Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

3 1999

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 1999


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1999

[An tiontú oifigiúil]


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal agus forléiriú.

2.

Mínithe.

3.

Ionstraimí a bhuanú.

CUID II

Méaduithe.

4.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

5.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

6.

Sochar linbh (rátaí nua).

7.

Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh (rátaí seachtainiúla nua).

8.

Ranníocaí fostaíochta (méaduithe ar na huasteorainneacha tuillimh).

9.

Ranníocaí féinfhostaíochta (méadú ar an uasteorainn ioncaim)

CUID III

Cúramóirí.

10.

Mínithe a leathnú.

11.

Deontas cúraim faoisimh.

12.

Acmhainn a mheasúnú — feabhsuithe.

13.

Leasuithe de dhroim alt 10.

14.

Tosach feidhme (Cuid III).

CUID IV

Cúnamh feirme

15.

Cúnamh feirme.

16.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

17.

Leasuithe de dhroim alt 15.

18.

Tosach feidhme (Cuid IV).

CUID V

Feabhsuithe ar Scéimeanna Leasa Shóisialaigh.

19.

Deontas méala.

20.

Liúntas míchumais — íocaíocht a leathnú.

21.

Pinsin do lucht féinfhostaithe — os cionn aois 56.

22.

Acmhainn a mheasúnú — iascairí.

23.

Íocaíocht iomchuí — foráil chosanta.

24.

Oibrithe forbartha deonacha — teideal a leathnú.

25.

Tosach feidhme (Cuid V).

CUID VI

Forálacha Ilghnéitheacha.

26.

Iniúchadh ar áitribh ag cigirí leasa shóisialaigh.

27.

Sonraí seirbhíse poiblí — uimhir phearsanta seirbhíse poiblí a úsáid.

28.

Cionta a ionchúiseamh.

29.

Achomhairc chuig an gCúirt Chuarda.

30.

Liúntas leasa forlíontach — feidhmeanna a aistriú.

31.

Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — neamhshuim de thuilleamh.

32.

Teorainn le híocaíochtaí le lánúin.

CUID VII

Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979, agus ar an Acht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

33.

Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979.

34.

An Tobhach Fostaíochta agus Oiliúna a dhíothú.

CUID VIII

Leasú ar Acht na bPinsean, 1990

35.

Leasú ar Acht na bPinsean, 1990.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B

SCEIDEAL C

SCEIDEAL D

SCEIDEAL E

SCEIDEAL F


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Arm-Phinsean, 1923 go 1980

An tAcht um Chúram Leanaí, 1991

1991, Uimh. 17

An tAcht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, 1996

1996, Uimh. 31

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959

1959, Uimh. 14

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Ranníocaí Sláinte, 1979

1979, Uimh. 4

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 go 1992

Na hAchtanna um Árachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1952

Acht na bPinsean, 1990

1990, Uimh. 25

Acht na bPinsean (Leasú), 1996

1996, Uimh. 18

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1993

1993, Uimh. 32

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1995

1995, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1995

1995, Uimh. 23

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1996

1996, Uimh. 7

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1997

1997, Uimh. 10

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1998

1998, Uimh. 6

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993

1993, Uimh. 27

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

1981, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 3 de 1999


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1999

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, ALT 7A DEN ACHT UM RANNÍOCAÍ SLÁINTE, 1979 , AN ACHTA UM GHNÍOMHAIREACHT FOSTAÍOCHTA DON AOS ÓG, 1981 , AGUS ACHT NA bPINSEAN, 1990 . [1 Aibreán, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: