Ar Aghaidh ( AN SCEIDEAL Orduithe faoi alt 3 d’Acht 1971 a leasú. )

9 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 2008


AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ RIALTAIS ÁITIÚIL (COMHLACHTAÍ CORPRAITHE) (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

Alt

1 Míniú.

2 Caiteachais.

3 Orduithe áirithe faoi alt 3 d’Acht 1971 a dhaingniú.

4 Gníomhartha áirithe arna ndéanamh ag comhlachtaí díscaoilte a dhaingniú.

5 Leasú ar orduithe faoi alt 3 d’Acht 1971.

6 Gearrtheideal.

AN SCEIDEAL

Orduithe faoi alt 3 d’Acht 1971 a leasú.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) 1971

1971, Uimh. 6

An tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004

2004, Uimh. 7

/images/harp.jpg


Uimhir 9 de 2008


AN tACHT UM SHEIRBHÍSÍ RIALTAIS ÁITIÚIL (COMHLACHTAÍ CORPRAITHE) (ORDUITHE A DHAINGNIÚ) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT REACHTÚIL D’ORDUITHE ÁIRITHE ARNA nDÉANAMH FAOIN ACHT UM SHEIRBHÍSÍ RIALTAIS ÁITIÚIL (COMHLACHTAÍ CORPRAITHE) 1971, AGUS DO LEASÚ NA nORDUITHE SIN, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[20 Bealtaine, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1 .— San Acht seo, ciallaíonn “Acht 1971” an tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe) 1971.

Caiteachais.

2 .— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Orduithe áirithe faoi alt 3 d’Acht 1971 a dhaingniú.

3 .— (1) Faoi réir fho-alt (5), maidir le gach ordú a rinneadh faoi alt 3 d’Acht 1971 roimh dháta an Achta seo a rith beidh éifeacht reachtúil leis amhail is dá mba Acht den Oireachtas é.

(2) Maidir le gach gníomh arna dhéanamh, nó a airbheartaítear a bheith déanta, ag comhlacht a bunaíodh faoi alt 3 d’Acht 1971, agus faoi réim agus de réir ordú arna dhéanamh faoin alt sin, beidh sé bailí éifeachtach, agus measfar go raibh sé riamh bailí éifeachtach, chun gach críche.

(3) Dá mba rud é, murach an fo-alt seo, go mbeadh fo-alt (1)(2) ar neamhréir le ceart bunreachtúil aon duine, beidh oibriú an fho-ailt sin faoi réir cibé teorannú is gá chun a áirithiú nach mbeidh sé ar neamhréir amhlaidh ach beidh lánfheidhm aige agus lánéifeacht leis thairis sin.

(4) Leanfaidh an tAcht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2004, a mhéid a raibh feidhm aige maidir le hoifigeach, seirbhíseach, fostaí nó comhalta d’fhoireann comhlachta a bunaíodh faoi alt 3 d’Acht 1971 díreach roimh an Acht seo a rith, d’fheidhm a bheith aige amhlaidh tar éis an tAcht seo a rith.

(5) Ní bhainfidh an t-alt seo le hordú a bhí arna aisghairm, díreach roimh an Acht seo a rith, faoi alt 5 d’Acht 1971.

Gníomhartha áirithe arna ndéanamh ag comhlachtaí díscaoilte a dhaingniú.

4 .— (1) Maidir le gach gníomh arna dhéanamh, nó a airbheartaítear a bheith déanta, ag comhlacht díscaoilte faoi réim agus de réir ordú arna dhéanamh faoi alt 3 d’Acht 1971, beidh sé bailí éifeachtach, agus measfar go raibh sé riamh bailí éifeachtach, chun gach críche.

(2) Dá mba rud é, murach an fo-alt seo, go mbeadh fo-alt (1) ar neamhréir le ceart bunreachtúil aon duine, beidh oibriú an fho-ailt sin faoi réir cibé teorannú is gá chun a áirithiú nach mbeidh sé ar neamhréir amhlaidh ach beidh lánfheidhm aige agus lánéifeacht leis thairis sin.

(3) San alt seo, ciallaíonn “comhlacht díscaoilte ” comhlacht a bunaíodh faoi ordú a bhí, díreach roimh an Acht seo a rith, arna aisghairm faoi alt 5 d’Acht 1971.

Leasú ar orduithe faoi alt 3 d’Acht 1971.

5 .— Leasaítear na horduithe dá dtagraítear i gcolún (1) den Sceideal a mhéid a shonraítear i gcolún (2) den Sceideal.

Gearrtheideal.

6 .— Féadfar an tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe)(Orduithe a Dhaingniú) 2008 a ghairm den Acht seo.