An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 13 An Dlí Teaghlaigh ) Ar Aghaidh (CUID 15 Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta )

14 2008

TODO

CUID 14

Stádas Comhionann

Leasú ar an Acht um Stádas Comhionann 2000.

76 .— Leasaítear an tAcht um Stádas Comhionann 2000—

(a) in alt 2(1) (arna leasú le halt 47 den Acht um Chomhionannas 2004) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “ stádas teaghlaigh ”:

“ciallaíonn ‘ Treoir um Inscne i gCúrsaí Earraí agus Seirbhísí ’ Treoir 2004/113/CE an 13 Nollaig 2004 ón gComhairle 1 lena gcuirtear i ngníomh an prionsabal um chóir chomhionann idir fir agus mná maidir le rochtain ar earraí agus ar sheirbhísí agus soláthar earraí agus seirbhísí”,

(b) in alt 5—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) trí “Faoi réir fho-alt (4), níl feidhm ag fo-alt (1)” a chur in ionad “Níl feidhm ag fo-alt (1)”,

(II) i mír (d), trí “(ach amháin ar an bhforas inscne nó in aon imthosca eile arb iomchuí maidir leo an Treoir um Inscne i gCúrsaí Earraí agus Seirbhísí)” a chur isteach i ndiaidh “measúnú a dhéanamh ar bhaol”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) maidir le difríochtaí sa chaoi a ndéileáiltear le daoine ar an bhforas inscne, nó in aon imthosca eile arb iomchuí maidir leo an Treoir um Inscne i gCúrsaí Earraí agus Seirbhísí, a bhaineann le measúnú a dhéanamh ar bhaol maidir le haicmí árachais lena mbaineann an mhír seo de bhun fho-alt (3) más rud é, maidir leis an déileáil—

(i) go ndéantar í faoi threoir—

(I) sonraí achtúireacha nó sonraí staidrimh a gheofar ó fhoinse ar réasúnach dul ina hiontaoibh, nó

(II) tosca iomchuí eile frithghealltanais nó tráchtála,

agus

(ii) go bhfuil sí réasúnach ag féachaint do na sonraí nó do thosca iomchuí eile,”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Is iad na haicmí árachais lena mbaineann mír (da) d’fho-alt (2)—

(a) na haicmí árachais sin ar a dtugtar ‘ Árachas Gluaisteán ’ i gCuid B d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1994 (I.R. Uimh. 359 de 1994),

(b) na haicmí árachais sin, is árachas saoil, arna sonrú mar Aicme I, III nó IV i gCuid A d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialacháin Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil) 1994 (I.R. Uimh. 360 de 1994), agus

(c) na haicmí árachais sin is conarthaí árachais, nó socruithe árachais eile, a thagann faoi réim mhír (d) den mhíniú ar ‘ conradh árachais sláinte ’ san Acht Árachais Sláinte 1994, más rud é go gceadaítear, le dlí na háite ina ndéantar na conarthaí nó na socruithe sin, de réir mar a bheidh, a mhargú, na difríochtaí déileála dá dtagraítear i mír (da) d’fho-alt (2), a mhéid a bhaineann siad leis na conarthaí nó na socruithe sin, de réir mar a bheidh, agus sa chás sin amháin.

(4) Le héifeacht an 21 Nollaig 2009 agus dá éis, ní dhéanfar aon ní i bhfo-alt (2) a fhorléiriú mar ní lena gceadaítear difríochtaí sa chaoi a ndéileáiltear le daoine i ndáil le préimheanna agus sochair is iníoctha faoi pholasaithe árachais atá bunaithe, cibé acu go hiomlán nó go páirteach, ar chostais arna dtabhú ag árachóirí i ndáil le toircheas agus máithreachas.

(5) Faoi réir alt 41(2A), déanfaidh an Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (de réir bhrí Acht an Bhainc Cheannais 1942 arna leasú le hAcht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2003) sonraí a thiomsú, a fhoilsiú agus a chothabháil is sonraí a bhaineann le hinscne a úsáid mar thoisc achtúireach chinntitheach le linn measúnú a dhéanamh ar bhaol i ndáil leis na haicmí árachais lena mbaineann mír (da) d’fho-alt (2) de bhun fho-alt (3).”,

(c) in alt 21 (arna leasú le halt 54 den Acht um Chomhionannas 2004)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Má éiríonn forais le haghaidh éilimh den sórt sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) ar an bhforas inscne, nó

(b) in aon imthosca eile (lena n-áirítear imthosca arb ionann iad agus íospairt) arb iomchuí maidir leo an Treoir um Inscne i gCúrsaí Earraí agus Seirbhísí,

ansin, faoi réir fho-ailt (2) go (7) agus (8) go (11), féadfaidh an duine a bhfuil an t-éileamh á dhéanamh aige nó aici sásamh a lorg tríd an gcás a tharchur chun na Cúirte Cuarda, in ionad an cás a tharchur chuig an Stiúrthóir faoi fho-alt (1) (agus, má tharchuirtear an cás chun na Cúirte Cuarda, níl aon ábhar achomhairc eile ann, seachas achomharc chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí).”,

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “nó, de réir mar a bheidh, chun na Cúirte Cuarda” a chur isteach i ndiaidh “Stiúrthóir”, agus i bhfo-alt (3)(a) agus (b), trí “nó, de réir mar a bheidh, an Chúirt Chuarda” a chur isteach i ndiaidh “Stiúrthóir”,

(iii) i bhfo-alt (4), trí “nó, de réir mar a bheidh, an Chúirt Chuarda cás a imscrúdú mura deimhin leis an Stiúrthóir nó leis an gCúirt Chuarda, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “cás a imscrúdú mura deimhin leis nó léi”, agus

(iv) i bhfo-alt (6)(b), trí “nó, de réir mar a bheidh, an Chúirt Chuarda” a chur isteach i ndiaidh “Stiúrthóir”,

(d) in alt 27 (arna leasú le halt 61 den Acht um Chomhionannas 2004), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Is iad na cineálacha sásaimh ar féidir leis an gCúirt Chuarda foráil a dhéanamh dóibh ar tharchur faoi alt 21(1A) ceachtar díobh seo a leanas, nó iad araon, de réir mar is cuí in imthosca an cháis áirithe:

(a) ordú le haghaidh cúitimh in éifeachtaí an iompair thoirmiscthe lena mbaineann (lena n-áirítear cúitimh i gcaillteanas agus damáiste a bhain don duine a ndearnadh díobháil dó nó di mar thoradh ar an iompar toirmiscthe ar dhóigh atá ina bhac agus i gcomhréir leis an gcaillteanas agus an damáiste a bhain don duine);

(b) ordú go ndéanfaidh duine nó daoine a shonraítear san ordú bearta a shonraítear amhlaidh,

agus ní mheasfar go gcuireann aon achtachán a bhaineann le dlínse na Cúirte Cuarda teorainn le méid an chúitimh a fhéadfaidh an Chúirt Chuarda a ordú de bhua an fho-ailt seo.”, agus

(e) in alt 41 (arna leasú le halt 65 den Acht um Chomhionannas 2004), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar foirm na sonraí, minicíocht a bhfoilsithe agus ábhar na sonraí a cheanglaítear a thiomsú, a fhoilsiú agus a chothabháil faoi alt 5(5) ach, sula ndéanfaidh sé nó sí aon rialacháin den sórt sin, rachaidh sé nó sí i gcomhairle leis an Aire Airgeadais.”.

1IO L373, 21.12.2004, lch. 37