An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 8 Comharbas ) Ar Aghaidh (CUID 10 Scrúdóireacht Scannán )

14 2008

TODO

CUID 9

Fístaifeadtaí

Leasú ar an Acht um Fhístaifeadtaí 1989.

69 .— Leasaítear an tAcht um Fhístaifeadtaí 1989—

(a) in alt 3—

(i) trí fho-alt (2) a scriosadh, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Déanfaidh an t-iarratasóir—

(a) fístaifeadadh den fhís-saothar lena mbaineann an t-iarratas agus cibé faisnéis eile a theastóidh ón Stiúrthóir Aicmithe Scannán le réasún a chur faoi bhráid an Stiúrthóra, agus

(b) cibé táille is cuí don iarratas agus a fhorordófar de réir alt 31(3) a íoc leis an Stiúrthóir, i leith an iarratais.”,

(b) in alt 4, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Le linn deimhniú soláthair a dheonú, cinnfidh an Stiúrthóir Aicmithe Scannán cén aicme díobh seo a leanas lena mbaineann an fís-saothar atá i gceist agus áireoidh an Stiúrthóir sa deimhniú ráiteas á thaispeáint sin—

(a) oiriúnach lena bhreathnú ag daoine i gcoitinne,

(b) oiriúnach lena bhreathnú ag daoine i gcoitinne ach, i gcás linbh atá faoi bhun 12 bhliain, gan bheith oiriúnach lena bhreathnú ach amháin faoi threoir tuismitheora,

(c) oiriúnach lena bhreathnú ag daoine atá 12 bhliain d’aois nó os a chionn,

(d) oiriúnach lena bhreathnú ag daoine atá 15 bliana d’aois nó os a chionn,

(e) oiriúnach lena bhreathnú ag daoine atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn,

agus—

(i) chun críocha an Achta seo, is í an aicme a shonraítear i mír (a) an t-aicmiú is airde agus is í an aicme a shonraítear i mír (e) an t-aicmiú is ísle agus is airde an aicme a shonraítear i mír (b) ná an aicme a shonraítear i mír (c) agus is airde an aicme a shonraítear i mír (c) ná an aicme a shonraítear i mír (d), agus

(ii) forléireofar tagairtí san Acht seo d’aicmiú nó d’aicmiú is airde nó d’aicmiú is ísle de réir mhír (i).”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 4:

“Soláthar fís-saothar do dhaoine nach bhfuil an aois iomchuí bainte amach acu a thoirmeasc.

4A.— (1) Is cion é ag duine fístaifeadadh, ina bhfuil fís-saothar, a sholáthar nó tairiscint a dhéanamh é a sholáthar do dhuine nach bhfuil san aicme ar ina leith atá an fís-saothar arna dheimhniú oiriúnach lena bhreathnú faoi alt 4(1).

(2) In imeachtaí i leith ciona faoi fho-alt (1), is cosaint é don duine, ar ina aghaidh nó ina haghaidh a thionscnaítear na himeachtaí, a chruthú go ndearna sé nó sí gach iarracht réasúnach a dheimhniú dó nó di féin go raibh an duine lena mbaineann an cion líomhnaithe tráth déanta líomhnaithe an chiona san aicme ar ina leith atá an fís-saothar arna dheimhniú oiriúnach lena bhreathnú.

(3) Chun críocha fho-alt (2), féadfar cuma fhisiciúil nó tréithe fisiciúla an duine lena mbaineann an cion líomhnaithe a chur i gcuntas.

(4) Aon duine atá ciontach i gcion faoin alt seo dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €2,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.”,

(d) in alt 5(3)(a), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(e) in alt 6(3)(a), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(f) in alt 8(3)(a), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(g) in alt 9(3)(a), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(h) in alt 11(4), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(i) in alt 12(5), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”,

(j) in alt 13(4), trí “€3,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi” a chur in ionad “£1,000”,

(k) in alt 16(3)(c), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(l) in alt 19(5), trí “€3,000” a chur in ionad “£1,000”,

(m) in alt 20(3), trí “€3,000” a chur in ionad “£1,000”,

(n) in alt 21(4), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000”,

(o) in alt 22(3), trí “€1,000” a chur in ionad “£500”,

(p) in alt 25(2)(b), trí “€2,000” a chur in ionad “£1,000” i bhfomhír (i) agus “€1,000” a chur in ionad “£500” i bhfomhír (ii),

(q) in alt 31, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais—

(a) faoi réir mhír (b), na táillí a fhorordú atá le híoc ag iarratasóirí faoi alt 3,

(b) na táillí a fhorordú (is táillí is ísle ná na táillí a fhorordaítear faoi mhír (a)) atá le híoc ag iarratasóirí faoi alt 3 i gcás fís-saothar—

(i) nach dócha go mbeidh suim ach ag lucht spéise teoranta nó lucht sainspéise iontu, nó

(ii) atá le dáileadh chun críocha carthanúla, agus”.

(r) in alt 33, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2)

Ní shocrófar na táillí a mhuirearófar faoin Acht seo ag leibhéal arna ríomh chun méid bliantúil a tháirgeadh is lú ná an méid is leor chun na caiteachais a tabhaíodh ag riaradh an Achta seo a urscaoileadh.”.