An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( SCEIDEAL 1 Leasuithe a Bhaineann le Liúntas Leasa Forlíontach )

2 2008

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008

SCEIDEAL 2

Leasuithe Foirmiúla ar Acht na bPinsean 1990

Alt 29(2).

An fhoráil dándéantardifear

(1)

An Leasú

(2)

Alt 2(1)

Sna mínithe ar “fostóir” agus “comhalta seachtrach”, “, i ndáil le” a chur in ionad “i ndáil le”.

Alt 3B(2)

(a) “prove,” a chur in ionad “prove” sa leagan Béarla.

(b) “signature,” a chur in ionad “signature” sa leagan Béarla.

Alt 26(2)

“iad:” a chur in ionad “iad.”.

Alt 37(3)(b)

“foirceanta;” a chur in ionad “foirceanta.”.

Alt 38(2)(c)

“chun críocha na Coda seo,” a chur in ionad “chun críocha na Coda seo.”.

Alt 43(1)

I mír (d), “d’fheidhm a bheith aige,” a chur in ionad “d’fheidhm a bheith aige.”.

Alt 44

(a) I mír (a)(v) “den Tríú Sceideal,” a chur in ionad “den Tríú Sceideal.”.

(b) “agus” a chur isteach roimh mhír (b).

Alt 50(2)

An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) a mhéid a shonrófar, beidh sáraíocht aige ar mhír 2(2) den Dara Sceideal agus ar mhír 4(b)(i)(I) den Tríú Sceideal, agus”.

Ceannteideal Chuid V

“i ndáil le Scéimeanna agus CBS-anna Iontaobhais” a chur in ionad “i ndáil le Scéimeanna”.

Alt 54

Fo-alt (6) a scriosadh.

Alt 56(6)(b)

“ní bheidh feidhm” a chur in ionad “Ní bheidh feidhm”.

Alt 58(2)

Míreanna (a) agus (b) (sa dara háit ina bhfuil siad) a athainmniú mar mhíreanna (i) agus (ii).

Alt 59A(1)

An mhír seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) gur duine é nó í atá, de thuras na huaire, faoi réir na srianta a fhorchuirtear le halt 150 d’Acht na gCuideachtaí 1990.”.

Alt 63(5)

“ón bhfostóir leis na hiontaobhaithe” a chur in ionad “ón bhfostóir. leis na hiontaobhaithe”.

Alt 94(3)(b)

“d’Acht na bPinsean (Leasú) 2002” a chur in ionad “den Acht seo”.

Alt 121(10)

Sa mhíniú ar “comhaltas”, “chun sochair fadseirbhíse;” a chur in ionad “chun sochair fadseirbhíse.” agus an míniú a athshuíomh idir na mínithe ar “fostaí eisiata” agus “scéim”.

Alt 126(1)

(a) Sa mhíniú ar “lá bunaithe”, “an 28 Aibreán 2003” a chur in ionad “an lá a thosóidh feidhm alt 5 d’Acht na bPinsean (Leasú), 2002”.

(b) Sa mhíniú ar “Conradh Blianachta Scoir iontaobhais”, “i bpolasaithe árachais saoil.” a chur in ionad “i bpolasaithe árachais saoil;” .

Alt 131

(a) I míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (2), “, de réir mar is cuí,” a scriosadh.

(b) I bhfo-alt (5), “an 13 Aibreán 1996 nó dá éis” a chur in ionad na bhfocal go léir i ndiaidh “a ndearnadh an gníomh ba chúis leis an ngearán nó leis an díospóid”.

An Tríú Sceideal

I mír 4(a)(i), “exercised” a chur in ionad “excercised” sa leagan Béarla.

An Ceathrú Sceideal

I dtagairt 30A, na sleachta i gcolúin (3) agus (4) a chur idir uaschamóga dúbailte.