An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 2 Faisnéis faoi Idirbhearta Airgeadais chun críocha Imscrúdaithe Choiriúil ) Ar Aghaidh (CUID 4 Maoin a Chalcadh, a Choigistiú agus a Fhorghéilleadh )

7 2008

TODO

CUID 3

Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh

Réamhráiteach

Léiriú (Cuid 3).

22 .— Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn “ Acht 1983 ” an tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide 1983;

ciallaíonn “ Acht 1993 ” an tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil) 1993;

ciallaíonn “ údarás inniúil ” an duine nó an comhlacht i mballstát arb é nó arb í an t-údarás inniúil é nó í chun críocha Theideal III de Choinbhinsiún 2000, nó arb é nó arb í an t-údarás inniúil sin é nó í i dtuairim an Aire;

ciallaíonn “ tascradh ” tascradh teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig duine nó ó dhuine a shonraítear san údarú chun tascradh a dhéanamh ag seoladh teileachumarsáide arna shonrú amhlaidh;

tá le “ seoladh teileachumarsáide ” an bhrí atá leis in Acht 1993.

Iarrataí ar thascradh i gcás inar gá cúnamh teicniúil

Iarraidh chuig ballstát ar thascradh.

23 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) chun críche imscrúdaithe choiriúil, go mbeidh údarú tugtha ag an Aire chun tascradh a dhéanamh faoi alt 2 d’Acht 1993,

(b) go bhfuil an duine a shonraítear san údarú i láthair sa Stát nó i mballstát, agus

(c) go bhfuil gá le cúnamh teicniúil ó bhallstát chun na teachtaireachtaí teileachumarsáide lena mbaineann a thascradh.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, féadfaidh an tAire a chur faoi deara iarraidh a dhéanamh chuig údarás inniúil sa bhallstát ar iarraidh í—

(a) ar an údarás sin do thascradh teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an seoladh teileachumarsáide lena mbaineann nó ón seoladh sin agus do tharchur na dteachtaireachtaí sin láithreach go dtí Coimisinéir an Gharda Síochána nó go dtí comhalta den Gharda Síochána arna ainmniú nó arna hainmniú aige nó aici, nó

(b) ar thascradh agus ar thaifeadadh na dteachtaireachtaí agus an taifeadadh a tharchur chuig an gCoimisinéir nó chuig an gcomhalta.

(3) Maidir leis an iarraidh—

(a) daingneofar inti gur thug an tAire údarú faoi Acht 1993 chun tascradh a dhéanamh chun críche imscrúdaithe choiriúil,

(b) tabharfar dóthain faisnéise inti chun an duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh a shainaithint,

(c) tabharfar léiriú inti ar an iompar coiriúil atá á imscrúdú,

(d) luafar inti an fad a n-iarrtar ina leith gurb é an fad é a mhairfidh an tascradh,

(e) soláthrófar dóthain sonraí teicniúla inti, lena n-áirítear uimhir nasctha líonra an tseolta teileachumarsáide lena mbaineann, chun a chinntiú gur féidir an iarraidh a chomhlíonadh, agus

(f) más rud é, maidir leis an iarraidh—

(i) go mbaineann sí le duine sonraithe atá i láthair sa bhallstát lena mbaineann, nó

(ii) gur iarraidh faoi fho-alt (2)(b) í,

soláthrófar inti achoimre ar na fíorais a bhaineann leis an gcion atá á imscrúdú agus aon fhaisnéis eile a éileoidh an t-údarás inniúil chun a chumasú dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh an údaródh sé an tascradh iarrtha in imthosca den tsamhail chéanna.

(4) Má bhaineann an iarraidh le duine atá i láthair i mballstát seachas an ballstát ar a n-éilítear an cúnamh teicniúil, tabharfar fógra faoin údarú don bhallstát eile sin de réir alt 26 .

(5) Meastar, maidir le faisnéis a fhaightear mar fhreagra ar an iarraidh, gur faisnéis oifigiúil í chun críocha an Achta um Rúin Oifigiúla 1963.

(6) Chun deireadh a chur le hamhras, dearbhaítear go bhféadfar údarú a thabhairt faoi alt 2 d’Acht 1993 i gcás duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh a bheith i láthair i mballstát.

Iarraidh chuig an Stát ar thascradh.

24 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go bhfuil imscrúdú coiriúil ar siúl i mballstát,

(b) go bhfuiltear tar éis ordú nó barántas dleathach tascartha chun tascradh a dhéanamh ar theachtaireachtaí teileachumarsáide chuig duine sonraithe nó ó dhuine sonraithe nó chuig seoladh teileachumarsáide nó ó sheoladh teileachumarsáide a eisiúint sa bhallstát i dtaca leis an imscrúdú,

(c) go ndéanann údarás inniúil sa bhallstát iarraidh chuig an Aire—

(i) ar theachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an seoladh teileachumarsáide lena mbaineann nó ón seoladh sin a thascradh agus a tharchur láithreach chuig an údarás nó chuig duine arna ainmniú nó arna hainmniú aige, nó

(ii) ar na teachtaireachtaí a thascradh agus a thaifeadadh agus an taifeadadh a tharchur chuig an údarás nó chuig an duine arna ainmniú nó arna hainmniú aige, agus

(d) maidir leis an duine sonraithe—

(i) go bhfuil sé nó sí i láthair sa bhallstát nó i mballstát eile agus go bhfuil gá ag an údarás inniúil sa bhallstát céadluaite le cúnamh teicniúil an Stáit chun na teachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh, nó

(ii) go bhfuil sé nó sí i láthair sa Stát agus gur féidir an tascradh a dhéanamh ann.

(2) Maidir leis an iarraidh—

(a) déanfar ainm an údaráis inniúil a thaispeáint inti,

(b) daingneofar léi gur eisíodh ordú nó barántas dleathach tascartha i dtaca le himscrúdú coiriúil,

(c) tabharfar dóthain faisnéise inti chun an duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh a shainaithint,

(d) tabharfar léiriú inti ar an iompar coiriúil atá á imscrúdú,

(e) luafar inti an fad a n-iarrtar ina leith gurb é an fad é a mhairfidh an tascradh,

(f) soláthrófar dóthain sonraí teicniúla inti, lena n-áirítear uimhir nasctha líonra an tseolta teileachumarsáide lena mbaineann, chun a chinntiú gur féidir an iarraidh a chomhlíonadh, agus

(g) má tá an duine i láthair i mballstát seachas an ballstát inar eisíodh an t-ordú nó an barántas dleathach tascartha, agus ar ballstát é nach gá cúnamh teicniúil uaidh chun an tascradh a dhéanamh, daingneofar inti gur cuireadh an t-ordú nó an barántas in iúl don bhallstát sin de bhun Airteagal 20(2)(a) de Choinbhinsiún 2000.

(3) Más rud é—

(a) go bhfuil an duine a bhfuil a theachtaireachtaí nó a teachtaireachtaí teileachumarsáide le tascradh i láthair sa Stát, nó

(b) gur iarraidh í chun na teachtaireachtaí a thascradh agus a thaifeadadh agus an taifeadadh a tharchur,

folóidh an iarraidh freisin achoimre ar na fíorais a bhaineann leis an gcion atá á imscrúdú agus aon fhaisnéis bhreise a éileoidh an tAire chun a chumasú dó nó di cinneadh a dhéanamh i dtaobh arbh ionann an t-iompar arb é an cion é, dá dtarlódh sé sa Stát, agus cion tromaí de réir bhrí Acht 1993, agus go dtabharfadh sé bonn cirt thairis sin chun údarú a thabhairt faoin Acht sin.

Gníomhú tar éis iarraidh a fháil.

25 .— (1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás inar iarraidh í ar theachtaireachtaí teileachumarsáide sonraithe a thascradh agus a tharchur láithreach, féadfaidh an tAire údarú a thabhairt maidir leis an tascradh más dóigh leis nó léi go bhfuil feidhm ag alt 24 agus go gcomhlíontar é sa chás áirithe.

(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é

(a) gur iarraidh í ar theachtaireachtaí teileachumarsáide sonraithe a thascradh agus a thaifeadadh agus ar an taifeadadh a tharchur, agus

(b) nach féidir an tascradh a tharchur láithreach—

(i) ón Stát,

(ii) chuig an mballstát, nó

(iii) sa dá chás sin,

féadfaidh an tAire údarú a thabhairt maidir leis an tascradh más dóigh leis nó léi go bhfuil feidhm ag alt 24 agus go gcomhlíontar é i ndáil leis an gcás áirithe.

(3) Más rud é, i gcás dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (2), go bhfuil an duine arb é nó í is ábhar don iarraidh i láthair sa Stát, ní fhéadfaidh an tAire údarú a thabhairt maidir leis an tascradh ach amháin más dóigh leis nó léi—

(a) gurbh ionann an t-iompar atá á imscrúdú sa stát iarrthach agus cion tromaí de réir bhrí Acht 1993 dá dtarlódh sé sa Stát agus go dtabharfadh sé bonn cirt thairis sin chun údarú a thabhairt faoin Acht sin, agus

(b) go bhfuil feidhm ag alt 24 agus go gcomhlíontar é i ndáil leis an gcás áirithe.

(4) Má dhéanann an Stát dearbhú faoi Choinbhinsiún 2000 á rá go bhfuil sé faoi cheangal ag mír 6 (dá dtugtar éifeacht le fo-ailt (2) agus (3)) d’Airteagal 18 den Choinbhinsiún ach sin sa chás amháin nach féidir an tascradh lena mbaineann a tharchur láithreach ón Stát, scoireann míreanna (b)(ii) agus (b)(iii) d’fho-alt (2) air sin d’éifeacht a bheith leo.

(5) I gcás ina bhfuil an duine is ábhar don iarraidh i láthair sa Stát, féadfaidh an tAire an t-údarú a chur faoi réir aon choinníll (lena n-áirítear coinníoll a bhaineann le húsáid na dteachtaireachtaí tascartha) a mbeadh feidhm aige dá mba údarú é arna thabhairt faoi alt 2 d’Acht 1993 i ndáil le duine atá i láthair sa Stát.

(6) I gcás ina dtabharfar údarú, déanfaidh Coimisinéir an Gharda Síochána socrú—

(a) go dtarchuirfear na teachtaireachtaí teileachumarsáide lena mbaineann chuig an údarás inniúil sa bhallstát nó chuig duine arna ainmniú nó arna hainmniú ag an údarás sin, nó

(b) de réir mar is cuí, go ndéanfar na teachtaireachtaí a thaifeadadh agus an taifeadadh a tharchur chuig an údarás nó an duine sin.

(7) Le linn breithniú a dhéanamh ar aon iarraidh faoi Airteagal 18.8 de Choinbhinsiún 2000 ar athscríbhinn ar thaifeadadh den sórt sin tabharfaidh an tAire aird ar imthosca go léir an cháis áirithe; agus féadfar deonú aon iarrata den sórt sin a chur faoi réir aon choinníll a bhféadfadh údarú chun tascradh a dhéanamh a bheith faoina réir.

(8) Meastar gur údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 an t-údarú, agus tá éifeacht leis an Acht sin agus le halt 110 d’Acht 1983 (a mhéid a bhaineann sé le hordacháin a bhaineann le húdaruithe den sórt sin) dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, chun gach críche amhail is dá mba faoi Acht 1993 agus Acht 1983 a tugadh an t-údarú agus aon ordacháin den sórt sin.

Fógraí faoi thascarthaí eile

Fógra a thabhairt don bhallstát maidir le tascradh.

26 .— (1) Más rud é—

(a) chun críche imscrúdaithe choiriúil, go mbeidh údarú chun tascradh a dhéanamh tugtha ag an Aire faoi alt 2 d’Acht 1993,

(b) go bhfuil seoladh teileachumarsáide an duine a shonraítear san údarú á úsáid i gcríoch ballstáit, agus

(c) nach gá cúnamh teicniúil a fháil ón mballstát chun an tascradh a dhéanamh,

tabharfaidh an tAire fógra maidir leis an údarú don údarás inniúil sa bhallstát—

(i) roimh an tascradh, más eol don Aire an tráth sin go bhfuil an duine i láthair sa chríoch sin, nó

(ii) in aon chás eile, díreach tar éis don Aire teacht ar an eolas sin.

(2) Beidh an fhaisnéis seo a leanas san fhógra:

(a) daingniú gur tugadh údarú le barántas faoi alt 2 d’Acht 1993 chun tascradh a dhéanamh i dtaca le himscrúdú coiriúil;

(b) sonraí is leor chun an duine is ábhar don tascradh a shainaithint;

(c) léiriú ar an iompar coiriúil atá á imscrúdú; agus

(d) fad measta an tascartha.

(3) Déanfaidh an tAire aon choinníoll, aon cheanglas nó aon iarraidh a fhorchuirfidh nó a dhéanfaidh an t-údarás inniúil i ndáil leis an tascradh de bhun Airteagal 20.4 de Choinbhinsiún 2000 a chomhlíonadh.

(4) Go dtí go ndéanfaidh an t-údarás inniúil cinneadh i dtaobh an dtabharfar toiliú leis an tascradh nó le leanúint leis—

(a) féadfar leanúint le haon tascradh atá á dhéanamh, ach

(b) ní fhéadfar ábhar arna thascradh a úsáid mura rud é—

(i) go gcomhaontaítear a mhalairt idir an tAire agus an t-údarás inniúil, nó

(ii) go ndéantar amhlaidh i dtaca le bearta práinneacha a dhéanamh chun bagairt láithreach thromaí ar shlándáil an phobail a chosc (lena n-áirítear bearta i leith aon chiona thromaí), agus sa chás sin tabharfaidh an tAire fógra don údarás inniúil faoi aon úsáid den sórt sin agus faoi na cúiseanna lena bhfírinnítear an úsáid.

(5) I bhfo-alt (4)(b)(ii), ciallaíonn “ cion tromaí ” cion a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí 1977 ar cion é a bhféadfar duine láninniúlachta nár ciontaíodh roimhe a phionósú ina leith le téarma príosúnachta ar feadh téarma 5 bliana nó le pionós is déine ná sin.

(6) Má iarrann an t-údarás inniúil amhlaidh, déanfaidh an tAire achoimre ar fhíorais an cháis a sholáthar dó mar aon le haon fhaisnéis bhreise is gá chun a chumasú dó cinneadh a dhéanamh i dtaobh an údaródh sé tascradh in imthosca den tsamhail chéanna.

(7) Is fo-alt é fo-alt (6) atá gan dochar d'fho-alt (4), mura rud é go n-aontaítear a mhalairt idir an tAire agus an t-údarás inniúil.

(8) I gcás inar dóigh leis an Aire go bhfuil an fhaisnéis atá le soláthar faoi fho-alt (2) de chineál atá sách íogair, féadfar an fhaisnéis, le comhaontú an údaráis inniúil lena mbaineann, a tharchur chuige trí dhuine sonrach nó trí chomhlacht sonrach.

(9) Níl feidhm ag an alt seo maidir le ballstát a mbeidh dearbhú déanta aige de réir Choinbhinsiún 2000 á rá nach gá faisnéis a sholáthar dó faoi thascarthaí de réir mar a shamhlaítear in Airteagal 20 den Choinbhinsiún sin.

Fógra ó bhallstát maidir le tascradh.

27 .— (1) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go bhfuil an t-údarás inniúil i mballstát tar éis tascradh a údarú,

(b) go bhfuil seoladh teileachumarsáide an duine a shonraítear san údarú á úsáid i gcríoch an Stáit,

(c) nach gá cúnamh teicniúil a fháil ón Stát chun an tascradh a dhéanamh, agus

(d) go dtugann an t-údarás inniúil fógra don Aire dá réir sin de réir Airteagal 20 de Choinbhinsiún 2000.

(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo, leanfaidh an tAire ar aghaidh, gan mhoill agus ar a dhéanaí laistigh de thréimhse a shonraítear i bhfo-alt (7), de réir fho-alt (3) fho-ailt (4) agus (5), de réir mar is cuí.

(3) Dá dtabharfaí údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 in imthosca den tsamhail chéanna, údaróidh an tAire go ndéanfar an tascradh nó go leanfar den tascradh.

(4) Más rud é—

(a) nach dtabharfaí údarú faoin alt sin 2,

(b) go bhfuil feidhm ag alt 3 , nó

(c) gur cion polaitiúil nó cion ioncaim an cion lena mbaineann,

éileoidh an tAire nach ndéanfar an tascradh nó go bhfoirceannfar an tascradh agus déanfaidh sé nó sí na cúiseanna lena éileamh amhlaidh a thabhairt i scríbhinn.

(5) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (4), éileoidh an tAire nach bhféadfar aon ábhar a tascraíodh cheana fad a bhí an seoladh teileachumarsáide á úsáid sa Stát a úsáid nó nach bhféadfar an céanna a úsáid ach amháin faoi dhálaí sonraithe, agus déanfaidh an tAire an fírinniú ina leith sin a chur in iúl i scríbhinn don údarás inniúil.

(6) Féadfaidh an tAire a iarraidh ar an údarás inniúil achoimre ar fhíorais an cháis a sholáthar mar aon le haon fhaisnéis bhreise is gá chun a chumasú dó nó di cinneadh a dhéanamh i dtaobh an dtabharfaí údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 in imthosca den tsamhail chéanna.

(7) Sonraítear an tréimhse seo a leanas chun críocha fho-alt (2):

(a) tréimhse nach faide ná 96 huaire an chloig; nó

(b) i gcás inar gá cinneadh a dhéanamh i dtaobh an dtabharfaí údarú faoi alt 2 d’Acht 1993 in imthosca den tsamhail chéanna, tréimhse nach faide ná 12 lá san iomlán.

(8) I gcás ina bhfuil feidhm ag mír (b) d'fho-alt (7), cuirfidh an tAire in iúl i scríbhinn don údarás inniúil na dálaí lena bhfírinnítear an iarraidh ar fhadú na tréimhse atá luaite i mír (a) den fho-alt sin.

(9) Maidir le faisnéis arna soláthar faoin alt seo ag an údarás inniúil, meastar gur faisnéis oifigiúil í chun críocha an Achta um Rúin Oifigiúla 1963.

Ilghnéitheach

Teachtaireachtaí teileachumarsáide a thascradh go neamhdhíreach.

28 .— (1) San alt seo, tá le “ gnóthas údaraithe ” an bhrí a thugtar dó le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Údarú) 2003 (I.R. Uimh. 306 de 2003), arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Údarú)(Leasú) 2007 (I.R. Uimh. 372 de 2007).

(2) Más rud é—

(a) go bhfuil duine i láthair sa Stát,

(b) go mbeidh údarú tugtha faoi alt 2 d’Acht 1993 chun teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an duine nó ón duine a thascradh,

(c) nach féidir na teachtaireachtaí a thascradh go díreach, ach

(d) gur féidir le gnóthas údaraithe a fuair ordacháin faoi alt 110 d’Acht 1983 i ndáil le tascarthaí tascradh na dteachtaireachtaí a éascú trí rochtain a fháil ar threalamh tascartha i mballstát,

éascóidh an gnóthas údaraithe tascradh na dteachtaireachtaí sin trí rochtain a fháil ar an trealamh sin.

(3) Más rud é—

(a) go bhfuil duine i láthair i mballstát,

(b) go bhfuiltear tar éis ordú nó barántas dleathach chun teachtaireachtaí teileachumarsáide chuig an duine nó ón duine a thascradh a dhéanamh nó a eisiúint sa bhallstát chun críocha imscrúdaithe choiriúil agus go bhfuil an t-ordú nó an barántas sin i bhfeidhm,

(c) nach féidir na teachtaireachtaí a thascradh go díreach sa bhallstát, ach

(d) maidir le gnóthas údaraithe a bhfuil ordacháin faighte aige faoi alt 110 d’Acht 1983 i ndáil le tascarthaí—

(i) gur féidir leis na teachtaireachtaí a thascradh, agus

(ii) go bhfuil trealamh tascartha aige chun a chumasú do sholáthróir seirbhísí teileachumarsáide sa bhallstát iad a thascradh,

éascóidh an gnóthas údaraithe don soláthróir na teachtaireachtaí a thascradh.

Feidhm Acht 1993 i ndáil leis an gCuid seo.

29 .— Tá feidhm ag Acht 1993 agus tá éifeacht leis i ndáil leis an gCuid seo fairis na modhnuithe is gá, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

(a) tá tagairtí in Acht 1993 do “an tAcht seo” le forléiriú mar thagairtí don Chuid seo;

(b) tá tagairtí san Acht sin d’údarú le forléiriú mar thagairtí—

(i) d’údarú a meastar ina leith faoi alt 25 (8) gur údarú é faoi alt 2 d’Acht 1993, nó

(ii) d’údarú faoi alt 27 (3),

de réir mar a bheidh;

(c) tá tagairtí san Acht sin do shárú ar fhoráil de chuid Acht 1993 le forléiriú mar thagairtí do shárú ar fhoráil de chuid na Coda seo;

(d) tá tagairtí san Acht sin do dhoiciméid oifigiúla le forléiriú mar thagairtí do dhoiciméid oifigiúla atá ar fáil don Aire i dtaca le hiarraidh faoin gCuid seo; agus

(e) tá tagairtí do dhuine in ailt 8(5) agus 9(11) d’Acht 1993 le forléiriú mar thagairtí do dhuine atá i láthair sa Stát.

Leasú ar alt 110 d’Acht 1983.

30 .— Leasaítear alt 110 (cumhachtaí ginearálta an Aire i ndáil le seirbhísí poist agus teileachumarsáide) d’Acht 1983 trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis:

“(6) Aon duine nach ndéanfaidh, gan leithscéal réasúnach, ordachán faoin alt seo a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil a chur air.

(7) Déanfar imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (6), lena n-áirítear aon achomharc nó imeachtaí ina dhiaidh sin, a sheoladh i gcúirt iata.”.