Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

8 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 2007


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3 . Leasú ar an míniú ar oibrí forbartha deonach.

4 . Sochar linbh — rátaí nua.

5 . Sochar breoiteachta — feabhsuithe

6 . Sochar máithreachais — feabhsuithe.

7 . Sochar uchtaíoch — feabhsuithe.

8 . Sochar cuardaitheora poist — feabhsú.

9 . Liúntas cuardaitheora poist, liúntas réamhscoir, liúntas míchumais agus cúnamh feirme — leasuithe ar fhorálacha maidir le hacmhainn.

10 . Costas cúraim liachta — leasuithe.

11 . Dícháiliúcháin chun sochar díobhála nó sochar míthreorach a fháil — leasú.

12 . Sochar cúramóra — teideal chun sochar a fháil.

13 . Pinsean Stáit (ranníocach) — leasú.

14 . Méadú i leith aosaigh cháilithe — íocaíocht dhíreach.

15 . Teideal d’fhaighteoirí pinsin easláine — leasú.

16 . Pinsean easláine — leasú ar an teideal chun pinsin.

17 . Íocaíocht chaomhnóra (ranníocach) agus íocaíocht chaomhnóra (neamhranníocach) — leasuithe.

18 . Deontas méala — feabhsuithe.

19 . Deontas tuismitheora is baintreach — leasú.

20 . Liúntas cuardaitheora poist — feabhsú.

21 . Liúntas réamhscoir — leasuithe.

22 . Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — méadú ar an teorainn tuillimh.

23 . Íocaíochtaí iomchuí — coinníollacha chun iad a fháil.

24 . Liúntas cúramóra a íoc in imthosca áirithe.

25 . Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

26 . Liúntas míchumais — dícháiliú a leasú.

27 . Sochar linbh — leasú.

28 . Deontas cúraim faoisimh — méadú ar dheontas agus leasuithe.

29 . Íocaíochtaí — leasú.

30 . Coinníoll maidir le gnáthchónaí — leasú.

31 . Faisnéis áirithe a nochtadh.

32 . Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí — leasuithe.

33 . Buiséadú i ndáil le híocaíochtaí leasa shóisialaigh — leasú.

34 . Oifigigh bhreithiúnachta a cheapadh — leasú.

35 . Sceideal 3 — leasuithe.

36 . Liúntas leasa forlíontach — leasuithe maidir le hacmhainn a ríomh.

CUID 3

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990

37 . Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990.

CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

38 . Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

39 . Freastal os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí — leasuithe ar Achtanna eile.

SCEIDEAL 1

Leasuithe ar an Liúntas Leasa Forlíontach

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990

CUID 1

Leasuithe a bhaineann le Conarthaí Blianachta Scoir Iontaobhais

CUID 2

Leasuithe a bhaineann le Fíneálacha agus Pionóis

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha

SCEIDEAL 3

Freastal os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí

CUID 1

Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine 1986

CUID 2

Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh 2001


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Shaoire Uchtaíoch

1995, Uimh. 2

An tAcht um Chúram Leanaí 1991

1991, Uimh. 17

An tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine 1986

1986, Uimh. 14

An tAcht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht fán nGníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh 2001

2001, Uimh. 54

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979

1979, Uimh. 4

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992

1992, Uimh. 12

An tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994

1994, Uimh. 34

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Achtanna na bPinsean 1990 go 2006

Acht na bPinsean (Leasú) 1996

1996, Uimh. 18

An tAcht Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 30

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2005

2005, Uimh. 4

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin

2006, Uimh. 5

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 8 de 2007


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, ACHT NA bPINSEAN 1990, AN ACHTA UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE 1986, AN ACHTA COMHDHLÚITE CÁNACHA 1997 AGUS AN ACHTA FÁN nGNÍOMHAIREACHT UM THACAÍOCHT TEAGHLAIGH 2001.

[30 Márta, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: