An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Caibidil 6 Caidrimh idir an tÚdarás agus Comhlachtaí Eile ) Ar Aghaidh ( CUID 5 Forálacha maidir le hÚsáid Talún )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 4

Forfheidhmiú

Cionta achoimre a ionchúiseamh agus pionóis.

77 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh go hachomair.

(2) Aon duine atá ciontach i gcion faoi alt 38(3), 39(1)78(9) dlífear ar é nó í a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná €5,000 a chur air nó uirthi.

Oifigigh údaraithe agus cumhachtaí chun a iarraidh go dtabharfar doiciméid, faisnéis, etc. ar aird.

78 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás cibé daoine agus cibé líon daoine is cuí leis a cheapadh chun bheith ina n-oifigigh údaraithe chun cibé faisnéis a fháil nó chun cibé iniúchtaí nó aon fheidhmeanna eile a chur i gcrích a mheasfaidh an tÚdarás is gá chun go bhfeidhmeoidh an tÚdarás a fheidhmeanna faoin Acht seo.

(2) Ar an Údarás duine do cheapadh ina oifigeach údaraithe nó ina hoifigeach údaraithe, déanfaidh an tÚdarás deimhniú a cheaptha nó a ceaptha a thabhairt dó nó di, agus cuirfear in iúl ar an deimhniú cé na nithe a bhféadfaidh sé nó sí gníomhú ina leith faoin alt seo agus cén tréimhse a mbeidh an duine údaraithe lena linn.

(3) Nuair atá oifigeach údaraithe ag feidhmiú cumhachta a thugtar faoin alt seo, déanfaidh sé nó sí, má iarrann aon duine a ndéanann an feidhmiú sin difear dó nó di é, an deimhniú a thabhairt ar aird don duine sin lena iniúchadh mar aon le foirm chuí chéannachta.

(4) San alt seo agus in alt 79 folaíonn “doiciméid, taifid nó faisnéis eile”—

(a) leabhair, cuntais, rollaí, cláir, páipéir agus doiciméid eile, cibé acu—

(i) a chuimsítear in imleabhair cheangailte, i gceangaltóirí bileog scaoilte nó i gcomhadchóras bileog scaoilte eile, i leatháin mórleabhair bileog scaoilte, i leathanaigh, i bhfóiliónna nó i gcártaí, nó

(ii) a choimeádtar ar mhicreascannán, ar théip mhaighnéadach nó in aon fhoirm neamh-inléite (trí úsáid leictreonaice nó ar shlí eile) is féidir a atáirgeadh i bhfoirm inléite,

(b) gach meán leictreonach nó meán uathoibríoch eile, más ann, trínar féidir aon ní den sórt sin i bhfoirm neamh-inléite a atáirgeadh amhlaidh, agus

(c) doiciméid lámhscríofa, doiciméid atá clóscríofa, clóite, stionsaláilte nó cruthaithe trí aon phróiseas meicniúil nó páirtmheicniúil eile a bheidh in úsáid ó am go ham agus doiciméid a tháirgtear trí aon phróiseas fótagrafach nó fótastatach.

(5) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh oifigeach údaraithe fógra i scríbhinn, i leith fheidhmeanna an Údaráis, a sheirbheáil ar údarás iompair phoiblí nó ar oibritheoir iompair phoiblí, á cheangal ar an údarás iompair phoiblí nó ar an oibritheoir iompair phoiblí, de réir mar a bheidh, ceachtar de na nithe seo a leanas, nó iad araon, a dhéanamh, laistigh de cibé tréimhse a shonraítear san fhógra, nach lú ná 21 lá ó dháta seirbheála an fhógra, eadhon—

(a) cibé doiciméid, taifid nó faisnéis eile atá ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh nó faoina hurláimh nó ar fáil ag an údarás iompair phoiblí nó ag an oibritheoir iompair phoiblí a sheachadadh ar an oifigeach údaraithe, nó a chur ar fáil lena n-iniúchadh nó lena hiniúchadh ag an oifigeach údaraithe is doiciméid, taifid nó faisnéis ina bhfuil, nó ina bhféadfaidh go bhfuil (i dtuairim an oifigigh údaraithe ar thángthas uirthi ar fhorais réasúnacha), faisnéis is iomchuí maidir le feidhmeanna an Údaráis,

(b) cibé faisnéis, mínithe agus sonraí a cheanglóidh an t-oifigeach údaraithe le réasún a thabhairt don oifigeach údaraithe, i scríbhinn nó ar shlí eile, is faisnéis, mínithe agus sonraí is iomchuí maidir le feidhmeanna an Údaráis,

agus a shonraítear san fhógra.

(6) Más rud é go ndéanann údarás iompair phoiblí nó oibritheoir iompair phoiblí, le linn ceanglais fógra arna sheirbheáil ar údarás iompair phoiblí nó ar oibritheoir iompair phoiblí faoi fho-alt (5) a chomhlíonadh, doiciméid, taifid nó faisnéis eile a chur ar fáil lena n-iniúchadh nó lena hiniúchadh ag oifigeach údaraithe, tabharfaidh an t-údarás iompair phoiblí nó an t-oibritheoir iompair phoiblí cúnamh réasúnach don oifigeach údaraithe, lena n-áirítear faisnéis, mínithe agus sonraí, i ndáil le húsáid na modhanna leictreonacha nó na modhanna uathoibríocha eile go léir, más ann, trínar féidir na doiciméid, na taifid nó an fhaisnéis eile, a mhéid atá siad i bhfoirm neamh-inléite, a atáirgeadh i bhfoirm inléite, agus i ndáil le haon trealamh sonraí nó aon ghaireas gaolmhar nó aon ábhar gaolmhar.

(7) Más rud é go ndéanann údarás iompair phoiblí nó oibritheoir iompair phoiblí doiciméid, taifid nó faisnéis eile a chur ar fáil faoi fho-alt (5) lena n-iniúchadh nó lena hiniúchadh ag an oifigeach údaraithe, féadfaidh an t-oifigeach údaraithe sleachta a thógáil as na doiciméid, as na taifid nó as an bhfaisnéis eile go léir nó as aon chuid díobh nó cóipeanna a dhéanamh díobh nó d’aon chuid díobh.

(8) Ní mheasfar aon ní san alt seo mar ní lena gcuirtear iachall ar aon duine doiciméad a thabhairt ar aird ar doiciméad é a mbeadh díolúine aige nó aici i ndáil lena thabhairt ar aird in imeachtaí i gcúirt ar an bhforas pribhléide gairmiúla dlíthiúla.

(9) Aon duine—

(a) a chuireann bac nó treampán ar oifigeach údaraithe le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh faoin alt seo, nó

(b) a thugann faisnéis, mínithe nó sonraí atá bréagach nó míthreorach d’oifigeach údaraithe nuair a cheanglaítear iad a thabhairt faoi fho-alt (5),

tá cion déanta aige nó aici.

Iarratas chun na hArd-Chúirte ar ordú le haghaidh faisnéise.

79 .— (1) I gcás ina mainníonn údarás iompair phoiblí nó oibritheoir iompair phoiblí ceanglais fógra a chomhlíonadh de réir alt 78, féadfaidh oifigeach údaraithe iarratas a dhéanamh chuig breitheamh den Ard-Chúirt ar ordú á cheangal ar údarás iompair phoiblí nó ar oibritheoir iompair phoiblí ceachtar de na nithe seo a leanas nó iad araon a dhéanamh, eadhon—

(a) cibé doiciméid, taifid nó faisnéis eile atá faoina urláimh nó faoina hurláimh nó ina sheilbh nó ina seilbh nó ar fáil ag an údarás iompair phoiblí nó ag an oibritheoir iompair phoiblí a sheachadadh ar an oifigeach údaraithe, nó a chur ar fáil lena n-iniúchadh nó lena hiniúchadh ag an oifigeach údaraithe is doiciméid, taifid nó faisnéis ina bhfuil, nó ina bhféadfaidh go bhfuil (i dtuairim an oifigigh údaraithe ar thángthas uirthi ar fhorais réasúnacha), faisnéis is iomchuí maidir le feidhmeanna an Údaráis,

(b) cibé faisnéis, mínithe agus sonraí a thabhairt don oifigeach údaraithe a theastóidh le réasún ón oifigeach údaraithe, ar faisnéis, mínithe agus sonraí í nó iad is iomchuí maidir le feidhmeanna an Údaráis,

agus a shonraítear san iarratas.

(2) I gcás gur deimhin leis an mbreitheamh, a ndéantar iarratas chuige nó chuici faoi fho-alt (1), go bhfuil forais réasúnacha leis an iarratas a dhéanamh, féadfaidh an breitheamh sin, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis nó léi agus a shonróidh sé nó sí san ordú, ordú a dhéanamh á cheangal ar an údarás iompair phoiblí nó ar an oibritheoir iompair phoiblí lena mbaineann an t-iarratas—

(a) cibé doiciméid, taifid nó faisnéis eile a sheachadadh ar an oifigeach údaraithe, nó a chur ar fáil lena n-iniúchadh nó lena hiniúchadh ag an oifigeach údaraithe, agus

(b) cibé faisnéis, mínithe agus sonraí a thabhairt don oifigeach údaraithe,

a bheidh sonraithe san ordú.

Ordacháin agus forfheidhmiú.

80 .— (1) D’ainneoin aon achtacháin, aon rialacha eile dlí nó, i gcás cuideachta, aon fhorála i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais na cuideachta sin, déanfaidh aon duine dá dtabharfaidh an tÚdarás ordachán na bearta sin go léir is gá chun an t-ordachán sin a chomhlíonadh gan mhoill.

(2) Féadfaidh an tAire aicme cáis a fhorordú mar chás nach dtabharfaidh an tÚdarás ordachán ann mura rud é go bhfuil dréacht den ordachán curtha aige faoi bhráid an Aire lena cheadú, sula dtugtar an t-ordachán.

(3) Ní bheidh comhlíonadh ordacháin ag duine ina shárú ar aon achtachán, ar rialacha eile dlí nó, i gcás cuideachta, ar aon fhoráil atá i meabhrán comhlachais nó in airteagail chomhlachais na cuideachta sin. Ní bheidh aon ábhar caingne nó imeachtaí eile ann, nó ní bheidh aon ábhar caingne nó imeachtaí eile inchothaithe, i gcoinne duine mar gheall ar chomhlíonadh den sórt sin.

(4) Níl feidhm ag alt 27 d’Acht na gCuideachtaí 1990 maidir leis an Údarás i leith ordachán.

(5) I gcás ina mainníonn nó go ndiúltaíonn duine ordachán a chomhlíonadh, féadfaidh an tÚdarás iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar ordú á cheangal ar an duine an t-ordachán a chomhlíonadh.

(6) I gcás ina dtabharfaidh an tÚdarás ordachán do dhuine, déanfar an t-ordachán a dhíriú chuig an duine agus tabharfar don duine é ar cheann amháin de na slite seo a leanas—

(a) trína sheachadadh ar an duine,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a seolann an duine gnó,

(c) trína chur leis an bpost i litir réamhíoctha atá dírithe chuig an duine ag an seoladh ag a seolann an duine gnó,

(d) más rud é go bhfuil seoladh tugtha ag an duine chun ordachán a thabhairt, trína fhágáil ag an seoladh sin nó trína chur chuig an seoladh sin leis an bpost réamhíoctha agus é dírithe chuig an duine,

(e) trína chur tríd an bpost leictreonach nó trí inneall macasamhla, chuig feiste nó saoráid chun post leictreonach nó macasamhla a ghlacadh atá suite ag an seoladh ag a seolann an duine gnó nó, más rud é go bhfuil seoladh tugtha ag an duine chun ordachán a thabhairt, ag an seoladh sin:

Ar choinníoll—

(i) go ndéanann—

(I) saoráid an tseoltóra chun post leictreonach a ghlacadh teachtaireacht a ghiniúint lena ndaingnítear go bhfuarthas an post leictreonach, nó

(II) inneall macasamhla an tseoltóra teachtaireacht a ghiniúint lena ndaingnítear gur tarchuireadh líon iomlán leathanach an ordacháin go rathúil,

agus

(ii) go dtugtar an t-ordachán nó an freagra freisin ar shlí eile de na slite a luaitear in aon cheann de na míreanna sin roimhe seo.

(7) Chun críocha fho-alt (6), meastar gnáthchónaí a bheith ar chuideachta atá cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí ag a hoifigí cláraithe, agus meastar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ag a phríomhoifig nó ag a áit ghnó.

(8) Aon chóip d’ordachán a bhfuil deimhniú formhuinithe air a airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach don Údarás (arna údarú nó arna húdarú chuige sin ag an Údarás) á rá gur cóip dhílis den ordachán an chóip, féadfar, gan chruthúnas ar shíniú an duine sin, í a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht dlí agus, mura suífear a mhalairt, is fianaise ar an ordachán í.

(9) San alt seo, ciallaíonn “ ordachán ” ordachán arna thabhairt ag an Údarás faoi Chuid 3.