Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

13 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 2008


AN tACHT CEIMICEÁN 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2 . Léiriú.

3 . Fógraí a sheirbheáil.

4 . Caiteachais.

CUID 2

Rialacháin agus Cóid Chleachtais

5 . Rialacháin.

6 . Athbhreithnithe ar fhorálacha reachtúla iomchuí ceimiceán agus tograí maidir le forálacha den sórt sin.

7 . Cóid chleachtais.

CUID 3

Údaráis Náisiúnta

8 . Údaráis náisiúnta.

9 . Socruithe um chomhar.

10 . Táillí i gcomhair seirbhísí.

CUID 4

Forfheidhmiú

11 . Cigirí a cheapadh.

12 . Cumhachtaí cigirí.

13 . Díolúine agus slánú.

14 . Ordacháin le haghaidh plean feabhsúcháin.

15 . Fógra um shárú.

16 . Fógra toirmisc.

17 . Sárú ar fhógra toirmisc — iarratas chun na hArd-Chúirte.

18 . Imscrúduithe agus tuarascálacha speisialta.

19 . Iarratas chun na hArd-Chúirte maidir le gníomhaíocht lena ngabhann baol tromaí.

20 . Aistriú ceimiceán a thoirmeasc agus a shrianadh.

21 . Fianaise in imeachtaí.

22 . Cumhachtaí oifigigh custam agus máil ceimiceáin a choinneáil.

CUID 5

Faisnéis

23 . Faisnéis a scaipeadh ar mhaithe le leas an phobail.

24 . Ainmneacha daoine áirithe a fhoilsiú.

25 . Cosaint do dhaoine a thuairiscíonn sáruithe ar an Acht.

26 . Fostaithe a chosaint ar phionósú mar gheall ar sháruithe ar an Acht a thuairisciú.

27 . Cumhacht chun faisnéis a éileamh.

28 . Toirmeasc ar nochtadh neamhúdaraithe faisnéise.

CUID 6

Cionta agus Pionóis

29 . Cionta.

30 . Pionóis.

31 . Fógra um íocaíocht sheasta.

32 . Cionta ag comhlachtaí corpraithe.

33 . Cionta a ionchúiseamh.

CUID 7

Ilghnéitheach

34 . Achomharc chun na Cúirte Cuarda ó orduithe áirithe den Chúirt Dúiche.

35 . Is i scríbhinn a bheidh fógra nó ordachán.

36 . Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

37 . Leasú ar an Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí

Na hAchtanna Cróinéirí 1962 agus 2005

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924

1924, Uimh. 10

An tAcht Custam 1956

1956, Uimh. 7

An tAcht Custam agus Máil (Forálacha Ilghnéitheacha) 1988

1988, Uimh. 10

Customs Consolidation Act 1876

39 & 40 Vict., c. 36

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000

2000, Uimh. 27

An tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992

1992, Uimh. 7

Acht na gComhphobal Eorpach 1972

1972, Uimh. 27

Acht na gComhphobal Eorpach 2007

2007, Uimh. 18

An tAcht um Fhorbairt Tionscail 1993

1993, Uimh. 19

An tAcht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998

1998, Uimh. 34

Petty Sessions (Ireland) Act 1851

14 & 15 Vict., c.93

An tAcht um Chaomhnú an Chomhshaoil 2003

2003, Uimh. 27

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005

2005, Uimh. 10

An tAcht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994

1994, Uimh. 5

An tAcht um Dhífhostú Éagórach 1977

1977, Uimh. 10

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007

Na hAchtanna um Bainistiú Dramhaíola 1996 go 2003

/images/harp.jpg


Uimhir 13 de 2008


AN tACHT CEIMICEÁN 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH RIALÁIL AGUS RIALÚ AR MHONARÚ, ÚSÁID, CUR AR AN MARGADH, ONNMHAIRIÚ, ALLMHAIRIÚ, IOMPAR, TÁSTÁIL, STÓRÁIL, AICMIÚ, LIPÉADÚ AGUS PACÁISTIÚ CEIMICEÁN; DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE GUAISEACHA MÓRTHIONÓISCÍ, AGUS I nDÁIL LE COSC A CHUR LE TIONÓISCÍ, INA bhFUIL CEIMICEÁIN I gCEIST; CHUN NA gCRÍOCH SIN DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DO RIALACHÁN (CE) UIMH. 304/2003 AN 28 EANÁIR 2003 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE A BHAINEANN LE hONNMHAIRIÚ AGUS ALLMHAIRIÚ CEIMICEÁN CONTÚIRTEACH 1 , DO RIALACHÁN (CE) UIMH. 648/2004 AN 31 MÁRTA 2004 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE MAIDIR LE GLANTAIGH 2 AGUS DO RIALACHÁN (CE) UIMH. 1907/2006 AN 18 NOLLAIG 2006 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE A BHAINEANN LE CEIMICEÁIN A CHLÁRÚ, A MHEASÚNÚ, A ÚDARÚ AGUS A SHRIANADH (REACH) AGUS LENA mBUNAÍTEAR GNÍOMHAIREACHT CEIMICEÁN EORPACH 3 ; DO THABHAIRT CUMHACHTA DON AIRE FIONTAR, TRÁDÁLA AGUS FOSTAÍOCHTA CHUN RIALACHÁIN A DHÉANAMH D’FHONN ÉIFEACHT A THABHAIRT D’FHORÁLACHA ÁIRITHE DE NA CONARTHAÍ A RIALAÍONN NA COMHPHOBAIL EORPACHA AGUS D’IONSTRAIMÍ ÁIRITHE DE CHUID INSTITIÚIDÍ NA gCOMHPHOBAL SIN; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[9 Iúil, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1IO Uimh. L 63, 6.3.2003, lch 1.

2IO Uimh. L 104, 8.4.2004, lch 1.

3IO Uimh. L 136, 29.5.2007, lch 3.