Ar Aghaidh (CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

20 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 20 de 2007


AN tACHT CÓGAISÍOCHTA 2007

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Caiteachais.

4 . Aisghairm agus cúlghairm.

CUID 2

Cumann Cógaiseoirí na hÉireann

5 . Sean-Chumann Cógaiseoirí na hÉireann a dhíscaoileadh Cumann Cógaiseoirí na hÉireann nua a bhunú.

6 . Stádas an Chumainn.

7 . Feidhmeanna an Chumainn.

8 . Feidhmeanna breise.

9 . Cumhachtaí coimhdeacha.

CUID 3

Comhairle an Chumainn

10 . Comhairle an Chumainn.

11 . Feidhmeanna na Comhairle agus iad a tharmligean.

12 . Cóid iompair: tagairt don Údarás Iomaíochta agus do thoiliú an Aire.

CUID 4

Córas Clárúcháin Cógaisíochta

13 . Cláir.

14 . Nós imeachta agus critéir chun cógaiseoirí a chlárú.

15 . Daoine a cláraíodh nó atá i dteideal a gcláraithe faoi reachtaíocht aisghairthe a chlárú.

16 . Cáilíochtaí chun cleachtadh.

17 . Nós imeachta agus critéir chun gnóthaí cógaisíochta miondíola a chlárú.

18 . Gnóthaí cógaisíochta miondíola a rialáil.

19 . Iniúchadh ar áitribh de chuid gnó cógaisíochta miondíola chun críocha alt 18.

20 . Deimhniú clárúcháin.

21 . Diúltú clárú: fógra agus achomharc.

22 . Cláir a chothabháil agus a cheartú.

23 . Fianaise maidir leis na cláir.

24 . Rolla na mac léinn cógaisíochta.

CUID 5

Cionta

25 . Léiriú ar Chuid 5.

26 . Gnó cógaisíochta miondíola a sheoladh: cionta.

27 . Duine nádúrtha nó comhpháirtíocht do sheoladh gnó cógaisíochta miondíola.

28 . Comhlacht corpraithe do sheoladh gnó cógaisíochta miondíola.

29 . Ionadaí do sheoladh gnó cógaisíochta miondíola.

30 . Cosaint do chumhdach sealadach ag cúntóir cógaisíochta.

31 . Cion arb éard é duine neamhchláraithe do sholáthar cúnamh oilte cógaisíochta.

32 . Cion arb éard é duine do thabhairt le tuiscint gur cógaiseoir cláraithe nó drugadóir cláraithe é nó í.

CUID 6

Gearáin, Fiosrúcháin agus Araíonacht

33 . Léiriú ar Chuid 6.

34 . Coistí araíonachta.

35 . Gearáin faoi chógaiseoirí cláraithe.

36 . Gearáin faoi ghnóthaí cógaisíochta miondíola cláraithe.

37 . Idirghabháil maidir le gearáin.

38 . Gearáin a tharchur chuig an gcoiste réamh-imeachtaí chun comhairle a fháil.

39 . Gníomh ag an gComhairle ar chomhairle gan aon ghníomh breise a dhéanamh.

40 . An nós imeachta tar éis moladh, nó breith, gníomh eile a dhéanamh.

41 . Fógra i dtaobh gearán a tharchur chuig coiste fiosrúcháin agus i dtaobh éisteachta.

42 . Éisteachtaí: nós imeachta.

43 . Éisteachtaí: fianaise, cumhachtaí, díolúintí, cionta, etc.

44 . An nós imeachta tar éis gearán a tharraingt siar.

45 . Clárú a fhionraí go heatramhach.

46 . Gealltanas agus toilithe.

47 . Tuarascáil fiosrúcháin an choiste.

48 . Gníomh ón gComhairle ar thuarascáil ón gcoiste araíonachta.

49 . Fógra maidir le smachtbhanna araíonachta a fhorchur.

50 . Smachtbhanna araíonachta le daingniú ag an Ard-Chúirt.

51 . Cumhacht na hArd-Chúirte chun smachtbhanna araíonachta a chealú, etc.

52 . An Ard-Chúirt do dhaingniú smachtbhanna araíonachta.

53 . Fianaise shaineolach ar dhrochfheidhmíocht ghairmiúil agus ar mhí-iompar gairmiúil.

54 . Breith na hArd-Chúirte a bheith críochnaitheach.

55 . Fógra a thabhairt i dtaobh bhreith na hArd-Chúirte.

56 . Fógra maidir le smachtbhannaí etc. a thabhairt don Aire.

57 . Fógra poiblí i dtaobh smachtbhannaí, etc.

58 . Pribhléid iomlán maidir le himeachtaí araíonachta, etc.

59 . Clárú a chealú ar é sin a iarraidh.

60 . Clárú a chealú ar mhainneachtain an táille a íoc.

61 . Clárú a chur ar ais ar an gclár.

62 . Deireadh a chur le coinníollacha arna bhforchur faoin gCuid seo.

63 . Toirmeasc ar chaidrimh eacnamaíochta áirithe idir cógaiseoirí nó cógaslanna agus dochtúirí.

64 . Toirmisc ar ghnóthaí miondíola cógaslainne agus cleachtais liachta a sheoladh i gcomhpháirt agus ar mholtaí míchuí.

65 . Cosaint maidir le leasanna maoine áirithe.

CUID 7

Cumhachtaí Imscrúdaithe

66 . Mínithe.

67 . Cumhachtaí chun dul isteach, cuardach a dhéanamh, urghabháil a dhéanamh, etc.

68 . Samplaí.

69 . Fianaise.

70 . Oifigigh údaraithe a shlánú.

71 . Feidhmeanna na Comhairle ar thuarascáil a fháil ar imscrúdú ag oifigeach údaraithe.

72 . Pionóis mar gheall ar chionta.

CUID 8

Ilghnéitheach agus Ginearálta

73 . Srian leis an Apothecaries Hall Act 1791.

74 . Leasú ar Acht na Nimheanna 1961.

75 . Léiriú ar thagairtí do phoitigéirí cógaisíochta, do dhaoine a choimeádann siopa ar oscailt, etc.

76 . Cóid, rialacha agus rialacháin.

SCEIDEAL 1

An Chomhairle agus a comhaltaí agus fostaithe an chumainn

SCEIDEAL 2

Aitheantas a Thabhairt do Cháilíochtaí Gairmiúla sa Chógaisíocht

SCEIDEAL 3

Deimhniú ina luaitear torthaí tástála, scrúdaithe nó anailíse

SCEIDEAL 4

Na hAchtacháin a Aisghairtear


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Leigheasanna Ainmhithe 1993 agus 2006

Apothecaries Hall Act 1791

31 Geo. 3., c. 34

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2005

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995

1995, Uimh. 22

Acht na gComhphobal Eorpach (Leasú) 1993

1993, Uimh. 25

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí) 1976

1976, Uimh. 11

An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann 1995

1995, Uimh. 29

Na hAchtanna um Bord Leigheasra na hÉireann 1995 agus 2006

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978

1978, Uimh. 4

An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí 1977

1977, Uimh. 12

Na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí 1977 go 2006

Partnership Act 1890

53 & 54 Vic., c. 93

Pharmacy Act (Ireland) 1875

38 & 39 Vic., c. 57

Pharmacy Act, (Ireland) Amendment Act 1890

53 & 54 Vic., c. 48

An tAcht Cógaisíochta 1951

1951, Uimh. 30

An tAcht Cógaisíochta 1962

1962, Uimh. 14

Na hAchtanna Cógaisíochta 1875 go 1977

Acht na Nimheanna 1961

1961, Uimh. 12

Achtanna na Nimheanna 1961 agus 1977

Poisons and Pharmacy Act 1908

8 Edw. 7., c. 55

An tAcht um Chumhachtaí Aturnae 1996

1996, Uimh. 12

Sale of Food and Drugs Act 1875

38 & 39 Vic., c. 63

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Acht na dTrádmharcanna 1996

1996, Uimh. 6

/images/harp.jpg


Uimhir 20 de 2007


AN tACHT CÓGAISÍOCHTA 2007

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ NUA MAIDIR LE CÓGAISÍOCHT A RIALÁIL, LENA nÁIRÍTEAR SOCRÚ MAIDIR LE CUMANN CÓGAISEOIRÍ NA hÉIREANN A DHÍSCAOILEADH AGUS CUMANN CÓGAISEOIRÍ NA hÉIREANN NUA A CHUR AR BUN, MAIDIR LE BUNÚ, COMHDHÉANAMH AGUS FEIDHMEANNA CHOMHAIRLE AN CHUMAINN NUA, MAIDIR LE CÓRAS NUA CLÁRAITHE CÓGAISEOIRÍ CÁILITHE, DRUGADÓIRÍ AGUS CÚNTÓIRÍ CÓGAISÍOCHTA AGUS CÓGASLANN, MAIDIR LE CIONTA ÁIRITHE A CHRUTHÚ A BHAINEANN LE CÓGAISÍOCHT AGUS MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA NUA A CHUR AR BUN CHUN A CHINNTIÚ GO bhFUIL CÓGAISEOIRÍ FEIDHMIÚIL, AGUS GO LEANFAIDH SIAD DE BHEITH FEIDHMIÚIL, CHUN CLEACHTADH AGUS DO CHOSC CÓGAISEOIRÍ, ÚINÉIRÍ CÓGASLANN AGUS LIA-CHLEACHTÓIRÍ Ó CHAIDRIMH MHÍCHUÍ ÁIRITHE A DHÉANAMH; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[21 Aibreán, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: