An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Caibidil 2 Leasuithe ar Acht 1997 agus Acht 2005 ) Ar Aghaidh ( CUID 7 Nithe a Bhaineann le CIÉ agus le GFI )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 6

OIBÁC a Dhíscaoileadh agus Fostaithe OIBÁC agus GFI a Aistriú

OIBÁC a dhíscaoileadh.

102 .— (1) Déanfaidh an tAire, ar iarraidh ón Údarás, OIBÁC a dhíscaoileadh ar cibé lá (“ an lá díscaoilte ”) a cheapfaidh an tAire le hordú.

(2) Ar an lá díscaoilte cúlghairfear an tOrdú um Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath (Bunú) 1995 (I.R. Uimh. 289 de 1995).

(3) Sa Chuid seo ciallaíonn “an lá díscaoilte” an lá a cheapfaidh an tAire le hordú faoi fho-alt (1) chun OIBÁC a dhíscaoileadh.

Talamh agus maoin eile a aistriú.

103 .— (1) An talamh go léir a bhí dílsithe, díreach roimh an lá díscaoilte, d’OIBÁC agus na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir a bhaineann nó a ghabhann leis an talamh sin, beidh siad arna ndílsiú don Údarás ar an lá sin, gan aon tíolacadh, aistriú nó sannadh, go feadh an eastáit nó an leasa go léir dá raibh siad dílsithe d’OIBÁC, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don talamh sin agus a bheidh ar marthain agus is inchomhlíonta.

(2) An mhaoin go léir seachas talamh (lena n-áirítear ábhar i gcaingean) a bhí, díreach roimh an lá díscaoilte, ina maoin de chuid OIBÁC, beidh sí arna dílsiú don Údarás ar an lá sin, gan aon aistriú nó sannadh.

(3) Gach ábhar i gcaingean a aistrítear le fo-alt (2), féadfaidh an tÚdarás, ar an lá díscaoilte agus dá éis, agairt ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ina ainm féin agus ní gá don Údarás fógra faoin aistriú a dhéantar leis an alt seo a thabhairt don duine atá faoi cheangal ag aon ábhar i gcaingean den sórt sin.

(4) An t-airgead, na stoic, na scaireanna agus na hurrúis go léir a aistrítear chuig an Údarás le fo-alt (2), agus a bheidh in ainm OIBÁC díreach roimh an lá díscaoilte, aistreofar iad isteach in ainm an Údaráis, ar an Údarás é a iarraidh.

Cearta agus dliteanais a aistriú.

104 .— Na cearta agus na dliteanais go léir a shealbhaítear, a theachtar, nó a thabhaítear de bhua aon chonartha nó gealltanais (sainráite nó intuigthe) arna dhéanamh ag OIBÁC beidh siad arna n-aistriú chuig an Údarás ar an lá díscaoilte, faoi réir a n-aistrithe i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta más gá.

Conarthaí láithreacha a chaomhnú.

105 .— (1) Gach banna, ráthaíocht, nó urrús eile de ghné leanúnach a thug nó a rinne OIBÁC do dhuine eile, nó a thug nó a rinne aon duine d’OIBÁC agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá díscaoilte agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn arna dhéanamh idir OIBÁC agus aon duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe go hiomlán ná curtha i gcrích roimh an lá díscaoilte, leanfaidh sé i bhfeidhm ar an lá díscaoilte agus dá éis, d’ainneoin OIBÁC a bheith díscaoilte, ach forléireofar iad agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí an tÚdarás in ionad OIBÁC iontu.

(2) Gach doiciméad eile a dheonaigh nó a rinne OIBÁC agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá díscaoilte leanfaidh sé i bhfeidhm ar an lá sin agus dá éis amhail is dá mba é an tÚdarás a dheonaigh nó a rinne é agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis agus beidh sé infheidhmithe ag an Údarás nó ina choinne.

Leanúint d’imeachtaí dlíthiúla.

106 .— Sna himeachtaí dlíthiúla go léir ar pháirtí iontu OIBÁC agus a bhí ar feitheamh díreach roimh an lá díscaoilte, déanfar ainm an Údaráis a chur in ionad ainm OIBÁC sna himeachtaí agus ní rachaidh na himeachtaí ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

Tagairtí d’OIBÁC sa reachtaíocht.

107 .— Aon tagairtí d’OIBÁC a bhí, díreach roimh an lá díscaoilte, in aon reacht nó in aon ionstraim reachtúil arna déanamh faoi reacht nó i meabhrán comhlachais nó in airteagail chomhlachais aon chuideachta, léifear iad, ar an lá sin agus dá éis, mar thagairtí don Údarás, a mhéid a bhaineann siad le haon ní a aistrítear leis an Acht seo.

Cuntais chríochnaitheacha.

108 .— (1) Déanfar cuntais chríochnaitheacha i leith OIBÁC a tharraingt suas.

(2) D’ainneoin alt 102, leanann an tOrdú um Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath (Bunú) 1995 (I.R. Uimh. 289 de 1995) i bhfeidhm agus tá éifeacht leis i ndáil le cuntais a tharraingeofar suas faoi fho-alt (1).

Doiciméid a bheith inghlactha i bhfianaise.

109 .— (1) Na leabhair agus na doiciméid eile go léir a n-ordaítear nó a n-údaraítear le haon achtachán nó faoi aon achtachán go gcoimeádfadh OIBÁC iad agus ab inghlactha i bhfianaise díreach roimh an lá díscaoilte, glacfar i bhfianaise iad, an lá díscaoilte nó dá éis, d’ainneoin OIBÁC a bheith díscaoilte, amhail is nár achtaíodh an Chuid seo.

(2) Maidir le sliocht as aon leabhar nó as aon doiciméad eile nó deimhniú ar ábhar aon leabhair nó doiciméid eile, a n-ordaítear nó a n-údaraítear le haon reacht nó faoi aon reacht go gcoimeádfadh OIBÁC é, aon uair ab inghlactha é mar fhianaise ar an ábhar sin díreach roimh an lá díscaoilte, dá mbeadh sé arna fhíordheimhniú ar mhodh áirithe ag oifigeach áirithe don chomhlacht sin, déanfar sliocht as an leabhar sin nó as an doiciméad sin nó deimhniú ar ábhar an leabhair sin nó an doiciméid sin a ghlacadh, ar an lá díscaoilte nó dá éis, mar fhianaise ar an ábhar sin a mhéid céanna a ghlacfaí amhlaidh an sliocht nó an deimhniú céadluaite sin dá mba nár achtaíodh an Chuid seo, má fhíordheimhníonn oifigeach don Údarás a bheidh údaraithe chuige sin ag an Údarás é (agus ní gá stádas oifigiúil an oifigigh a chruthú), ar an modh áirithe sin.

(3) Maidir le cóip d’aon doiciméad, nó sliocht as aon doiciméad, dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a thabharfaidh an tÚdarás ar aird agus a ndeimhneofar gur cóip dhílis í faoi láimh oifigigh don Údarás sin a bheidh údaraithe ag an Údarás chun na críche sin (agus ní gá stádas oifigiúil an oifigigh a chruthú) beidh sí nó sé inghlactha i bhfianaise i ngach imeacht dlí mar ní a bhfuil an bhailíocht chéanna aige leis an doiciméad bunaidh agus ní dhéanfar aon phróis á ordú go dtabharfaidh an tÚdarás aon doiciméad den sórt sin ar aird a eisiúint ó aon chúirt ach amháin le cead na cúirte sin.

Fostaithe OIBÁC a aistriú.

110 .— (1) (a) Gach duine a bhí, díreach roimh an lá díscaoilte, ina fhostaí nó ina fostaí de chuid OIBÁC, an lá sin, déantar é nó í a aistriú chuig an Údarás agus tagann sé nó sí chun bheith ina fhostaí nó ina fostaí de chuid an Údaráis.

(b) Féadfaidh GFI, le toiliú an Aire, aon duine atá fostaithe ag GFI agus a mbaineann a phríomhfheidhmeanna nó a príomhfheidhmeanna le feidhm arna sannadh nó arna haistriú chuig an Údarás faoin Acht seo, nó atá le sannadh nó le haistriú amhlaidh chuig an Údarás, a ainmniú lena fhostú nó lena fostú ag an Údarás.

(c) Ní dhéanfaidh GFI fostaí a ainmniú faoin alt seo gan fógra a bheith tugtha i scríbhinn don fhostaí agus d’aon cheardchumann aitheanta nó d’aon chomhlachas foirne aitheanta lena mbaineann á rá go bhfuil ar intinn aige déanamh amhlaidh ná gan breithniú a bheith déanta ar aon uiríll a dhéanfaidh sé nó sí nó a dhéanfaidh siad nó aon duine díobh i ndáil leis an ní laistigh de cibé tráth a shonrófar san fhógra.

(d) Déanfaidh an tÚdarás duine a ainmneofar faoi fho-alt (1)(b) lena fhostú nó lena fostú aige a ghlacadh isteach ina fhostaíocht.

(e) Maidir le duine arna ainmniú nó arna hainmniú faoin alt seo a ghlacadh isteach i bhfostaíocht an Údaráis, beidh éifeacht leis ar cibé lá nó laethanta a shonróidh an tAire tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás.

(2) Ach amháin de réir comhaontaithe chomhchoitinn arna chaibidil le ceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta, beidh duine a aistreofar faoin alt seo, fad a bheidh sé nó sí ar fostú ag an Údarás, i dteideal téarmaí agus coinníollacha fostaíochta nach lú fabhar ná na téarmaí agus na coinníollacha a raibh an duine ina dteideal díreach roimh an lá díscaoilte.

(3) Go dtí go ndéanfaidh an tÚdarás, tar éis dul i gcomhairle leis an gceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta lena mbaineann agus teacht ar chomhaontú comhchoiteann leis, na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a raibh duine a aistreofar faoin alt seo ina dteideal díreach roimh an lá díscaoilte nó cibé lá nó laethanta a shonróidh an tAire faoi fho-alt (1)(e) a athrú, leanann siad d’fheidhm a bheith acu maidir leis an duine sin fad atá sé nó sí ar fostú ag an Údarás.

(4) Maidir le duine a aistreofar faoin alt seo, déantar a sheirbhís nó a seirbhís roimhe sin a áireamh mar sheirbhís chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh sna hAchtanna sin:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007,

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001,

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003,

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997,

(e) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001,

(f) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005,

(g) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007,

(h) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004,

(i) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006,

(j) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005, agus

(k) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

(5) San alt seo—

ciallaíonn “ seirbhís roimhe sin ” seirbhís roimh an lá díscaoilte le hOIBÁC nó, i gcás daoine arna n-ainmniú de réir fho-alt (1)(b), ciallaíonn sé seirbhís roimh cibé lá nó laethanta a shonróidh an tAire faoi fho-alt (1)(e);

ciallaíonn “ ceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta ” ceardchumann nó comhlachas fostaithe atá aitheanta ag an Údarás chun críocha caibidlí a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus le coinníollacha oibre fostaithe;

folaíonn “ téarmaí agus coinníollacha fostaíochta ” téarmaí agus coinníollacha maidir le seilbh oifige, luach saothair agus nithe gaolmhara.