An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 6 OIBÁC a Dhíscaoileadh agus Fostaithe OIBÁC agus GFI a Aistriú ) Ar Aghaidh ( CUID 8 Oibreacha iarnróid, etc. ar Fhaiche Stiabhna )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 7

Nithe a Bhaineann le CIÉ agus le GFI

Saoráidí loctha.

111 .— (1) Leasaítear alt 8(1) d’Acht 1958 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(cc) saoráidí loctha a sholáthar d’fheithiclí ar thalamh ar leis an mBord é nó atá ar aitiú ag an mBord, lena n-áirítear muirir i leith mainneachtain fodhlíthe arna ndéanamh faoi alt 22(1)(ee) d’Acht 1950 a chomhlíonadh,”.

(2) Leasaítear alt 128 den Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005 trí mhír (a) a scriosadh.

Fodhlíthe.

112 .— Leasaítear alt 22(1) d’Acht 1950 (arna leasú le halt 128(b) den Acht um Shábháilteacht Iarnróid 2005) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (h):

“(h) go ginearálta, chun rialáil a dhéanamh, faoi réir aon fhorálacha reachtúla chuige sin—

(i) ar thaisteal ina fheithiclí nó a árthaí nó ar úsáid a bhaint as a fheithiclí nó a árthaí (lena n-áirítear ceanglas maidir le duine a bheith ag taisteal agus ticéad nó cead bailí ina sheilbh nó ina seilbh, agus maidir le heisiúint an chéanna), agus

(ii) ar oibriú seirbhísí iompair arna soláthar ag an mBord,”.

Airteagail chomhlachais cuideachtaí.

113 .— (1) Leasaítear alt 11 d’Acht 1986 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Forálfar le hairteagail chomhlachais gach cuideachta—

(a) nach mó ná 9 an líon stiúrthóirí (lena n-áirítear an cathaoirleach),

(b) gurb é nó í an tAire a cheapfaidh an cathaoirleach agus na stiúrthóirí eile agus go bhféadfaidh sé nó sí iad a chur as oifig,

(c) gurb é an Bord, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, a chinnfidh luach saothair an chathaoirligh agus na stiúrthóirí eile,

(d) nach ndéanfar aon duine a cheapadh nó a chur as oifig mar iniúchóir ar an gcuideachta gan ceadú an Bhoird, arna thabhairt le toiliú an Aire, agus

(e) go ndéanfaidh an chuideachta, laistigh de thréimhse a shonróidh an Bord, sásra a bhunú le haghaidh caibidlí a bhaineann le pá agus coinníollacha a cuid foirne agus chuige sin go rachaidh sí i gcomhairle leis na ceardchumainn lena mbaineann agus go ndéanfaidh sí gach iarracht réasúnach chun teacht ar chomhaontú leo.

(2A) I gcás ina ndéanfar duine a cheapadh nó a chur as oifig—

(a) faoi fho-alt (2)(b), ní bheidh feidhm ag alt 182(1) d’Acht na gCuideachtaí 1963, nó

(b) faoi fho-alt (2)(d), ní bheidh feidhm ag alt 160 den Acht sin,

maidir leis an gceapachán nó maidir leis an gcur as oifig.”.

(2) Déanfaidh CIÉ, a luaithe is féidir, airteagail chomhlachais na 3 chuideachta a foirmíodh de bhun alt 6 d’Acht 1986 a leasú chun éifeacht a thabhairt do na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1).

(3) Ceapfaidh an tAire daoine mar stiúrthóirí ar na 3 chuideachta a foirmíodh de bhun alt 6 d’Acht 1986 ar daoine iad a bhfuil, ina thuairim nó ina tuairim, taithí fhorleathan acu i ndáil le cúrsaí iompair, tráchtála, airgeadais, pleanála úsáide talún nó comhshaoil nó le heagrú oibrithe nó le riarachán.

Maoin CIÉ a dhiúscairt.

114 .— (1) D’ainneoin aon achtacháin, rialacha eile dlí nó, más cuí, aon fhorála sa mheabhrán comhlachais nó sna hairteagail chomhlachais, maidir le CIÉ nó cuideachta arna foirmiú faoi Acht 1986—

(a) féadfaidh an tAire, tar éis don Aire dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, ordú a thabhairt dó nó di, nó

(b) teastóidh toiliú an Aire, tar éis don Aire dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, uaidh nó uaithi,

i leith aon cheart nó leas i dtalamh nó in aon chuid den talamh nó den mhaoin atá ar úinéireacht aige nó aici a dhíol, a ligean nó a dhiúscairt ar shlí eile, de bhreis ar luach sócmhainne a bheidh sonraithe i rialacháin.

(2) Féadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1), luachanna éagsúla sócmhainne a shonrú i leith aicmí éagsúla sócmhainní nó i leith críoch éagsúil.

Leasú ar Acht 2001.

115 .— (1) Leasaítear alt 9 d’Acht 2001 trí fho-alt (4) a scriosadh.

(2) Leasaítear alt 11 d’Acht 2001 i bhfo-alt (1)(a) trí “nó a chinnfidh Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, i gcás bonneagair iarnróid den sórt sin laistigh dá limistéar feidhme,” a chur isteach i ndiaidh “ó am go ham,”.

(3) Leasaítear alt 13(1) d’Acht 2001 trí “(lena n-áirítear táillí)” a chur isteach i ndiaidh “cibé muirir”.

(4) leasaítear alt 20 d’Acht 2001 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (12):

“(12) Ní fhóinfidh comhalta den Ghníomhaireacht (seachas an príomhfheidhmeannach) ar feadh tréimhse níos faide ná 12 bhliain san iomlán.”.

(5) Aisghairtear alt 28 d’Acht 2001.

(6) Leasaítear alt 38 d’Acht 2001 tríd an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“38.— (1) Chun críocha Acht 2000, forbairt dhíolmhaithe is ea gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a) forbairt arb é atá inti oibreacha iarnróid a dhéanamh, lena n-áirítear oibreacha iarnróid nó aon chuid díobh a úsáid chun iarnród a oibriú, de réir mar a údaróidh an Bord agus de réir mar a shonrófar in ordú iarnróid, nó aon oibreacha teagmhasacha nó sealadacha a dhéanamh a bhaineann le forbairt den sórt sin;

(b) forbairt arb é atá inti oibreacha iarnróid a dhéanamh chun iarnród arna thógáil de bhun ordaithe iarnróid a chothabháil, a fheabhsú nó a dheisiú.

(2) Níl feidhm ag Cuid IV d’Acht 2000, agus measfar nach raibh feidhm aici riamh, maidir le forbairtí a shonraítear i bhfo-alt (1).”.

(7) Leasaítear alt 44(2) d’Acht 2001 (a cuireadh isteach le halt 49 den Acht um Fhorbairt agus Pleanáil (Bonneagar Straitéiseach) 2006 agus arna leasú le halt 3 den Acht Rialtais Áitiúil (Feidhmeanna Bóithre) 2007) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) féadfar a shonrú ann aon chearta i dtalamh, in uisce nó in aon bhóthar poiblí, nó faoi nó thairis, ar gá, i dtuairim an Bhoird, iad a fháil chun éifeacht a thabhairt don ordú,”.