Ar Aghaidh ( AN SCEIDEAL )

5 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 2008


AN tACHT UM MÓTARFHEITHICLÍ (DLEACHTANNA AGUS CEADÚNAIS) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1. Mínithe.

2. Feidhm alt áirithe.

3. Leasú ar alt 1 d’Acht 1952.

4. Leasú ar Chuid I den Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

5. Leasú ar Chuid II den Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

6. Leasú ar alt 21(3) d’Acht 1992.

7. Gearrtheideal.

AN SCEIDEAL


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí) 1952

1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 1992

1992, Uimh. 28

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2003

2003, Uimh. 5

An tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2004

2004, Uimh. 5

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1961

1961, Uimh. 24

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 2008


AN tACHT UM MÓTARFHEITHICLÍ (DLEACHTANNA AGUS CEADÚNAIS) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA AIRGEADAIS (DLEACHTA MÁIL) (FEITHICLÍ) 1952 AGUS AN ACHTA AIRGEADAIS (UIMH. 2) 1992 I LEITH DLEACHTANNA NÓ CEADÚNAS ÁIRITHE ATÁ INTOIBHITHE NÓ INEISITHE FAOI NA hACHTANNA SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[26 Márta, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Mínithe.

1 .— San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1952” an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí) 1952;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 1992;

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2004;

tá le “feithicil de chuid earnáil A” an bhrí chéanna atá leis in alt 130 (arna leasú le halt 6 d’Acht 1992) den Acht Airgeadais 1992.

Feidhm alt áirithe.

2 .— (1) Faoi réir fho-alt (2), tá feidhm ag ailt 3 go 6 maidir le ceadúnais arna dtógáil amach faoi alt 1 d’Acht 1952 nó, de réir mar a bheidh, faoin bhforáil lena mbaineann d’Acht 1992 ar feadh tréimhsí dar tosach an 1 Feabhra 2008 nó dá éis.

(2) Ní dhéanann aon ní i bhfo-alt (1) difear d’oibriú Chuid I a chuirtear isteach sa Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 le halt 4 maidir leis an méid seo a leanas—

(a) mír 6(d) sa Chuid sin a bhaineann le haon ní arna chlárú faoi alt 131 den Acht Airgeadais 1992 mar fheithicil de chuid earnáil A an 1 Iúil 2008 nó dá éis, nó

(b) mír 6(f) sa Chuid sin a bhaineann le haon ní arna chlárú faoi alt 131 den Acht Airgeadais 1992 mar fheithicil de chuid earnáil A i rith na tréimhse dar tús an 1 Eanáir 2008 agus dar críoch an 30 Meitheamh 2008.

Leasú ar alt 1 d’Acht 1952.

3 .— Leasaítear alt 1 d’Acht 1952 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) (a cuireadh isteach leis an Acht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2003):

“(2) (a) Faoi réir mhír (b), déanfar na dleachtanna a mhuirearaítear faoin alt seo a íoc in aghaidh na bliana ar cheadúnais atá le tógáil amach ag an duine a choinníonn an fheithicil.

(b) Féadfar ceadúnas a thógáil amach i leith feithicle (nach feithicil a bhfuil dleacht €99 nó níos lú inmhuirearaithe uirthi) i leith cibé tréimhsí den bhliain, agus ar dhleacht a íoc de réir cibé rátaí a fhorordóidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil le rialacháin, ach—

(i) beidh ráta dleachta a fhorordófar amhlaidh de chineál a fhágann go bhfuil idir é agus an lándleacht bhliantúil coibhneas nach lú ná an coibhneas idir tréimhse an cheadúnais agus bliain, agus

(ii) ní mó ná 30 faoin gcéad den lándleacht bhliantúil an ráta dleachta a fhorordófar amhlaidh i leith ceadúnais d’fheithicil in aghaidh aon ráithe amháin den bhliain agus ina haghaidh sin amháin.”.

Leasú ar Chuid I den Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

4 .— Leasaítear an Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an gCuid atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad Chuid I (arna chur isteach le hAcht 2004) den Sceideal céadluaite.

Leasú ar Chuid II den Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

5 .— Leasaítear Cuid II den Sceideal (arna leasú le hAcht 2004) a ghabhann le hAcht 1952—

(a) i mír 1 i ndiaidh an mhínithe ar “rothar” tríd an méid seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘feithicil de chuid earnáil A’ an bhrí chéanna atá leis in alt 130 (arna leasú le halt 6 den Acht Airgeadais (Uimh. 2) 1992) den Acht Airgeadais 1992;

ciallaíonn ‘astaíochtaí CO2’ an leibhéal astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) atá ag feithicil, ar leibhéal é arna thomhas de réir fhorálacha Threoir 80/1268/CEE an 16 Nollaig 1980 ón gComhairle 1 (arna leasú) agus arna liostú in Iarscríbhinn VIII a ghabhann le Treoir 70/156/CEE an 6 Feabhra 1970 ón gComhairle 2 (arna leasú) agus atá san áireamh sa deimhniú iomchuí cineál-cheadaithe CE nó sa deimhniú iomchuí comhréireachta CE nó in aon doiciméad cuí eile lena ndaingnítear comhlíonadh aon bheart arna ndéanamh chun éifeacht a thabhairt sa Stát d’aon ionstraim de chuid na gComhphobal Eorpach a bhaineann le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i leith cineál-cheadaithe don chineál feithicle lena mbaineann;

tá le ‘feithicil nua’ an bhrí chéanna atá leis in alt 133 den Acht Airgeadais 1992;”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 5:

“5. I gcás ina ndeimhneoidh an t-iarratasóir ar cheadúnas faoi alt 1 den Acht seo don údarás ceadúnúcháin maidir leis an bhfeithicil ar ina leith a iarrtar an ceadúnas go ndearnadh í breis agus 30 bliain roimh thosach na tréimhse a bhfuil an ceadúnas á iarraidh ina leith, is é an ráta dleachta bliantúil, d’ainneoin Chuid I—

(i) €21 más rud é, ar leith ón mír seo, go mbeadh feidhm ag mír 1 de Chuid I maidir leis an bhfeithicil, agus

(ii) €46 i leith aon fheithicle eile.”.

Leasú ar alt 21(3) d’Acht 1992.

6 .— Leasaítear alt 21 (arna leasú le hAcht 2004) d’Acht 1992 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) Déanfar dleacht máil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar cheadúnas trádála arb é a bheidh ann—

(i) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar ghluaisrothar agus ar ghluaisrothar amháin, €49, agus

(ii) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar aon fheithicil eile, agus uirthi sin amháin, €293.

(b) Déanfar dleacht máil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar cheadúnas trádála arna eisiúint in ionad ceadúnais trádála a cailleadh, a goideadh nó a díothaíodh, arb é a bheidh ann—

(i) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar ghluaisrothar agus ar ghluaisrothar amháin, €32, agus

(ii) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar aon fheithicil eile, agus uirthi sin amháin, €71.”.

Gearrtheideal.

7 .— Féadfar an tAcht um Mótarfheithiclí (Dleachtanna agus Ceadúnais) 2008 a ghairm den Acht seo.

1 IO Uimh. L375, 31.12.1980, lch. 36.

2 IO Uimh. L42, 23.2.1970, lch. 1.