Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

2 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

CUID 2

Leasú ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

2 . Mínithe.

3 . Sochar linbh — rátaí nua.

4 . Forlíonadh luathchúraim linbh — méadú ar an ráta.

5 . Cearta pinsin a aistriú chuig scéim institiúidí CE.

6 . Sochar breoiteachta — feabhsú.

7 . Pinsean Stáit (neamhranníocach) — feabhsuithe.

8 . Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — méadú ar an teorainn ioncaim agus leasú.

9 . Deontas cúraim faoisimh — méadú.

10 . Coinneáil i gcoimeád dleathach.

11 . Pinsean Stáit (ranníocach) — teaghlachóirí.

12 . Liúntas leasa dall.

13 . Liúntas leasa dall — leasuithe iarmhartacha.

14 . Liúntas leasa dall — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

15 . Liúntas cúraim baile.

16 . Liúntas cúraim baile — leasuithe iarmhartacha.

17 . Liúntas cúraim baile — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

18 . Liúntas leasa forlíontach.

19 . Éilimh.

20 . Íocaíochtaí le daoine seachas an t-éilitheoir nó an tairbhí.

21 . Forálacha maidir le gnáthchónaí.

22 . Imeachtaí.

23 . Sceideal 3, Cuid 2.

24 . Liúntas leasa forlíontach — acmhainn sheachtainiúil a ríomh.

25 . Leasuithe ar Acht 2007.

CUID 3

Leasú ar Acht na bPinsean 1990

26 . Mínithe.

27 . Riarthóirí cláraithe.

28 . Oiliúint iontaobhaithe.

29 . Leasuithe ilghnéitheacha ar Acht na bPinsean 1990.

CUID 4

Leasú ar Achtanna Eile

30 . Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh 1995.

31 . Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996.

SCEIDEAL 1

Leasuithe a Bhaineann le Liúntas Leasa Forlíontach

SCEIDEAL 2

Leasuithe Foirmiúla ar Acht na bPinsean 1990

Na hAchtanna dá dTagraítear

Blind Persons Act 1920

10 & 11 Geo. 5, c. 49

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006

2006, Uimh. 11

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995

1995, Uimh. 26

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh) 1996

1996, Uimh. 33

An tAcht Sláinte 1947

1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979

1979, Uimh. 4

Lunacy (Ireland) Act 1821

1 & 2 Geo. 4, c. 33

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001

2001, Uimh. 25

Acht na bPinsean (Leasú) 1996

1996, Uimh. 18

Acht na bPinsean (Leasú) 2002

2002, Uimh. 18

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Achtanna na bPinsean 1990 go 2006

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007

2007, Uimh. 8

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006

2006, Uimh. 5

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

Trial of Lunatics Act 1883

46 & 47 Vic., c. 38

/images/harp.jpg


Uimhir 2 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH AGUS ACHT NA bPINSEAN 1990 AGUS DO DHÉANAMH LEASUITHE GAOLMHARA AR AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH 1995 AGUS AR AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COLSCARADH) 1996.

[7 Márta, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: