An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Méaduithe) Ar Aghaidh (CUID IV Cúnamh Feirme)

3 1999

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1999

CUID III

Cúramóirí

Mínithe a leathnú.

10. —Leasaítear leis seo alt 163 (1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “pinsinéir iomchuí” (a cuireadh isteach le halt 12 (1) d'Acht 1995):

“ciallaíonn ‘duine iomchuí’ duine (seachas duine atá ag fáil méadú ar phinsean míthreorach faoi alt 57 i leith síorfhreastail) atá chomh héagumasach sin go dteastaíonn cúram agus aire lánaimseartha uaidh nó uaithi, agus—

(a) a bhfuil 16 bliana d'aois slánaithe aige nó aici, nó

(b) atá faoi bhun 16 bliana d'aois agus ar duine é nó í a n-íoctar liúntas ina leith le haghaidh cúraim baile do leanaí éislinneacha faoi alt 61 den Acht Sláinte, 1970 ;”,

agus

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “cúramóir”:

“ciallaíonn ‘cúramóir’—

(a) duine a chónaíonn i dteannta duine iomchuí agus a thugann cúram agus aire lánaimseartha dó nó di, nó

(b) faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a fhorordófar, duine nach gcónaíonn i dteannta duine iomchuí ach a thugann cúram agus aire lánaimseartha dó nó di.”.

Deontas cúraim faoisimh.

11. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 168:

“Deontas cúraim faoisimh.

168A.—(1) Íocfar deontas £200 (dá ngairtear ‘deontas cúraim faoisimh’ san alt seo), nó cibé méid is airde ná sin a fhorordófar, le cúramóir iomchuí gach bliain i leith costais cúraim faoisimh.

(2) San alt seo ciallaíonn “cúramóir iomchuí” duine—

(a) ar cúramóir é nó í atá i dteideal nó ag fáil liúntais cúramóra faoin gCaibidil seo,

(b) ar gaol forordaithe é nó í de réir bhrí alt 163 agus a bhfuil liúntas iníoctha ina leith faoi alt 167, nó

(c) atá ag tabhairt cúram lánaimseartha do dhuine atá ag fáil méadú ar phinsean míthreorach faoi alt 57 i leith an ghá le síorfhreastal.

(3) Forordófar le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo—

(a) an dáta gach bliain a thiocfaidh deontas cúraim faoisimh chun bheith iníoctha le cúramóir iomchuí, agus

(b) an fhianaise a bheidh le tabhairt ag cúramóir iomchuí lena mbaineann fo-alt (2)(c) chun a shuíomh go bhfuil an cúram dá dtagraítear sa mhír sin á thabhairt ag an gcúramóir ar an dáta sin.”.

Acmhainn a mheasúnú — feabhsuithe.

12. —Leasaítear leis seo Cuid II den Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) trí fhomhír (bb) (a cuireadh isteach le halt 10(2)(b) d'Acht 1998) i Riail 1(4) a scriosadh,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (6) de Riail 1:

“(7) I gcás liúntais cúramóra, le linn acmhainn sheachtainiúil cúramóra nach duine de lánúin é nó í (seachas acmhainn a gheofar ó íocaíocht slándála sóisialaí is iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile) a bheith á ríomh, déanfar neamhshuim de cibé méid a fhorordófar,”,

agus

(c) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (1A) (a cuireadh isteach le halt 12(2) d'Acht 1995) de Riail 4:

“(1A) I gcás liúntais cúramóra, le linn acmhainn sheachtainiúil an duine eile den lánúin a bheith á ríomh chun críocha mhír (1) déanfar neamhshuim de na méideanna seo a leanas—

(a) méid d'íocaíocht slándála sóisialaí is iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile, ar méid é nach mó ná an méid uasta atá leagtha amach i gcolún (2), tagairt 3 de Chuid I den Dara Sceideal, agus

(b) méid d'íocaíocht slándála sóisialaí is iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile i leith gach linbh cháilithe dá ndeonaítear méadú faoi alt 165(1) (arna leasú le halt 23 d'Acht 1997), ar méid é nach mó ná leath an méid atá leagtha amach i gcolún (4), tagairt 3 de Chuid I den Dara Sceideal.

(1B) I gcás liúntais cúramóra, le linn acmhainn sheachtainiúil na lánúine (seachas acmhainn a gheofar ó íocaíocht slándála sóisialaí is iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile) a bheith á ríomh, déanfar neamhshuim de cibé méid a fhorordófar.”.

Leasuithe de dhroim alt 10 .

13. —Leasaítear leis seo gach foráil den Phríomh-Acht a luaitear i gcolún (1) de Sceideal C a ghabhann leis an Acht seo ar an modh a shonraítear i gcolún (2) den Sceideal sin os coinne lua na forála sin i gcolún (1).

Tosach feidhme (Cuid III).

14. —Tiocfaidh an Chuid seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.