis an bhfoirmiúlacht is lú a bheidh ar comhréir le héisteacht chóir a thabhairt do gach páirtí, agus

(c) go ndéileálfar le hachomhairc laistigh de thréimhse 30 lá ón dáta ar a bhfaighidh an tArd-Rúnaí an t-achomharc, ach amháin más rud é, ar iarratas i scríbhinn ón gcoiste achomhairc ina luafar na cúiseanna atá le moill i dtaca leis an achomharc a chinneadh, go dtoileoidh an tArd-Rúnaí i scríbhinn an tréimhse a fhadú de thréimhse nach faide ná 14 lá.

(5) Ar achomharc a dhéanfar faoin alt seo a chinneadh, déanfaidh an coiste achomhairc fógra i scríbhinn maidir lena chinneadh ar an achomharc agus maidir leis na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh sin a chur chuig an Ard-Rúnaí.

(6) Más rud é—

(a) go seasfaidh coiste achomhairc le casaoid go hiomlán nó go páirteach, agus

(b) gur dealraitheach don choiste achomhairc gur ceart aon ní ab ábhar don chasaoid (a mhéid a seasadh léi) a leigheas,

cuirfidh an coiste achomhairc moltaí faoi bhráid an Ard-Rúnaí maidir leis an ngníomh a bheidh le déanamh.

(7) A luaithe is indéanta tar éis don Ard-Rúnaí an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a fháil—

(a) déanfaidh an tArd-Rúnaí cinneadh an choiste achomhairc agus na cúiseanna a bhí leis a chur in iúl, trí fhógra i scríbhinn, don duine a rinne an t-achomharc agus don bhord, agus

(b) i gcás lena mbaineann fo-alt (6), féadfaidh an tArd-Rúnaí, san fhógra sin, cibé ordacháin a thabhairt don bhord is dealraitheach don Ard-Rúnaí (ag féachaint d'aon mholtaí a bheidh déanta ag an gcoiste achomhairc) a bheith fóirsteanach chun an ní ab ábhar don achomharc a leigheas agus gníomhóidh an bord de réir na n-ordachán sin.

(8) Déanfaidh an tAire, i gcomhairle le pátrúin scoileanna, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, oibriú an ailt seo agus alt 28 a athbhreithniú ó am go ham agus beidh an chéad athbhreithniú den sórt sin ann tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis thosach feidhme an ailt seo.

(9) I gcás scoile a bheidh bunaithe nó faoi chothabháil ag coiste gairmoideachais, is chun an choiste gairmoideachais a bheidh ábhar achomhairc ann in aghaidh chinneadh ó bhord na scoile sin, ar an gcéad ásc, agus ina dhiaidh sin chun an Ard-Rúnaí de réir fho-alt (1).

(10) Déanfaidh an tAire, ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle le coistí gairmoideachais, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí agus le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, na nithe seo a leanas a fhorordú—

(a) na nósanna imeachta le haghaidh achomharc faoin alt seo chun coistí gairmoideachais, agus

(b) cé na hachomhairc lena bhfiosrófar an raibh an nós imeachta a ghlac bord, le linn dó teacht ar chinneadh nó le linn dó achomharc a sheoladh, cóir agus réasúnach agus cé na hachomhairc a sheolfar trí athéisteacht iomlán.

(11) Féadfaidh an tArd-Rúnaí, de réir ailt 4(1)(i) agus 9 den Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, an fhreagracht i gcomhlíonadh na bhfeidhmeanna a bhfuil an tArd-Rúnaí freagrach iontu faoin alt seo a shannadh d'oifigeach eile de chuid na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.

(12) Chun críocha fho-alt (1)(c), ciallaíonn “mac léinn” duine a iarrann rollú i scoil agus féadfaidh an duine sin, nó tuismitheoirí an duine sin, achomharc a dhéanamh in aghaidh diúltú é nó í a rollú ar an modh céanna ar a bhféadfaidh mac léinn, nó tuismitheoirí mic léinn, achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh faoin alt seo.

Curaclam.

30. —(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham, tar éis dul i gcomhairle le pátrúin scoileanna, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, de réir mar is cuí leis an Aire, an curaclam do scoileanna aitheanta a fhorordú, eadhon—

(a) na hábhair a bheidh le tairiscint i scoileanna aitheanta,

(b) siollabas gach ábhair,

(c) an méid ama teagaisc a thabharfar do gach ábhar, agus

(d) an soláthar treorach agus comhairliúcháin a bheidh le tairiscint i scoileanna.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)

(a) beidh aird ag an Aire ar a inmhianaithe atá sé cabhrú le scoileanna a gcumhachtaí a fheidhmiú de réir mar a fhoráiltear faoi fho-alt (4),

(b) beidh aird ag an Aire ar spiorad sainiúil scoile nó aicme scoile le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo a fheidhmiú,

(c) féadfaidh an tAire ordacháin a thabhairt do scoileanna, i gcás inar cuí leis nó léi é, a chinntiú go bhfuil na hábhair agus na siollabais a leantar sna scoileanna sin cuí agus oiriúnach do riachtanais oideachais agus ghairme na mac léinn sna scoileanna sin,

(d) cinnteoidh an tAire, maidir leis an méid ama teagaisc a thabharfar d'ábhair ar an gcuraclam de réir mar a chinnfidh an tAire i ngach lá scoile, gur méid é a fhágfaidh gur féidir cibé am réasúnach teagaisc a chinnfidh an bord le toiliú an phátrúin a thabhairt d'ábhair a bhaineann le spiorad sainiúil na scoile nó a éiríonn as an spiorad sin, agus

(e) ní cheanglóidh an tAire ar aon mhac léinn freastal ar theagasc in ábhar ar bith atá contrártha do choinsias thuismitheoir an mhic léinn nó, i gcás mic léinn a bhfuil 18 mbliana d'aois slánaithe aige nó aici, do choinsias an mhic léinn.

(3) Féadfaidh an tAire—

(a) dul i gcomhairle leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus le cibé daoine eile nó comhlachtaí eile daoine is cuí leis an Aire maidir le haon ní a bhaineann leis an gcuraclam do scoileanna aitheanta, agus

(b) cibé comhlachtaí daoine is cuí leis an Aire a bhunú chun taighde a sheoladh agus comhairle a thabhairt dó nó di maidir le nithe a bhaineann lena dhualgais nó lena dualgais faoin alt seo.

(4) Féadfaidh scoil, faoi réir an cheanglais go ndéanfar an curaclam arna chinneadh ag an Aire a mhúineadh sa scoil sin, cúrsaí teagaisc a chur ar fáil i cibé ábhair eile is cuí leis an mbord.

Múineadh trí Ghaeilge.

31. —(1) Bunóidh an tAire comhlacht daoine—

(a)  (i) chun soláthar téacsleabhar agus áiseanna d'fhoghlaim agus do mhúineadh trí Ghaeilge a phleanáil agus a chomheagrú,

(ii) chun comhairle a thabhairt don Aire maidir le beartais a bhaineann le hoideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil agus a chur chun cinn i scoileanna aitheanta i gcoitinne agus i scoileanna atá suite i limistéar Gaeltachta,

(iii) chun seirbhísí taca a chur ar fáil do na scoileanna sin trí mheán na Gaeilge, agus

(iv) chun taighde a sheoladh ar aon ní nó ar gach ní lena mbaineann an mhír seo,

agus

(b) chun soláthar téacsleabhar agus áiseanna d'fhoghlaim agus do mhúineadh na Gaeilge a phleanáil agus a chomheagrú agus chun taighde a sheoladh, agus comhairle a thabhairt don Aire, maidir le straitéisí a bhfuil de chuspóir leo feabhas a chur ar éifeachtacht mhúineadh na Gaeilge i scoileanna aitheanta agus i lárionaid oideachais.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú arna dhéanamh le toiliú an Aire Airgeadais, aon cheann dá fheidhmeanna nó dá feidhmeanna i leith na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a tharmligean chuig an gcomhlacht a bhunófar de réir an fho-ailt sin agus déanfaidh an comhlacht sin na feidhmeanna sin a chomhall faoi stiúradh agus faoi rialú an Aire.

(3) Maidir leis an gcomhlacht a bhunófar de réir fho-alt (1)

(a) déanfaidh sé, le toiliú an Aire, coiste a bhunú chun cabhrú leis na feidhmeanna a thugtar dó faoi fho-alt (1)(b) a chomhlíonadh, agus

(b) féadfaidh sé tráth ar bith, le toiliú an Aire, coiste a cheapfar faoin bhfo-alt seo a dhíscaoileadh nó comhaltas den sórt sin a bhaint de chomhalta coiste.

(4) Déanfaidh an comhlacht a bhunófar de réir fho-alt (1), ó am go ham, de réir mar is cuí leis, comhairle a thabhairt don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir le nithe a bhaineann—

(a) le múineadh na Gaeilge,

(b) le hoideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge, lena n-áirítear nithe a bhaineann leis an gcuraclam do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna a chuireann oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil agus le nósanna imeachta measúnachta a úsáidtear sna scoileanna sin, agus

(c) le riachtanais oideachais daoine a chónaíonn i limistéar Gaeltachta,

agus beidh aird ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ar aon chomhairle den sórt sin le linn di a feidhmeanna a fheidhmiú.

(5) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon ordú arna dhéanamh faoin alt seo, lena n-áirítear ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(6) I ngach bliain airgeadais, féadfaidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais deontas nó deontais a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, don chomhlacht a cheapfar de réir fho-alt (1) chun críocha caiteachais ag an gcomhlacht sin i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(7) Féadfaidh an tAire cibé tacaíocht rúnaíochta agus riaracháin a mheasfaidh an tAire is gá a chur ar fáil do chomhlacht a bhunófar faoin alt seo.

Míbhuntáiste oideachasúil.

32. —(1) Déanfaidh an tAire le hordú, tar éis dul i gcomhairle le pátrúin, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile, le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí agus le cibé daoine eile is cuí leis an Aire, coiste a bhunú, dá ngairtear an “coiste um míbhuntáiste oideachasúil” anseo ina dhiaidh seo, chun comhairle a thabhairt dó nó di maidir le beartais agus straitéisí a bheidh le glacadh chun míbhuntáiste oideachasúil a shainaithint agus a cheartú.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ceapfaidh an tAire daoine chun bheith ina gcomhaltaí de choiste um míbhuntáiste oideachasúil ar feadh cibé tréimhse, nach faide ná trí bliana, is cuí leis nó léi agus féadfaidh sé nó sí na ceapacháin sin a athnuachan de réir mar is cuí leis nó léi.

(3) Déanfar suas lena leath de chomhaltas an choiste um míbhuntáiste oideachasúil a cheapadh as measc ainmnitheach ó cibé comhlachtaí saorálacha agus comhlachtaí eile a bhfuil cuspóirí acu is dóigh leis an Aire a bheith iomchuí maidir le hobair an choiste.

(4) Féadfaidh an tAire, le hordú, aon ordú arna dhéanamh faoin alt seo, lena n-áirítear ordú arna dhéanamh faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(5) Féadfaidh an coiste um míbhuntáiste oideachasúil, a luaithe is indéanta tar éis a bhunaithe agus, dá éis sin, ó am go ham de réir mar is cuí leis, ráiteas a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire ina luafar—

(a) beartais bheartaithe agus straitéisí beartaithe chun míbhuntáiste oideachasúil a shainaithint agus a cheartú, i ndáil le cibé tréimhse is cuí leis, agus

(b) na réimsí gníomhaíochta dá dtugann an coiste tosaíocht.

(6) Le linn don choiste um míbhuntáiste oideachasúil ráiteas dá bhforáiltear i bhfo-alt (5) a ullmhú, beidh aird aige ar na nithe seo a leanas—

(a) na hacmhainní, lena n-áirítear na hacmhainní airgeadais, atá ar fáil, agus

(b) leas an phobail i dtaca lena chinntiú go ndéanfar na hacmhainní atá ar fáil a chur chun feidhme ar mhodh éifeachtach éifeachtúil.

(7) I ngach bliain airgeadais, féadfaidh an tAire le comhthoiliú an Aire Airgeadais deontas nó deontais a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, don choiste um míbhuntáiste oideachasúil chun críocha caiteachais ag an gcoiste sin i gcomhlíonadh a fheidhmeanna.

(8) Féadfaidh an tAire cibé tacaíocht rúnaíochta agus riaracháin a mheasfaidh an tAire is gá a chur ar fáil don choiste um míbhuntáiste oideachasúil.

(9) San alt seo, ciallaíonn “míbhuntáiste oideachasúil” na baic ar an oideachas de dhroim míbhuntáiste shóisialta nó eacnamaíoch a choisceann mic léinn ar thairbhe chuí a bhaint as an oideachas i scoileanna.

Rialacháin.

33. —Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le pátrúin, le cumainn náisiúnta tuismitheoirí, le heagraíochtaí aitheanta bainistíochta scoile agus le ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do mhúinteoirí, rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt don Acht seo agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir le haon cheann nó le gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a) aitheantas a thabhairt do scoileanna agus aitheantas a tharraingt siar ó scoileanna;

(b) an tAire do thabhairt deontas do scoileanna agus do lárionaid oideachais;

(c) ceapadh agus cáilíochtaí daoine atá le fostú mar mhúinteoirí i scoileanna nó i lárionaid oideachais;

(d) cigireacht a dhéanamh ar scoileanna;

(e) tógáil, cothabháil agus trealmhú scoileanna;

(f) fad na scoilbhliana, na seachtaine scoile agus an lae scoile;

(g) mic léinn a ligean isteach i scoileanna;

(h) rochtain ar scoileanna ag oifigigh freastail scoile agus ag daoine eile;

(i) rochtain ar scoileanna agus ar lárionaid oideachais ag mic léinn atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais acu, lena n-áirítear nithe a bhaineann le cóiríocht réasúnach agus cúnamh agus trealamh teicniúil do mhic léinn den sórt sin;

(j) nósanna imeachta chun idirchaidreamh agus comhoibriú éifeachtach a chur chun cinn ag scoileanna agus lárionaid oideachais—

(i) le scoileanna eile agus lárionaid eile oideachais,

(ii) le húdaráis áitiúla (de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 1941 ),

(iii) le boird sláinte (de réir bhrí an Achta Sláinte, 1970 ), agus

(iv) le comhlachtaí saorálacha agus comhlachtaí eile a bhfuil spéis ar leith acu san oideachas, go háirithe, in oideachas mac léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu;

(k) achomhairc, agus

(l) curaclam scoileanna.

Bliain airgeadais.

34. —San Acht seo, ciallaíonn “bliain airgeadais” cibé tréimhse 12 mhí a fhorordóidh an tAire.

Leasú ar an Intermediate Education (Ireland) Act, 1878.

35. —(1) Leasaítear leis seo alt 5 den Intermediate Education (Ireland) Act, 1878, i bhfo-alt (4), trí “;provided that no examination shall be held in any subject of religious instruction, nor any payment made in respect thereof” a scriosadh.

(2) Gan dochar d'fheidhm an Intermediate Education (Ireland) Act, 1878, i leith mac léinn fireannach agus mac léinn baineannach araon, leasaítear leis seo alt 6 den Acht sin trí fho-alt (4) a aisghairm.

Leasú ar an Acht Oideachais Ghairme Beatha, 1930 .

36. —Leasaítear leis seo an tAcht Oideachais Ghairme Beatha, 1930

(a) in alt 105(1), trí “dá oifigigh” a scriosadh, agus

(b) in ailt 106 agus 107, trí “duine” a chur in ionad “oifigeach” agus in ionad “oifigigh”, cibé áit a bhfuil siad.

Lárionaid tacaíochta oideachais.

37. —(1) San alt seo ciallaíonn “lárionad tacaíochta oideachais” áit ina gcuirtear seirbhísí ar fáil do scoileanna, do mhúinteoirí, do thuismitheoirí, do bhoird agus do dhaoine iomchuí eile ar seirbhísí iad a thacaíonn leo le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhall ó thaobh oideachas a chur ar fáil agus ar áit í atá aitheanta chun na críche sin ag an Aire de réir fho-alt (2).

(2) Féadfaidh an tAire áit a aithint mar lárionad tacaíochta oideachais agus, i gcás ina n-aithneoidh an tAire áit amhlaidh, cuirfidh sé nó nó sí faoi deara ainm agus seoladh an lárionaid sin a thaifeadadh i gclár a choinneoidh an tAire agus a bheidh ar fáil lena iniúchadh ag daoine den phobal le linn gnáthuaireanta oibre.

(3) Beidh coiste bainistíochta ag lárionad tacaíochta oideachais chun gnó agus foireann an lárionaid sin a bhainistiú.

(4) Beidh coiste a bhunófar de réir fho-alt (3) ina chomhlacht corpraithe ag a mbeidh comharbas suthain agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha faoina ainm corpraithe agus ní bheidh aon ábhar caingne ann in aghaidh comhalta de bhord i leith aon ní a dhéanfaidh an comhalta sin de mheon macánta agus de bhun a gcuid feidhmeanna mar chomhaltaí den sórt sin.

(5) Féadfaidh an tAire aitheantas a tharraingt siar ó lárionad tacaíochta oideachais.

(6) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, rialacháin a dhéanamh maidir le gach ceann nó le haon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) nósanna imeachta chun coistí bainistíochta a cheapadh;

(b) ceapadh foirne agus luach saothair foirne;

(c) deontais a thabhairt do lárionaid tacaíochta oideachais;

(d) faisnéis a chur ar fáil don Aire maidir le haon ní a bhaineann le hoibriú lárionad tacaíochta oideachais;

(e) rochtain, ag daoine a cheapfaidh an tAire, ar lárionad tacaíochta oideachais agus ar thaifid airgeadais agus taifid eile an lárionaid tacaíochta oideachais sin, agus

(f) cibé nithe eile a bhaineann le hoibriú lárionad den sórt sin is cuí leis an Aire.