Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

8 2000

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 2000


AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Léiriú.

3.

Idirdhealú (ginearálta).

4.

Idirdhealú ar fhoras míchumais.

CUID II

Idirdhealú agus Gníomhaíochtaí Gaolmhara.

5.

Diúscairt earraí agus soláthar seirbhísí.

6.

Diúscairt áitreabh agus soláthar cóiríochta.

7.

Bunachais oideachais.

8.

Clubanna idirdhealaitheacha.

9.

Clubanna neamh-idirdhealaitheacha.

10.

Socrú breise i ndáil le clubanna idirdhealaitheacha.

11.

Gnéaschiapadh agus ciapadh eile.

12.

Fógraíocht thoirmiscthe.

13.

Iompar toirmiscthe a thabhairt chun críche.

14.

Bearta nó gníomhaíochtaí áirithe gan a bheith toirmiscthe.

15.

Gníomhaíochtaí áirithe gan a bheith ina n-idirdhealú.

16.

Gníomhaíochtaí neamh-idirdhealaitheacha eile.

17.

Rialacháin a bhaineann le trealmhú feithiclí.

18.

Rialacháin a bhaineann le trealmhú stáisiún.

19.

Fánáin colbha, etc., a sholáthar.

CUID III

Forfheidhmiú.

20.

Mínithe.

21.

Sásamh i leith iompair thoirmiscthe.

22.

Éilimh a dhíbhe.

23.

Nithe áirithe a tharchur chuig an Stiúrthóir.

24.

Idirghabháil.

25.

Imscrúdú ag an Stiúrthóir.

26.

Tátail as mainneachtain faisnéis, etc., a sholáthar.

27.

Sásamh is inordaithe.

28.

Achomharc in aghaidh bhreith an Stiúrthóra.

29.

Foirm breithe agus na hábhair a bheidh inti.

30.

Breith a sholáthar agus a fhoilsiú.

31.

Breitheanna agus socraíochtaí idirghabhála a fhorfheidhmiú.

32.

Cumhachtaí breise na Cúirte Cuarda ar fhorfheidhmiú.

33.

Cumhachtaí dul isteach in áitreabh, faisnéis a fháil, etc.

34.

Ceanglas faisnéis a chur ar fáil.

35.

Mainneachtain doiciméid, faisnéis, etc., a sholáthar.

36.

Forálacha forlíontacha maidir le faisnéis.

37.

An Stiúrthóir, etc., a chosc.

38.

Cásanna nach leantar ar aghaidh leo a dhíbhe.

CUID IV

Údarás Comhionannais.

39.

Feidhmeanna breise an Údaráis.

CUID V

Ginearálta.

40.

Caiteachais.

41.

Rialacháin.

42.

Dliteanas ionadach.

43.

Cionta i gcoitinne.

44.

Forálacha a bhaineann le cion.

45.

Dlínse cúirte.

46.

Feidhm an Achta.

47.

Leasú ar an Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998.

48.

Tosach feidhme.

AN SCEIDEAL

Leasú ar an Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht in aghaidh Idirdhealú (Pá), 1974

1974, Uimh. 15

An tAcht um Chúram Leanaí, 1991

1991, Uimh. 17

Acht na gCúirteanna, 1981

1981, Uimh. 11

An tAcht Oideachais, 1998

1998, Uimh. 51

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1977

1977, Uimh. 16

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998

1998, Uimh. 21

Achtanna na dTithe, 1966 go 1998

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992

1992, Uimh. 18

Na hAchtanna Ceadúnúcháin, 1833 go 1999

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968 go 1992

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict., c.9

Acht na nDídeanaithe, 1996

1996, Uimh. 17

Achtanna Clárú na gClubanna, 1904 go 1999

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1932

1932, Uimh. 2

An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1933

1933, Uimh. 8

Acht na mBóithre, 1993

1993, Uimh. 14

An tAcht Iompair, 1958

1958, Uimh. 19

An tAcht um Chosaint Oibrithe (Fostaithe Páirtaimseartha Rialta), 1991

1991, Uimh. 5

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 2000


AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

[An tiontú oifigiúil]

ACHT CHUN COMHIONANNAS A CHUR CHUN CINN AGUS CHUN TOIRMEASC A CHUR AR SHAGHSANNA IDIRDHEALAITHE, CIAPTHA AGUS IOMPAIR GHAOLMHAIR I dTACA LE SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, MAOIN AGUS DEISEANNA EILE A bhFUIL ROCHTAIN AG AN bPOBAL I gCOITINNE NÓ AG AICME DEN PHOBAL ORTHU, CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LE hIDIRDHEALÚ ÁIRITHE AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ NEAMHDHLEATHACHA EILE A IMSCRÚDÚ AGUS A LEIGHEAS, CHUN SOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR LEIS AN ÚDARÁS COMHIONANNAIS DO RIAR NITHE ÉAGSÚLA A BHAINEANN LEIS AN ACHT SEO, DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998 , I nDÁIL LEIS SIN AGUS AR BHEALAÍ ÁIRITHE EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [26 Aibreán, 2000]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: