An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 5 Dearbhuithe Reachtúla ) Ar Aghaidh (CUID 7 Féimheacht )

14 2008

TODO

CUID 6

Giúiréithe

Leasú ar alt 6 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

54 .— Leasaítear alt 6 d’Acht na nGiúiréithe 1976 trí “agus faoi bhun seachtó bliain d'aois” a scriosadh.

Leasú ar alt 11 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

55 .— Leasaítear alt 11 d’Acht na nGiúiréithe 1976 trí “do chúirt nó do chúirteanna laistigh de cheantar giúiré” a chur in ionad “do gach cúirt”.

Leasú ar alt 12 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

56 .— Leasaítear alt 12 d’Acht na nGiúiréithe 1976 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Cuirfidh gach cláraitheoir contae faoi deara toghairm scríofa, i cibé foirm a fhorordóidh an tAire le rialacháin, a sheirbheáil ar gach duine atá roghnaithe ag an gcláraitheoir mar ghiúróir á cheangal ar an duine—

(a) freastal mar ghiúróir sa chúirt atá i gceist nó in áit eile atá sonraithe sa toghairm chun na giúróirí a ghlacadh an lá agus an tráth atá sonraithe sa toghairm, agus

(b) freastal dá éis sin sa chúirt nó san áit sin, de réir mar a bheidh, nó i cibé cúirt nó áit eile a ordóidh an chúirt, na tráthanna a ordóidh—

(i) an chúirt, nó

(ii) an cláraitheoir in aon chás go bhfuil an cláraitheoir údaraithe amhlaidh ag an gcúirt chun an céanna a dhéanamh.”.

Leasú ar alt 13(3) d’Acht na nGiúiréithe 1976.

57 .— Leasaítear alt 13(3) d’Acht na nGiúiréithe 1976 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) maidir le deimhniú—

(i) ón gcláraitheoir nó ó oifigeach eile atá ag gníomhú mar chláraitheoir cúirte, nó

(ii) ó chomhalta d’fhoireann na Seirbhíse Cúirteanna arna údarú nó arna húdarú chuige sin ag Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna,

a bhí i láthair nuair a mhainnigh duine a toghaireadh chun freastal mar ghiúróir sa chúirt sin freagairt dá ainm nó dá hainm nuair a glaodh amach sa chúirt sin nó san áit a sonraíodh sa toghairm, beidh sé ina fhianaise, go dtí go suífear a mhalairt, gur mhainnigh an duine sin freastal de réir na toghairme, nó nach raibh sé ar fáil nuair a glaodh air chun fónamh, de réir mar a bheidh.”.

Alt nua a chur in ionad alt 25 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

58 .— Leasaítear Acht na nGiúiréithe 1976 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 25:

“Giúiréithe a scaradh ó chéile le linn trialach.

25.— (1) In aon triail le giúiré—

(a) féadfaidh na giúróirí, aon tráth sula bhfágann siad chun machnamh a dhéanamh faoi chomhair a bhfíoraisc, scaradh ó chéile mura dtreoróidh an breitheamh a mhalairt, agus

(b) ní fhéadfaidh na giúróirí scaradh ó chéile, tar éis dóibh fágáil chun machnamh a dhéanamh faoi chomhair a bhfíoraisc, ach amháin go ceann cibé tréimhse nó tréimhsí a ordóidh an breitheamh.

(2) Féadfar ordachán faoi fho-alt (1)(b) a thabhairt i leith giúiré cibé acu a bheidh nó nach mbeidh an giúiré i láthair nuair a thabharfar an t-ordachán.”.

Leasú ar alt 31 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

59 .— Leasaítear alt 31 d’Acht na nGiúiréithe 1976 trí “agus faoi bhun cúig bliana is seasca d'aois” a scriosadh.

Leasú ar alt 34 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

60 .— Leasaítear alt 34 d’Acht na nGiúiréithe 1976—

(a) i bhfo-alt (1), trí “€500” a chur in ionad “£50”, agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “€500” a chur in ionad “£50”.

Leasú ar alt 35 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

61 .— Leasaítear alt 35 d’Acht na nGiúiréithe 1976—

(a) i bhfo-alt (1), trí “€500” a chur in ionad “£50”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “€500” a chur in ionad “£50”, agus

(c) i bhfo-alt (3), trí “€500” a chur in ionad “£50”.

Leasú ar alt 36 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

62 .— Leasaítear alt 36 d’Acht na nGiúiréithe 1976—

(a) i bhfo-alt (1), trí “€500” a chur in ionad “£50”, agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “€2,000” a chur in ionad “£200”.

Leasú ar alt 37 d’Acht na nGiúiréithe 1976.

63 .— Leasaítear alt 37 d’Acht na nGiúiréithe 1976 trí “€500” a chur in ionad “£50”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht na nGiúiréithe 1976.

64 .— Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht na nGiúiréithe 1976—

(a) i gCuid I, tríd an méid seo a leanas—

Daoine eile

Daoine ar a bhfuil—

(a) éagumas chun léamh, nó

(b) mallachar marthanach

a fhágann nach bhfuil sé indéanta dóibh dualgais giúróra a chomhlíonadh.”

a chur in ionad—

Daoine éagumasacha

Duine atá neamhfheidhmiúil, toisc nach bhfuil sé sách maith ag léamh, go bhfuil sé bodhar nó faoi bhuan-éiglíocht eile, fónamh ar ghiúiré.”, agus

(b) i gCuid II, trí “atá faoi bhun seachtó bliain d’aois” a scriosadh.