An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 4 Forfheidhmiú ) Ar Aghaidh ( Caibidil 2 Leasuithe ar Acht 1997 agus Acht 2005 )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 5

Forálacha maidir le hÚsáid Talún

Caibidil 1

Leasuithe ar Acht 2000

Leasú ar alt 2 d’Acht 2000 — mínithe.

81 .— Leasaítear alt 2(1) d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach tar éis an mhínithe ar—

(a) “ plean forbartha ”:

“ciallaíonn ‘ ÚIBÁC ’ Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath;”,

(b) “ Gaeltacht ”:

“tá le ‘ Mór-Limistéar Bhaile Átha Cliath ’ (‘ MLBÁC ’) an bhrí a shanntar dó le halt 3 den Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008;”,

(c) “ clár ”:

“ciallaíonn ‘ údaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC’ Údarás Réigiúnach Bhaile Átha Cliath agus Údarás Réigiúnach an Mheán-Oirthir;”, agus

(d) “ Coinbhinsiún Trasteorann ”:

“tá le ‘ straitéis iompair ’ an bhrí a shanntar dó le halt 12 den Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008;”.

Leasú ar alt 9 d’Acht 2000 (oibleagáid plean forbartha a dhéanamh).

82 .— Leasaítear alt 9 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(6A) Cinnteoidh gach údarás pleanála laistigh de MLBÁC go bhfuil a phlean forbartha de réir straitéis iompair ÚIBÁC.”.

Leasú ar alt 11 d’Acht 2000 (dréachtphlean forbartha a ullmhú).

83 .— Leasaítear alt 11 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4)(b):

“(bb) I gcás gach údaráis pleanála laistigh de MLBÁC, tabharfar achoimre i dtuarascáil faoi mhír (a) ar na saincheisteanna a dhúisigh ÚIBÁC agus ar na moltaí a rinne sé i dtuarascáil arna hullmhú de réir alt 31B agus tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na moltaí sin sa dréachtphlean forbartha.”.

Leasú ar alt 12 d’Acht 2000 (plean forbartha a dhéanamh).

84 .— Leasaítear alt 12 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4)(b):

“(bb) I gcás gach údaráis pleanála laistigh de MLBÁC, tabharfar achoimre i dtuarascáil faoi mhír (a) ar na saincheisteanna a dhúisigh ÚIBÁC agus ar na moltaí a rinne sé ina aighneacht i scríbhinn arna hullmhú de réir alt 31C agus tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na moltaí sin sa phlean forbartha.”.

Leasú ar alt 13 d’Acht 2000 (athrú ar an bplean forbartha).

85 .— Leasaítear alt 13 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4)(b):

“(bb) I gcás gach údaráis pleanála laistigh de MLBÁC, tabharfar achoimre i dtuarascáil faoi mhír (a) ar na saincheisteanna a dhúisigh ÚIBÁC agus ar na moltaí rinne sé ina aighneacht i scríbhinn arna hullmhú de réir alt 31D agus tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na moltaí sin san athrú beartaithe.”.

Leasú ar alt 19 d’Acht 2000 (feidhm pleananna limistéir áitiúil agus an t-ábhar a bheidh iontu).

86 .— Leasaítear alt 19 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Cinnteoidh gach údarás pleanála laistigh de MLBÁC go bhfuil a phleananna limistéir áitiúil ar comhréir le straitéis iompair ÚIBÁC.”.

Leasú ar alt 20 d’Acht 2000 (comhchomhairliúchán agus glacadh le pleananna limistéir áitiúil).

87 .— Leasaítear alt 20 (arna leasú le halt 9 d’Acht 2002) d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3)(c):

“(cc) I gcás gach údaráis pleanála laistigh de MLBÁC, tabharfar achoimre i dtuarascáil faoi fhomhír (c)(i) ar na saincheisteanna a dhúisigh ÚIBÁC agus ar na moltaí a rinne sé i dtuarascáil arna hullmhú de réir alt 31E agus tabharfar sracléiriú inti ar mholtaí an bhainisteora i ndáil leis an modh ar ar chóir aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna agus na moltaí sin sa phlean limistéir áitiúil beartaithe.”.

Leasú ar alt 21 d’Acht 2000 (cumhacht chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh).

88 .— Leasaítear alt 21 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) Maidir le húdarás réigiúnach—

(a) féadfaidh sé—

(i) tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis phleanála laistigh dá réigiún, nó

(ii) i gcás na n-údarás pleanála laistigh de MLBÁC, tar éis dul i gcomhairle leis na húdaráis phleanála laistigh dá réigiúin agus le hÚIBÁC,

(b) déanfaidh sé, ar ordú ón Aire,

treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

(2) Féadfar treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh do réigiún iomlán nó do chuid amháin nó níos mó de réigiún, ach, i gcás MLBÁC, déanfaidh na húdaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC i gcomhpháirt iad.”.

Leasú ar alt 23 d’Acht 2000 (an t-ábhar a bheidh i dtreoirlínte pleanála réigiúnacha agus a gcuspóirí).

89 .— Leasaítear alt 23 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4)(b):

“(c) Le linn treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh, cinnteoidh na húdaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC go bhfuil na treoirlínte ar comhréir le straitéis iompair ÚIBÁC.”.

Leasú ar alt 24 d’Acht 2000 (comhchomhairliúchán maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha).

90 .— Leasaítear alt 24 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Nuair a ullmhóidh na húdaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC an dréacht de na treoirlínte pleanála réigiúnacha déanfaidh siad ráiteas a chur sa dréacht sin ar na gníomhartha atá á ndéanamh nó a bheartaítear chun comhtháthú éifeachtach a chinntiú maidir le pleanáil iompair agus úsáide talún, lena n-áirítear go háirithe—

(a) ráiteas ina míneofar an tslí ar a mbeartaíonn na húdaráis réigiúnacha aghaidh a thabhairt ar na nithe atá sainaitheanta i dtuarascáil ÚIBÁC arna hullmhú de réir alt 31F, agus

(b) i gcás nach mbeartaíonn na húdaráis réigiúnacha aghaidh a thabhairt ar aon ní atá sainaitheanta i dtuarascáil ÚIBÁC arna hullmhú de réir alt 31F, nó go mbeartaíonn siad gan aghaidh a thabhairt ar aon ní ach go páirteach, ráiteas maidir leis na cúiseanna atá leis an gcur chuige sin.”.

Leasú ar alt 25 d’Acht 2000 (nós imeachta chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh).

91 .— Leasaítear alt 25 d’Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Nuair a dhéanfaidh na húdaráis réigiúnacha i MLBÁC treoirlínte pleanála réigiúnacha déanfaidh siad ráiteas a chur sna treoirlínte ar na gníomhartha atá á ndéanamh nó a bheartaítear chun comhtháthú éifeachtach a chinntiú maidir le pleanáil iompair agus úsáide talún, lena n-áirítear go háirithe—

(a) ráiteas ina míneofar an tslí ar a mbeartaíonn na húdaráis réigiúnacha aghaidh a thabhairt ar na nithe atá sainaitheanta i dtuarascáil ÚIBÁC arna hullmhú de réir alt 31G, agus

(b) i gcás nach mbeartaíonn na húdaráis réigiúnacha aghaidh a thabhairt ar aon ní atá sainaitheanta i dtuarascáil ÚIBÁC arna hullmhú de réir alt 31G, nó go mbeartaíonn siad gan aghaidh a thabhairt ar aon ní ach go páirteach, ráiteas maidir leis na cúiseanna atá leis an gcur chuige sin.”.

Leasú ar alt 31 d’Acht 2000 (ordacháin ón Aire maidir le pleananna forbartha).

92 .— Leasaítear alt 31 d’Acht 2000—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) (a) Más rud é, maidir le haighneacht arna fáil ag an Aire agus arna hullmhú de réir alt 31C(1) nó alt 31D(1), go bhfuil ráiteas inti den chineál dá dtagraítear in alt 31C(1)(b) nó alt 31D(1)(b) faoi seach, féadfaidh an tAire, ar chúiseanna a shonrófar, a ordú d’údarás pleanála cibé bearta sonraithe a ghlacadh a cheanglóidh sé nó sí, chun an dréachtphlean forbartha nó an t-athrú beartaithe a athbhreithniú nó a athrú d’fhonn a chinntiú go mbeidh comhsheasmhacht ann idir an dréachtphlean forbartha nó an t-athrú beartaithe agus straitéis iompair ÚIBÁC agus comhlíonfaidh an t-údarás aon ordachán den sórt sin.

(b) I gcás ina gcinnfidh an tAire gan ordachán a eisiúint faoin bhfo-alt seo, cuirfidh sé nó sí na fáthanna atá leis an gcinneadh sin iúl i scríbhinn d’ÚIBÁC.

(c) Ní choiscfidh aon ní san fho-alt seo ar an Aire ordachán a eisiúint in imthosca seachas iad sin dá dtagraítear i mír (a).”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Le linn aon chumhacht a thugtar dóibh leis an Acht seo a fheidhmiú, ní dhéanfaidh bainisteoir ná comhaltaí tofa aon údaráis pleanála an chumhacht a fheidhmiú ar shlí atá contrártha d’aon ordachán a thabharfaidh an tAire faoi fho-ailt (1), (1A) nó (2).”.

Alt 31A nua a chur isteach in Acht 2000 (ordacháin ón Aire maidir le treoirlínte pleanála réigiúnacha).

93 .— Leasaítear Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 31:

“31A.— (1) Más rud é go measfaidh an tAire nach ndéantar, i gcás aon dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha, straitéis fhoriomlán a leagan amach maidir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe limistéir údaráis réigiúnaigh, nó nach gcomhlíonann siad an tAcht seo ar shlí shuntasach eile, féadfaidh an tAire, laistigh de 4 sheachtain tar éis fógra faoi alt 24(4) a fháil, ar chúiseanna a shonrófar, a ordú don údarás, nó do na húdaráis, cibé bearta sonraithe a cheanglóidh sé nó sí a ghlacadh chun a chinntiú go mbeidh na dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha, nuair a dhéanfar iad, de réir an Achta seo agus, d’ainneoin cheanglais Chaibidil III, comhlíonfaidh an t-údarás aon ordachán den sórt sin.

(2) (a) Más rud é, maidir le haighneacht arna fáil ag an Aire agus arna hullmhú de réir alt 31G(1), go bhfuil ráiteas inti den chineál dá dtagraítear in alt 31G(1)(b), féadfaidh an tAire, ar chúiseanna a shonrófar, a ordú do na húdaráis cibé bearta a ghlacadh a cheanglóidh sé nó sí chun na dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha a athbhreithniú d’fhonn a chinntiú go mbeidh comhsheasmhacht ann idir na treoirlínte pleanála réigiúnacha agus straitéis iompair ÚIBÁC agus comhlíonfaidh na húdaráis aon ordachán den sórt sin.

(b) I gcás ina gcinnfidh an tAire gan ordachán a eisiúint faoin bhfo-alt seo, déanfaidh sé nó sí na cúiseanna atá leis an gcinneadh sin a chur in iúl i scríbhinn d’Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath.

(c) Ní choiscfidh aon ní san fho-alt seo ar an Aire ordachán a eisiúint in imthosca seachas na himthosca dá dtagraítear i mír (a).

(3) Más rud é go measfaidh an tAire nach ndéantar, in aon treoirlínte pleanála réigiúnacha, straitéis fhoriomlán a leagan amach le haghaidh phleanáil chuí agus fhorbairt inchothaithe limistéar an údaráis, nó nach gcomhlíonann na treoirlínte an tAcht seo ar shlí shuntasach eile, féadfaidh an tAire, laistigh de 4 sheachtain tar éis treoirlínte a dhéanamh faoi alt 24(6), ar chúiseanna a shonrófar, a ordú don údarás réigiúnach, nó do na húdaráis réigiúnacha, cibé bearta sonraithe a cheanglóidh sé nó sí a ghlacadh chun na treoirlínte pleanála réigiúnacha a athbhreithniú chun a chinntiú go gcomhlíonfar an tAcht seo, agus comhlíonfaidh an t-údarás aon ordachán den sórt sin.

(4) I gcás ina n-ordóidh an tAire d’údarás réigiúnach bearta sonraithe a ghlacadh faoi fho-alt (3), féadfaidh sé nó sí aon cheann de na forálacha sin de chuid Chaibidil III a shonrú mar fhorálacha a mbeidh feidhm acu maidir leis na bearta sonraithe sin agus tabharfar neamhaird ar aon fhorálacha eile de chuid na Caibidle sin.

(5) Le linn aon chumhacht a thugtar dó leis an Acht seo a fheidhmiú, ní dhéanfaidh údarás réigiúnach an chumhacht a fheidhmiú ar shlí a bheidh ar neamhréir le haon ordachán a thabharfaidh an tAire faoi fho-ailt (1) go (3).

(6) Cuirfidh an tAire faoi deara cóip d’aon ordachán a eiseofar faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(7) Déanfaidh údarás réigiúnach aon ordachán a eiseofar chuige faoin alt seo a chur ar fáil lena iniúchadh ag daoine den phobal.”.

Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann le hAcht 2000 (cúiseanna le cead a dhiúltú nach mbeidh cúiteamh iníoctha ina leith).

94 .— Leasaítear an Ceathrú Sceideal (arna leasú le halt 247 den Acht Rialtais Áitiúil 2001) a ghabhann le hAcht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 20A:

“20B. Nach mbeadh an fhorbairt bheartaithe ar comhréir le straitéis iompair ÚIBÁC.”.

Cuid nua (ÚIBÁC agus forálacha maidir le húsáid talún) a chur isteach in Acht 2000.

95 .— Leasaítear Acht 2000 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid II:

“CUID IIA

ÚIBÁC agus Forálacha maidir le hÚsáid Talún

Ról ÚIBÁC le linn dréachtphlean forbartha a ullmhú.

31B.— (1) I gcás ina bhfaighidh ÚIBÁC fógra faoi alt 11(2) déanfaidh sé tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an údaráis pleanála iomchuí maidir leis na saincheisteanna ar chóir don údarás pleanála iad a bhreithniú, ina thuairim, le linn a phlean forbartha láithreach a athbhreithniú agus plean forbartha nua a ullmhú.

(2) Tabharfar aghaidh ar na nithe seo a leanas i dtuarascáil faoi fho-alt (1) ach ní bheidh sí teoranta dóibh—

(a) na tosaíochtaí infheistíochta iompair do thréimhse an phlean forbartha,

(b) an scóip, más ann, chun feidhmíocht an chórais iompair a uasmhéadú trí phleanáil éifeachtach úsáide talún,

(c) moltaí maidir le húsáid, suí, patrún agus dlús optamach forbartha nua ag cur a straitéis iompair i gcuntas, agus

(d) moltaí maidir leis na nithe ar a dtabharfar aghaidh sa phlean forbartha chun comhtháthú éifeachtach pleanála iompair agus úsáide talún a chinntiú.

Ról ÚIBÁC le linn plean forbartha a dhéanamh.

31C.— (1) I gcás ina bhfaighidh ÚIBÁC fógra faoi alt 12(1) déanfaidh sé, mar chuid d’aon aighneacht i scríbhinn i dtaobh an dréachtphlean forbartha, a lua maidir leis an dréachtphlean forbartha cibé acu, ina thuairim—

(a) atá sé i gcomhréir lena straitéis iompair, nó

(b) nach bhfuil sé i gcomhréir lena straitéis iompair agus sa chás sin cé na leasuithe ar an dréachtphlean is dóigh leis is gá chun an chomhréireacht sin a bhaint amach.

(2) Déanfaidh ÚIBÁC cóipeanna d’aighneacht a ullmhófar faoin alt seo a chur chuig an Aire agus chuig an Aire Iompair.

Ról ÚIBÁC le linn plean forbartha a athrú.

31D.— (1) I gcás ina bhfaighidh ÚIBÁC fógra faoi alt 13(2) déanfaidh sé, mar chuid d’aon aighneacht i scríbhinn i dtaobh an athraithe bheartaithe, a lua maidir leis an athrú beartaithe cibé acu, ina thuairim—

(a) atá sé i gcomhréir lena straitéis iompair, nó

(b) nach bhfuil sé i gcomhréir lena straitéis iompair agus sa chás sin cé na leasuithe ar an athrú beartaithe is dóigh leis is gá chun an chomhréireacht sin a bhaint amach.

(2) Déanfaidh ÚIBÁC cóipeanna d’aighneacht a ullmhófar faoin alt seo a chur chuig an Aire agus chuig an Aire Iompair.

Ról ÚIBÁC le linn d’údaráis phleanála pleananna limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm.

31E.— (1) I gcás ina bhfaighidh ÚIBÁC fógra faoi alt 20(3)(a)(i), déanfaidh sé tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an údaráis pleanála iomchuí maidir leis na saincheisteanna ar chóir don údarás pleanála iad a bhreithniú, ina thuairim, le linn dó plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm.

(2) Tabharfar aghaidh ar na nithe seo a leanas i dtuarascáil faoi fho-alt (1), ach ní bheidh sí teoranta dóibh—

(a) na tosaíochtaí infheistíochta iompair do thréimhse an phlean limistéir áitiúil,

(b) an scóip, más ann, chun feidhmíocht an chórais iompair a uasmhéadú trí phleanáil éifeachtach úsáide talún,

(c) moltaí maidir le húsáid, suíomh, patrún agus dlús optamach forbartha nua ag cur a straitéis iompair i gcuntas, agus

(d) moltaí maidir leis na nithe ar a dtabharfar aghaidh sa phlean limistéir áitiúil chun comhtháthú éifeachtach iompair agus pleanála úsáide talún a chinntiú.

Comhoibriú ÚIBÁC le húdaráis réigiúnacha.

31F.— (1) I gcás ina mbeidh sé beartaithe ag na húdaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh de réir alt 24 nó treoirlínte láithreacha a athbhreithniú faoi alt 26, rachaidh siad, a luaithe is féidir, i gcomhairle le hÚIBÁC d’fhonn na socruithe a dhéanamh is gá chun na treoirlínte a dhéanamh.

(2) Cuideoidh agus cabhróidh ÚIBÁC leis na húdaráis réigiúnacha i MLBÁC le linn socruithe a dhéanamh chun treoirlínte pleanála réigiúnacha a ullmhú agus le linn ullmhú na dtreoirlínte a chur i gcrích.

(3) (a) Le linn dó a fheidhm faoi fho-alt (2) a chomhall, déanfaidh ÚIBÁC, laistigh de 6 sheachtain ón tráth a thosóidh comhchomhairliúchán faoi fho-alt (1), tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid na n-údarás réigiúnach maidir leis na saincheisteanna ar chóir do na húdaráis réigiúnacha iad a bhreithniú, ina thuairim, le linn dóibh treoirlínte pleanála réigiúnacha a dhéanamh.

(b) Tabharfar aghaidh ar na nithe seo a leanas i dtuarascáil faoi mhír (a), ach ní bheidh sí teoranta dóibh—

(i) na tosaíochtaí infheistíochta iompair do thréimhse na dtreoirlínte pleanála réigiúnacha,

(ii) an scóip, más ann, chun feidhmíocht an chórais iompair a uasmhéadú trí phleanáil éifeachtach úsáide talún,

(iii) moltaí maidir le húsáid, suíomh, patrún agus dlús optamach forbartha nua ag cur a straitéis iompair i gcuntas, agus

(iv) moltaí maidir leis na nithe ar a dtabharfar aghaidh sna treoirlínte pleanála réigiúnacha chun comhtháthú éifeachtach iompair agus pleanála úsáide talún a chinntiú.

Ról ÚIBÁC le linn dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha a ullmhú.

31G.— (1) I gcás ina bhfaighidh ÚIBÁC fógra faoi alt 24(4), déanfaidh sé, mar chuid d’aon aighneacht i scríbhinn i dtaobh na ndréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha, a lua maidir leis na dréacht-treoirlínte pleanála réigiúnacha, cibé acu, ina tuairim—

(a) atá siad i gcomhréir lena straitéis iompair, nó

(b) nach bhfuil siad i gcomhréir lena straitéis iompair agus sa chás sin cé na leasuithe ar na dréacht-treoirlínte is dóigh leis is gá chun an chomhréireacht sin a bhaint amach.

(2) Déanfaidh ÚIBÁC cóipeanna d’aighneacht a ullmhófar faoin alt seo a chur chuig an Aire agus chuig an Aire Iompair.

Iarraidh ó ÚIBÁC go ndéanfaidh an tAire treoirlínte nó treoracha beartais a eisiúint.

31H.— Féadfaidh ÚIBÁC, i ndáil lena fheidhmeanna, a iarraidh ar an Aire treoirlínte a eisiúint faoi alt 28 nó treoir bheartais a eisiúint faoi alt 29 chuig údarás pleanála laistigh de MLBÁC.

Ceanglas maidir le measúnacht tionchair iompair i leith aicmí áirithe forbartha.

31I.— (1) Féadfaidh an tAire, i leith MLBÁC agus tar éis dul i gcomhairle le hÚIBÁC, rialacháin a dhéanamh ina sonrófar—

(a) aicmí forbartha, lena n-áirítear forbairt bonneagair straitéisigh, ar gá maidir leo measúnacht tionchair iompair a chur faoi bhráid an Aire i leith iarratas ar thalamh a fhorbairt, agus

(b) leagan amach agus ábhar measúnachta tionchair iompair.

(2) Féadfaidh rialacháin faoi fho-alt (1) a cheangal go dtaispeánfaidh measúnacht tionchair iompair go mbeadh an fhorbairt bheartaithe ar ina leith a bheidh an mheasúnacht ullmhaithe i gcomhréir le straitéis iompair ÚIBÁC.

(3) Sula ndeonóidh údarás pleanála cead le haghaidh forbartha ar gá measúnacht tionchair iompair ina leith faoi rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1), deimhneoidh sé dó féin gur thaispeáin an t-iarratasóir go mbeadh an fhorbairt bheartaithe i gcomhréir le straitéis iompair ÚIBÁC.

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘measúnacht tionchair iompair’ tuarascáil a thabharfaidh sracléiriú ar na tionchair iompair bhreise a ghinfidh forbairt bheartaithe áirithe agus mar a chomhtháthóidh sí le patrúin iompair láithreacha.

An straitéis iompair agus an próiseas pleanála.

31J.— In aon chás i MLBÁC—

(a) ina mbeidh údarás pleanála nó údarás áitiúil, údarás réigiúnach nó údarás Stáit nó an Bord Pleanála ag comhall aon fheidhm iomchuí faoi Chuid II, X, XI nó XIV nó aon fheidhm iomchuí arna haistriú le Cuid II, X, XI nó XIV, nó

(b) ina mbeidh údarás pleanála nó an Bord Pleanála ag comhall aon fheidhm iomchuí faoi aon Acht eile,

is ní atá ábhartha maidir le pleanáil chuí agus forbairt inchothaithe an limistéir nó na limistéar a bheidh i gceist straitéis iompair ÚIBÁC.”.