An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta ) Ar Aghaidh ( CUID 3 Leasú ar Acht na bPinsean 1990 )

2 2008

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008

CUID 2

Leasú ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

Mínithe.

2 .— Sa Chuid seo—

ciallaíonn “ Acht 2006 ” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006;

ciallaíonn “ Acht 2007 ” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007;

ciallaíonn “ an Príomh-Acht ” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005.

Sochar linbh rátaí nua.

3 .— (1) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2007):

“CUID 4

Na Méideanna Sochair Linbh

An méid i leith gach linbh den chéad 2 leanbh

(1)

An méid i leith gach linbh de bhreis ar 2

(2)

€166.00

€203.00

”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Aibreán 2008.

Forlíonadh luathchúraim linbh — méadú ar an ráta.

4 .— Leasaítear alt 223B den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 28 d’Acht 2006) trí “€1,100” a chur in ionad “€1,000” agus trí “€275” a chur in ionad “€250”.

Cearta pinsin a aistriú chuig scéim institiúidí CE.

5 .— Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 8:

“Cearta pinsin a aistriú chuig scéim institiúidí CE.

8A.— (1) San alt seo, ciallaíonn “Iarscríbhinn VIII” Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach, arb iad na rialacháin iad dá dtagraítear i Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 an 29 Feabhra 1968 ón gComhairle1 .

(2) Aon íocaíochtaí a cheanglaítear a dhéanamh chun críocha Airteagal 11(2) d’Iarscríbhinn VIII, déanfar iad as an gCiste Árachais Shóisialaigh.

(3) Aon airgead is iníoctha leis an Stát faoi Airteagal 11(1) d’Iarscríbhinn VIII, déanfar é a íoc isteach sa Chiste Árachais Shóisialaigh.

(4) Tar éis teidil duine chun pinsin nó ranníocaí pinsin duine a aistriú faoi fho-alt (2), ní dhéanfar aon ranníocaí arna n-aistriú amhlaidh a áireamh chun teidil chun na sochar nó na bpinsean lena mbaineann an t-alt seo a ríomh.

(5) Chun críocha an ailt seo, féadfar le rialacháin foráil a dhéanamh—

(a) maidir leis na méideanna is iníoctha faoi fho-alt (2) a ríomh,

(b) maidir leis na sochair agus na pinsin lena mbaineann an t-alt seo,

(c) maidir leis na héilimh agus na nósanna imeachta riaracháin, agus

(d) maidir le haon ní a bhaineann nó a ghabhann le haon cheann de na nithe dá dtagraítear in aon cheann de mhíreanna (a) go (c).”.

Sochar breoiteachta — feabhsú.

6 .— Leasaítear alt 41(1)(c)(ia) (a cuireadh isteach le halt 5(b) d’Acht 2007) den Phríomh-Acht i gclásal (I) trí “pinsean easláine,” a chur isteach i ndiaidh “ag fáil”.

Pinsean Stáit (neamhranníocach) — feabhsuithe.

7 .— Leasaítear an Príomh-Acht in alt 159 (arna ionadú le halt 16(1)(e) d’Acht 2006 )—

(a) trí “, liúntas míchumais faoi Chaibidil 10 den Chuid seo” a chur isteach i ndiaidh “alt 178”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) méid is chomhionann leis an ráta liúntais míchumais ab iníoctha de réir alt 211 díreach roimh theacht chun bheith bheith i dteideal pinsin Stáit (neamhranníocach) agus an ráta is iníoctha de réir ailt 156, 157 agus 158, nó”.

Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — méadú ar an teorainn ioncaim agus leasú.

8 .— (1) Leasaítear alt 173 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 22 d’Acht 2007) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Faoi réir an Achta seo, ní bheidh íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora iníoctha le tuismitheoir cáilithe ar mó ná €425 a thuilleamh seachtainiúil nó a tuilleamh seachtainiúil (lena n-áirítear pá agus brabús ó aon chineál féinfhostaíochta), arna ríomh nó arna mheas mar a fhorordaítear.”.

(2) Leasaítear Cuid 5 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 35 d’Acht 2007) i Riail 1 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (4):

“(4) (a) faoi réir mhír (b), i gcás íocaíochta teaghlaigh aontuismitheora, is é an tuilleamh seachtainiúil (lena n-áirítear pá agus brabús ó aon chineál féinfhostaíochta), arna ríomh nó arna mheas mar a fhorordaítear, acmhainn sheachtainiúil an tuismitheora sin ó thuilleamh chun críocha Chaibidil 7 de Chuid 3,

(b) le linn an tuilleamh seachtainiúil a ríomh chun críocha fhomhír (a), déanfar neamhshuim de mhéid €146.50 mar aon le leath an tuillimh sheachtainiúil de bhreis ar an méid sin;”.

(3) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 8 Bealtaine 2008.

Deontas cúraim faoisimh — méadú.

9 .— (1) Leasaítear alt 225 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 28(a) d’Acht 2007) i bhfo-alt (1) trí “€1,700” a chur in ionad “€1,500”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 8 Meitheamh 2008.

Coinneáil i gcoimeád dleathach.

10 .— (1) Leasaítear alt 249 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin)—

(a) i bhfo-ailt (1)(b), (2)(b), (6)(b) agus (10), trí “faoi phianseirbhís” a scriosadh, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ní mheasfar duine a bheith faoi choinneáil i gcoimeád dleathach chun críocha teidil chun liúntais míchumais fad a bheidh an duine faoi choinneáil le haghaidh cóireála—

(a) de bhun ordaithe glactha isteach nó ordaithe athnuachana arna dhéanamh faoin Acht Meabhair-Shláinte 2001,

(b) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 38 den Acht Sláinte 1947,

(c) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 4 nó alt 5 den Acht um an Dhlí Coiriúil (Gealtacht) 2006,

(d) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 17 den Lunacy (Ireland) Act 1821, nó

(e) de bhun ordaithe arna dhéanamh faoi alt 2 den Trial of Lunatics Act 1883.”.

(2) Meastar gur tháinig an t-alt seo in éifeacht an 1 Meitheamh 2005.

Pinsean Stáit (ranníocach) — teaghlachóirí.

11 .— Leasaítear alt 108 den Phríomh-Acht (arna ionadú le halt 8 d’Acht 2006)—

(a) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den mhíniú ar “teaghlachóir”:

“(a) a chónaíonn sa Stát, nó is duine dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c) d’alt 219(2), agus atá faoi bhun aoise inphinsin,”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2A):

“(2A) Is ceist í a bhféadfaidh oifigeach breithiúnachta í a chinneadh an cheist i dtaobh an gcomhlíonann duine na critéir atá leagtha amach sa mhíniú ar ‘teaghlachóir’ i bhfo-alt (2).”.

Liúntas leasa dall.

12 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i gCuid 3, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 5:

“Caibidil 5A

Liúntas Leasa Dall

Léiriú.

161F.— Sa Chaibidil seo—

tá le ‘ foras ’ an bhrí chéanna atá leis in alt 59 den Acht Sláinte 1970;

ciallaíonn ‘ acmhainn sheachtainiúil ’, i ndáil le duine, acmhainn sheachtainiúil an duine arna ríomh de réir Chuid 4 de Sceideal 3, agus déanfar an méid a ríomhfar amhlaidh a chothromú suas go dtí an 10 cent is gaire i gcás inar iolraí ar 5 cent, ach nach iolraí ar 10 cent freisin, é agus déanfar é a chothromú suas go dtí an 10 cent is gaire i gcás nach iolraí ar 5 cent ná ar 10 cent é.

Teideal chun íocaíochta.

161G.— Faoi réir an Achta seo agus rialachán arna ndéanamh faoin Acht seo, tá liúntas (dá ngairtear ‘liúntas leasa dall’ san Acht seo) iníoctha le duine más rud é—

(a) maidir leis an duine—

(i) go bhfuil aois 18 mbliana slánaithe aige nó aici, nó

(ii) go bhfuil aois 16 bliana slánaithe aige nó aici agus go bhfuil sé nó sí ag fáil liúntas míchumais, nó i dteideal liúntas míchumais a fháil, faoi Chaibidil 10 den Chuid seo,

(b) nach mó acmhainn sheachtainiúil an duine, arna ríomh de réir Chuid 4 de Sceideal 3, ná an t-uasmhéid cuí den acmhainn sheachtainiúil ag a bhféadfar liúntas leasa dall a íoc leis an duine sin de réir alt 161H,

(c) maidir leis an duine—

(i) go bhfuil sé nó sí ag fáil pinsean dall faoi Chaibidil 5 den Chuid seo,

(ii) go bhfuil sé nó sí ar Chlár Náisiúnta na nDall arna thiomsú ag Comhairle Náisiúnta na nDall in Éirinn, nó

(iii) go gcuirfidh sé nó sí isteach deimhniú mallachair amhairc ó mháinlia oftalmach cláraithe nó ó optaiméadraí cláraithe, ar deimhniú é ina mbeidh cibé faisnéis a fhorordófar,

agus

(d) go bhfuil gnáthchónaí ar an duine sa Stát ar dháta déanta an iarratais ar liúntas leasa dall.

Ráta an liúntais leasa dall.

161H.— (1) Is é atá i ráta an liúntais leasa dall (dá ngairtear ‘an ráta sceidealta’ sa Chaibidil seo) ná an ráta seachtainiúil atá leagtha amach i gcolún (2) i gCuid 1 de Sceideal 4.

(2) Tá liúntas leasa dall iníoctha le duine nach bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici—

(a) de réir an ráta sceidealta, i gcás nach mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála, arb é atá ann ná suim na rátaí seo a leanas—

(i) ráta an phinsin dall atá leagtha amach i gcolún (2) i gCuid 1 de Sceideal 4 (lena n-áirítear aon mhéadú i leith linbh cháilithe),

(ii) an ráta is airde méadaithe atá leagtha amach i gCuid 3 de Sceideal 4 (i gcás gur duine de lánúin an duine), agus

(iii) an ráta sceidealta,

(b) de réir an ráta sceidealta arna laghdú 10 cent i leith gach méid 10 cent, más ann, ar mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála dá dtagraítear i mír (a).

(3) Tá liúntas leasa dall iníoctha le duine a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici—

(a) de réir an ráta sceidealta, i gcás nach mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála, arb é atá ann ná suim na rataí seo a leanas—

(i) ráta an phinsin Stáit (neamhranníocach) atá leagtha amach i gcolún (2) i gCuid 1 de Sceideal 4 (lena n-áirítear aon mhéadú i leith linbh cháilithe),

(ii) an ráta is airde méadaithe atá leagtha amach i gCuid 2 de Sceideal 4 (i gcás gur duine de lánúin an duine), agus

(iii) an ráta sceidealta,

(b) de réir an ráta sceidealta arna laghdú 10 cent i leith gach méid 10 cent, más ann, ar mó acmhainn sheachtainiúil an duine ná an méid inlamhála dá dtagraítear i mír (a).

Méaduithe i leith linbh cháilithe.

161I.— (1) Faoi réir fho-alt (2), déantar ráta seachtainiúil an liúntais leasa dall is iníoctha de réir alt 161H a mhéadú den mhéid atá leagtha amach i gcolún (4) de Chuid 1 de Sceideal 4 i leith gach linbh cháilithe.

(2) I gcás ina bhfuil gach duine de lánúin ag fáil liúntas leasa dall, tá aon mhéadú ar liúntas leasa dall is iníoctha faoi fho-alt (1) i leith linbh cháilithe a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi in éineacht leis an lánúin iníoctha le gach duine acu de réir ráta atá comhionann le leath an méid is iníoctha thairis sin.

Acmhainn a ríomh — lánúineacha.

161J.— (1) Tá feidhm ag na rialacha seo a leanas chun méid an liúntais leasa dall is iníoctha le duine (‘an t-éilitheoir’) a ríomh:

(a) faoi réir mhír (b), i gcás inar daoine den teaghlach céanna an t-éilitheoir agus céile an éilitheora, comhiomlánófar a n-acmhainní agus measfar gurb iad acmhainn an éilitheoraiad,

(b) i gcás ina bhfuil an t-éilitheoir agus céile an éilitheora ag fáil liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5 den Chuid seo nó go gcomhlíonann siad araon ceanglais alt 161G(1)(c), measfar gurb í leath na hacmhainne comhiomlánaithe den bheirt acu acmhainn an éilitheora.

(2) Chun críocha fho-alt (1), is céile an éilitheora duine más rud é maidir leis an éilitheoir agus an duine sin—

(a) gur fearchéile agus banchéile iad, nó

(b) gur fear agus bean iad nach bhfuil pósta le chéile ach atá ag maireachtáil i bhfochair a chéile mar fhearchéile agus banchéile.

Iocaíocht fad atá duine i bhforas.

161K.— Aon duine atá ag fáil liúntas leasa dall an tráth a ghlactar isteach i bhforas é nó í, tá an duine sin i dteideal leanúint den liúntas a fháil go ceann cibé tréimhse, agus i cibé imthosca, a fhorordaítear.

Dícháiliú.

161L.— (1) Féadfar, le rialacháin faoin Acht seo, foráil a dhéanamh maidir le dícháiliú duine ó liúntas leasa dall a fháil i gcás ina mainníonn an duine sin, gan cúis mhaith, cibé ceanglais a shonraítear leis na rialacháin a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh na ceanglais seo a leanas a bheith san áireamh sna ceanglais dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ach ní gá gurb iad sin amháin na nithe a bheidh i gceist iontu—

(a) freastal a dhéanamh chun dul faoi aon scrúdú dochtúra nó faoi aon scrúdú eile, nó dul faoi scrúdú den sórt sin, agus

(b) a bheith ar fáil chun bualadh le hoifigeach don Aire maidir le héileamh an duine ar liúntas leasa dall.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 de Sceideal 3:

Ailt 161G agus 196.

“CUID 4

Liúntas Leasa Dall agus Liúntas Leasa Forlíontach.

1. Le linn acmhainn sheachtainiúil duine a ríomh maidir le liúntas leasa dall nó liúntas leasa forlíontach cuirfear an méid seo a leanas i gcuntas:

(1) seachas i cibé imthosca agus faoi réir cibé coinníollacha agus ar feadh cibé tréimhsí a fhorordófar, is ionann luach seachtainiúil aon mhaoine de chuid an duine (nach maoin í a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta nó nach feirm thalún í atá á léasú aige nó aici) atá infheistithe nó atá á húsáid go sochrach ar shlí eile ag an duine nó, cé gur féidir í a infheistiú nó a úsáid go sochrach, nach bhfuil infheistithe nó á húsáid go sochrach, agus an luach seachtainiúil á ríomh mar a leanas—

(a) chun críocha liúntais leasa dall, de reir thagairt 2 de Tábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo, nó

(b) chun críocha liúntais leasa fhorlíontaigh, de réir thagairt 3 den Tábla sin,

agus acmhainn sheachtainiúil de dhuine ón maoin sin;

(2) an t-ioncam airgid go léir, lena n-áirítear glanluach airgid aon tuillimh nach tuilleamh airgid ó luain phearsanta agus cibé sochair nach sochair airgid de réir mar a fhorordaítear agus méid iarbhír nó méid measta aon ioncaim teaghlaigh, cibé acu mar ranníocaí i leith chostais an teaghlaigh nó eile, ach gan na suimeanna seo a leanas a áireamh—

(a) na méideanna ag tagairtí 2 go 11, 18A agus 19 i dTábla 2 a ghabhann leis an Sceideal seo,

(b) i cibé cásanna a fhorordófar, aon airgead a gheofar mar dheontas cothabhála,

(c) aon ioncam ó liúntas leasa dall faoi alt 161G den Acht seo,

(d) aon suimeanna ó infheistíocht nó úsáid shochrach maoine (nach maoin a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta nó feirm thalún atá á léasú ag an duine),

(e) cibé méid a fhorordaítear as tuilleamh ó fhostaíocht de chineál athshlánúcháin,

(f) aon airgead a gheofar mar íocaíocht chaomhnóra (ranníocach), íocaíocht chaomhnóra (neamhranníocach) nó deontas cúraim faoisimh, agus

(g) i gcás duine a fhaigheann forlíonadh faoi alt 198 faoi chomhair an mhéid úis morgáiste nó an mhéid cíosa is iníoctha ag an duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe—

(i) méid is comhionann le comhshuim an chéad €75 d’aon ioncam breise (de réir bhrí Riail 2) agus 25 faoin gcéad den oiread sin den ioncam breise sin is mó ná €75, tar éis an t-ioncam breise sin a laghdú de chomhiomlán na méideanna seo a leanas—

(I) aon ranníoc inlamhála dá dtagraítear i Rialacháin 41 agus 42 de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001),

(II) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 13 agus faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 14,

(III) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 5 den Acht um Ranníocaí Sláinte 1979,

agus

(ii) an méid ar mó liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4—

(I) ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nó céile an duine, liúntas cúramóra faoi Chuid 3,

(II) ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nach duine de lánúin, liúntas cúramóra faoi Chuid 3,

(iii) an méid ar mó sochar cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 7(a) nó 7(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 2—

(I) ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nó céile an duine, sochar cúramóra faoi Chuid 2,

(II) ná an méid ar mó sochar cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 7(a) nó 7(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 2 ná an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfaigheann an duine, nach duine de lánúin, sochar cúramóra faoi Chuid 2,

(iv) an méid is iníoctha faoi alt 186A,

(h) i gcás liúntais leasa dall—

(i) i gcás ina bhfaigheann an duine, nó céile an duine, liúntas cúramóra faoi Chaibidil 8 de Chuid 3, an méid ar mó liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4—

(I) ná an ráta is airde méadaithe ar phinsean dall atá leagtha amach i gCuid 3 de Sceideal 4 (i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine), nó

(II) ná an ráta is airde méadaithe ar phinsean Stáit (neamhranníocach) atá leagtha amach i gCuid 2 de Sceideal 4 (i gcás ina bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine),

(ii) i gcás ina bhfaigheann an duine, nach duine de lánúin, liúntas cúramóra faoi Chaibidil 8 de Chuid 3, an méid ar mó liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4—

(I) ná an méid pinsin dall atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 5 de Chuid 1 de Sceideal 4 (i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine), nó

(II) ná an ráta is airde méadaithe ar phinsean Stáit (neamhranníocach) atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 4 de Chuid 1 de Sceideal 4 (i gcás ina bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an duine),

(iii) an méid is iníoctha faoi alt 186A;

(3) luach aon tairbhe a fhabhraíonn chuig an duine—

(a) as úsáid nó teachtadh maoine (seachas teach cónaithe nó foirgneamh feirme ar úinéireacht agus ar áitiú, nó troscán agus earraí pearsanta) a úsáideann nó a theachtann an duine go pearsanta, agus

(b) as feirm thalún a léasú ag an duine;

(4) an t-ioncam go léir agus luach na maoine go léir lenar scar an duine go díreach nó go hindíreach le cáiliú chun liúntas leasa dall nó liúntas leasa forlíontach a fháil;

(5) i gcás liúntais leasa fhorlíontaigh—

(a) an luach seachtainiúil, arna ríomh a cibé modh a fhorordaítear, atá ag aon sochar nó pribhléid a theachtann an duine mar gheall ar na nithe seo a leanas—

(i) an duine a bheith ina chónaí nó ina cónaí le tuismitheoir nó le leastuismitheoir, agus

(ii) gan cibé aois a fhorordaítear a bheith slánaithe ag an duine,

agus

(b) luach seachtainiúil aon sochair nó pribhléide a theachtann an duine, seachas sochar nó pribhléid dá dtagraítear i mír (a).

2. I Riail 1(2)(g)(i), ciallaíonn ‘ioncam breise’ an méid ar mó comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(a) ioncam ó cibé fostaíocht nó oiliúint a fhorordaítear,

(b) ioncam a éiríonn as an duine d’fháil forlíonadh ar ioncam teaghlaigh faoi Chuid 6, agus

(c) comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(i) aon íocaíochtaí cothabhála arna ndéanamh ag gaol faoi dhliteanas, agus

(ii) glanluach airgid na sochar neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1(2),

sa mhéid gur mó ná €4,952 é,

nuair a dhéantar é a chomhiomlánú le hacmhainn sheachtainiúil inmheasúnaithe an duine ó gach foinse eile faoin gCuid seo—

(i) ná an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 4, arna mhéadú

(ii) den mhéid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin, i gcás ina bhfuil céile ag an duine, agus

(iii) den mhéid atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid sin arna iolrú faoin líon leanaí cáilithe.

3. Le linn teideal chun forlíonadh cíosa nó forlíonadh úis morgáiste is iníoctha faoi alt 198 a chinneadh, áireofar sna sochair neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1(2) an glanluach airgid thirim seachtainiúil don duine ar chostais tithíochta bhliantúla an duine arna dtabhú iarbhír agus arna n-íoc ag gaol faoi dhliteanas.

4. Le linn measúnú a dhéanamh ar acmhainn duine chun críche forlíonta cíosa nó forlíonta úis morgáiste is iníoctha faoi alt 198 i gcás ina bhfuil aois 65 bliana slánaithe ag an duine, agus i gcás inar mó ioncam teaghlaigh cónasctha an duine ná an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh is cuí d’imthosca an duine, déanfar neamhshuim de mhéid is comhionann leis an difríocht idir an ráta uasta pinsin Stáit (ranníocach) is cuí d’imthosca an duine agus an ráta sin liúntais leasa fhorlíontaigh.

5. I gcás liúntais leasa fhorlíontaigh, más rud é go bhfuil aon ioncam breise a bhféadfadh feidhm a bheith ag Riail 1(2)(e) nó Riail (2)(g)(i) maidir leis ag duine nó ag céile an duine, ní bheidh feidhm ach ag aon Riail amháin acu sin, arb é a bheidh ann ná cibé Riail acu is fabhraí.

6. (1) Faoi réir mhír (2), ní bheidh d’éifeacht le Rialacha 1(1), 1(2)(f) agus 1(2)(g) an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh a laghdú faoi bhun an ráta a bhí iníoctha díreach roimh an 6 Meitheamh 2007.

(2) Scoirfidh an riail seo d’fheidhm a bheith aici maidir le haon duine a mbeidh méid a acmhainne nó a hacmhainne tar éis méadú.”.

(c) i dTábla 1 de Sceideal 3—

(i) ag tagairt 2 trí “i Riail 1(1) de Chuid 2 (chun críocha liúntais míchumais) agus Riail 1(1) de Chuid 4 (chun críocha liúntais leasa dall)” a chur in ionad “i Riail 1(1) de Chuid 2, chun críocha liúntais míchumais,”, agus

(ii) ag tagairt 3 trí “(chun críocha liúntais leasa fhorlíontaigh)” a chur isteach i ndiaidh “de Chuid 4”,

agus

(d) i gCuid 1 de Sceideal 4 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh thagairt 5:

5A. Liúntas Leasa Dall

61.60

4.40

”.

Liúntas leasa dall — leasuithe iarmhartacha.

13 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(3)(b)(i) trí “161J” a chur isteach i ndiaidh “156(1),”,

(b) in alt 139(1) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) liúntas leasa dall.”,

(c) in alt 241(2)(c) trí “liúntais leasa dall,” a chur isteach i ndiaidh “pinsin dall,”,

(d) in alt 244(1)(c)(iii)—

(i) trí “liúntais leasa dall,” a chur isteach i ndiaidh “pinsin míthreorach,”, agus

(ii) trí “cibé méid den phinsean, den liúntas, den sochar nó den fhorlíonadh” a chur in ionad na bhfocal uile ó “cibé méid den phinsean” go dtí “nó den fhorlíonadh” agus na focail deiridh sin san áireamh,

(e) in alt 246(3) trí “161G(1)(d),” a chur isteach i ndiaidh “153(c),”,

(f) in alt 247—

(i) i bhfo-alt (1)(b) trí “, liúntas leasa dall” a chur isteach i ndiaidh “seachas”, agus

(ii) i bhfo-alt (2)(b) trí “, liúntas leasa dall” a chur isteach i ndiaidh “seachas”,

(g) in alt 249 (arna leasú le halt 10 den Acht seo) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (15):

“(16) Beidh duine dícháilithe chun liúntas leasa dall a fháil—

(a) fad atá tréimhse príosúnachta nó tréimhse coinneála i gcoimeád dleathach á cur isteach ag an duine, agus

(b) ach amháin i gcás ina bhforáiltear a mhalairt le rialacháin, fad atá cónaí ar an duine, go sealadach nó go buan, lasmuigh den Stát.”,

(h) in alt 265(1) trí fhomhír (iv) de mhír (a) den mhíniú ar “críoch iomchuí” a scriosadh,

(i) i gCuid 3 de Sceideal 3 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (ii) de Riail 1(2)(b):

“(ii) aon ioncam ó liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A de Chuid 3,”,

agus

(j) i gCuid 5 de Sceideal 3 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (iv) de Riail 1(2)(b):

“(iv) aon ioncam ó liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A de Chuid 3,”.

Liúntas leasa dall — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

14 .— (1) San alt seo—

ciallaíonn “ Caibidil 5A ” Caibidil 5A (arna cur isteach le halt 12 den Acht seo) de Chuid 3 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “ iarliúntas leasa dall ” deontas nó liúntas ar scór scéime chun leas na ndall a chur chun cinn, ar scéim í arna hullmhú faoi alt 2 den Blind Persons Act 1920.

(2) D’ainneoin aon ní dá mhalairt i gCaibidil 5A ach faoi réir fho-alt (3), más rud é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, go bhfuil duine ag fáil aon ioncaim ón iarliúntas leasa dall, beidh liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A iníoctha leis an duine sin amhail ar an agus ón tosach feidhme sin de réir ráta nach ísle ná ráta an iarliúntais leasa dall a bhí iníoctha leis an duine sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

(3) Scoireann fo-alt (2) d’fheidhm a bheith aige nuair a tharlaíonn athrú ar imthosca an duine, ar dháta thosach feidhme an ailt seo nó dáta dá éis sin, ar athrú é de chineál a dhéanann difear do theideal an duine faoi Chaibidil 5A.

(4) Aon chinneadh a dhéanann fostaí de chuid na Feidhmeannachta, roimh thosach feidhme an ailt seo, i ndáil leis an iarliúntas leasa dall a dhámhachtain do dhuine, beidh éifeacht leis, amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, mar bhreith ó oifigeach breithiúnachta liúntas leasa dall a dhámhachtain don duine sin faoi Chaibidil 5A.

(5) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta maidir le hiarratas arna dhéanamh ag duine ar an iarliúntas leasa dall, measfar gur iarratas ar liúntas leasa dall faoi Chaibidil 5A an t-iarratas sin.

Liúntas cúraim baile.

15 .— Leasaítear Cuid 3 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 8:

“Caibidil 8A

Liúntas Cúraim Baile

Léiriú.

186B.— Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “ foras ” ospidéal, teach téarnamh nó teach do leanaí a bhfuil míchumas fisiceach nó meabhrach orthu nó cóiríocht choimhdeach agus aon bhunachas eile dá shamhail ina soláthraítear cónaí, cothabháil nó cúram i gcás ina ndéanann an Fheidhmeannacht nó an Roinn Oideachais agus Eolaíochta costas cothabhála an linbh san fhoras sin a íoc, go hiomlán nó go páirteach, nó go n-íoctar an costas sin thar a ceann;

ciallaíonn “ eagraíocht idirnáisiúnta ” eagraíocht idir-rialtasach idirnáisiúnta, lena n-áirítear, go háirithe agus gan ginearáltacht an méid sin roimhe seo a theorannú—

(a) Eagraíocht na Náisiún Aontaithe agus a sainghníomhaireachtaí,

(b) forais agus gníomhaireachtaí na gComhphobal Eorpach,

(c) Comhairle na hEorpa, agus

(d) an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta;

tá le ‘ leanbh cáilithe ’ an bhrí a thugtar le halt 186C;

tá le ‘ duine cáilithe ’ an bhrí a thugtar le halt 186D.

Leanbh cáilithe.

186C.— Aon duine atá faoi bhun 16 bliana d’aois (dá ngairtear ‘an leanbh’ san alt seo) is leanbh cáilithe é nó í chun críocha liúntas cúraim baile a íoc más rud é—

(a) go mbeidh deimhnithe ag lia-chleachtóir, ar cibé modh a bheidh forordaithe—

(i) go bhfuil mhíchumas trom ar an leanbh ar gá cúram buan nó leanúnach agus aird bhuan nó leanúnach a thabhairt ina leith ar mó é go substaintiúil ná an cúram agus an aird is gá a thabhairt de ghnáth i leith linbh den aois chéanna, agus

(ii) gur míchumas é de chineál gur dócha go mbeidh cúram agus aird lánaimseartha ag teastáil ón leanbh ar feadh 12 mhí chomhleanúnacha ar a laghad,

(b) maidir leis an leanbh—

(i) go bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, nó

(ii) go gcomhlíonann sé nó sí ceanglais alt 219(2),

agus

(c) nach bhfuil an leanbh á choinneáil nó á coinneáil i scoil choinneála leanaí mar a mhínítear in alt 3 d’Acht na Leanaí 2001.

Duine cáilithe.

186D.— (1) Is duine cáilithe duine chun críocha liúntas cúraim baile a fháil i leith linbh cháilithe—

(a) má chónaíonn an leanbh leis an duine sin de ghnáth,

(b) má dhéanann an duine sin socrú maidir le cúram an linbh, agus

(c) ar dháta déanta an iarratais ar liúntas cúraim baile—

(i) má tá gnáthchónaí ar an duine sin sa Stát, nó

(ii) má tá ceanglais alt 219(2) comhlíonta i ndáil leis an duine sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1)(a), féadfaidh an tAire le rialachán rialacha a dhéanamh d’fhonn a chinneadh cén duine ar leis nó léi a measfar leanbh cáilithe a bheith ina chónaí nó ina cónaí de ghnáth.

Íocaíochtaí fad atá leanbh ina chónaí nó ina cónaí i bhforas.

186E.— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní bheidh liúntas cúraim baile iníoctha i leith aon tréimhse a mbeidh leanbh ina chónaí nó ina cónaí i bhforas lena linn.

(2) Faoi réir na Caibidle seo, féadfar, faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a fhorordófar, foráil a dhéanamh le rialacháin go ndéanfar liúntas cúraim baile a íoc de réir ráta is ísle ná an ráta sceidealta dá dtagraítear in alt 186F i leith linbh cháilithe a mbeadh an liúntas iníoctha ina leith murach an leanbh cáilithe a bheith ina chónaí nó ina cónaí i bhforas, i gcás an leanbh a bheith ina chónaí nó ina cónaí go sealadach leis an duine cáilithe ar feadh tréimhse nach giorra ná dhá lá in aon seachtain áirithe amháin.

(3) Más rud é, maidir le leanbh cáilithe a bhfuil liúntas cúraim baile iníoctha ina leith, go ndéanfar é nó í a ghlacadh isteach i bhforas ar shlí seachas sna himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (2), leanfaidh an liúntas sin de bheith iníoctha ar feadh na tréimhse sin, agus i cibé imthosca a fhorordófar.

Ráta íocaíochta.

186F.— (1) Faoi réir an Achta seo, fad a bheidh duine ina dhuine nó ina duine cáilitheach, íocfar liúntas míosúil leis nó léi as airgead a sholáthróidh an tOireachtas de réir an ráta (dá ngairtear ‘an ráta sceidealta’ san alt seo) a leagtar amach i gCuid 5 de Sceideal 4.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin maidir le liúntas cúraim baile a íoc de réir ráta is ísle ná an ráta sceidealta i gcás linbh cháilithe a bhfuil liúntas iníoctha de réir alt 186E(2) ina leith.

Scrúdú dochtúra.

186G.— (1) Déanfaidh ar leanbh cáilithe, a bhfuil liúntas cúraim baile á íoc ina leith, freastal chun dul faoi aon scrúduithe dochtúra nó aon scrúduithe eile is gá de réir na rialachán nó rachaidh sé nó sí faoi scrúduithe den sórt sin.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh freisin, le rialacháin arna ndéanamh chun críocha fho-alt (1), go ndícháileofar duine chun liúntas cúraim baile a fháil más rud é, maidir leis an leanbh cáilithe ar ina leith atá an liúntas cúraim baile iníoctha, go mainníonn sé nó sí, gan cúis mhaith, freastal a dhéanamh chun dul, nó dul, faoin scrúdú dochtúra nó faoin scrúdú eile sin de réir mar is gá de réir na rialachán sin.

Gan ach liúntas cúraim baile amháin a bheith iníoctha.

186H.— Ní bheidh níos mó na liúntas cúraim baile amháin iníoctha in aon mhí amháin i leith aon linbh cháilithe áirithe.”.

Liúntas cúraim baile — leasuithe iarmhartacha.

16 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 139(1) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h):

“(ha) liúntas cúraim baile,”,

(b) in alt 224(1)(a) trí “, liúntas cúraim baile” a chur isteach i ndiaidh “líuntas cúramóra”,

(c) in alt 225(2) trí mhír (d) a scriosadh,

(d) in alt 241 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) Aon duine a mhainníonn éileamh a dhéanamh ar liúntas cúraim baile laistigh den am forordaithe beidh an duine sin dícháilithe chun íocaíocht a fháil i leith aon lae roimh an dáta a dhéantar an t-éileamh mura rud é gur deimhin le hoifigeach breithiúnachta nó le hoifigeach achomhairc go raibh cúis mhaith leis an moill maidir leis an éileamh a dhéanamh, agus sa chás sin, beidh liúntas cúraim baile iníoctha ón lá sonraithe (arb é an lá é a sonraítear ina leith, i rialacháin arna ndéanamh chun críocha alt 242(1)(a), gurb é an lá sin gach mí a íocfar liúntas cúraim baile) sa mhí i ndiaidh na míosa sin inar tháinig an t-éilitheoir chun bheith ina dhuine cáilithe nó ina duine cáilithe de réir bhrí alt 186D(1).”,

(e) in alt 244(1)(c)(iii)—

(i) trí “liúntas cúraim baile,” a chur isteach roimh “sochar linbh”, agus

(ii) trí “den phinsean, den liúntas, den sochar nó den fhorlíonadh” a chur in ionad na bhfocal go léir ó “den phinsean” go dtí “den fhorlíonadh” agus na focail deiridh sin san áireamh,

(f) in alt 246(3) trí “186D(3),” a chur isteach roimh “192,”,

(g) in alt 247

(i) i bhfo-alt (1)(b), trí “, liúntas cúraim baile” a chur isteach i ndiaidh “186A”,

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “, liúntas cúraim baile” a chur isteach i ndiaidh “186A”,

(h) in alt 249, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach ag deireadh an ailt:

“(17) Dícháileofar duine chun liúntas cúraim baile a fháil—

(a) fad atá tréimhse príosúnachta nó tréimhse coinneála i gcoimeád dleathach á cur isteach ag an duine, agus

(b) ach amháin i gcás ina bhforáiltear a mhalairt le rialacháin, fad atá cónaí ar an duine, go sealadach nó go buan, lasmuigh den Stát.”,

agus

(i) i Sceideal 4 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 4 (a cuireadh isteach le halt 3(1) den Acht seo):

Alt 186F.

“CUID 5

Méid an Liúntais Cúraim Baile

Is é atá i méid míosúil an liúntais cúraim baile, in aghaidh an linbh, ná €299.60.”.

Liúntas cúraim baile — tosach feidhme agus idirthréimhseach.

17 .— (1) San alt seo—

ciallaíonn “Caibidil 8A” Caibidil 8A (arna cur isteach le halt 15 den Acht seo) de Chuid 3 den Phríomh-Acht;

ciallaíonn “liúntas Achta Sláinte” liúntas le haghaidh cúraim baile leanaí faoi alt 61 den Acht Sláinte 1970.

(2) D’ainneoin aon ní dá mhalairt i gCaibidil 8A ach faoi réir fho-alt (3), i gcás ina bhfuil duine, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, ag fáil liúntas Achta Sláinte, beidh liúntas cúraim baile iníoctha leis an duine sin faoi Chaibidil 8A amhail ar an agus ón tosach feidhme sin de réir ráta nach lú ná ráta an liúntais Achta Sláinte a bhí iníoctha leis an duine sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

(3) Scoireann fo-alt (2) d’fheidhm a bheith aige an tráth a tharlaíonn athrú, ar dháta thosach feidhme an ailt seo nó dá éis sin, ar athrú é ar imthosca an duine sin nó ar imthosca an linbh ar ina leith atá an liúntas iníoctha agus ar athrú de chineál a dhéanann difear do theideal an duine faoi Chaibidil 8A é.

(4) Aon chinneadh a dhéanann fostaí de chuid na Feidhmeannachta, roimh thosach feidhme an ailt seo, i ndáil le liúntas Achta Sláinte a dhámhachtain do dhuine, beidh éifeacht leis, amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, mar bhreith ó oifigeach breithiúnachta liúntas cúraim baile a dhámhachtain don duine sin faoi Chaibidil 8A.

(5) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an fho-ailt seo, nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta maidir le hiarratas arna dhéanamh ag duine ar an liúntas Achta Sláinte, measfar gur iarratas ar liúntas cúraim baile faoi Chaibidil 8A an t-iarratas sin.

Liúntas leasa forlíontach.

18 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 312 trí “faoi alt 196, 197 nó 198” a chur in ionad “ar liúntas leasa forlíontach”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht de réir mar a léirítear i Sceideal 1.

(3) Aon chinneadh a dhéanann fostaí de chuid na Feidhmeannachta, roimh thosach feidhme an fho-ailt seo, i ndáil le liúntas leasa forlíontach a dhámhachtain do dhuine, beidh éifeacht leis, amhail ar an agus ón tosach feidhme sin, mar bhreith ó dhuine ainmnithe liúntas leasa forlíontach a dhámhachtain don duine sin faoi Chaibidil 9 de Chuid 3 den Phríomh-Acht arna leasú le fo-alt (2).

(4) Más rud é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, nach mbeidh cinneadh críochnaitheach déanta maidir le hiarratas arna dhéanamh ag duine ar liúntas leasa forlíontach, measfar, maidir leis an iarratas sin, gur iarratas ar liúntas leasa forlíontach é faoi Chaibidil 9 de Chuid 3 den Phríomh-Acht arna leasú le fo-alt (2).

Éilimh.

19 .— Leasaítear alt 241(6) den Phríomh-Acht trí “dheontas cúraim faoisimh nó” a chur isteach i ndiaidh “éileamh a dhéanamh ar”

Íocaíochtaí le daoine seachas an t-éilitheoir nó an tairbhí.

20 .— Leasaítear alt 244 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) a chumasú duine a cheapadh chun aon cheart nó cumhacht a fheidhmiú thar ceann éilitheora nó tairbhí—

(I) atá faoi bhun 16 bliana d’aois, nó

(II) a mbeidh deimhnithe ag lia-chleachtóir ina leith gur duine é nó í atá, nó is dóigh a thiocfaidh go luath chun bheith, neamhábalta a chuid gnóthaí airgeadais nó a cuid gnóthaí airgeadais a bhainistiú de thuras na huaire,

ar ceart é nó cumhacht í atá infheidhmithe thairis sin faoin Acht seo ag an éilitheoir nó ag an tairbhí, agus

(ii) faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a fhorordófar chun leas pearsanta an éilitheora nó an tairbhí a áirithiú, a údarú do dhuine a cheapfar amhlaidh glacadh agus déileáil le haon suim is iníoctha ar mhodh sochair thar ceann agus chun tairbhe an éilitheora nó an tairbhí,”,

(ii) trí “, faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a fhorordófar,” a chur isteach i ndiaidh “duine a cheapadh” i mír (c),

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin faoin alt seo maidir leis na cumhachtaí is infheidhmithe ag daoine, agus maidir le hoibleagáidí daoine, arna gceapadh chun glacadh agus déileáil le suimeanna is iníoctha ar mhodh sochair, lena n-áirítear, go háirithe, oibleagáid chun cuntas a thabhairt ar shuimeanna arna nglacadh amhlaidh.”.

Forálacha maidir le gnáthchónaí.

21 .— Leasaítear alt 246(3) den Phríomh-Acht trí “186A(2),” a chur isteach i ndiaidh “180,”.

Imeachtaí.

22 .— Leasaítear alt 343 den Phríomh-Acht—

(a) trí “inghlactha i bhfianaise” a chur in ionad “ina chinneadh críochnaitheach”, agus

(b) i mír (a), trí “féadfar” a chur in ionad “déanfar” agus i mír (b), trí “féadfaidh” a chur in ionad “déanfaidh”.

Sceideal 3, Cuid 2.

23 .— Leasaítear Cuid 2 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 35 d’Acht 2007) i Riail 1(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad “arna ríomh de réir Thábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo,”:

“arna ríomh—

(a) chun críocha liúntais cuardaitheora poist, liúntais réamhscoir nó cúnaimh feirme, de réir thagairt 1 de Thábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo, nó

(b) chun críocha liúntais míchumais, de réir thagairt 2 de Thábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo,”.

Liúntas leasa forlíontach — acmhainn sheachtainiúil a ríomh.

24 .— Leasaítear Cuid 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (arna leasú le halt 36 d’Acht 2007)—

(a) i Riail 1(2)(a), trí “, 18A” a chur isteach i ndiaidh “11”,

(b) i Riail 1(2)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (v):

“(v) i gcás duine ag a bhfuil forlíonadh á fháil faoi alt 198 faoi chomhair an mhéid úis morgáiste nó cíosa is iníoctha ag an duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe—

(I) méid is comhionann le suim an chéad €75 d’aon ioncam breise (de réir bhrí Riail 2) agus 25 faoin gcéad den oiread sin den ioncam breise sin is mó ná €75, nuair a dhéantar an t-ioncam breise sin a laghdú de chomhiomlán na méideanna seo a leanas—

(A) aon ranníoc inlamhála dá dtagraítear i Rialacháin 41 agus 42 de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001),

(B) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 13 agus faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 14, agus

(C) aon mhéid arna asbhaint as tuilleamh ináirithe faoi alt 5 den Acht um Ranníocaí Sláinte 1979, agus

(II) an méid ar mó an liúntas cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 8(a) nó 8(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 4 ná—

(A) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nó céile an duine, ag fáil liúntas cúramóra faoi Chuid 3; nó

(B) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nach duine de lánúin, ag fáil liúntas cúramóra faoi Chuid 3;

(III) an méid ar mó an sochar cúramóra mar atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 7(a) nó 7(b), de réir mar is cuí, de Chuid 1 de Sceideal 2 ná—

(A) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (3) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nó céile an duine, ag fáil sochar cúramóra faoi Chuid 2; nó

(B) an méid liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) ag tagairt 10 de Chuid 1 de Sceideal 4, i gcás ina bhfuil an duine, nach duine de lánúin, ag fáil sochar cúramóra faoi Chuid 2;

agus

(IV) an méid is iníoctha faoi alt 186A;”,

(c) i Riail 1A (arna cur isteach le halt 36 d’Acht 2007)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (1):

“(1) Le linn teideal chuig forlíonadh cíosa nó úis morgáiste is iníoctha faoi alt 198 a chinneadh, áireofar sna sochair neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1(2) an glanluach airgid thirim seachtainiúil don duine a ghabhann lena chostais nó lena costais bhliantúla tithíochta arna dtabhú iarbhír agus arna n-íoc ag gaol faoi dhliteanas.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (3):

“(3) Más rud é, maidir leis an duine nó maidir le céile an duine, go bhfuil aon ioncam breise aige nó aici a bhféadfadh feidhm a bheith ag Riail 1(2)(b)(iv) nó Riail 1(2)(b)(v)(I) maidir leis, ní bheidh feidhm ach ag Riail amháin acu sin, arb í an Riail is fabhraí don duine í.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 2:

“2.— I Riail 1(2)(b)(v)(I), ciallaíonn ‘ ioncam breise ’ an méid ar mó comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(a) ioncam ó cibé fostaíocht nó oiliúint a fhorordaítear,

(b) ioncam ón bhforlíonadh ar ioncam teaghlaigh a fhaigheann an duine faoi Chuid 6, agus

(c) comhiomlán—

(i) aon íocaíochtaí cothabhála arna ndéanamh ag gaol faoi dhliteanas, agus

(ii) ghlanluach airgid thirim na sochar neamhairgid dá dtagraítear i Riail 1A(1),

sa mhéid gur mó ná €4,952 é,

nuair a chomhiomlánaítear é le hacmhainn sheachtainiúil inmheasúnaithe an duine ó gach foinse eile faoin gCuid seo, ná

(i) an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 4, móide

(ii) an méid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin, i gcás céile a bheith ag an duine, agus

(iii) an méid atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid sin arna iolrú faoi líon na leanaí cáilithe.”.

Leasuithe ar Acht 2007.

25 .— Leasaítear Acht 2007—

(a) in alt 9, trí mhíreanna (b), (e)(i), (g)(i) agus (i) a scriosadh,

(b) in alt 25, trí fho-alt (2) a aisghairm,

(c) in alt 35, trí fhomhír (i) de mhír (a) a scriosadh, agus

(d) trí Sceideal 1 a aisghairm.

1Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach L 56, 4.3.1968.