An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta ) Ar Aghaidh ( CUID 3 Údaráis Náisiúnta )

13 2008

An tAcht Ceimiceán 2008

CUID 2

Rialacháin agus Cóid Chleachtais

Rialacháin.

5 .— (1) Féadfaidh an tAire le rialacháin foráil a dhéanamh maidir le haon ní dá dtagraítear san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt d’fhoráil de na conarthaí lena rialaítear na Comhphobail Eorpacha, nó d’ionstraim arna glacadh ag institiúid de na Comhphobail Eorpacha, ar rialacháin iad—

(a) a bhaineann le ceimiceáin a mhonarú, a onnmhairiú, a allmhairiú, a chur ar an margadh, a thástáil, a stóráil, a iompar, a úsáid nó a dhiúscairt, nó

(b) a bhaineann le rialú guaiseacha mórthionóisce a bhaineann le ceimiceáin, agus cosc tionóiscí ina bhfuil ceimiceáin i gceist nó íoslaghdú iarmhairtí guaiseacha nó tionóiscí den sórt sin ar dhaoine agus ar an gcomhshaol.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), maidir le rialacháin faoin bhfo-alt sin—

(a) féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha a bheith iontu is dóigh leis an Aire is gá chun críocha na rialachán (lena n-áirítear forálacha lena ndéantar dlí eile, cé is moite den Acht seo, d’Acht 1972 agus d’Acht na gComhphobal Eorpach 2007, a aisghairm, a leasú nó a chur i bhfeidhm, fara modhnú nó gan mhodhnú),

(b) féadfar foráil a dhéanamh leo i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(i) ceimiceáin a aicmiú, a lipéadú agus a phacáistiú, agus

(ii) cibé cláir a bhunú agus a choimeád, agus cibé taifid a choinneáil, a bheidh sonraithe sna rialacháin,

(c) féadfaidh feidhm a bheith acu i gcoitinne nó maidir le cibé aicme nó aicmí ceimiceán, daoine, áiteanna nó gníomhaíochtaí a bheidh sonraithe sna rialacháin, agus

(d) féadfar leo daoine a fhorordú chun feidhmeanna údaráis náisiúnta a chomhlíonadh chun críocha na rialachán agus na forála de na conarthaí lena rialaítear na Comhphobail Eorpacha nó ionstraime arna glacadh ag institiúid de chuid na gComhphobal Eorpach dá dtugann na rialacháin éifeacht.

(4) I gcás ina mbeartaíonn an tAire rialacháin a dhéanamh faoin Acht seo, ar thogra ón Údarás, rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an Údarás sula ndéanfaidh sé nó sí na rialacháin.

(5) Déanfaidh an tAire, sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (2)(a), toiliú na nAirí seo a leanas a fháil—

(a) an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,

(b) an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, agus

(c) an tAire Airgeadais,

leis na rialacháin a dhéanamh.

(6) Déanfaidh an tAire, sula ndéanfaidh sé nó sí rialacháin faoi fho-alt (2)(b), toiliú na nAirí seo a leanas a fháil—

(a) an tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,

(b) an tAire Sláinte agus Leanaí,

(c) an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, agus

(d) an tAire Iompair,

leis na rialacháin a dhéanamh.

(7) San alt seo folaíonn “ ceimiceán ” substaint chontúirteach de réir bhrí na nithe seo a leanas—

(a) Treoir 96/82/CE an 9 Nollaig 1996 ón gComhairle 10 maidir le rialú guaiseacha mórthionóisce ina bhfuil substaintí contúirteacha i gceist, agus

(b) Treoir 67/548/CEE an 27 Meitheamh 1967 ón gComhairle 11 maidir le comhfhogasú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le rangú, pacáistiú agus lipéadú substaintí contúirteacha.

Athbhreithnithe ar fhorálacha reachtúla iomchuí ceimiceán agus tograí maidir le forálacha den sórt sin.

6 .— (1) Déanfaidh an tÚdarás—

(a) cibé athbhreithnithe a ordóidh an tAire, nó is cuí leis an Údarás, a sheoladh ar oibriú na bhforálacha reachtúla iomchuí ceimiceán, agus

(b) aon tograí is cuí leis, nó aon tograí a ordóidh an tAire, ar tograí iad a bhaineann leis na forálacha reachtúla iomchuí ceimiceán, a chur faoi bhráid an Aire.

(2) Sula ndéanfaidh an tÚdarás tograí faoi fho-alt (1) a chur faoi bhráid an Aire, rachaidh sé i gcomhairle le haon duine nó comhlacht eile—

(a) is dealraitheach don Údarás is cuí ag féachaint do na tograí a bheidh le cur faoi bhráid an Aire amhlaidh, nó

(b) de réir mar a ordóidh an tAire.

Cóid chleachtais.

7 .— (1) Chun treoir phraiticiúil a sholáthar maidir le comhlíonadh na bhforálacha reachtúla iomchuí ceimiceán—

(a) féadfaidh an tÚdarás agus, má iarrann an tAire amhlaidh air, déanfaidh an tÚdarás, cóid chleachtais a ullmhú agus a fhoilsiú, agus

(b) féadfaidh an tÚdarás cód cleachtais arna dhéanamh nó arna fhoilsiú ag aon chomhlacht eile a cheadú.

(2) Sula ndéanfaidh an tÚdarás cód cleachtais a fhoilsiú nó a cheadú faoin alt seo—

(a) gheobhaidh sé toiliú an Aire,

(b) féadfaidh sé dréacht den chód cleachtais a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis an Údarás agus déanfaidh sé tréimhse 28 lá ó dháta foilsithe an dréachtchóid, nó cibé tréimhse bhreise, nach faide ná 28 lá, is cuí leis an Údarás dá rogha féin, a thabhairt do dhaoine, lena n-áirítear aon údarás náisiúnta lena mbaineann agus an tAire iomchuí, ar tréimhse nó tréimhse bhreise í ar lena linn a fhéadfar uiríll i scríbhinn a dhéanamh chuig an Údarás i ndáil leis an dréachtchód, agus

(c) tar éis comhairliúcháin agus, más iomchuí, tar éis dó breithniú a dhéanamh ar na huiríll a dhéantar, más ann, déanfaidh sé an dréachtchód a chur faoi bhráid an Aire chun go dtoileoidh sé nó sí lena fhoilsiú nó lena cheadú faoin alt seo, fara modhnú nó gan mhodhnú.

(3) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás cód cleachtais a fhoilsiú nó a cheadú, foilseoidh sé fógra faoin bhfoilsiú sin nó faoin gceadú sin ar cibé modh is cuí leis agus san Iris Oifigiúil agus, maidir leis an bhfógra sin—

(a) sainaithneofar an cód cleachtais ann,

(b) sonrófar ann na nithe a bhaineann le cosaint sláinte agus an chomhshaoil nó na forálacha reachtúla iomchuí ceimiceán a bhfuil an cód cleachtais á fhoilsiú nó á cheadú ina leith, agus

(c) sonrófar ann an dáta ar a dtiocfaidh an cód cleachtais i ngníomh.

(4) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus tar éis dul i gcomhairle—

(a) le haon duine nó comhlacht eile is cuí leis an Údarás, agus

(b) le haon údarás náisiúnta lena mbaineann agus leis an Aire iomchuí,

aon chód cleachtais arna ullmhú agus arna fhoilsiú aige faoin alt seo a leasú nó a chúlghairm, nó a cheadú maidir le haon chód cleachtais arna cheadú aige faoin alt seo a tharraingt siar.

(5) Déanfaidh an tÚdarás, i gcás ina n-ordóidh an tAire amhlaidh—

(a) aon chód cleachtais arna ullmhú agus arna fhoilsiú aige faoin alt seo a leasú nó a chúlghairm, nó

(b) a cheadú maidir le haon chód cleachtais arna cheadú aige faoin alt seo a tharraingt siar.

(6) I gcás ina leasóidh nó ina gcúlghairfidh an tÚdarás cód cleachtais faoin alt seo, nó ina dtarraingeoidh sé siar a cheadú maidir le cód cleachtais faoin alt seo, déanfaidh sé fógra faoin leasú, faoin gcúlghairm nó faoin tarraingt siar a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis agus san Iris Oifigiúil.

(7) Déanfaidh an tÚdarás na nithe seo a leanas a fhoilsiú ar an idirlíon agus a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal gan mhuirear ag a phríomhoifig le linn gnáthuaireanta oibre—

(a) cóip de gach cód cleachtais arna fhoilsiú nó arna cheadú aige, agus

(b) i gcás ina mbeifear tar éis cód cleachtais a leasú, cóip den chód arna leasú amhlaidh.

(8) San alt seo ciallaíonn an briathar “ceadú” ceadú i scríbhinn ag an Údarás nó comhlíonadh sonraíochta i scríbhinn ón Údarás.

10IO Uimh. L 10, 14.1.1997, lch. 13.

11IO Uimh. L 196, 16.8.1967, lch. 1.