An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 3 Nithe a Bhaineann le hIompar ) Ar Aghaidh ( Caibidil 3 Bearta Comhtháthaithe )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

Caibidil 2

Seirbhísí Iompair Phoiblí do Phaisinéirí

Mínithe (Cuid 3, Caibidil 2).

47 .— Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “conradh dámhachtana dírí” conradh seirbhíse poiblí arna dhéanamh ag an Údarás faoi alt 52 gan próiseas iomaíoch tairisceana;

tá le “conradh seirbhíse poiblí” an bhrí a shanntar dó i Rialachán Uimh. 1370/2007;

ciallaíonn “oibleagáid seirbhíse poiblí” ceanglas arna shonrú ag an Údarás d’fhonn seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a chinntiú ar mhaithe leis an leas eacnamaíochta ginearálta, ar seirbhísí iad nach ndéanfadh oibritheoir iompair phoiblí, dá mbeadh sé ag féachaint dá leasanna tráchtála féin, iad a ghabháil air féin nó nach ngabhfadh sé air féin iad go feadh an méid chéanna ná faoi na coinníollacha céanna gan luaíocht;

ciallaíonn “conradh seirbhísí iompair phoiblí” conradh, lena n-áirítear conradh seirbhíse poiblí, idir an tÚdarás agus oibritheoir iompair phoiblí chun seirbhísí iompair phoiblí a sholáthar;

ciallaíonn “Rialachán Uimh. 1370/2007” Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 1 .

Conarthaí i leith seirbhísí iompair phoiblí.

48 .— (1) (a) Áiritheoidh an tÚdarás go soláthrófar seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí.

(b) I gcás ina mbeartaíonn an tÚdarás soláthar seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a áirithiú faoi mhír (a), déanfaidh sé amhlaidh de réir conartha i leith seirbhísí iompair phoiblí ach sin faoi réir alt 56.

(2) I gcás ina n-áiritheoidh an tÚdarás go soláthrófar—

(a) seirbhísí iarnróid do phaisinéirí, déanfaidh sé amhlaidh de réir alt 52,

(b) seirbhísí poiblí bus do phaisinéirí, déanfaidh sé amhlaidh de réir alt 52 nó tar éis nóis imeachta tairisceana iomaíoch, agus

(c) seirbhísí meitreo agus iarnróid éadroim do phaisinéirí, déanfaidh sé amhlaidh tar éis nóis imeachta tairisceana iomaíoch.

(3) Déanfar socrú le conradh i leith seirbhísí iompair phoiblí maidir leis na nithe seo a leanas, mar aon le rudaí eile:

(a) aon íocaíochtaí a bheidh le déanamh idir an tÚdarás agus oibritheoir iompair phoiblí,

(b) ioncam ó phaisinéirí a leithroinnt,

(c) áiteanna a ndéanfaidh seirbhís iompair phoiblí do phaisinéirí freastal orthu,

(d) na conairí a bheidh le hoibriú nó na limistéir a mbeidh freastal le déanamh orthu,

(e) seirbhísí a sholáthrófar faoin gconradh a chomhtháthú agus iad a chomhtháthú le seirbhísí iompair phoiblí eile do phaisinéirí,

(f) caighdeáin agus minicíocht seirbhísí,

(g) táillí a bheidh le muirearú agus foráil maidir le táillí a athrú, lena n-áirítear iad a mhéadú nó a laghdú,

(h) an córas táillí a bheidh le húsáid,

(i) oibleagáidí feidhmíochta lena n-áirítear oibleagáidí a bhainfidh le leibhéil seirbhíse,

(j) an bhrandáil ar fheithiclí a úsáidfear chun seirbhísí a sholáthar,

(k) ceanglais maidir le ticéadú agus maidir le faisnéis a sholáthar do phaisinéirí,

(l) caighdeáin inrochtaineachta,

(m) faoi réir fho-ailt (7)(8) nó de réir mar is cuí, i gcás ina mbeartófar foráil a dhéanamh maidir le ligean ar fochonradh, na téarmaí agus na coinníollacha faoina bhféadfar seirbhísí a ligean ar fochonradh amhlaidh,

(n) ceanglas, más cuí, go sealbhóidh an t-oibritheoir ceadúnas oibritheora (de réir bhrí alt 2(9) den Acht um Thrácht ar Bhóithre agus Iompar 2006),

(o) ceanglais a bhaineann le comhlíonadh an dlí is infheidhme i ndáil le pá agus téarmaí agus coinníollacha fostaíochta,

(p) caighdeáin astaíochta i leith truailleán agus torainn, agus

(q) cibé ceanglais eile seirbhíse, custaiméara, feithicle, tuairiscithe, airgeadais nó conartha (cibé acu is den chineál céanna iad nó nach ea), a mheasfaidh an tÚdarás is cuí.

(4) Féadfaidh foráil a bheith i gconradh seirbhísí iompair phoiblí maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar fhorálacha uile an chonartha sin nó ar aon cheann acu a bhainfidh leis na ceanglais atá leagtha amach i bhfo-alt (3) nó le haon ní eile a mbeidh foráil déanta maidir leis sa chonradh.

(5) Ní ceadmhach d’oibritheoir iompair phoiblí ceart, cumhacht nó dualgas a aistriú, a shannadh, a tharmligean ná plé leis nó léi ar shlí eile faoi chonradh seirbhísí iompair phoiblí gan ceadú an Údaráis.

(6) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c) agus alt 52, déanfaidh an tÚdarás ré conarthaí seirbhísí iompair phoiblí lena mbaineann an Chaibidil seo a chinneadh faoi réir uasmhéid 10 mbliana i leith seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí agus 15 bliana i leith an iarnróid nó modhanna eile rianbhunaithe.

(b) Ní faide ná 15 bliana ré conarthaí seirbhísí iompair phoiblí a bhaineann le modhanna éagsúla iompair más rud é gur mó ná 50 faoin gcéad de luach na seirbhísí atá i gceist an t-iompar d’iarnród nó de mhodhanna rianbhunaithe eile agus ní faide a ré ná 10 mbliana i gcás gur lú ná 50 faoin gcéad an luach sin.

(c) Más gá, ag féachaint do dhálaí díluachta sócmhainní, féadfar ré na gconarthaí seirbhísí iompair phoiblí a fhadú de 50 faoin gcéad ar a mhéad más rud é go soláthraíonn an t-oibritheoir iompair phoiblí sócmhainní atá suntasach i ndáil leis na sócmhainní foriomlána a theastóidh chun na seirbhísí iompair do phaisinéirí, arna gcumhdach leis an gconradh seirbhísí iompair phoiblí, a chur i gcrích agus atá, den chuid is mó, nasctha leis na seirbhísí iompair do phaisinéirí arna gcumhdach leis an gconradh.

(7) I gcás ina mbainfidh conradh seirbhísí iompair phoiblí le seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí lena mbaineann míreanna (a) agus (b) dfho-alt (2) a sholáthar, agus go mbeartaítear go bhféadfaidh gur ábhar fochonartha cuid den chonradh, beidh feidhm ag Airteagal 4.7 de Rialachán Uimh. 1370/2007.

(8) I gcás ina mbainfidh conradh seirbhísí iompair phoiblí le seirbhísí meitreo nó iarnróid éadroim do phaisinéirí a sholáthar, féadfaidh oibritheoir iompair phoiblí, le ceadú an Údaráis, fochonradh a thabhairt maidir le soláthar cuid de na seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí faoin gconradh sin agus beidh na seirbhísí sin, arna soláthar faoi fhochonradh, faoi réir na n-oibleagáidí, más ann, a bheidh sonraithe sa chonradh sin.

(9) Féadfar le conradh seirbhísí iompair phoiblí, foráil a dhéanamh do chlásail airgeadais nó clásail ghreasachta eile i gcás ina sáróidh oibritheoir iompair phoiblí caighdeáin shonraithe feidhmíochta.

(10) I gcás nach gcomhlíonfaidh oibritheoir iompair phoiblí na ceanglais a leagtar síos sa Chaibidil seo nó i gconradh seirbhísí iompair phoiblí arna dhéanamh faoin alt seo, féadfaidh an tÚdarás iarmhairtí airgeadais nó eile a fhorchur, lena n-áirítear an ceart a fhoirceannadh chun an tseirbhís iompair phoiblí do phaisinéirí nó aon chuid den tseirbhís sin lena mbaineann an conradh a sholáthar, agus déanfar tagairt do na hiarmhairtí sin sa chonradh.

(11) Féadfaidh an tÚdarás, faoi réir cibé téarmaí agus coinníollacha, ar comhréir leis an gCaibidil seo, is cuí leis an Údarás, a fheidhmeanna a shannadh do GFI i ndáil le soláthar seirbhísí meitreo nó iarnróid éadroim do phaisinéirí a áirithiú.

Conarthaí seirbhísí iompair phoiblí a mhaoiniú.

49 .— (1) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás conradh seirbhísí iompair phoiblí faoi alt 48, féadfaidh sé, faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis, íocaíochtaí a dhéanamh leis an oibritheoir iompair phoiblí lena mbaineann as airgead a sholáthróidh an tOireachtas nó ar shlí eile, i leith seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí dá dtagraítear sa chonradh sin a sholáthar.

(2) Féadfaidh téarmaí lena rialaítear aisíoc na n-íocaíochtaí, ús agus cibé nithe eile a chinnfidh an tÚdarás, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, a bheith i gcoinníollacha a ghabhann le híocaíochtaí a dhéanfar faoi fho-alt (1).

Oibleagáidí seirbhíse poiblí.

50 .— (1) I gcás ina mbeartaíonn an tÚdarás seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a áirithiú féadfaidh sé a chinneadh go mbeidh oibleagáid seirbhíse poiblí le feidhmiú i leith na seirbhíse sin.

(2) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás cinneadh faoi fho-alt (1) go mbeidh oibleagáid seirbhíse poiblí le feidhmiú, áiritheoidh sé na seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí trí chonradh seirbhíse poiblí, a bheidh faoi réir alt 48.

(3) Ní mór conradh lena mbaineann an t-alt seo a dhéanamh de réir Rialachán Uimh. 1370/2007.

(4) Sásóidh oibritheoir iompair phoiblí an tÚdarás, le cibé faisnéis agus i cibé foirm a shonróidh an tÚdarás—

(a) i leith aon íocaíochta as oibleagáid seirbhíse poiblí a chomhlíonadh, nach mó an íocaíocht ná an íocaíocht sin is gá chun na costais uile nó cuid díobh a chlúdach a thabhófar le linn an oibleagáid seirbhíse poiblí a urscaoileadh ag cur i gcuntas na fáltais iomchuí agus brabús réasúnach as an oibleagáid a urscaoileadh, agus

(b) i leith na gcostas a thabhófar le linn an oibleagáid seirbhíse poiblí a urscaoileadh, nach mó na costais sin ná na costais a mbeifí ag súil leis, i dtuairim an Údaráis, go dtabhódh oibritheoir a reáchtáiltear go maith agus ag a bhfuil leor-sholáthar de mhodhanna iompair iad le linn an oibleagáid seirbhíse poiblí a urscaoileadh.

Leasuithe ar chonarthaí seirbhíse poiblí.

51 .— Féadfaidh an tÚdarás, faoi réir alt 52(6), conradh seirbhíse poiblí a athrú go haontaobhach, lena n-áirítear scóip an chonartha, más rud é gurb é a thuairim gur gá an t-athrú sin chun seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí atá sábháilte, éifeachtúil agus d’ardchaighdeán a ráthú nó chun trédhearcacht i gcomhlíonadh seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a ráthú.

Conarthaí seirbhíse poiblí dír-dhámhachtana.

52 .— (1) Ach amháin i gcás ina ndeonóidh an tAire ceadúnas faoin Acht um Iompar ar Bhóithre 1932 nó mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí—

(a) tá ceart eisiach ag Bus Átha Cliath chun leanúint de na seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí a sholáthraíonn sí de réir fhorálacha alt 7 d’Acht 1958 agus alt 8 d’Acht 1986 a sholáthar laistigh de chathair Bhaile Átha Cliath agus de chontaetha Fhine Gall, Bhaile Átha Cliath Theas agus Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus de limistéir thadhlacha,

(b) tá ceart eisiach ag Bus Éireann chun leanúint de na seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí a sholáthraíonn sí de réir alt 7 d’Acht 1958 agus alt 8 d’Acht 1986 a sholáthar laistigh de MLBÁC ach amháin a mhéid a sholáthraíonn Bus Átha Cliath na seirbhísí sin faoi mhír (a), agus

(c) déanfar na seirbhísí lena mbaineann na cearta eisiacha dá dtagraítear san fho-alt seo a leagan amach sna conarthaí seirbhíse poiblí a dhéanfar faoi fho-alt (3)(a).

(2) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí, tá ceart eisiach ag Iarnród Éireann chun seirbhísí iarnróid do phaisinéirí seachas seirbhísí meitreo nó iarnróid éadroim do phaisinéirí a sholáthar i MLBÁC.

(3) Chun leordhóthanacht seirbhísí iompair poiblí do phaisinéirí a chinntiú ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch ginearálta, déanfaidh an tÚdarás, de réir alt 48, conarthaí dír-dhámhachtana lena bhforchuirfear oibleagáidí seirbhíse poiblí—

(a) le Bus Átha Cliath agus le Bus Éireann chun soláthar seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí lena mbaineann fo-alt (1) laistigh de MLBÁC a áirithiú, agus

(b) le hIarnród Éireann chun soláthar seirbhísí iarnróid do phaisinéirí lena mbaineann fo-alt (2) a áirithiú.

(4) D’ainneoin fhorálacha alt 48 (6), is conradh ar feadh tréimhse 5 bliana gach ceann de na conarthaí dír-dhámhachtana dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (3), agus is conradh ar feadh tréimhse 10 mbliana an conradh dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (3).

(5) I gcás ina ndéantar conradh dír-dhámhachtana i leith seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí a sholáthar faoin alt seo, féadfaidh an tÚdarás, tar éis dul i gcomhairle le Bus Átha Cliath nó le Bus Éireann, de réir mar is cuí, athruithe a dhéanamh ar ghnéithe den chonradh sin a bhaineann le seirbhísí atá san áireamh sa chonradh sin a sholáthar, ach sin faoi réir an choinníll nach ndéantar aon leasú ar scóip an chirt eisiaigh iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(6) (a) Féadfaidh an tÚdarás athbhreithniú a dhéanamh aon tráth ar chonradh dír-dhámhachtana arna dhéanamh faoin alt seo agus féadfaidh sé leasuithe a dhéanamh ar an gconradh sin go haontaobhach tar éis athbhreithniú den sórt sin a dhéanamh.

(b) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú ar aon chonradh dír-dhámhachtana arna dhéanamh faoin alt seo a bhaineann le seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí a sholáthar, i gcás ina gceapfaidh sé go bhféadfadh nach gá a thuilleadh an conradh, nó aon ghné de, a choimeád ar bun chun a chinntiú go soláthrófar an leibhéal riachtanach de na seirbhísí sin agus i gcás ina ndéanfar cinneadh den sórt sin, beidh an tÚdarás i dteideal an conradh a leasú nó a fhoirceannadh go haontaobhach de réir mar is cuí.

(c) (i) Faoi réir fhomhír (ii), féadfaidh an tÚdarás conarthaí dír-dhámhachtana a dhéanamh tar éis na gconarthaí lena mbaineann fo-alt (3).

(ii) I gcás ina mbeartaíonn an tÚdarás conarthaí dír-dhámhachtana a dhéanamh tar éis na gconarthaí dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a), ní fhéadfaidh sé déanamh amhlaidh ach i gcás gur deimhin leis nach féidir a ráthú ar mhaithe leis an leas eacnamaíochta ginearálta go leanfaidh na seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí lena mbaineann na conarthaí de bheith leordhóthanach ach amháin trí na conarthaí dír-dhámhachtana sin a dhéanamh.

(d) I gcás ina mbeartaíonn an tÚdarás athbhreithniú lena mbaineann mír (b) a dhéanamh nó na conarthaí dír-dhámhachtana dá dtagraíonn mír (c)(ii) a dhéanamh, lorgóidh sé agus breithneoidh sé aighneachtaí ó shealbhóir an chonartha dír-dhámhachtana atá i gceist agus ó aon pháirtithe leasmhara eile, lena n-áirítear úsáideoirí na seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí is ábhar don chonradh.

(e) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás leasuithe ar chonradh dír-dhámhachtana faoi mhír (b) nó go ndéanfaidh sé conradh dír-dhámhachtana dá dtagraíonn mír (c)(ii), ullmhóidh agus foilseoidh sé tuarascáil a bhainfidh le hoibriú na seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí lena mbaineann na conarthaí dír-dhámhachtana bunaidh, leis an mbreithniú ar aon aighneachtaí a rinneadh chuige faoi mhír (d) agus leis na cúiseanna a bhí aige le leasuithe a dhéanamh ar na conarthaí bunaidh nó leis na conarthaí dír-dhámhachtana dá éis sin a dhéanamh nó, más cuí, leis na conarthaí sin a fhoirceannadh.

(7) An cúiteamh go léir a chuirfidh an tÚdarás ar fáil chun seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí lena mbaineann conradh faoin alt seo a sholáthar, ní foláir é a thabhairt de réir na hIarscríbhinne a ghabhann le Rialachán 1370/2007.

(8) (a) Féadfaidh an tAire, i gcás gur cuí leis nó léi é chun cuspóirí iompair an Rialtais a bhaint amach nó chun a chinntiú go gcomhlíontar ionstraim de chuid institiúide den Chomhphobal Eorpach, ordacháin a eisiúint dá rogha féin amháin chuig an Údarás agus, de réir mar is cuí, chuig Bus Átha Cliath, Bus Éireann nó chuig Iarnród Éireann i ndáil le seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí lena mbaineann an t-alt seo a sholáthar.

(b) I gcás ina n-eiseoidh an tAire ordachán faoin bhfo-alt seo, déanfaidh an tÚdarás agus Bus Átha Cliath, Bus Éireann nó Iarnród Éireann, de réir mar is cuí, an t-ordachán sin a chomhlíonadh.

Seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a sholáthraíonn CIÉ.

53 .— D’ainneoin alt 13 d’Acht 1950 agus alt 8 d’Acht 1986, beidh cumhacht ag Iarnród Éireann, Bus Átha Cliath agus Bus Éireann conarthaí seirbhísí iompair phoiblí a dhéanamh leis an Údarás agus beidh siad faoi cheangal ag téarmaí agus coinníollacha na gconarthaí sin i ndáil leis na seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a shonraítear sna conarthaí.

Conarthaí seirbhíse poiblí i leith seirbhísí arna soláthar go páirteach lasmuigh de MLBÁC.

54 .— (1) Más dóigh leis an Aire—

(a) go bhfuil seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí á soláthar ag Bus Éireann de réir alt 7 d’Acht 1958 agus alt 8 d’Acht 1986, agus

(b) seirbhísí iarnróid do phaisinéirí,

a bhfuil pointe tionscnaimh nó ceann scríbe acu lasmuigh de MLBÁC, agus ar féidir a mheas le réasún gur cuid de chóras iompair MLBÁC iad, féadfaidh sé nó sí, le hordú, na seirbhísí sin a ainmniú chun críocha an ailt seo.

(2) Ach amháin i gcás ina ndeonóidh an tAire ceadúnas faoin Acht um Iompar ar Bhóithre 1932 nó i gcás ina bhforáiltear a mhalairt le dlí, tá ceart eisiach ag Bus Éireann leanúint de na seirbhísí bus poiblí do phaisinéirí arna n-ainmniú le hordú faoi fho-alt (1) a sholáthar.

(3) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le dlí, tá ceart eisiach ag Iarnród Éireann na seirbhísí iarnróid do phaisinéirí atá ainmnithe le hordú faoi fho-alt (1) a sholáthar.

(4) Déanfaidh an tÚdarás conarthaí dír-dhámhachtana, lena bhforchuirtear oibleagáidí seirbhíse poiblí, le Bus Éireann nó le hIarnród Éireann i leith na seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí lena mbaineann an t-alt seo.

(5) (a) I gcás ina measfaidh an tAire go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar na himthosca ba bhun le hordú a dhéanamh faoi fho-alt (1), féadfaidh sé nó sí, uair amháin ar a mhéad gach 2 bhliain, an t-ordú sin a leasú.

(b) Le linn don Aire breithniú a dhéanamh i dtaobh ordú faoin bhfo-alt seo a leasú, beidh aird aige nó aici—

(i) ar aon fhaisnéis iomchuí i ndáil le patrúin taistil go dtí MLBÁC agus uaidh, lena n-áirítear patrúin chomaitéireachta ach gan a bheith teoranta dóibh sin, agus

(ii) ar aon mholtaí ón Údarás.

(6) Féadfaidh an tÚdarás moltaí a dhéanamh chun an Aire, ó am go ham, maidir le feidhmiú a chumhachtaí nó a cumhachtaí faoi fho-ailt (1) agus (5).

(7) Tá feidhm ag an gCaibidil seo a mhéid a bhaineann sí le conarthaí seirbhíse poiblí a dhéanamh, ag tagairt go háirithe d’alt 52(4) go (8), maidir leis na conarthaí dír-dhámhachtana dá dtagraítear i bhfo-alt (4).

Foráil ghinearálta a bhaineann le feidhmiú na Caibidle seo.

55 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás treoirlínte a eisiúint i ndáil le conarthaí seirbhísí iompair phoiblí a dhéanamh faoin gCaibidil seo agus le hoibriú na seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí lena mbainfidh na conarthaí sin, agus féadfaidh sé treoirlínte den sórt sin a leasú nó a chealú.

(2) Déanfaidh an tÚdarás athbhreithniú ar fheidhmiú na Caibidle seo tráth nach déanaí ná 5 bliana tar éis thosach feidhme an ailt seo agus uair amháin ar a laghad gach 5 bliana dá éis sin.

(3) Déanfaidh an tÚdarás tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire i dtaobh fionnachtana athbhreithnithe arna dhéanamh faoin alt seo.

(4) D’ainneoin fho-alt (2), féadfaidh an tAire a iarraidh ar an Údarás ó am go ham athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú aon cheann nó gach ceann d’fhorálacha na Caibidle seo agus tuarascáil a thabhairt dó nó di i dtaobh fhionnachtana an athbhreithnithe sin.

(5) Ní dhéanfaidh aon ní sa Chaibidil seo difear ar aon slí do na cumhachtaí a thugtar don Aire faoi alt 26 d’Acht 1986 treoracha beartais a thabhairt do CIÉ.

Oibritheoir dála deiridh.

56 .— Féadfaidh an tÚdarás seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a sholáthar más rud é, maidir le hoibritheoir iompair phoiblí—

(a) nach féidir leis nó léi a ghealltanais chonartha nó a gealltanais chonartha a chomhlíonadh de dheasca a staide airgeadais,

(b) go dtarraingeoidh sé nó sí siar ó sheirbhísí a shonraítear i gconradh seirbhísí iompair phoiblí a sholáthar nó go mainneoidh sé nó sí iad a sholáthar, nó

(c) go mainneoidh sé nó sí ar bhonn seasmhach leanúnach na caighdeáin feidhmíochta a shonraítear i gconradh seirbhísí iompair phoiblí a chomhlíonadh.

1IO Uimh. L315, 03/12/2007, lch. 1