An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 2 Cúirteanna agus Oifigigh Chúirte ) Ar Aghaidh (CUID 4 Tiarna Talún agus Tionónta )

14 2008

TODO

CUID 3

Aturnaetha

Leasú ar alt 29 den Acht Aturnaethe 1954.

33 .— Leasaítear alt 29 (arna leasú le halt 44 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994) den Acht Aturnaethe 1954 i bhfo-alt (2) trí “ceithre” a chur in ionad “cúig”.

Leasú ar alt 73 den Acht Aturnaethe 1954.

34 .— Leasaítear alt 73 (arna leasú le halt 7 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994) den Acht Aturnaethe 1954 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3) agus (4):

“(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (4A), is de réir mar a shonróidh an Chomhairle a bheidh comhaltas agus córam coiste faoin alt seo agus féadfar na daoine seo a leanas a áireamh ar an gcomhaltas sin—

(a) aturnaetha nach comhaltaí den Chomhairle,

(b) daoine nach aturnaetha iad.

(4) I gcás go ndéanfar feidhmeanna de chuid an Chumainn is inchomhlíonta ag an gComhairle a tharmligean chun coiste faoin alt seo, féadfaidh an coiste sin, i bhfeidhmiú aon fheidhme nó gach feidhme dá fheidhmeanna tarmligthe, suí i rannán amháin nó níos mó, ar choinníoll gur 3 is an córam do rannán den sórt sin.

(4A) I gcás go ndéanfar feidhmeanna de chuid an Chumainn faoi alt 8 (arna leasú le halt 39 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) nó 9 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994 a tharmligean chun coiste faoin alt seo, ansin—

(a) is daoine nach aturnaetha iad a bheidh i dtromlach de chomhaltaí an choiste, in aon chóram den choiste, in aon rannán den choiste nó in aon chóram den rannán den sórt sin, agus

(b) is duine is aturnae a bheidh ina chathaoirleach nó ina cathaoirleach ar an gcoiste sin nó ar aon rannán den choiste sin.”.

Leasú ar alt 6 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960.

35 .— Leasaítear alt 6 (arna leasú le halt 16 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994 agus arna leasú le halt 8 den Acht Aturnaetha (Leasú) 2002) den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1A):

“(1B) Más rud é go scoirfidh comhalta is aturnae den Bhinse Araíonachta, i gcúrsa a chomhaltais nó a comhaltais den Bhinse Araíonachta, de bheith ina aturnae nó ina haturnae cleachtach de bhua nach ndearna sé nó sí iarratas ar dheimhniú cleachta, ní dhéanfaidh an scor sin, as féin—

(a) a chur faoi deara go scoirfidh an t-aturnae is comhalta de bheith ina aturnae nó ina haturnae is comhalta den Bhinse Araíonachta, ná

(b) a chosc ar an aturnae is comhalta leanúint de bheith ag fónamh mar aturnae is comhalta den Bhinse Araíonachta ar feadh a mbeidh fágtha dá cheapachán nó dá ceapachán nó dá athcheapachán nó dá hathcheapachán mar aturnae is comhalta den Bhinse Araíonachta.”.

Alt 6A nua a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1960.

36 .— Leasaítear an tAcht Aturnaetha (Leasú) 1960 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6:

“Cumhacht an Chumainn chun mí-iompar líomhnaithe aturnae a imscrúdú.

6A.— (1) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhfuil, agus go raibh riamh, cumhacht ag an gCumann chun mí-iompar líomhnaithe aturnae a imscrúdú.

(2) Dá mba rud é go mbeadh fo-alt (1), murach an fo-alt seo, ar neamhréir le ceart bunreachtúil aon duine, beidh oibriú an fho-ailt sin faoi réir cibé teorannú is gá chun a áirithiú nach mbeidh sé ar neamhréir amhlaidh ach beidh lánfheidhm aige agus lánéifeacht leis thairis sin.”.

Leasú ar alt 8 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960.

37 .— Leasaítear alt 8 (arna chur isteach le halt 18 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994 agus arna leasú le halt 10 den Acht Aturnaetha (Leasú) 2002) den Acht Aturnaetha (Leasú) 1960—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “féadfaidh an Ard-Chúirt, tar éis di breithniú a dhéanamh ar an tuarascáil agus ar na haighneachtaí (más ann) arna ndéanamh chuici ag an gCumann faoi fho-alt (1A) den alt seo” a chur in ionad “féadfaidh an Ard-Chúirt, tar éis di an tuarascáil a bhreithniú”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Féadfaidh an Cumann aighneachtaí a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) tuairim an Bhinse Araíonachta maidir le hoiriúnacht nó eile an aturnae le bheith ina chomhalta nó ina comhalta de lucht gairme na n-aturnaetha, ag féachaint do chinntí an Bhinse Araíonachta, agus

(b) moltaí an Bhinse Araíonachta maidir leis an smachtbhanna is ceart a chur i bhfeidhm dar leis an mBinse Araíonachta, ag féachaint dá gcinntí, d’aon chinneadh i dtaobh mí-iompair ó thaobh an aturnae arna dhéanamh roimhe sin acu (nó ag a réamhtheachtaí, an Coiste Araíonachta) ar cinneadh é nár chealaigh an Chúirt, agus d’aon ordú arna dhéanamh ag an gCúirt faoi na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2008 i leith an aturnae.”.

Leasú ar alt 2 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

38 .— Leasaítear alt 2 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) (arna chur isteach le halt 12 den Acht Aturnaetha (Leasú) 2002):

“(2) Maidir le tagairtí in ailt 10, 10A (arna chur isteach le halt 13 den Acht Aturnaetha (Leasú) 2002), 12 (arna chur isteach le halt 14 den Acht sin) agus 22 den Acht seo do ghearáin arna ndéanamh leis an gCumann nó arna bhfáil ag an gCumann, folaíonn siad tagairtí d’aon ghearáin arna ndéanamh leis an gCumann ag an gcláraitheoir faoi alt 14B den Acht seo, agus beidh éifeacht ag na forálacha sin den Acht seo dá réir.”.

Leasú ar alt 8 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

39 .— Leasaítear alt 8 den Acht Aturnaetha (Leasú) 1994—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) a ordú don aturnae suim nach mó ná €3,000, nó an méid forordaithe, cibé acu is mó, a íoc leis an gcliant mar chúiteamh in aon chaillteanas airgid nó in aon chaillteanas eile a bhain don chliant de dhroim aon neamhdhóthanachta den sórt sin sna seirbhísí dlí a sholáthair ant-aturnae nó a d’airbheartaigh sé nó sí a sholáthar, ar choinníoll nach dochar aon íocaíocht den sórt sin a dhéanfar i gcomhlíonadh an ordacháin d’aon cheart dlí de chuid an chliaint;”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

“(9) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), féadfaidh an tAire le hordú méid a fhorordú i leith fho-alt (1)(da).

(b) Ní fheidhmeoidh an tAire an chumhacht faoi mhír (a) chun méid dá dtagraítear san fho-alt sin a fhorordú ach amháin chun go léireoidh an méid forordaithe an ráta boilscithe sa Stát.

(c) Ní thiocfaidh aon ordú faoi mhír (a) i ngníomh—

(i) roimh chothrom dhá bhliain thosach feidhme na míre sin,

(ii) dá éis sin i gceann tréimhsí is lú ná 2 bhliain idir orduithe a rinneadh agus nár cuireadh ar neamhní faoin mír sin.

(d) Gach ordú a dhéanfar faoin bhfo-alt seo leagfar faoi bhráid gach Tí den Oireachtas é a luaithe is indéanta tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.”.

Alt nua 14A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

40 .— Leasaítear an tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14:

“Mí-iompar líomhnaithe aturnae a imscrúdú.

14A.— D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo maidir le cumhacht an Chumainn chun mí-iompar líomhnaithe aturnae a imscrúdú go bhféadfar í a chleachtadh cibé acu atá gearán faighte ag an gCumann i ndáil leis an aturnae nó nach bhfuil.”.

Alt nua 14B a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

41 .— Leasaítear an tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14A:

“Féadfaidh muirearú táillí iomarcacha a bheith ina mhí-iompar aturnae.

14B.— D’ainneoin aon ní sa Chuid seo féadfaidh eisiúint bille costas atá iomarcach ag aturnae a bheith ina mhí-iompar.”.

Alt nua 14C a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

42 .— Leasaítear an tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14B:

“Gearáin ag cláraitheoirí.

14C.— Féadfaidh an cláraitheoir gearán a dhéanamh leis an gCumann i ndáil le haturnae lena líomhnaítear—

(a) go bhfuil sárú déanta ag an aturnae ar aon fhoráil de na hAchtanna Aturnaetha 1954 go 2008 nó ar aon ordú nó rialachán arna dhéanamh fúthu, nó

(b) go bhfuil aon iompar déanta ag an aturnae a dtiocfadh de míchlú a tharraingt ar ghairm na n-aturnaetha.”.

Alt nua 18A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

43 .— Leasaítear an tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 18:

“Ordú ón mBinse Araíonachta Aturnaetha a fhorfheidhmiú.

18A.— (1) Más rud é, ar iarratas ag an gCumann in imthosca nach bhfuil an ní os comhair na hArd-Chúirte ar shlí eile, go suitear gur dhiúltaigh nó gur mhainnigh, nó nach ndearna, aturnae nó aon duine eile, go hiomlán nó go páirteach, ordú arna dhéanamh ag an mBinse Araíonachta Aturnaetha a chomhlíonadh, féadfaidh an Chúirt le hordú a ordú don aturnae nó don duine eile, de réir mar a bheidh, an t-ordú ón mBinse Araíonachta Aturnaetha a chomhlíonadh go hiomlán nó go páirteach.

(2) Is iar bhfógra chun an dlíodóra nó chun an duine eile lena mbaineann a bheidh iarratas ag an gCumann de bhun fho-alt (1), ach amháin go gcinnfidh an Ard-Chúirt ar shlí eile.

(3) Féadfaidh cibé forálacha de chineál iarmhartach is cuí leis an Ard-Chúirt a bheith in ordú de chuid na hArd-Chúirte faoi fho-alt (1).”.

Alt nua 26A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 1994.

44 .— Leasaítear an tAcht Aturnaetha (Leasú) 1994 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 26:

“Teorainn le conradh le dliteanas aturnaetha, etc.

26A.— (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), maidir le conradh idir aturnae agus cliant de chuid an aturnae á rá i dtaca le dliteanas sibhialta d’aon tuairisc arna thabhú—

(a) ag an aturnae, agus a eascraíonn as a chleachtadh nó a cleachtadh mar aturnae i leith seirbhísí dlí a sholáthar don chliant, go mbeidh méid a shonraítear nó dá dtagraítear sa chonradh mar theorainn leis, nó

(b) ag comhpháirtí, cléireach nó seirbhíseach, nó ag iar-chomhpháirtí, iarchléireach nó iarsheirbhíseach, de chuid an aturnae, agus a eascraíonn as cleachtadh an aturnae sin mar aturnae i leith seirbhísí dlí a sholáthar don chliant, go mbeidh méid a shonraítear nó dá dtagraítear sa chonradh mar theorainn leis,

beidh an conradh sin ina cheangal ar, agus infheidhmithe ag, na daoine seo a leanas—

(i) má tá mír (a) infheidhme, an t-aturnae agus an cliant, agus

(ii) má tá mír (b) infheidhme, comhpháirtí, cléireach nó seirbhíseach, nó iar-chomhpháirtí, iarchléireach nó iarsheirbhíseach, an aturnae agus an cliant.

(2) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (1) difear d’oibriú na nithe seo a leanas—

(a) alt 40 (arna leasú le halt 31 den Acht um Chleachtais Srianta (Leasú) 1987) den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980, nó

(b) Rialachán 6 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Téarmaí Éagothroma i gConarthaí Tomhaltóirí) 1995 (I.R. Uimh. 27 de 1995).

(3) Maidir leis an méid dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i leith tuairisce de dhliteanas sibhialta is ábhar don chonradh lena mbaineann, ní lú é ná an leibhéal íosta cumhdaigh, mar a shonraítear ó am go ham i rialacháin faoi mhír (b) d’alt 26(4), i gcomhair slánaíochta i gcoinne caillteanas a eascraíonn as na haicmí sin éileamh a thagann faoi réim na tuairisce sin de dhliteanas sibhialta agus, dá réir sin, measfar cibé méid is lú ná an leibhéal íosta cumhdaigh sin, de bhua an fho-ailt seo, a bheith méadaithe go dtí an leibhéal íosta cumhdaigh sin, agus beidh an conradh sin ina cheangal agus infheidhmithe dá réir.

(4) Aisghairtear alt 7 den Attorneys and Solicitors Act 1870 ar thosach feidhme alt 44 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008.”.

Leasú ar alt 19 den Acht Aturnaetha (Leasú) 2002.

45 .— Leasaítear alt 19 den Acht Aturnaetha (Leasú) 2002—

(a) i bhfo-alt (3)(d), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iv):

“(iv) a dtuairim maidir le hoiriúnacht an phrintísigh, ag féachaint dá gcinneadh nó dá gcinntí, lena ghlacadh nó lena glacadh mar aturnae aon tráth nó go dtí go sásóidh an printíseach an Cumann nó Uachtarán na hArd-Chúirte maidir leis an oiriúnacht sin,

agus tabharfaidh an Cumann an tuarascáil os comhair na hArd-Chúirte.”,

(b) i bhfo-alt (5), trí “Féadfaidh an Ard-Chúirt le hordú, tar éis breithniú a dhéanamh ar thuarascáil an Bhinse Araíonachta agus ar na haighneachtaí (más ann) arna ndéanamh chuici ag an gCumann faoi fho-alt (5A) den alt seo” a chur in ionad “Féadfaidh an Ard-Chúirt le hordú, tar éis di tuarascáil an Bhinse Araíonachta a bhreithniú”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Féadfaidh an Cumann aighneachtaí a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i ndáil le tuairim an Bhinse Araíonachta maidir le hoiriúnacht an phrintísigh, ag féachaint do chinneadh nó do chinntí an Bhinse Araíonachta, lena ghlacadh nó lena glacadh mar aturnae aon tráth nó go dtí go sásóidh an printíseach an Cumann nó Uachtarán na hArd-Chúirte maidir leis an oiriúnacht sin.”.

Alt nua 19A a chur isteach san Acht Aturnaetha (Leasú) 2002.

46 .— (1) Leasaítear an tAcht Aturnaetha (Leasú) 2002 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 19:

“Cumhacht an Chumainn chun mí-iompar líomhnaithe printísigh a imscrúdú.

19A.— (1) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo go bhfuil cumhacht ag an gCumann chun mí-iompar líomhnaithe printísigh a imscrúdú.

(2) Féadfar cumhacht an Chumainn dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo a fheidhmiú cibé acu atá gearán faighte ag an gCumann i ndáil leis an bprintíseach nó nach bhfuil.

(3) Dá mba rud é go mbeadh fo-alt (1), murach an fo-alt seo, ar neamhréir le ceart bunreachtúil aon duine, beidh oibriú an fho-ailt sin faoi réir cibé teorannú is gá chun a áirithiú nach mbeidh sé ar neamhréir amhlaidh ach beidh lánfheidhm aige agus lánéifeacht leis thairis sin.

(4) San alt seo tá le ‘mí-iompar’ an bhrí chéanna atá leis in alt 19 den Acht seo.”.

(2) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2003.