An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 14 Stádas Comhionann ) Ar Aghaidh (CUID 16 Comhionannas Fostaíochta )

14 2008

TODO

CUID 15

Cúnamh Dlíthiúil Sibhialta

Ailt nua 10A agus 10B a chur isteach san Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

77 .— Leasaítear an tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10:

“Cuntasacht an Phríomh-Fheidh-meannaigh don Choiste um Chuntais Phoiblí.

10A.— (1) Déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach, tráth ar bith a cheanglóidh an Coiste de Dháil Éireann a bheidh bunaithe faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus chun tuarascáil a thabhairt do Dháil Éireann ar an gcéanna, fianaise a thabhairt don Choiste sin—

(a) ar rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart atá taifeadta, nó a cheanglaítear a thaifeadadh, in aon leabhar nó taifead eile cuntais atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus a bhfuil ceangal ar an mBord leis an Acht seo a ullmhú,

(b) ar bharainneacht agus éifeachtúlacht an Bhoird ó thaobh a chuid acmhainní a úsáid,

(c) ar na córais, na nósanna imeachta agus na cleachtais a úsáideann an Bord chun éifeachtacht a oibríochtaí a mheas, agus

(d) ar aon ní a fhearann ar an mBord agus dá dtagraítear i dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993, nó in aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a bhaineann sé le ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) I gcomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas faoin alt seo, ní cheisteoidh an Príomh-Fheidhmeannach tuillteanas aon bheartais de chuid an Rialtais ná de chuid Aire den Rialtas ná tuillteanas cuspóirí beartas den sórt sin ná ní thabharfaidh sé nó sí tuairim ar an tuillteanas sin.

Cuntasacht an Phríomh-Fheidh-meannaigh do Choistí Oireachtais eile.

10B.— (1) San alt seo, ciallaíonn ‘ Coiste ’ Coiste arna cheapadh ag ceachtar Teach den Oireachtas nó ag dhá Theach an Oireachtais i gcomhar (seachas Coiste dá dtagraítear in alt 10A nó an Coiste um Leasanna Chomhaltaí Dháil Éireann nó an Coiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann) nó fochoiste de chuid Coiste den sórt sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), freastalóidh an Príomh-Fheidhmeannach os comhair Coiste, ar iarraidh i scríbhinn ón gCoiste, chun cuntas a thabhairt ar riarachán ginearálta an Bhoird.

(3) Ní cheanglófar ar an bPríomh-Fheidhmeannach cuntas a thabhairt os comhair Coiste i ndáil le haon chás áirithe is cúram don Bhord i gcomhlíonadh a fheidhmeanna faoi alt 5.

(4) I gcás gurb é tuairim an Phríomh-Fheidhmeannaigh gur ní a bhfuil feidhm ag fo-alt (3) ina leith aon ní a n-iarrtar ar an bPríomh-Fheidhmeannach cuntas a thabhairt ina leith os comhair Coiste, cuirfidh sé nó sí an tuairim sin in iúl don Choiste mar aon leis na cúiseanna atá leis an tuairim agus, mura dtabharfar an fhaisnéis don Choiste tráth a bheidh an Príomh-Fheidhmeannach os a chomhair, tabharfar an fhaisnéis amhlaidh i scríbhinn.

(5) I gcás go mbeidh an Príomh-Fheidhmeannach tar éis a thuairim nó a tuairim a chur in iúl do Choiste de réir fho-alt (4) agus nach dtarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a mhéid a bhaineann sé le ní is ábhar don tuairim sin—

(a) féadfaidh an Príomh-Fheidhmeannach, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis don Choiste an cinneadh uaidh gan déanamh amhlaidh a chur in iúl dó nó di, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar mhodh achomair chun a chinneadh an ní atá i gceist faoi fho-alt (3) é an ní, nó

(b) féadfaidh Cathaoirleach an Choiste iarratas den sórt sin a dhéanamh thar ceann an Choiste,

agus féadfaidh an Ard-Chúirt an ní a chinneadh.

(6) Go dtí go gcinnfear iarratas faoi fho-alt (5), ní fhreastalóidh an Príomh-Fheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní is ábhar don iarratas.

(7) Má chinneann an Ard-Chúirt gur ní a bhfuil feidhm ag fo-alt (3) ina leith é an ní, tarraingeoidh an Coiste siar an iarraidh dá dtagraítear i bhfo-alt (2), ach má chinneann an Ard-Chúirt nach bhfuil feidhm ag fo-alt (3), freastalóidh an Príomh-Fheidhmeannach os comhair an Choiste chun cuntas a thabhairt ar an ní.”.

Leasú ar alt 26 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

78 .— Leasaítear alt 26 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995—

(a) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad mhír (b):

“(b) cáileoidh duine le haghaidh comhairle dlí, i leith ní dá dtagraítear in alt 28(9)(a), sna cásanna a luaitear i bhfomhíreanna (i) go (v) d’alt 28(9)(c).”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, deonóidh an Bord comhairle dlí do ghearánach in ionchúiseamh mar gheall ar aon cheann de na nithe seo a leanas—

(a) cion an éignithe faoin dlí coiteann,

(b) cion an éignithe faoi alt 2 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) 1981,

(c) cion an tromionsaithe ghnéasaigh faoi alt 3 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú) 1990,

(d) cion an éignithe faoi alt 4 den Acht um an Dlí Coiriúil (Banéigean) (Leasú) 1990,

(e) cion faoi alt 6 (a cuireadh isteach le halt 2 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú) 2007) den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) 1993,

(f) cion faoin Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) 2006, nó

(g) cion an chiorraithe coil faoi alt 1 nó 2 den Punishment of Incest Act 1908.”.

Leasú ar alt 28 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

79 .— Leasaítear alt 28(9)(c)(i) den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995—

(a) trí “an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004” a chur isteach i ndiaidh “maoin chónaithe),” agus

(b) trí “na hAchtanna Srianta Cíosa, 1960 agus 1967,” a scriosadh.

Leasú ar alt 29 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

80 .— Leasaítear alt 29 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh an Bord—

(a) de réir rialachán faoi alt 37, cúnamh dlíthiúil nó comhairle dlí a sholáthar d’iarratasóir gan féachaint dá acmhainní nó dá hacmhainní airgeadais,

(b) aon ranníoc is iníoctha de bhun an ailt seo agus aon rialachán eile faoi alt 37 a tharscaoileadh nó glacadh le ranníoc níos lú ar an bhforas go mbainfeadh cruatan míchuí don iarratasóir dá mainneofaí déanamh amhlaidh.”.

Leasú ar alt 30 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995.

81 .— Leasaítear alt 30 den Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(6A) I gcás go mbeidh deimhniú um chúnamh dlíthiúil deonaithe do dhuine ag an mBord maidir le himeachtaí in aon chúirt nó os comhair aon bhinse a bheidh forordaithe ag an Aire faoi alt 27(2), ansin, d'ainneoin aon achtacháin (lena n-áirítear aon fhoráil den Acht seo), aon ionstraime reachtúla a dhéantar faoi aon achtachán, nó aon rialach dlí, eiseofar na himeachtaí, a mhéid a bhaineann siad le haturnae aon pháirtí sna himeachtaí de bhun an deimhnithe—

(a) in ainm an ionaid dlí lena mbaineann i gcás go mbeidh an t-ionad dlí freagrach as an gcúnamh dlíthiúil lena mbaineann a sholáthar,

(b) in aon chás eile, in ainm an aturnae nó an ghnólachta aturnaetha atá freagrach as an gcúnamh dlíthiúil lena mbaineann a sholáthar.”,

agus

(b) i bhfo-alt (7), trí “Déanfar” a chur in ionad “Féadfar”.