An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 6 Cionta agus Pionóis )

13 2008

An tAcht Ceimiceán 2008

CUID 7

Ilghnéitheach

Achomharc chun na Cúirte Cuarda ó orduithe áirithe den Chúirt Dúiche.

34 .— D’fhonn amhras a sheachaint, is breith a thug breitheamh den Chúirt Dúiche chun críocha alt 84 den Acht Cúirteanna Breithiúnais 1924 ordú ón gCúirt Dúiche ag daingniú, ag athrú nó ag cealú fógra faoi alt 15(6), 16(6)27(3).

Is i scríbhinn a bheidh fógra nó ordachán.

35 .— Is i scríbhinn a bheidh aon fhógra nó ordachán faoin Acht seo.

Rialacháin agus orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

36 .— Déanfaidh an tAire gach rialachán nó ordú (seachas ordú faoi alt 1(2)) faoin Acht seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán nó an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin nó an ordaithe, beidh an rialachán nó an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán nó faoin ordú.

Leasú ar an Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005.

37 .— Leasaítear an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005—

(a) in alt 34(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(dd) na feidhmeanna a thugtar don Údarás leis an Acht Ceimiceán 2008 a chomhlíonadh,”,

agus

(b) i Sceideal 6, mír 5, trí “faoi mhír 4” a chur in ionad “faoi mhír 3”.