An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta ) Ar Aghaidh ( Caibidil 2 Socruithe Rialaithe don Údarás )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 2

Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath

Caibidil 1

Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath a Bhunú

An lá bunaithe.

8 .— Féadfaidh an tAire lá a cheapadh le hordú chun bheith ina lá bunaithe chun críocha na Coda seo.

Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath a bhunú.

9 .— (1) Tá arna bhunú ar an lá bunaithe comhlacht ar a dtabharfar sa Bhéarla, the Dublin Transport Authority, nó, sa Ghaeilge, Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, agus dá ngairtear an tÚdarás san Acht seo, chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo nó faoin Acht seo a chomhlíonadh.

(2) Is é a bheidh i limistéar feidhme an Údaráis ná MLBÁC.

(3) Is comhlacht corpraithe é an tÚdarás agus comharbas suthain agus séala aige agus tá cumhacht agartha aige agus féadfar é a agairt ina ainm corpraithe agus tá cumhacht aige talamh nó aon mhaoin eile, nó aon leas eile i dtalamh nó in aon mhaoin eile (ruílse nó léasach) a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt.

(4) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is féidir tar éis a bhunaithe, séala a sholáthar dó féin, ar séala é a fhíordheimhneofar le síniú comhalta den Údarás nó le síniú duine eile a bheidh údaraithe ag an Údarás chun gníomhú chuige sin.

(5) Tabharfaidh na cúirteanna go léir aird bhreithiúnach ar shéala an Údaráis agus glacfar i bhfianaise gach ionstraim a airbheartaíonn gur ionstraim í a rinne an tÚdarás agus a bheith séalaithe lena shéala (a airbheartaíonn a bheith fíordheimhnithe de réir fho-alt (4)) agus measfar gurb í an ionstraim sin í gan tuilleadh cruthúnais, go dtí go suífear a mhalairt.

Cuspóirí ginearálta an Údaráis.

10 .— Le linn a fheidhmeanna a chomhlíonadh, féachfaidh an tÚdarás leis na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach—

(a) córas comhtháite iompair a fhorbairt ar córas é trína gcuirtear le hinchothaitheacht chomhshaoil agus le comhtháthú sóisialta agus trína ndéantar dul chun cinn eacnamaíochta a chur chun cinn,

(b) córas iompair poiblí a sholáthar do na húsáideoirí go léir, ar córas é a fheidhmíonn go maith agus atá tarraingteach, comhtháite agus sábháilte,

(c) rochtain fheabhsaithe a thabhairt ar an gcóras iompair agus, go háirithe, ar sheirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí, do dhaoine faoi mhíchumas,

(d) úsáid níos mó a bheith á baint as an gcóras iompair phoiblí,

(e) tuilleadh daoine ag dul i muinín rothaíochta agus siúil mar mhodhanna iompair, agus

(f) luach ar airgead.

Príomhfheidhmeanna an Údaráis.

11 .— (1) Is iad seo a leanas príomhfheidhmeanna an Údaráis—

(a) pleanáil straitéiseach a dhéanamh maidir le hiompar,

(b) forbairt gréasáin iompair phoiblí atá comhtháite, inrochtana a chur chun cinn,

(c) táillí iompair phoiblí a rialáil,

(d) cur chun cinn a dhéanamh maidir le rothaíocht agus siúl a úsáid mar mhodh iompair, agus

(e) na nithe seo a leanas a áirithiú—

(i) seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a sholáthar,

(ii) bonneagar iompair phoiblí a sholáthar,

(iii) córais chomhtháite ticéadaithe agus faisnéise i gcomhair an iompair phoiblí a sholáthar,

(iv) bainistiú éifeachtach ar thrácht,

(v) bainistiú éifeachtach ar éileamh ar an iompar,

(vi) branda aonair iompair phoiblí a fhorbairt agus a chur i ngníomh,

(vii) sonraí agus faisnéis staidrimh ar an iompar a bhailiú, agus

(viii) taighde a dhéanamh ar an iompar.

(2) Féadfaidh an tÚdarás na nithe sin go léir a dhéanamh a thig de dhroim a fheidhmeanna a chomhlíonadh nó a leanann as sin nó atá riachtanach nó fóirsteanach chuige sin nó atá coimhdeach leis sin.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cibé feidhmeanna breise i ndáil leis an iompar a mheasfaidh sé nó sí a bheith cuí ó am go ham a thabhairt le hordú don Údarás.

Straitéis iompair.

12 .— (1) (a) Déanfaidh an tÚdarás plean iompair straitéisigh (“straitéis iompair”) de réir an ailt seo.

(b) Beidh sa chéad straitéis iompair ag an Údarás an obair a bheidh déanta ar straitéis nua iompair ag OIBÁC (go dtí cibé tráth a dhíscaoilfear í faoi alt 102).

(c) Má chríochnaíonn OIBÁC a straitéis nua iompair sula ndíscaoilfear í faoi alt 102, measfar gurb í an straitéis sin an chéad straitéis iompair ag an Údarás chun críocha an ailt seo.

(2) Féachfaidh an tÚdarás lena chinntiú go bhfoilseofar an chéad straitéis iompair tráth nach déanaí ná bliain amháin tar éis an athbhreithnithe ar na treoirlínte pleanála réigiúnacha do MLBÁC de réir alt 26 d’Acht 2000.

(3) Is é cuspóir na straitéise iompair creatlach pleanála straitéisí fadtéarma a sholáthar d’fhorbairt chomhtháite bonneagair iompair agus seirbhísí i MLBÁC.

(4) I straitéis iompair déanfar breithniú ar an bhforbairt atá le déanamh sa todhchaí ar an gcóras iompair i MLBÁC ar feadh tréimhse nach giorra ná 12 bhliain agus nach faide ná 20 bliain.

(5) Le linn dó straitéis iompair a ullmhú, beidh aird ag an Údarás ar na nithe seo a leanas—

(a) an Straitéis Spáis Náisiúnta,

(b) na treoirlínte pleanála réigiúnacha atá i bhfeidhm do MLBÁC,

(c) na pleananna forbartha atá i bhfeidhm i MLBÁC, i máistirphlean Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath agus i bplean straitéise Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin,

(d) Iompar 21 nó aon chreat infheistíochta caipitiúla le haghaidh iompair dá éis sin arna fhoilsiú ag an Aire nó ag an Rialtas,

(e) plean earnála na Roinne Iompair faoin Acht um Míchumas 2005 nó aon phlean earnála dá éis sin faoin Acht sin,

(f) treochtaí daoneolaíochta, eacnamaíochta, sóisialta, taistil agus iompair i MLBÁC,

(g) forbairtí úsáide talún láithreacha, pleanáilte agus réamh-mheasta,

(h) treochtaí agus riachtanais a bhaineann le daoine a bheidh ag taisteal ó áit lasmuigh de MLBÁC isteach i MLBÁC agus vice versa, agus an t-éileamh ar thaisteal den sórt sin,

(i) aon tograí a gheofar ó údaráis agus oibritheoirí iompair phoiblí, agus

(j) cibé nithe eile a fhorordóidh an tAire nó is cuí leis an Údarás.

(6) Cinnteoidh an tÚdarás go bhfuil an straitéis iompair i gcomhréir le treoirlínte pleanála réigiúnacha iomchuí do MLBÁC arna n-ullmhú de réir Chaibidil III, Cuid II, d’Acht 2000.

(7) Déanfar straitéis iompair a ullmhú i cibé foirm agus ar cibé modh a ordóidh an tAire.

(8) Déanfaidh an tÚdarás—

(a) le linn straitéis iompair a ullmhú, agus

(b) tar éis réamhdhréacht den straitéis a fhoilsiú,

comhairle a ghlacadh leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, leis na húdaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC, le ÚBN, le hÚdarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath, le Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, le húdaráis áitiúla, leis an nGarda Síochána, le pobail áitiúla, le húsáideoirí iompair, le hoibritheoirí iompair phoiblí, le húdaráis nó le cuideachtaí calafoirt agus aerfoirt agus le páirtithe leasmhara eile i MLBÁC, agus breithneoidh sé a gcuid tuairimí, agus lorgóidh sé agus breithneoidh sé aighneachtaí i scríbhinn ón bpobal.

(9) Déanfaidh an tÚdarás, tar éis an comhairliúchán a cheanglaítear faoi fho-alt (8) a chríochnú, dréacht dá straitéis iompair a chur faoi bhráid an Aire lena cheadú ag an Aire.

(10) Nuair atá dréacht dá straitéis iompair á chur faoi bhráid an Aire faoi fho-alt (9), cuirfidh an tÚdarás cóip den dréacht sin chuig na húdaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC agus déanfaidh na húdaráis réigiúnacha sin, laistigh de 4 sheachtain ón tráth a gheobhaidh siad an dréacht, fógra a eisiúint chuig an Údarás, chuig an Aire agus chuig an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil á rá maidir leis an dréachtstraitéis cibé acu, ina dtuairim—

(a) atá sí i gcomhréir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha do MLBÁC, nó

(b) nach bhfuil sí i gcomhréir leis na treoirlínte pleanála réigiúnacha do MLBÁC agus sa chás sin cé na leasuithe ar an dréachtstraitéis is dóigh leo is gá chun an chomhréireacht sin a bhaint amach.

(11) (a) Nuair atá dréacht dá straitéis iompair á chur faoi bhráid an Aire faoi fho-alt (9), déanfaidh an tÚdarás cóip den dréacht sin a chur chuig an gComhchoiste Oireachtais.

(b) Aon uair a iarrtar amhlaidh, láithreoidh an cathaoirleach agus an príomhfheidhmeannach os comhair an Chomhchoiste Oireachtais chun an dréachtstraitéis a phlé.

(c) Féadfaidh an Comhchoiste Oireachtais, laistigh de 4 seachtaine ón tráth a fhaigheann sé an dréachtstraitéis iompair, tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire ar tuarascáil í ina bhfuil moltaí faoin dréachtstraitéis.

(d) San alt seo, ciallaíonn “Comhchoiste Oireachtais” Comhchoiste de chuid Thithe an Oireachtais a bhfuil ról sannta dó ag an Oireachtas maidir le nithe a bhaineann le hiompar a scrúdú.

(12) I gcás ina bhfuil ráiteas den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (10)(b) i bhfógra a fhaigheann an tAire ó na húdaráis réigiúnacha laistigh de MLBÁC faoi fho-alt (10), féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, aon cheann de na gníomhartha a shonraítear i bhfo-alt (13) a dhéanamh, agus i gcás nach nglacann sé nó sí, nó nach nglacann sé nó sí go hiomlán, le comhairle na n-údarás réigiúnach arna tabhairt faoi fho-alt (10) cuirfidh sé nó sí na cúiseanna atá leis an gcinneadh sin in iúl i scríbhinn do na húdaráis réigiúnacha.

(13) Tar éis dheireadh na tréimhse 4 seachtaine dá dtagraítear i bhfo-alt (10), féadfaidh an tAire, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon fhógra nó tuarascáil a fhaightear faoi fho-ailt (10)(11), i ndáil le dréachtstraitéis iompair a bheidh curtha faoina bhráid nó faoina bráid—

(a) an dréacht a cheadú,

(b) é a cheadú fara modhnuithe,

(c) a ordú go gcuirfí faoina bhráid nó faoina bráid arís é i bhfoirm mhodhnaithe lena cheadú, nó

(d) diúltú é a cheadú.

(14) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di straitéis iompair a cheadú (fara nó d’éagmais modhnuithe) faoi fho-alt (13), cóip di a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(15) A luaithe is indéanta tar éis don Aire a chur in iúl don Údarás go bhfuil straitéis iompair ceadaithe aige nó aici, foilseoidh an tÚdarás í agus déanfaidh sé gach beart is indéanta le réasún chun í a fhorfheidhmiú.

(16) I gcás ina mbeidh straitéis iompair déanta ag an Údarás déanfaidh sé, tráth nach déanaí ná 6 bliana tar éis an straitéis a dhéanamh agus uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse 6 bliana dá éis sin, an straitéis sin a athbhreithniú agus le linn athbhreithniú a dhéanamh amhlaidh, féadfaidh sé an straitéis a chúlghairm agus straitéis nua a dhéanamh.

(17) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás straitéis iompair nua, ní mór dó déanamh amhlaidh de réir an ailt seo agus glacfaidh an straitéis nua ionad aon straitéise roimhe sin.

Plean comhtháite forfheidhmithe.

13 .— (1) A luaithe is indéanta tar éis an lae bunaithe, agus ina dhiaidh sin laistigh de 9 mí ón tráth a cheadóidh an tAire straitéis iompair, déanfaidh an tÚdarás plean (“plean comhtháite forfheidhmithe”) don tréimhse 6 bliana ina dhiaidh sin de réir an ailt seo.

(2) Cuimseoidh plean comhtháite forfheidhmithe—

(a) clár infheistíochta bonneagair, lena n-aithneofar na cuspóirí fíorthábhachtacha agus na haschuir fhíorthábhachtacha a bheidh le saothrú ag an Údarás thar thréimhse an phlean,

(b) na gníomhartha a bheidh le déanamh ag an Údarás chun a chinntiú go ndéanfar bonneagar iompair phoiblí a chomhtháthú go héifeachtach thar thréimhse an phlean,

(c) plean seirbhíse comhtháite, lena n-aithneofar na cuspóirí fíorthábhachtacha agus na haschuir fhíorthábhachtacha a bheidh le saothrú ag an Údarás thar thréimhse an phlean,

(d) na gníomhartha a bheidh le déanamh ag an Údarás chun a chinntiú go ndéanfar seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a chomhtháthú go héifeachtach thar thréimhse an phlean, agus

(e) cibé nithe eile is cuí leis an Údarás nó a fhorordóidh an tAire.

(3) Déanfar plean comhtháite forfheidhmithe a ullmhú i cibé foirm agus slí a ordóidh an tAire agus tabharfar aird ann—

(a) ar aon tograí a gheofar ó údaráis agus oibritheoirí iompair phoiblí, agus

(b) ar an ngá atá ann a chinntiú go mbainfear an úsáid is tairbhiúla, is éifeachtaí agus is éifeachtúla as acmhainní an Státchiste.

(4) Déanfaidh an tAire, i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, treoir i scríbhinn a chur ar fáil don Údarás ar shocruithe maoiniúcháin ilbhliantúla agus beidh aird ag an Údarás ar an treoir sin le linn plean comhtháite forfheidhmithe a ullmhú.

(5) Le linn plean comhtháite forfheidhmithe a ullmhú, rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le húdaráis áitiúla, leis an nGarda Síochána, le pobail áitiúla, le húsáideoirí iompair, le hoibritheoirí iompair phoiblí, le húdaráis nó cuideachtaí calafoirt agus aerfoirt agus le páirtithe leasmhara eile i MLBÁC, agus breithneoidh sé a gcuid tuairimí, agus lorgóidh sé aighneachtaí i scríbhinn ón bpobal faoin bplean.

(6) Cuirfidh an tÚdarás dréacht dá phlean comhtháite forfheidhmithe faoi bhráid an Aire lena cheadú ag an Aire.

(7) Féadfaidh an tAire, i ndáil le dréachtphlean comhtháite forfheidhmithe arna chur faoina bhráid nó faoina bráid—

(a) an dréacht a cheadú,

(b) é a cheadú fara modhnuithe,

(c) a ordú go gcuirfí faoina bhráid nó faoina bráid arís é i bhfoirm mhodhnaithe lena cheadú, nó

(d) diúltú é a cheadú.

(8) Cuirfidh an tAire faoi deara, a luaithe is indéanta tar éis dó nó di plean comhtháite forfheidhmithe a cheadú (fara nó d’éagmais modhnuithe) faoi fho-alt (7), cóip de a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(9) A luaithe is indéanta tar éis don Aire a chur in iúl don Údarás go bhfuil plean comhtháite forfheidhmithe ceadaithe aige nó aici, foilseoidh an tÚdarás é agus déanfaidh sé gach beart is indéanta le réasún chun é a fhorfheidhmiú.