An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI An Foras Teanga) Ar Aghaidh (CUID VIII Forálacha Eile)

1 1999

AN tACHT UM CHOMHAONTÚ NA BREATAINE-NA hÉIREANN, 1999

CUID VII

Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann

Mínithe (Cuid V).

31. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1952” Acht Iascaigh an Fheabhail, 1952 ;

déanfar “an Comhlacht” a fhorléiriú de réir alt 32 ;

tá le “Limistéar Chairlinn” an bhrí chéanna atá leis i mír 5 de Chuid 6 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú;

tá le “Limistéar an Fheabhail” an bhrí a shanntar do “Líomatáiste an Fheabhail” le halt 3 d'Acht 1952;

ciallaíonn “Limistéar Lú” an chuid sin de Limistéar Chairlinn atá sa Stát.

Stádas an Chomhlachta.

32. —(1) Sa Chuid seo, gairtear “an Comhlacht” den chomhlacht forfheidhmithe le haghaidh cúrsaí dobharshaothraithe agus mara a bhunaítear leis an gComhaontú agus ar a dtugtar Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann.

(2) Tabharfar aitheantas don Chomhlacht mar chomhlacht corpraithe agus mar chomhlacht ag a bhfuil na tréithe go léir de chuid comhlachta chorpraithe, lena n-áirítear comharbas suthain, an chumhacht chun talamh nó maoin eile a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt agus an chumhacht chun agairt a dhéanamh.

(3) Féadfar an Comhlacht a agairt faoina ainm corpraithe.

Feidhmeanna an Chomhlachta.

33. —(1) Is iad feidhmeanna an Chomhlachta, de réir mhír 1 d'Airteagal 2 den Chomhaontú (ach faoi réir Airteagal 4 de), ná na feidhmeanna sin a shonraítear i gCuid 6 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an gComhaontú agus tá éifeacht le hailt 34, 36 agus 41 chun críche na míre sin 1.

(2) De réir mhír 2 den Airteagal sin 2 (ach faoi réir an Airteagail sin 4), beidh feidhm maidir leis an gComhlacht ag na socruithe a shonraítear i gCuid 6 agus i gCuid 7 d'Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gComhaontú.

(3) Beidh feidhm ag mír 1 d'Airteagal 3 den Chomhaontú maidir leis an gComhlacht.

Feidhmeanna etc., a aistriú chuig an gComhlacht.

34. —(1) Beidh na feidhmeanna a bheidh dílsithe do Choimisiún Iascaigh an Fheabhail díreach roimh thosach feidhme alt 35 , amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, arna n-aistriú chuig an gComhlacht agus dá réir sin déanfar tagairtí, nó tagairtí atá le forléiriú mar thagairtí, do Choimisiún Iascaigh an Fheabhail in aon reacht nó in aon ionstraim arna déanamh faoi aon reacht a fhorléiriú mar thagairtí don Chomhlacht.

(2) Beidh feidhm ag Acht 1952 maidir le Limistéar Chairlinn mar atá feidhm aige maidir le Limistéar an Fheabhail fairis an modhnú go ndéanfar tagairtí san Acht sin (seachas in alt 6)—

(a) do Líomatáiste an Fheabhail a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do Limistéar Chairlinn, agus

(b) do Líomatáiste Mhagh Bhile a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do Limistéar Lú,

agus fara aon mhodhnuithe eile is gá.

(3) Leasaítear leis seo Acht 1952—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach in alt 2(1):

“tá le ‘Limistéar Chairlinn’ agus ‘Limistéar Lú’ na bríonna a shanntar dóibh faoi seach le halt 31 den Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 ;

ciallaíonn ‘an Chomhairle’ an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas de réir bhrí an Achta um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann, 1999 , nuair atá sí ag comhlíonadh feidhmeanna i ndáil le Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na hÉireann nó feidhmeanna i ndáil le feidhmeanna an Choimisiúin;”,

(b) trí na mínithe ar “an Chomhairle Chomhairlitheach” agus ar “an Aireacht” in alt 2(1) a scriosadh,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 6:

“6. (1) Déanfar cóip de gach ordú nó rialachán a dhéanfar faoin Acht seo agus a bhfuil feidhm aige maidir le Líomatáiste an Fheabhail a thaisceadh—

(a) leis an gcláraitheoir contae do chontae Dhún na nGall,

(b) leis an gCléireach Cúirte Dúiche de gach Dúiche Chúirte Dúiche atá, nó a bhfuil cuid di, i Líomatáiste Mhagh Bhile, agus

(c) i ngach stáisiún Garda Síochána i Líomatáiste Mhagh Bhile.

(2) Déanfar cóip de gach ordú nó rialachán a dhéanfar faoin Acht seo agus a bhfuil feidhm aige maidir le Limistéar Chairlinn a thaisceadh—

(a) leis an gcláraitheoir contae do chontae Lú,

(b) leis an gCléireach Cúirte Dúiche de gach Dúiche Chúirte Dúiche atá, nó a bhfuil cuid di, i Limistéar Lú, agus

(c) i ngach stáisiún Garda Síochána i Limistéar Lú.”,

agus

(d) trí “sa Chomhairle” a chur in ionad “san Aire agus san Aireacht” gach áit a bhfuil sé, “chun na Comhairle” a chur in ionad “chun an Aire agus chun na hAireachta” gach áit a bhfuil sé, “na Comhairle” a chur in ionad “an Aire agus na hAireachta” gach áit a bhfuil sé, “ag an gComhairle” a chur in ionad “ag an Aire agus ag an Aireacht” gach áit a bhfuil sé, “an Chomhairle” a chur in ionad “an tAire agus an Aireacht” gach áit a bhfuil sé agus “don Chomhairle” a chur in ionad “don Aire agus don Aireacht” gach áit a bhfuil sé.

(4) Déanfar tagairtí in alt 10 d'Acht Iascaigh an Fheabhail (Leasú), 1961 , do Limistéar Mhagh Bhile agus in alt 76 den Acht Iascaigh, 1980 , do Líomatáiste Mhagh Bhile agus do Limistéar Bhun an Phobail a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do Limistéar Lú.

(5) Déanfar tagairtí sna hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 agus 1990, do Limistéar an Fheabhail a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do Limistéar Chairlinn.

Coimisiún Iascaigh an Fheabhail a dhíscaoileadh.

35. —Díscaoiltear leis seo Coimisiún Iascaigh an Fheabhail.

Feidhmeanna Choimisinéirí Soilse na hÉireann a aistriú.

36. —Beidh na feidhmeanna a bheidh dílsithe do Choimisinéirí Soilse na hÉireann díreach roimh thosach feidhme alt 37 , amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, arna n-aistriú chuig an gComhlacht agus, dá réir sin, déanfar tagairtí do Choimisinéirí Soilse na hÉireann, nó tagairtí atá le forléiriú mar thagairtí dóibh, in aon reacht nó in aon ionstraim arna déanamh faoi aon reacht a fhorléiriú mar thagairtí don Chomhlacht.

Coimisinéirí Soilse na hÉireann a dhíscaoileadh.

37. —Díscaoiltear leis seo Coimisinéirí Soilse na hÉireann.

Aisghairm agus cúlghairm.

38. —(1) Déantar leis seo na hachtacháin a shonraítear i gcolún (2) den Tábla a ghabhann leis an gCuid seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Tábla sin.

(2) Déantar leis seo an tOrdú um Choimisinéirí Soillse na hÉireann (Oiriúnú), 1935 (R. & O.R., Uimh. 661 de 1935), a chúlghairm.

AN TÁBLA

Achtacháin a Aisghairm

Seisiún agus Caibidil nó Uimhir agus Bliain

Teideal Fada nó Gearrtheideal

Méid na hAisghairme

(1)

(2)

(3)

26 Geo. 3, c. 19.

Acht de chuid Pharlaimint na hÉireann dar teideal “an Act for promoting the Trade of Dublin by rendering its Port and Harbour more commodious”.

An tAcht go léir.

Uimh. 5 de 1952 .

Acht Iascaigh an Fheabhail, 1952 .

Ailt 5 agus 15 go 22, Cuid IV, an Tríú Sceideal (seachas míreanna 2 agus 15) agus an Ceathrú Sceideal.