Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

15 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 2008


AN tACHT UM ÚDARÁS IOMPAIR BHAILE ÁTHA CLIATH 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal.

2 . Mínithe.

3 . Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath.

4 . Tosach feidhme.

5 . Caiteachais.

6 . Cumhacht ghinearálta chun rialacháin a dhéanamh.

7 . Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

CUID 2

Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath

Caibidil 1

Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath a Bhunú

8 . An lá bunaithe.

9 . Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath a bhunú.

10 . Cuspóirí ginearálta an Údaráis.

11 . Príomhfheidhmeanna an Údaráis.

12 . Straitéis iompair.

13 . Plean comhtháite forfheidhmithe.

Caibidil 2

Socruithe Rialaithe don Údarás

14 . Comhaltas an Údaráis.

15 . Cathaoirleach an Údaráis.

16 . Cruinnithe agus nósanna imeachta an Údaráis.

17 . An Chomhairle Chomhairleach.

18 . Feidhmeanna na Comhairle Comhairlí.

19 . Príomhoifigeach feidhmiúcháin.

20 . Foireann an Údaráis.

21 . Aoisliúntas d’fhoireann an Údaráis.

22 . Sainchomhairleoirí agus comhairleoirí a fhostú.

23 . Údaráis Stáit.

24 . Fochuideachtaí.

25 . Acmhainní arna gcur ar fáil ag an Aire.

26 . Ordacháin bheartais ón Aire.

27 . Treoirlínte ón Aire.

28 . Comhairle agus seirbhísí.

29 . Leithroinntí Státchiste don Údarás.

30 . An tÚdarás d’fháil iasachtaí.

31 . An tAire Airgeadais do ráthú iasachtaí a gheobhaidh an tÚdarás.

32 . Cuntais agus tuarascáil bhliantúil an Údaráis.

33 . Bronntanais.

34 . Cód cleachtais.

35 . Comhaltaí an Údaráis do nochtadh leasanna.

36 . Stiúrthóirí fochuideachta do nochtadh leasanna.

37 . Comhaltaí foirne do nochtadh leasanna.

38 . Toirmeasc ar nochtadh neamhúdaraithe faisnéise rúnda.

39 . Toirmeasc ar chumarsáidí áirithe.

40 . Comhaltas de Thithe an Oireachtais, de Pharlaimint na hEorpa agus d’údaráis áitiúla.

41 . Cuntasacht do Choistí de chuid an Oireachtais.

42 . Coimeádfaidh an tÚdarás é féin ar an eolas maidir le nithe áirithe.

43 . Díolúine an Údaráis.

CUID 3

Nithe a Bhaineann le hIompar

Caibidil 1

Bonneagar Iompair Phoiblí

44 . Feidhmeanna an Údaráis i ndáil le bonneagar iompair phoiblí.

45 . Bonneagar iompair phoiblí a mhaoiniú.

46 . Orduithe iarnróid.

Caibidil 2

Seirbhísí Iompair Phoiblí do Phaisinéirí

47 . Mínithe (Cuid 3, Caibidil 2).

48 . Conarthaí i leith seirbhísí iompair phoiblí.

49 . Conarthaí seirbhísí iompair phoiblí a mhaoiniú.

50 . Oibleagáidí seirbhíse poiblí.

51 . Leasuithe ar chonarthaí seirbhíse poiblí.

52 . Conarthaí seirbhíse poiblí dír-dhámhachtana.

53 . Seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a sholáthraíonn CIÉ.

54 . Conarthaí seirbhíse poiblí i leith seirbhísí arna soláthar go páirteach lasmuigh de MLBÁC.

55 . Foráil ghinearálta a bhaineann le feidhmiú na Caibidle seo.

56 . Oibritheoir dála deiridh.

Caibidil 3

Bearta Comhtháthaithe

57 . Iompar poiblí a chur chun cinn.

58 . Scéim ticéadaithe chomhtháite.

59 . Scéim táillí.

60 . Scéim chomhtháite faisnéise iompair phoiblí.

61 . Córas faisnéise d’úsáideoirí bóthair.

62 . Rochtain ar stadanna bus, áiteanna seasaimh bus agus stáisiúin bus agus iarnróid.

63 . Réimse freagrachta an Údaráis a leathnú.

Caibidil 4

Bainistíocht Tráchta

64 . Plean straitéiseach bainistíochta tráchta.

65 . Pleananna tráchta áitiúla.

66 . Treoirlínte bainistíochta tráchta.

67 . Ordacháin d’údaráis bhóithre.

68 . An tÚdarás do chomhlíonadh feidhmeanna údaráis bóithre.

69 . Cistí poiblí a leithroinnt ar údaráis bhóithre le haghaidh bainistíochta tráchta.

70 . Comhaontuithe agus socruithe idir údaráis bhóithre i ndáil le bainistíocht tráchta agus feidhmeanna eile de chuid an Údaráis.

71 . Bainistíocht éilimh.

Caibidil 5

Taighde agus Faisnéis

72 . Taighde.

73 . Faisnéis, sonraí agus staidreamh.

Caibidil 6

Caidrimh idir an tÚdarás agus Comhlachtaí Eile

74 . Caidreamh idir an tÚdarás agus ÚBN.

75 . ÚBN agus údaráis bhóithre do chinntiú comhsheasmhachta le straitéis iompair le linn a bhfeidhmeanna a fheidhmiú i MLBÁC.

76 . Caidreamh idir an tÚdarás agus ÚABÁC, forbróirí calafoirt agus comhlachtaí Stáit.

CUID 4

Forfheidhmiú

77 . Cionta achoimre a ionchúiseamh agus pionóis.

78 . Oifigigh údaraithe agus cumhachtaí chun a iarraidh go dtabharfar doiciméid, faisnéis, etc. ar aird.

79 . Iarratas chun na hArd-Chúirte ar ordú le haghaidh faisnéise.

80 . Ordacháin agus forfheidhmiú.

CUID 5

Forálacha maidir le hÚsáid Talún

Caibidil 1

Leasuithe ar Acht 2000

81 . Leasú ar alt 2 d’Acht 2000 — mínithe.

82 . Leasú ar alt 9 d’Acht 2000 (oibleagáid plean forbartha a dhéanamh).

83 . Leasú ar alt 11 d’Acht 2000 (dréachtphlean forbartha a ullmhú).

84 . Leasú ar alt 12 d’Acht 2000 (plean forbartha a dhéanamh).

85 . Leasú ar alt 13 d’Acht 2000 (athrú ar an bplean forbartha).

86 . Leasú ar alt 19 d’Acht 2000 (feidhm pleananna limistéir áitiúil agus an t-ábhar a bheidh iontu).

87 . Leasú ar alt 20 d’Acht 2000 (comhchomhairliúchán agus glacadh le pleananna limistéir áitiúil).

88 . Leasú ar alt 21 d’Acht 2000 (cumhacht chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh).

89 . Leasú ar alt 23 d’Acht 2000 (an t-ábhar a bheidh i dtreoirlínte pleanála réigiúnacha agus a gcuspóirí).

90 . Leasú ar alt 24 d’Acht 2000 (comhchomhairliúchán maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha).

91 . Leasú ar alt 25 d’Acht 2000 (nós imeachta chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh).

92 . Leasú ar alt 31 d’Acht 2000 (ordacháin ón Aire maidir le pleananna forbartha).

93 . Alt 31A nua a chur isteach in Acht 2000 (ordacháin ón Aire maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha).

94 . Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 2000 (cúiseanna le cead a dhiúltú nach mbeidh cúiteamh iníoctha ina leith).

95 . Cuid nua (ÚIBÁC agus forálacha maidir le húsáid talún) a chur isteach in Acht 2000.

Caibidil 2

Leasuithe ar Acht 1997 agus Acht 2005

96 . Leasú ar alt 3 d’Acht 1997 — mínithe.

97 . Leasú ar alt 16 d’Acht 1997 (an chomhairle).

98 . Leasú ar alt 24 d’Acht 1997 (máistirphlean).

99 . Leasú ar alt 25 d’Acht 1997 (scéimeanna pleanála).

100 . Leasú ar alt 2 d’Acht 2005 — mínithe.

101 . Leasú ar alt 12 d’Acht 2005 (plean straitéiseach).

CUID 6

OIBÁC a Dhíscaoileadh agus Fostaithe OIBÁC agus GFI a Aistriú

102 . OIBÁC a dhíscaoileadh.

103 . Talamh agus maoin eile a aistriú.

104 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

105 . Conarthaí láithreacha a chaomhnú.

106 . Leanúint d’imeachtaí dlíthiúla.

107 . Tagairtí d’OIBÁC sa reachtaíocht.

108 . Cuntais chríochnaitheacha.

109 . Doiciméid a bheith inghlactha i bhfianaise.

110 . Fostaithe OIBÁC a aistriú.

CUID 7

Nithe a Bhaineann le CIÉ agus le GFI

111 . Saoráidí loctha.

112 . Fodhlíthe.

113 . Airteagail chomhlachais cuideachtaí.

114 . Maoin CIÉ a dhiúscairt.

115 . Leasú ar Acht 2001.

CUID 8

Oibreacha iarnróid, etc. ar Fhaiche Stiabhna

116 . Gan feidhm a bheith ag alt 15 den Saint Stephen’s Green (Dublin) Act 1877 maidir le suirbhéanna, iniúchtaí agus oibreacha iarnróid agus oibriú iarnróid, iarnróid éadroim nó meitreo.

CUID 9

Oifigigh Iompair

117 . Oifigigh iompair.


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005

An tAcht um Chumhachtaí Comhlachtaí Áirithe Iasachtaí a Fháil 1996

1996, Uimh. 22

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001

2001, Uimh. 19

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí 1990

1990, Uimh. 33

Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993

1993, Uimh. 8

An tAcht um Míchumas 2005

2005, Uimh. 14

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa 1997

1997, Uimh. 2

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997

1997, Uimh. 13

An tAcht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005

2005, Uimh. 21

An tAcht Rialtais Áitiúil 1991

1991, Uimh. 11

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht Rialtais Áitiúil (Feidhmeanna Bóithre) 2007

2007, Uimh. 38

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta 2002

2002, Uimh. 29

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta (Leasú) 2007

2007, Uimh. 16

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

2000, Uimh. 30

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2002

2002, Uimh. 32

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006

2006, Uimh. 27

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

An tAcht um Shábháilteacht Iarnróid 2005

2005, Uimh. 31

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007

Acht na mBóithre 1993

1993, Uimh. 14

An tAcht fán Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 2006

2006, Uimh. 14

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1961

1961, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 2002

2002, Uimh. 12

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre agus Iompar 2006

2006, Uimh. 28

An tAcht um Iompar ar Bhóithre 1932

1932, Uimh. 2

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1986

1986, Uimh. 16

Saint Stephen’s Green (Dublin) Act 1877

40 & 41, Vict. c. cxxxiv

An tAcht um Aerfoirt Stáit 2004

2004, Uimh. 32

An tAcht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002

2002, Uimh. 1

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001

An tAcht Iompair 1950

1950, Uimh. 12

An tAcht Iompair 1958

1958, Uimh. 19

An tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001

2001, Uimh. 55

An tAcht Iompair (Córas Iompair Éireann a Atheagrú) 1986

1986, Uimh. 31

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 15 de 2008


AN tACHT UM ÚDARÁS IOMPAIR BHAILE ÁTHA CLIATH 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN COMHLACHT A BHUNÚ AR A dTABHARFAR, SA BHÉARLA, THE DUBLIN TRANSPORT AUTHORITY NO, SA GHAEILGE, ÚDARÁS IOMPAIR BHAILE ÁTHA CLIATH, DO MHÍNIÚ A FHEIDHMEANNA AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000, AN ACHTA IOMPAIR (BONNEAGAR IARNRÓID) 2001, AN ACHTA UM ÚDARÁS FORBARTHA DUGTHAILTE BHAILE ÁTHA CLIATH 1997, AN ACHTA UM GHNÍOMHAIREACHT FORBARTHA GHRÁINSEACH GHORMÁIN 2005, AN ACHTA UM IOMPAR AR BHÓITHRE 1986 AGUS AN ACHTA IOMPAIR (CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN A ATHEAGRÚ) 1986, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE DÍSCAOILEADH OIFIG IOMPAIR BHAILE ÁTHA CLIATH, DO DHÉANAMH SOCRÚ NACH mBEIDH FEIDHM AG ALT 15 DEN SAINT STEPHEN’S GREEN (DUBLIN) ACT 1877 MAIDIR LE hINIÚCHTAÍ, SUIRBHÉANNA NÓ OIBREACHA IARNRÓID NÓ LE hOIBRIÚ IARNRÓID, IARNRÓID ÉADROIM NÓ MEITREO FAOIN ACHT IOMPAIR (BONNEAGAR IARNRÓID) 2001 AR FHAICHE STIABHNA NÓ FAOI AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[16 Iúil, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: