An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Caibidil 5 Taighde agus Faisnéis ) Ar Aghaidh ( CUID 4 Forfheidhmiú )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

Caibidil 6

Caidrimh idir an tÚdarás agus Comhlachtaí Eile

Caidreamh idir an tÚdarás agus ÚBN.

74 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás, chun tosaíocht a áirithiú d’iompar poiblí ar bhóithre náisiúnta i MLBÁC, ordachán a thabhairt d’ÚBN—

(a) talamh a fháil trí ordú ceannaigh éigeantaigh a dhéanamh nó ar shlí eile,

(b) dearaí le haghaidh oibreacha sonraithe foirgníochta, cothabhála nó feabhsúcháin i dtaca le bonneagar iompair a ullmhú, nó socrú a dhéanamh lena n-ullmhú,

(c) oibreacha sonraithe foirgníochta, cothabhála nó feabhsúcháin i dtaca le bonneagar iompair a ghabháil de láimh,

(d) scéim bainistíochta tráchta a ullmhú nó socrú a dhéanamh lena hullmhú, nó

(e) aon ní a dhéanamh a eascraíonn as forbairt bóthair nó forbairt bóthair bheartaithe a thagann faoi shainchúram ÚBN, nó aon ní a dhéanamh a leanann as an gcéanna nó is gá nó is fóirsteanach ar an gcéanna nó tadhlach leis an gcéanna.

(2) Más rud é, i dtuairim an Údaráis, go bhfuil a fheidhmeanna á bhfeidhmiú ag ÚBN ar mhodh atá ar neamhréir le straitéis iompair, plean forfheidhmithe comhtháite, plean bainistíochta tráchta, nó bearta bainistíochta éilimh, féadfaidh an tÚdarás ordachán a thabhairt d’ÚBN á ordú dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh ar mhodh atá i gcomhréir leis an straitéis, leis an bplean nó leis na bearta.

(3) Sula dtabharfaidh sé ordachán faoin alt seo, rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le ÚBN agus breithneoidh sé a chuid tuairimí.

(4) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás ina ndiúltaíonn nó go mainníonn ÚBN ordachán faoin alt seo a chomhlíonadh, féadfaidh an tÚdarás a chinneadh, d’ainneoin aon achtacháin eile agus in aon chás ar dealraitheach dó gur cóir sin sna himthosca, an fheidhm a shonraítear san ordachán a chomhlíonadh faoi réir cibé modhnuithe (más ann) is cuí leis.

(b) Féadfaidh an tAire aicme cáis a fhorordú nach bhfuil éifeacht le cinneadh ag an Údarás faoi mhír (a) ann mura rud é go bhfuil sé, agus go dtí go bhfuil sé, ceadaithe aige nó aici.

(5) Rachaidh ÚBN i gcomhairle leis an Údarás le linn a fheidhmeanna faoi Acht 1993 a chomhlíonadh i MLBÁC agus breithneoidh sé a chuid tuairimí.

(6) D’ainneoin fho-alt (5), ní ceadmhach d’údarás bóithre nó d’ÚBN, de réir mar a bheidh, le linn feidhm faoi Chuid V d’Acht 1993 a chomhlíonadh i ndáil le dola-scéim atá go hiomlán nó go páirteach i MLBÁC na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) dola-scéim a dhéanamh faoi alt 57,

(b) dola-scéim a ghlacadh faoi alt 58,

(c) dola-scéim a chúlghairm faoi alt 60,

(d) fodhlíthe a dhéanamh i ndáil le hoibriú agus bainistiú dola-bhóthair faoi alt 61, nó

(e) comhaontú a dhéanamh faoi alt 63,

den Acht sin ach amháin le toiliú an Údaráis.

(7) Maidir le tagairt in alt 65 agus alt 66A (arna chur isteach le halt 277 d’Acht 2000) d’Acht 1993 don Aire, i gcás ina mbaineann sí le dola-scéim atá go hiomlán nó go páirteach i MLBÁC, tá sí le léamh mar thagairt don Údarás.

ÚBN agus údaráis bhóithre do chinntiú comhsheasmhachta le straitéis iompair le linn a bhfeidhmeanna a fheidhmiú i MLBÁC.

75 .— (1) Déanfaidh ÚBN, maidir lena ghníomhaíochtaí laistigh de MLBÁC, agus na húdaráis bhóithre, a chinntiú go gcomhlíonann siad a bhfeidhmeanna ar mhodh atá i gcomhréir le straitéis iompair an Údaráis.

(2) Más rud é, i dtuairim an Údaráis, go bhfuil a fheidhmeanna á bhfeidhmiú ag údarás bóithre ar mhodh atá ar neamhréir le straitéis iompair, plean forfheidhmithe comhtháite, plean bainistíochta tráchta nó bearta bainistíochta éilimh, féadfaidh an tÚdarás ordachán a thabhairt don údarás bóithre á ordú dó a fheidhmeanna a fheidhmiú ar mhodh atá i gcomhréir leis an straitéis, leis an bplean nó leis na bearta.

(3) Sula dtabharfaidh sé ordachán faoin alt seo, rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an údarás bóithre lena mbaineann agus breithneoidh sé a chuid tuairimí.

Caidreamh idir an tÚdarás agus ÚABÁC, forbróirí calafoirt agus comhlachtaí Stáit.

76 .— (1) D’ainneoin an Achta um Aerfoirt Stáit 2004, déanfaidh Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath tuairimí an Údaráis i scríbhinn a fháil agus a bhreithniú sula rachaidh sé i mbun aon saoráid aerfoirt nó aon fhorbairt ghaolmhar eile a fhorbairt, ar forbairt nó saoráid í a d’fhéadfadh, ina thuairim, tionchar a imirt ar mhodh suntasach ar ghluaiseacht daoine nó earraí i MLBÁC.

(2) Sula ngabhfaidh aon duine de láimh aon saoráid chalafoirt, nó aon fhorbairt eile a bhaineann le calafort, a fhorbairt, ar forbairt é a d’fhéadfadh, i dtuairim an duine sin, tionchar suntasach a bheith aige ar ghluaiseacht daoine nó earraí i MLBÁC, déanfaidh an duine sin tuairimí an Údaráis a fháil i scríbhinn agus na tuairimí sin a bhreithniú.

(3) Déanfaidh an tÚdarás agus comhlacht comhairleach, le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chur i gcrích—

(a) aird a thabhairt ar bheartais, straitéisí agus pleananna a chéile, agus

(b) dul i gcomhairle lena chéile agus tuairimí a chéile a bhreithniú maidir le feidhmeanna a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar fheidhmeanna a chéile nó i gcás gurb é a dtuairim gur chun leasa d’úsáidirí iompair i gcoitinne go ndéanfaidh siad amhlaidh.

(4) Rachaidh an Coimisiún um Rialáil Tacsaithe agus an tÚdarás i gcomhairle lena chéile d’fhonn barraineachtaí a shainaithint i ndáil le forfheidhmiú a bhfeidhmeanna faoi seach agus forfheidhmeoidh siad cibé bearta a mheasann siad is cuí chun na barainneachtaí sin a bhaint amach.

(5) San alt seo, ciallaíonn “ comhlacht comhairleach ” an Coimisiún um Rialáil Tacsaithe agus an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (ceachtar díobh nó iad araon).