An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 5 Forálacha maidir le hÚsáid Talún ) Ar Aghaidh ( CUID 6 OIBÁC a Dhíscaoileadh agus Fostaithe OIBÁC agus GFI a Aistriú )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

Caibidil 2

Leasuithe ar Acht 1997 agus Acht 2005

Leasú ar alt 3 d’Acht 1997 mínithe.

96 .— Leasaítear alt 3(1) d’Acht 1997—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “plean forbartha”:

“ciallaíonn ‘ Ú IBÁC’ Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath;”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “comhlacht reachtúil”:

“tá le ‘straitéis iompair’ an bhrí a shanntar dó le halt 12 den Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008.”.

Leasú ar alt 16 d’Acht 1997 (an chomhairle).

97 .— Déantar alt 16(6) d’Acht 1997 a leasú, ar dhíscaoileadh Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath de réir alt 102, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(f) déanfar príomhoifigeach feidhmiúcháin ÚIBÁC nó fostaí de chuid an Údaráis sin a ainmneoidh an príomhoifigeach feidhmiúcháin a cheapadh amhlaidh,”.

Leasú ar alt 24 d’Acht 1997 (máistirphlean).

98 .— Leasaítear alt 24 d’Acht 1997—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(b)(ix):

“(ix) beidh tograí ann, i gcomhréir le straitéis iompair ÚIBÁC, a bhaineann le hiompar laistigh de Limistéar Dugthailte Bhaile Átha Cliath agus chuig an Limistéar sin agus a phurláin, lena n-áirítear tograí i ndáil le bealaí coisithe,”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3)(b):

“(bb) rachaidh sé i gcomhairle le ÚIBÁC,”.

Leasú ar alt 25 d’Acht 1997 (scéimeanna pleanála).

99 .— Leasaítear alt 25 d’Acht 1997—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(d):

“(d) tograí, i gcomhréir le straitéis iompair ÚIBÁC, maidir le hiompar”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3)(c):

“(cc) rachaidh sé i gcomhairle le hÚIBÁC,”.

Leasú ar alt 2 d’Acht 2005 — mínithe.

100 .— Leasaítear alt 2(1) d’Acht 2005 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “sochair aoisliúntais”:

“tá le ‘straitéis iompair’ an bhrí a shanntar dó le halt 12 den Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008.”.

Leasú ar alt 12 d’Acht 2005 (plean straitéiseach).

101 .— Leasaítear alt 12 d’Acht 2005—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(c):

“(c) tograí, i gcomhréir le straitéis iompair ÚIBÁC, maidir le riachtanais iompair,”,

agus

(b) i bhfo-alt (3)(b), ar OIBÁC a dhíscaoileadh de réir alt 102, trí “le hÚdarás Iompair Bhaile Átha Cliath” a chur in ionad “le hOifig Iompair Bhaile Átha Cliath”.