An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 2 Rudaí agus láithreáin a scrúdú ) Ar Aghaidh (Caibidil 4 Seachadadh rialaithe )

7 2008

TODO

Caibidil 3

Aiseag

Aiseag maoine a goideadh ó stát ainmnithe.

84 .— (1) Féadfaidh an chúirt a chiontaíonn duine, nó a gciontaítear duine os a comhair, i ndáil le maoin i stát ainmnithe, ordú a dhéanamh faoi mhír (i) d’alt 56 (orduithe chun aiseag a dhéanamh) den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001.

(2) Maidir le maoin a thabhairt ar ais dá húinéir de réir ordaithe den sórt sin, ní dhéanann tabhairt ar ais na maoine dochar do chearta aon tríú páirtithe bona fide i ndáil léi.

(3) Déanfaidh an tÚdarás Lárnach, tar éis iarratas a fháil ón duine atá i dteideal an mhaoin a ghnóthú faoin ordú, cóip den ordú a chur chuig an duine nó chuig an gcomhlacht sa stát ainmnithe ar dealraitheach dó ina leith gur feidhm dá chuid nó dá cuid déileáil le hiarraidh ar aiseag na maoine lena mbaineann.

(4) Beidh doiciméad ag gabháil leis an iarraidh ar doiciméad é a sholáthróidh an t-iarratasóir agus ina mbeidh—

(a) ráiteas á rá—

(i) go bhfuair duine sonraithe an mhaoin lena mbaineann trí chion faoi dhlí an Stáit a dhéanamh, agus

(ii) nach ndéanann tabhairt ar ais na maoine dá húinéir dochar do chearta aon tríú páirtithe bona fide i ndáil léi,

agus

(b) an fhaisnéis seo a leanas:

(i) tuairisc ar an maoin;

(ii) a suíomh;

(iii) ainm agus seoladh a húinéara; agus

(iv) aon fhaisnéis eile ar dóigh di comhlíonadh na hiarrata a éascú.

Iarraidh chuig an Stát ar aiseag maoine goidte.

85 .— (1) Baineann an t-alt seo le hiarraidh ar mhaoin a fuarthas ar mhodh coiriúil a chur faoina réir ag an údarás iarrthach d’fhonn an mhaoin a thabhairt ar ais dá húinéir.

(2) Beidh an iarraidh i scríbhinn agus beidh an méid seo a leanas san áireamh inti nó ag gabháil léi—

(a) ráiteas á rá—

(i) go bhfuair duine sonraithe an mhaoin trí chion faoi dhlí an stáit iarrthaigh a dhéanamh, agus

(ii) nach ndéanann tabhairt ar ais na maoine dá húinéir dochar do chearta aon tríú páirtithe bona fide i ndáil léi,

agus

(b) an fhaisnéis seo a leanas:

(i) tuairisc ar an maoin;

(ii) a suíomh;

(iii) ainm agus seoladh a húinéara; agus

(iv) aon fhaisnéis eile ar dóigh di comhlíonadh na hiarrata a éascú.

Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

86 .— (1) Tar éis an iarraidh a fháil, féadfaidh an tAire, má tá sé nó sí den tuairim go gcomhlíonann an iarraidh alt 85 , a chur faoi deara iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar ordú faoi alt 87 i ndáil leis an maoin.

(2) Déanfaidh an Chúirt foráil maidir le fógra faoin iarratas a thabhairt d’aon duine ar dealraitheach di ina leith go ndéanann ordú den sórt sin difear dó nó di nó a ndéanann ordú den sórt sin difear dó nó di, mura rud é gur deimhin leis an gCúirt nach féidir le réasún a fháil amach cá bhfuil an duine.

Ordú maidir le haiseag.

87 .— (1) Tar éis iarratas a fháil ón Aire nó thar cheann an Aire, féadfaidh an Chúirt Dúiche, más deimhin léi—

(a) gur comhlíonadh ailt 85 agus 86(2), agus

(b) go bhfuil an mhaoin lena mbaineann i seilbh nó faoi urláimh duine shonraithe,

a ordú don duine sin an mhaoin a sheachadadh ar an gcomhalta atá i gceannas an stáisiúin Garda Síochána a ainmnítear san iarratas.

(2) Déanfaidh an tÚdarás Lárnach socrú go seachadfar an mhaoin ar an údarás iarrthach d’fhonn an mhaoin a thabhairt ar ais dá húinéirí.

(3) Féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú a dhéanamh freisin faoin alt seo chun maoin atá i gcoimeád an Gharda Síochána a sheachadadh.

(4) Ní fhéadfar ordú faoin alt seo a dhéanamh—

(a) i gcás ina bhfuil an mhaoin ag teastáil mar fhianaise in imeachtaí sibhialta nó in imeachtaí coiriúla, nó

(b) mura rud é go mbeifear tar éis deis a thabhairt d’aon duine a éilíonn gur leis nó léi an mhaoin, nó go bhfuil leas aige nó aici sa mhaoin, chun cúis a shuíomh le nach ceart an t-ordú a dhéanamh.

(5) Tá aon duine nach gcomhlíonann ordú faoin alt seo ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,500 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Maidir le dlínse na Cúirte Dúiche faoin alt seo—

(a) féadfaidh breitheamh den Chúirt sin a bheidh sannta don dúiche chúirte dúiche ina bhfuil an mhaoin an dlínse sin a fheidhmiú, nó

(b) má tá an mhaoin suite i níos mó ná in aon dúiche chúirte dúiche amháin, féadfaidh breitheamh den Chúirt sin a bheidh sannta d’aon cheann de na dúichí sin an dlínse sin a fheidhmiú.