An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999) Ar Aghaidh (CUID II Uiscebhealaí Éireann)

1 1999

AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar chuige sin, le hordú nó le horduithe ón Taoiseach faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla a agus le haghaidh forálacha éagsúla agus chun achtacháin éagsúla a aisghairm le halt 38(1).

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “an Comhaontú” an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8ú lá de Mhárta, 1999, a bhfuil a théacs leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;

ciallaíonn “Comhlacht” comhlacht forfheidhmithe agus forléireofar “na Comhlachtaí” dá réir sin;

ciallaíonn “Comhaontú na Breataine-na hÉireann” an Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann arna dhéanamh i mBéal Feirste an 10ú lá d'Aibreán, 1998;

folaíonn “feidhm” cumhacht agus dualgas agus folaíonn tagairt d'fheidhm a chomhlíonadh, i leith cumhachta, tagairt don chumhacht a fheidhmiú agus, i leith dualgais, tagairt don dualgas a chomhall;

ciallaíonn “comhlacht forfheidhmithe” comhlacht forfheidhmithe arna bhunú leis an gComhaontú,

ciallaíonn “an Comhaontú Ilpháirtí” an Comhaontú ar thángthas air sna Caibidlí Ilpháirtí i mBéal Feirste an 10ú lá d'Aibreán, 1998, agus atá leagtha amach in Iarscríbhinn A a ghabhann le Comhaontú na Breataine-na hÉireann;

ciallaíonn “Aire Thuaisceart Éireann” aon Aire i dTuaisceart Éireann nó roinn i dTuaisceart Éireann arb é nó í an tAire sin a ceann;

ciallaíonn “an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas” an comhlacht arna bhunú leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8ú lá de Mhárta, 1999.

(2) Forléireofar an tAcht seo ag féachaint go cuí don Chomhaontú Ilpháirtí, do Chomhaontú na Breataine-na hÉireann agus don Chomhaontú (a mhéid a dhéantar socrú leis an Acht seo ar socrú é a dhéantar de bhun an Chomhaontaithe, is forlíonadh air nó a ghabhann leis).

(3) San Acht seo—

(a) aon tagairt do Chuid nó d'alt is tagairt í do Chuid nó d'alt den Acht seo mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe,

(b) aon tagairt d'fho-alt, do mhír nó d'fhomhír, is tagairt í don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil ina bhfuil an tagairt mura gcuirtear in iúl gur tagairt d'fhoráil éigin eile atá beartaithe, agus

(c) aon tagairt d'aon achtachán, forléireofar í mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú, cibé acu roimh an Acht seo a rith nó dá éis, le haon achtachán ina dhiaidh sin nó faoi.

Páirteachas comhaltaí den Rialtas agus Airí Stáit sa Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas.

3. —Ag cruinnithe den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas, féadfaidh duine amháin nó níos mó díobh seo a leanas ionadaíocht a dhéanamh thar ceann an Rialtais, is é sin le rá, an Taoiseach, Airí eile den Rialtas agus Airí Stáit.

Páirteachas comhaltaí den Rialtas agus Airí Stáit i gComhairle na Breataine-na hÉireann.

4. —Ag cruinnithe de Chomhairle na Breataine-na hÉireann arna bunú leis an gComhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag bunú Comhairle de chuid na Breataine-na hÉireann arna dhéanamh i mBaile Átha Cliath an 8ú lá de Mhárta, 1999, féadfaidh duine amháin nó níos mó díobh seo a leanas ionadaíocht a dhéanamh thar ceann an Rialtais, is é sin le rá, an Taoiseach, Airí eile den Rialtas agus Airí Stáit.

Rialacháin chun deacrachtaí a dhíchur.

5. —Más rud é, in aon slí, go dtarlóidh aon deacracht maidir le haon fhoráil den Acht seo nó den Chomhaontú a thabhairt i ngníomh nó i ndáil le hoibriú aon fhorála den sórt sin, féadfaidh an Taoiseach, le rialacháin, aon ní a dhéanamh a fheictear dó nó di a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun an deacracht sin a dhíchur, chun an fhoráil sin a thabhairt i ngníomh nó chun a hoibriú a áirithiú nó a éascú agus féadfar, le haon rialacháin den sórt sin, aon fhoráil den Acht seo a mhodhnú a mhéid is riachtanach nó is fóirsteanach chun aon fhoráil den sórt sin a thabhairt in éifeacht chun na gcríoch réamhráite, ach ní dhéanfar rialacháin ar bith faoin alt seo i ndáil le haon fhoráil den Acht seo tar éis 3 bliana, dar tosach an lá a thiocfaidh an fhoráil i ngníomh, a bheith caite.

Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

6. —Aon uair a bheartófar ordú (seachas ordú faoi alt 1 (2)) nó rialachán a dhéanamh faoin Acht seo, leagfar dréacht den ordú nó den rialachán faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú nó an rialachán, de réir mar a bheidh, go dtí go mbeidh rún lena gceadófar an dréacht rite ag an dá Theach sin.

Caiteachais Airí den Rialtas.

7. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire Airgeadais ag riaradh an Achta seo a íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas agus déanfar na caiteachais a thabhóidh aon Aire eile den Rialtas ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.