An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht um Rialú Foirgníochta 2007) Ar Aghaidh ( CUID 2 Leasú ar an Acht um Rialú Foirgníochta 1990 )

21 2007

An tAcht um Rialú Foirgníochta 2007

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme.

1 .— (1) Féadfar an tAcht um Rialú Foirgníochta 2007 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna um Rialú Foirgníochta 1990 agus 2007 a ghairm den Acht um Rialú Foirgníochta 1990 agus den Acht seo le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

Léiriú.

2 .— (1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1990” an tAcht um Rialú Foirgníochta 1990;

ciallaíonn “tréimhse oiriúnaithe” tréimhse oiriúnaithe de cibé fad a chinnfidh an Bord Iontrála de réir na Treorach;

ciallaíonn “Bord Iontrála” Bord Iontrála arna bhunú faoi alt 13, 2842, de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaíonn “Comhaontú lena mbunaítear an Eagraíochta Trádála Domhanda” an Comhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda arna dhéanamh in Marrakesh an 15 Aibreán 1994, arna leasú nó arna fhorlíonadh le haon phrótacal a ghabhann leis an gComhaontú sin agus atá i bhfeidhm sa Stát de thuras na huaire;

ciallaíonn “Bord Achomhairc” Bord Achomhairc arna bhunú faoi alt 24, 3852, de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaíonn “ triail infheidhmeachta ” triail infheidhmeachta de cibé cineál a chinnfidh an Bord Iontrála de réir na Treorach;

ciallaíonn “Treoir” Treoir 2005/36/CE1 an 7 Meán Fómhair 2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí gairmiúla, arna leasú le Treoir 2006/100/CE an 20 Samhain 2006 lena n-oiriúnaítear Treoracha áirithe sa réimse saoirse gluaiseachta daoine de dheasca aontachas na Bulgáire agus na Rómáine;

ciallaíonn “Comhaontú LEE” an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna leasú de thuras na huaire;

ciallaíonn “ beart LEE” beart nó cinneadh arna dhéanamh ag an gComhchoiste faoi Chomhaontú LEE;

ciallaíonn “comhalta den Eagraíocht Trádála Domhanda” páirtí sa Chomhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda;

ciallaíonn “Ballstát” Ballstát den Aontas Eorpach agus folaíonn sé an méid seo a leanas:

(a) ar é a bheith de cheangal ar an Stát beart LEE a chur i ngníomh ar beart é lena bhfuil éifeacht a fhreagraíonn d’éifeacht na Treorach nó aon Treorach eile arna glacadh ag institiúid den Aontas Eorpach d’fhonn aitheantas a thabhairt d’oideachas gairmiúil agus d’oiliúint ghairmiúil, Ballstát de chuid an LEE;

(b) Cónaidhm na hEilvéise;

ciallaíonn “ Ballstát de chuid an LEE ” stát (seachas Ballstát den Aontas Eorpach) is páirtí conarthach i gComhaontú LEE;

ciallaíonn “ Aire ” an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil;

ciallaíonn “lagfheidhmíocht ghairmiúil”, i ndáil le le gairmí cláraithe, aon mhainneachtain ar thaobh an ghairmí chláraithe na caighdeáin inniúlachta a bhféadfaí a bheith ag súil leo ó ghairmithe cláraithe a chleachtann an ghairm lena mbaineann a chomhlíonadh;

ciallaíonn “nósanna imeachta maidir le measúnú taithí phraiticiúil” nósanna imeachta faoi na hailt seo a leanas, de réir mar a éilíonn an comhthéacs—

(a) ailt 21(4) agus (5) agus 22,

(b) alt 36, nó

(c) alt 50;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoin Acht seo;

ciallaíonn “ Coiste Iompair Ghairmiúil ” Coiste Iompair Ghairmiúil arna bhunú faoi alt 23, 37, nó 51, de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaíonn “mí-iompar gairmiúil”, i ndáil le gairmí cláraithe, aon ghníomh, neamhghníomh nó pátrún iompair ar thaobh an ghairmí chláraithe ar gníomh, neamhghníomh nó patrún iompair é—

(a) atá de shárú ar an gcód arna ullmhú ag an gcomhlacht clárúcháin iomchuí, nó

(b) i gcás ceadúnas, deimhniú nó clárúchán a bhaineann le cleachtadh na gairme lena mbaineann a bheith arna dhámhadh don ghairmí cláraithe ag comhlacht arna bhunú i stát seachas an Stát, atá ina shárú ar an gcaighdeán iompair nó ar an gcaighdeán a baineann le comhlíonadh ar caighdeán é a bhfuil feidhm aige maidir le duine a shealbhaíonn an ceadúnas, an deimhniú nó an clárúchán sin agus a fhreagraíonn do chaighdeán sa chód dá dtagraítear i mír (a);

ciallaíonn “gairmí cláraithe” duine atá cláraithe sa chlár faoi Chuid 3, 45, de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaíonn “ Cláraitheoir ” duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 19, 3347, de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaíonn “ comhlacht clárúcháin ”—

(a) maidir le Cuid 3, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann,

(b) maidir le Codanna 4 agus 5, an Cumann Suirbhéirí Cairte,

(c) maidir le Codanna 6 agus 7, gach ceann de na comhlachtaí dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b), maidir leis an gcomhlacht sin do chomhlíonadh a fheidhmeanna chun críocha na gCodanna iomchuí;

ciallaíonn “ beart iomchuí ”—

(a) aon bheart LEE lena bhfuil éifeacht a fhreagraíonn d’éifeacht na Treorach nó aon Treorach eile arna glacadh ag institiúid den Aontas Eorpach d’fhonn aitheantas a thabhairt d’oideachas gairmiúil agus d’oiliúint ghairmiúil, agus

(b) beart atá i bhfeidhm de bhua Chomhaontú Chónaidhm na hEilvéise;

ciallaíonn “ sonraithe ”, i ndáil le táille nó le méid táille, sonraithe faoi alt 62;

ciallaíonn “ Comhaontú Chónaidhm na hEilvéise ” an comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le saorghluaiseacht daoine, a síníodh i Lucsamburg an 21 Meitheamh 1999;

ciallaíonn “ Bord Measúnachta Teicniúla ” Bord Measúnachta Teicniúla arna bhunú faoi alt 21, 3549, de réir mar a éilíonn an comhthéacs;

ciallaíonn “Eagraíocht Trádála Domhanda” an eagraíocht arna bunú faoin gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Trádála Domhanda.

(2) Chun amhras a sheachaint, ní hé is éifeacht don mhíniú ar “gairmí cláraithe” i bhfo-alt (1) a cheangal ar aon aicme duine a thagann faoi réim an mhínithe sin a bheith ina hábhar d’aon ainmniúchán nó d’aon sonraíocht eile i rialacháin faoi Acht 1990, is ainmniúchán nó sonraíocht i leith duine nó aicme duine chun aon chríche de chuid na rialachán sin.

(3) Aon fhocal nó abairt a úsáidtear i gCuid 3, 4, 5 7 agus a úsáidtear freisin sa Treoir, tá an bhrí chéanna leis nó léi sa Chuid sin atá leis nó léi sa Treoir.

class="0 0 0 justify 1 0"class="0 0 0 justify 1 0"