An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Caibidil 2 Socruithe Rialaithe don Údarás ) Ar Aghaidh ( Caibidil 2 Seirbhísí Iompair Phoiblí do Phaisinéirí )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

CUID 3

Nithe a Bhaineann le hIompar

Caibidil 1

Bonneagar Iompair Phoiblí

Feidhmeanna an Údaráis i ndáil le bonneagar iompair phoiblí.

44 .— (1) I ndáil le bonneagar iompair phoiblí i MLBÁC, beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an Údarás:

(a) soláthar bonneagair iompair phoiblí a áirithiú nó bonneagar iompair phoiblí a sholáthar,

(b) comhaontuithe a dhéanamh le daoine eile d’fhonn soláthar an bhonneagair iompair phoiblí sin a áirithiú, cibé acu ar mhodh lamháltais, comhfhiontair, comhpháirtíochta poiblí príobháidí nó ar aon mhodh eile, agus

(c) talamh atá le hais aon bhonneagair iompair phoiblí a fháil agus a forbairt a urasú i gcás ina gcuirfidh an fháil agus fhorbairt sin le hinmharthanacht eacnamaíoch an bhonneagair sin cibé acu trí chomhaontú nó ar mhodh ordaithe ceannaigh éigeantaigh arna dhéanamh ag an Údarás de réir Chuid XIV d’Acht 2000.

(2) (a) Déanfaidh an tÚdarás socrú, a mhéid is féidir, chun go ndéanfar na feidhmeanna faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh thar a cheann—

(i) i ndáil le bonneagar iarnróid seachas bonneagar meitreo nó iarnróid éadroim, ag Iarnród Éireann,

(ii) i ndáil le bonneagar meitreo nó iarnróid éadroim, ag GFI,

(iii) i ndáil le saoráidí idirmhalartaithe, ag cibé údarás iompair phoiblí nó cibé comhlacht reachtúil eile ar chóir, i dtuairim an Údaráis, freagracht a bheith air astu,

(iv) i ndáil le bonneagar iompair phoiblí eile a bhí, díreach roimh an lá bunaithe, ar úinéireacht nó faoi rialú ag údarás iompair phoiblí, ag an údarás iompair phoiblí sin.

(b) D’ainneoin mhír (a) ach faoi réir mhíreanna (c) agus (d), i gcás gur dóigh leis an Údarás gur caoithiúla, gur gasta, gurb éifeachtaí nó gurb eacnamaíche gurb é an tÚdarás a chomhlíonfadh an fheidhm lena mbaineann, féadfaidh sé cinneadh a dhéanamh dá réir sin.

(c) Sula ndéanfaidh sé cinneadh faoi mhír (b), rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an údarás iompair phoiblí iomchuí nó leis an gcomhlacht reachtúil eile iomchuí agus breithneoidh sé a gcuid tuairimí.

(d) Féadfaidh an tAire aicme cáis a fhorordú nach mbeidh éifeacht ann le cinneadh ón Údarás faoi mhír (b) mura bhfuil sé, agus go dtí go bhfuil sé, ceadaithe aige nó aici.

(3) Féadfaidh an tÚdarás ordachán a thabhairt d’údarás iompair phoiblí chun cibé bearta a dhéanamh is gá, dar leis an Údarás, chun soláthar bonneagair iompair phoiblí a áirithiú nó chun bonneagar iompair phoiblí a sholáthar.

(4) Sula dtabharfaidh sé ordachán faoi fho-alt (3) d’údarás iompair phoiblí, rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an údarás iompair phoiblí agus breithneoidh sé a chuid tuairimí.

(5) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás ina mainníonn nó go ndiúltaíonn údarás iompair phoiblí déanamh de réir ordacháin arna thabhairt faoi fho-alt (3), féadfaidh an tÚdarás a chinneadh, d’ainneoin aon achtacháin eile nó in aon chás inar dóigh leis gur cóir sin sna himthosca, an fheidhm atá sonraithe san ordachán a chomhlíonadh faoi réir cibé modhnuithe (más ann) is cuí leis.

(b) Féadfaidh an tAire aicme cáis a fhorordú nach mbeidh éifeacht ann le cinneadh ón Údarás faoi mhír (a) mura mbeidh, agus go dtí go mbeidh, sé ceadaithe aige nó aici.

(6) I gcás ina ndéanann an tÚdarás cinneadh faoi fho-alt (2)(b)(5)(a) feidhm áirithe a chomhlíonadh ar shlí seachas trí údarás iompair phoiblí, tá éifeacht leis na forálacha seo a leanas—

(a) beidh cumhacht ag an Údarás (d'ainneoin aon achtacháin eile) chun an fheidhm a chomhlíonadh, lena n-áirítear talamh a fháil chun na críche sin, agus chun aon rud eile a dhéanamh a eascraíonn as nó a leanann as comhlíonadh na feidhme nó atá riachtanach chun an fheidhm a chomhlíonadh nó a d’éascódh comhlíonadh na feidhme,

(b) chun críche mhír (a), féadfar talamh a fháil trí chomhaontú nó trí ordú ceannaigh éigeantaigh arna dhéanamh ag an Údarás de réir Chuid XIV d’Acht 2000,

(c) tá feidhm ag forálacha aon achtacháin lena mbaineann i ndáil le comhlíonadh na feidhme faoi réir cibé modhnuithe is gá, agus

(d) aon chonradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an t-údarás iompair phoiblí lena mbaineann agus aon duine eile agus nach bhfuil forghníomhaithe go hiomlán agus críoch curtha air go hiomlán, leanfaidh sé de bheith i bhfeidhm ach forléireofar é agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí an tÚdarás ann in ionad an údaráis iompair phoiblí sin.

(7) Tá feidhm ag Acht 2000 i ndáil le talamh a fháil go héigeantach faoi fho-alt (1)(c)(6) amhail is dá mba fháil í faoi Chuid XIV den Acht sin agus chun na críche sin léifear tagairt d'údarás áitiúil mar thagairt don Údarás.

(8) Gheobhaidh an tÚdarás luacháil neamhspleách ar thalamh sula bhfaighidh sé an talamh sin trí chomhaontú faoi fho-alt (1)(c)(6).

(9) Féadfaidh an tÚdarás deiseanna tráchtála a eascraíonn as a fheidhmeanna faoin gCuid seo a shaothrú.

(10) Féadfaidh údarás iompair phoiblí nó tríú páirtí thar ceann an Údaráis deiseanna tráchtála den sórt sin a shaothrú.

(11) Féadfaidh an tÚdarás ioncam a ghlacadh (lena n-áirítear aon mhéid, ceart, leas, sochar nó brabús) a eascraíonn i leith feidhmeanna faoi fho-ailt (1) agus (5) nó íocaíochtaí a dhéanamh (nó comaoin a sholáthar ar shlí eile) i leith na bhfeidhmeanna sin.

(12) Féadfaidh an tÚdarás socrú faoi fho-alt (2) nó ordachán faoi fho-alt (3) a leasú nó a chúlghairm i gcás gur dóigh leis gur caoithiúla, gur gasta, gurb éifeachtaí nó gurb eacnamaíche déanamh amhlaidh, faoi réir, i gcás cúlghairme, an tÚdarás do chúiteamh na gcostas réasúnach leis an údarás iompair phoiblí iomchuí atá tabhaithe ag an údarás iompair phoiblí roimh thráth na cúlghairme.

(13) Féadfaidh an tÚdarás a fhorordú gur bonneagar iompair phoiblí é cibé bonneagar, saoráid, foirgneamh nó feithicil is cuí leis.

Bonneagar iompair phoiblí a mhaoiniú.

45 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis, deontais a thabhairt d'údaráis iompair phoiblí nó do thríú páirtithe as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, i leith bonneagar iompair phoiblí arna shannadh do na húdaráis sin nó do na tríú páirtithe sin faoi alt 44 a dhaingniú.

(2) Maidir le coinníollacha a ghabhann le deontais arna dtabhairt faoi fho-alt (1) féadfaidh téarmaí a bheith ar áireamh iontu lena rialaítear deontas agus ús a aisíoc, agus cibé nithe eile a chinnfidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

Orduithe iarnróid.

46 .— (1) I gcás ina gcinnfidh an tÚdarás bonneagar iarnróid a sholáthar de réir alt 44, beidh cumhachtaí go léir GFI nó gnóthais iarnróid, de réir mar a bheidh, aige agus beidh a ndualgais siúd go léir air, is cumhachtaí nó dualgais mar atá i gCuid 3 d’Acht 2001 agus measfar gur tagairt don Údarás aon tagairt sa Chuid sin don Ghníomhaireacht nó do ghnóthas iarnróid.

(2) Leasaítear alt 37 (a cuireadh isteach le halt 49(b) den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006) d’Acht 2001 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) Féadfaidh Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath (‘ÚIBÁC’), an Ghníomhaireacht, CIÉ nó duine eile iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála (‘an Bord’) ar ordú iarnróid. I gcás ina bhfuil aon chuid de na hoibreacha iarnróid beartaithe atá san iarratas laistigh de limistéar feidhme ÚIBÁC, ní mór toiliú scríofa leis an iarratas a bheith faighte roimh ré ag an iarratasóir (murab é ÚIBÁC é) ó ÚIBÁC.

(2) Sonrófar in iarratas faoi fho-alt (1) cibé acu is iarratas é i leith iarnróid éadroim, meitreo nó eile.”.