An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008) Ar Aghaidh ( CUID 2 Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1 .— Féadfar an tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008 a ghairm den Acht seo.

Mínithe.

2 .— San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1950” an tAcht Iompair, 1950;

ciallaíonn “Acht 1958” an tAcht Iompair, 1958;

ciallaíonn “ Acht 1961 ” an tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1961;

ciallaíonn “ Acht 1986 ” an tAcht Iompair (Córas Iompair Éireann a Atheagrú) 1986;

ciallaíonn “ Acht 1993 ” Acht na mBóithre 1993;

ciallaíonn “ Acht 1997 ” an tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath 1997;

ciallaíonn “ Acht 2000 ” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000;

ciallaíonn “ Acht 2001 ” an tAcht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001;

ciallaíonn “ Acht 2002 ” an tAcht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2002;

ciallaíonn “ Acht 2005 ” an tAcht um Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin 2005;

ciallaíonn “ oifigeach údaraithe ” duine a cheapfar faoi alt 78 mar oifigeach údaraithe don Údarás;

ciallaíonn “ Údarás ” Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath arna bhunú faoi alt 9;

ciallaíonn “ bus ” feithicil inneallghluaiste atá ceaptha le haghaidh taistil de bhóthar agus ina bhfuil cóiríocht suite do níos mó ná 9 nduine (lena n-áirítear an tiománaí);

ciallaíonn “ Bus Éireann ” Bus Éireann-Irish Bus;

ciallaíonn “ stad bus ” áit staid ainmnithe ag a bhféadfaidh paisinéirí dul ar bord busanna nó tuirlingt díobh;

tá le “ busbhealach ” an bhrí a shanntar dó le halt 44(1) d’Acht 1993;

ciallaíonn “ gluaisteán ” feithicil inneallghluaiste nach bus (de réir bhrí Acht 1961) nó rothar nó trírothach;

ciallaíonn “ CIÉ ” Córas Iompair Éireann;

ciallaíonn “ Coimisinéir ” Coimisinéir an Gharda Síochána;

ciallaíonn “ cuideachta ” cuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí);

tá le “ rotharbhealach ” an bhrí a shanntar dó le halt 68(1) d’Acht 1993;

ciallaíonn “ OIBÁC ” Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath;

ciallaíonn “ Bus Átha Cliath ” Bus Átha Cliath-Dublin Bus;

ciallaíonn “ MLBÁC ” Mór-Limistéar Bhaile Átha Cliath;

tá le “ M ór-Limistéar Bhaile Átha Cliath ” an bhrí a shanntar dó le halt 3;

tá “ plean comhtháite forfheidhmithe ” le léamh de réir alt 13;

ciallaíonn “ saoráidí idirmhalartaithe ” bonneagar nó áitreabh lena n-éascaítear d’úsáideoirí iompair a úsáideann modhanna éagsúla iompair, lena n-áirítear saoráidí loctha agus marcaíochta, saoráidí lena ligtear do thacsaithe, do rothair, do ghluaisrothair, do bhusanna, do thraenacha agus do ghluaisteáin a stad, a locadh nó a chur ina seasamh, d’fhonn a éascú d’úsáideoirí modha iompair amháin a aistriú go modh eile, ach gan a bheith teoranta do na saoráidí sin;

ciallaíonn “Iarnród Éireann” Iarnród Éireann-Irish Rail;

tá le “talamh” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2000;

ciallaíonn “iarnród éadrom” iarnród a ainmnítear mar iarnród éadrom in ordú iarnróid arna dhéanamh faoi Acht 2001;

tá le “údarás áitiúil” an bhrí a shanntar dó leis an Acht Rialtais Áitiúil 2001;

tá le “feithicil inneallghluaiste” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1961;

ciallaíonn “meitreo” iarnród a ainmnítear mar mheitreo in ordú iarnróid arna dhéanamh faoi Acht 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Iompair;

ciallaíonn an “Straitéis Spáis Náisiúnta” an Straitéis Spáis Náisiúnta: 2002 - 2020 arna foilsiú ag an Rialtas an 28 Samhain 2002 nó aon doiciméad arna fhoilsiú ag an Rialtas lena leasaítear í nó a chuirtear ina hionad;

ciallaíonn “ ÚBN ” an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta;

ciallaíonn “forordú” forordú a dhéanamh le rialacháin;

ciallaíonn “gluaisteán príobháideach” gluaisteán nach n-úsáidtear le haghaidh luaíochta nó lena fhruiliú;

ciallaíonn “ seirbhís bus phoiblí ” bus nó busanna a thaistealaíonn go hiomlán nó go formhór ar bhóithre poiblí chun paisinéirí a iompar a úsáid ar shlí—

(a) ina soláthraítear an tseirbhís ar bhonn rialta agus sceidealta,

(b) ina bhfuil gach turas oscailte lena úsáid ag daoine den phobal,

(c) ina soláthraítear iompar do phaisinéirí idir pointí cinn scríbe sonraithe nó feadh cúrsa shonraithe nó thairis sin de réir amchláir fhoilsithe, agus

(d) ina n-íoctar muirear nó muirir i leith gach paisinéara, agus

nach seirbhís bus í d’aon toisc chun leanaí a iompar chun na scoile nó uaithi;

ciallaíonn “seirbhís iompair phoiblí do phaisinéirí” seirbhís iarnróid do phaisinéirí nó seirbhís bus phoiblí;

tá le “bóthar poiblí” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1993;

ciallaíonn “údarás iompair phoiblí” CIÉ, Iarnród Éireann, Bus Éireann, Bus Átha Cliath, GFI nó údarás bóithre;

ciallaíonn “bonneagar iompair poiblí” bonneagar arna fhoirgniú nó arna sholáthar, nó a bheartaítear a fhoirgniú nó a sholáthar i dtaca le seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a sholáthar, lena úsáid ag bonneagar iarnróid, bonneagar iarnróid meitreo, bonneagar iarnróid éadroim, rothra, busanna, busbhealaí, garáistí bus, rotharbhealaí, saoráidí do rothair agus do choisithe, saoráidí idirmhalartaithe nó aon aicme eile bonneagair, saoráide, foirgnimh nó feithicle, cibé acu den chineál céanna leis an gcineál réamhráite nó nach ea, a bheidh forordaithe ag an Údarás mar bhonneagar iompair phoiblí faoi alt 44(13), agus ar bonneagar é a mbeidh na nithe sin san áireamh ann, ach gan é a bheith teoranta do na nithe sin;

ciallaíonn “ oibritheoir iompair phoiblí ” Iarnród Éireann, Bus Éireann, Bus Átha Cliath, GFI nó duine a sholáthraíonn seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí faoi chonradh le GFI, duine a sholáthraíonn seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí faoi chonradh leis an Údarás nó duine a oibríonn bóthar-sheirbhís do phaisinéirí de réir ceadúnais paisinéirí arna dheonú faoin Acht um Iompar ar Bhóithre 1932 laistigh de MLBÁC nó go páirteach laistigh de MLBÁC;

ciallaíonn “seirbhís iarnróid do phaisinéirí” seirbhís iompair do phaisinéirí lena ngabhann leas eacnamaíoch i gcoitinne agus a sholáthraítear d’iarnród don phobal ar bhonn neamh-idirdhealaitheach agus sceidealta;

tá le “bonneagar iarnróid” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2001;

ciallaíonn “údarás réigiúnach” comhlacht arna bhunú de réir alt 43 den Acht Rialtais Áitiúil 1991;

tá le “bóthar” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1993;

tá le “údarás bóithre” an bhrí a shanntar dó le hAcht 1993 agus, ach amháin i gcás ina sonraítear a mhalairt, ní bhaineann sé ach amháin le húdaráis bhóithre i MLBÁC;

ciallaíonn “ GFI ” an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnróid;

ciallaíonn “fochuideachta”, in alt 24, 32 agus 36 go 40, fochuideachta (de réir bhrí alt 155 d’Acht na gCuideachtaí 1963) de chuid an Údaráis;

ciallaíonn “sochair aoisliúntais” pinsin, aiscí agus liúntais eile is iníoctha ar dhuine d’éirí as, do scor nó d’fháil bháis;

ciallaíonn “ bainistiú tráchta ” na bearta rialaitheacha, na bearta riaracháin agus na bearta eile is gá chun na nithe seo a leanas a éascú, a bhainistiú, a rialáil agus a rialú—

(a) gluaiseacht daoine agus earraí ar bhóithre poiblí, nó

(b) feithiclí a locadh in áiteanna poiblí nó in áiteanna eile neamhchónaithe;

tá “ straitéis iompair ” le léamh de réir alt 12;

ciallaíonn “ Iompar 21 ” an creat infheistíochta caipitiúla a d’fhoilsigh an tAire i Samhain 2005.

Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath.

3 .— Is é atá i Mórlimistéar Bhaile Átha Cliath ná—

(a) cathair Bhaile Átha Cliath,

(b) contaetha riaracháin Bhaile Átha Cliath Theas, Fhine Gall, Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Chill Dara, Chill Mhantáin agus na Mí, agus

(c) cibé limistéir eile a dhearbhófar, ó am go ham, le hordú ón Aire.

Tosach feidhme.

4 .— Tagann an tAcht seo, seachas Codanna 2 agus 6, i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar chuige sin, le hordú nó le horduithe ón Aire, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla den Acht seo.

Caiteachais.

5 .— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Cumhacht ghinearálta chun rialacháin a dhéanamh.

6 .— (1) Féadfaidh an tAire nó an tÚdarás, de réir mar a bheidh, rialacháin a dhéanamh—

(a) chun aon chríche ar i ndáil léi a dhéantar foráil san Acht seo maidir le rialacháin, nó

(b) chun aon ní nó aon rud dá dtagraítear san Acht seo mar ní nó mar rud atá forordaithe nó le forordú, a fhorordú.

(2) Féadfaidh cibé forálacha iarmhartacha, forlíontacha agus coimhdeacha a mheasfaidh an tAire nó an tÚdarás, de réir mar a bheidh, is gá nó is fóirsteanach a bheith in aon rialachán a dhéanfar faoin alt seo.

Orduithe agus rialacháin a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

7 .— (1) Gach ordú (seachas ordú faoi alt 4, 8, 17102) nó gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin Acht seo, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar éis a dhéanta.

(2) Déanfar gach rialachán a dhéanfaidh an tÚdarás faoi alt 44(13)58(4) a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is indéanta tar éis a dhéanta.

(3) Féadfaidh ceachtar Teach den Oireachtas, le rún arna rith laistigh de 21 lá suí tar éis an lae a leagtar rialachán nó ordú faoi bhráid an Tí sin faoin alt seo, an rialachán nó an t-ordú a neamhniú.

(4) Maidir le neamhniú rialacháin nó ordaithe faoi fho-alt (3), tá éifeacht leis láithreach tar éis an rún lena mbaineann a rith, ach ní dhéanann an neamhniú sin difear do bhailíocht aon ní a rinneadh faoin rialachán nó faoin ordú sular ritheadh an rún sin.