An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Caibidil 2 Seirbhísí Iompair Phoiblí do Phaisinéirí ) Ar Aghaidh ( Caibidil 4 Bainistíocht Tráchta )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

Caibidil 3

Bearta Comhtháthaithe

Iompar poiblí a chur chun cinn.

57 .— (1) Déanfaidh an tÚdarás é féin nó i gcomhar le daoine eile úsáid iompair phoiblí a chur chun cinn i MLBÁC.

(2) Déanfaidh an tÚdarás, d’fhonn iompar poiblí a chur chun cinn, branda aonair a dhearadh agus a fhorbairt agus cur i ngníomh branda aonair a áirithiú ar branda é a bheidh le húsáid ag na hoibritheoirí iompair phoiblí go léir a sholáthraíonn seirbhísí de réir conartha seirbhísí iompair phoiblí leis an Údarás i MLBÁC.

(3) Féadfaidh an tÚdarás ordachán a thabhairt d’oibritheoir iompair phoiblí a sholáthraíonn seirbhísí de réir conartha seirbhísí iompair phoiblí nó d’údarás iompair phoiblí cibé bearta a dhéanamh is gá, dar leis an Údarás, chun a chinntiú go gcuirfear iompar poiblí chun cinn agus go ndéanfar branda aonair a chur chun cinn agus a úsáid i MLBÁC.

Scéim ticéadaithe chomhtháite.

58 .— (1) Déanfaidh an tÚdarás scéim ticéadaithe chomhtháite a fhorbairt, a fháil, a chur i ngníomh, a oibriú agus a chothabháil ar mhodh cóir neamh-idirdhealaitheach le haghaidh iompair phoiblí i MLBÁC nó cibé limistéir eile nó cibé seirbhísí eile iompair phoiblí do phaisinéirí a shonróidh an tAire faoi alt 63.

(2) Féadfaidh an tÚdarás aon cheann nó gach ceann dá fheidhmeanna a shannadh do thríú páirtí i ndáil le scéim ticéadaithe chomhtháite a fhorbairt, a fháil, a chur i ngníomh, a oibriú agus a chothabháil.

(3) Féadfaidh an tÚdarás sannadh feidhmeanna faoi fho-alt (2) a fhoirceannadh nó a athrú aon tráth.

(4) Déanfaidh an tÚdarás bearta a fhorordú chun scéim ticéadaithe chomhtháite a rialáil lena n-áirítear ioncam a roinnt i measc na n-oibritheoirí iompair phoiblí atá i gceist.

(5) Déantar aon chóras ticéadaithe chomhtháite atá bunaithe nó á dhearadh tráth thosach feidhme an ailt seo, de réir an ordaithe a chúlghairtear le fo-alt (11), a aistriú chun an Údaráis. Aistrítear chun an Údaráis aon chonradh arna dhéanamh ag GFI nó aon mhaoin ar le GFI í i ndáil le córas den sórt sin.

(6) D’ainneoin aon achtacháin, rialacha eile dlí nó, i gcás cuideachta d’ainneoin aon fhorála i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais na cuideachta sin, tabharfaidh an tÚdarás ordachán do gach oibritheoir iompair phoiblí nó do cibé oibritheoirí iompair phoiblí is dóigh leis is cuí—

(a) á ordú dóibh a bheith ina mbaill de scéim ticéadaithe chomhtháite,

(b) á ordú dóibh aon trealamh is gá a shuiteáil ina bhfeithiclí, ag a n-áitreabh nó ag áitreabh daoine atá ag gníomhú mar ghníomhairí dóibh, agus

(c) á ordú dóibh ceanglais arna sonrú ag an Údarás le haghaidh scéime ticéadaithe chomhtháite a chomhlíonadh.

(7) D’ainneoin fho-alt (6), féadfaidh an tÚdarás agus oibritheoir iompair phoiblí nach soláthraíonn seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí de réir conartha seirbhísí iompair phoiblí comhaontú a dhéanamh chun go dtiocfaidh an t-oibritheoir iompair phoiblí chun bheith ina bhall de scéim ticéadaithe chomhtháite.

(8) Más rud é, le linn scéim ticéadaithe chomhtháite a fhorbairt—

(a) go dtugann an tÚdarás ordachán faoi fho-alt (6)(b)(c) d’oibritheoir iompair phoiblí nach soláthraíonn seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí de réir conartha seirbhísí iompair phoiblí, nó

(b) go ndéanann an tÚdarás comhaontú faoi fho-alt (7),

cúiteoidh an tÚdarás leis an oibritheoir iompair phoiblí cibé costais bhreise i ndáil le suiteáil agus comhtháthú an trealaimh ticéadaithe chomhtháite a mheasfaidh an tÚdarás is réasúnach.

(9) (a) Is é an tÚdarás úinéir aon fhaisnéise nó sonraí a bhaineann le scéim ticéadaithe chomhtháite agus a dhéanfaidh—

(i) an tÚdarás nó tríú páirtí dár sannadh feidhm faoi fho-alt (2) a ghiniúint, nó

(ii) oibritheoir iompair phoiblí is ball den scéim ticéadaithe chomhtháite a ghiniúint.

(b) Soláthróidh an tÚdarás nó tríú páirtí dár sannadh feidhm faoi fho-alt (2) cosaintí leordhóthanacha chun slándáil sonraí atá íogair ó thaobh na tráchtála de agus a gheofar ó bhaill de scéim ticéadaithe chomhtháite a áirithiú agus cinnteoidh an tÚdarás nó an tríú páirtí nach nochtfar na sonraí sin do thríú páirtithe gan toiliú an bhaill iomchuí.

(c) Ní choiscfidh aon ní i mír (b) faisnéis nó sonraí a ghintear nó a sholáthraítear faoin alt seo a úsáid chun críocha feidhmeanna eile de chuid an Údaráis nó na sonraí a sholáthar d’údaráis reachtúla eile chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, ar choinníoll nach mbeidh mar thoradh ar an úsáid sin go ndéanfar sonraí atá íogair ó thaobh na tráchtála de, i dtuairim an Údaráis, i ndáil le duine nó le hoibritheoir iompair phoiblí atá inaitheanta a nochtadh ach amháin le toiliú an duine nó an oibritheora sin.

(10) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás sannadh a fhoirceannadh nó a athrú de réir fho-alt (3), cúiteoidh sé leis an sannaí na costais réasúnacha, más ann, arna thabhú aige nó aici suas go dtí tráth an fhoirceanta nó an athraithe.

(11) Cúlghairtear an tOrdú um an Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 (Feidhmeanna Breise) (Ticéadú Comhtháite) 2002 (I.R. Uimh. 84 de 2002).

(12) San alt seo ciallaíonn “ scéim ticéadaithe chomhtháite ” scéim ticéadaithe a chumasaíonn do phaisinéir rochtain a fháil ar cheann amháin nó níos mó de sheirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí le haghaidh turais shingil nó turas iolrach ar na seirbhísí sin, is cuma cén líon seirbhísí nó oibritheoirí iompair phoiblí do phaisinéirí atá bainteach leis an turas sin nó leis na turais sin a dhéanamh.

Scéim táillí.

59 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás scéim táillí a fhorbairt, a fháil, a chur i ngníomh, a oibriú agus a chothabháil le haghaidh iompair phoiblí i MLBÁC nó cibé limistéir eile nó cibé seirbhísí eile iompair phoiblí do phaisinéirí a shonróidh an tAire faoi alt 63.

(2) Féadfaidh an tÚdarás aon cheann nó gach ceann dá fheidhmeanna a shannadh do thríú páirtí i ndáil le scéim táillí a fhorbairt, a fháil, a chur i ngníomh, a oibriú agus a chothabháil.

(3) Féadfaidh an tÚdarás sannadh feidhmeanna faoi fho-alt (2) a fhoirceannadh nó a athrú aon tráth.

(4) D’ainneoin aon achtacháin, rialacha eile dlí nó, i gcás cuideachta, d’ainneoin aon fhorála i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais na cuideachta sin, tabharfaidh an tÚdarás ordachán do gach oibritheoir iompair phoiblí nó do cibé oibritheoirí iompair phoiblí is dóigh leis is cuí—

(a) á ordú dóibh a bheith ina mbaill de scéim táillí,

(b) maidir leis an tslí agus lena mhinice a bheidh costais agus ioncaim le comhroinnt i measc ball den scéim ar mhodh trédhearcach neamh-idirdhealaitheach,

(c) maidir leis an trealamh a theastóidh ón Údarás agus ó bhaill na scéime chun an scéim a oibriú,

(d) maidir le nósanna imeachta a bhainfidh le soláthar, cothabháil agus rúndacht sonraí a bheidh ag teastáil chun an scéim a oibriú,

(e) maidir le nósanna imeachta chun gearáin a réiteach, agus

(f) maidir le hairgead a choinneáil chun na costais riaracháin a bhainfidh le hoibriú na scéime a íoc.

(5) D’ainneoin fho-alt (4), i gcás ina gcomhaontóidh an tÚdarás agus oibritheoir iompair phoiblí nach soláthraíonn seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí de réir conartha seirbhísí iompair phoiblí déanamh amhlaidh, féadfaidh an tÚdarás comhaontú a dhéanamh leis an oibritheoir iompair phoiblí sin chun go mbeidh ant-oibritheoir iompair phoiblí ina bhall de scéim táillí.

(6) Más rud é, maidir leis an Údarás—

(a) go dtabharfaidh sé ordachán faoi fho-alt (4)(a) d’oibritheoir iompair phoiblí nach soláthraíonn seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí de réir conartha seirbhísí iompair phoiblí, déanfaidh sé, nó

(b) go ndéanfaidh sé comhaontú faoi fho-alt (5), féadfaidh sé,

an glanchaillteanas ioncaim sin, más ann, i ndáil le páirt a ghlacadh sa scéim sin a aisíoc leis an oibritheoir iompair phoiblí agus, le linn an glanchaillteanas ioncaim sin a mheasúnú, cuirfidh an tÚdarás i gcuntas caillteanais ioncaim a thabhaigh an t-oibritheoir, nó is dóigh a thabhóidh sé nó sí, nach dtabhófaí murach sin, lúide aon ioncam breise nó aon sochair eile a fuair an t-oibritheoir, nó is dóigh a gheobhaidh sé nó sí, de bhua páirt a ghlacadh i scéim den sórt sin.

(7) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás sannadh a fhoirceannadh nó a athrú de réir fho-alt (3), tabharfaidh sé cúiteamh don sannaí i leith na gcostas réasúnach, más ann, a bheidh tabhaithe aige nó aici, go dtí tráth an fhoirceanta nó an athraithe.

(8) San alt seo ciallaíonn “ scéim táillí ” scéim arna déanamh ag an Údarás a shonraíonn cineál, coinníollacha agus leibhéil na dtáillí a bheidh le muirearú ag baill den scéim i leith turas arna ndéanamh ar sheirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí agus i leith aon nithe coimhdeacha.

Scéim chomhtháite faisnéise iompair phoiblí.

60 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás scéim faisnéise (“scéim chomhtháite faisnéise”) a fhorbairt, a fháil, a chur i ngníomh, a oibriú agus a chothabháil le haghaidh iompair phoiblí i MLBÁC nó cibé limistéir eile nó cibé seirbhísí eile iompair phoiblí do phaisinéirí a shonróidh an tAire faoi alt 63.

(2) Maidir leis an scéim chomhtháite faisnéise—

(a) soláthrófar inti amchlár comhtháite ilmhódach seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí chun raon iomlán agus amanna na seirbhísí iompair phoiblí atá ar fáil do phaisinéirí a chur in iúl d’úsáideoirí, lena n-áirítear mionsonraí maidir leis na gnéithe inrochtaineachta de na seirbhísí sin,

(b) déanfar socrú léi, más indéanta, maidir le faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí ar bhonn fíor-ama, agus

(c) féadfar faisnéis agus sonraí a sholáthar léi don Údarás i dtaca lena fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh an tÚdarás an modh a chinneadh ina gcuirfear an scéim chomhtháite faisnéise ar fáil ach cinnteoidh sé, ar a laghad, go mbeidh an t-amchlár dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) ar fáil i bhformáidí inrochtana páipéir agus leictreonacha, lena n-áirítear ar an idirlíon. Féachfaidh an tÚdarás leis an scéim chomhtháite faisnéise a chur ar fáil i bhformáidí inrochtana malartacha.

(4) Cinnteoidh an tÚdarás go mbeidh an scéim chomhtháite faisnéise chomh cothrom le dáta i gcónaí agus is réasúnach agus indéanta.

(5) D’ainneoin aon achtacháin, aon rialacha eile dlí nó, i gcás cuideachta, aon fhorála i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais na cuideachta sin, tabharfaidh an tÚdarás ordachán do gach oibritheoir iompair phoiblí nó do cibé oibritheoirí is dóigh leis is cuí chun an scéim chomhtháite faisnéise a sholáthar—

(a) á ordú dóibh faisnéis a ghiniúint agus a sholáthar ar mhodh, i bhfoirm agus laistigh de thréimhse a shonróidh an tÚdarás, agus

(b) á ordú dóibh aon cheanglais a shonróidh an tÚdarás i leith scéime comhtháite faisnéise a chomhlíonadh.

(6) Féadfaidh an tÚdarás aon cheann nó gach ceann dá fheidhmeanna a shannadh do thríú páirtí i ndáil le scéim chomhtháite faisnéise a fhorbairt, a fháil, a chur i ngníomh, a oibriú agus a chothabháil.

(7) Féadfaidh an tÚdarás sannadh feidhmeanna faoi fho-alt (6) a fhoirceannadh nó a athrú aon tráth.

(8) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás sannadh a fhoirceannadh nó a athrú de réir fho-alt (7), tabharfaidh sé cúiteamh don sannaí i leith na gcostas réasúnach, más ann, a bheidh tabhaithe aige nó aici, go dtí tráth an fhoirceanta nó an athraithe.

(9) (a) Is é an tÚdarás úinéir aon fhaisnéise nó sonraí a bhaineann le scéim chomhtháite faisnéise agus a dhéanfaidh—

(i) an tÚdarás nó tríú páirtí dár sannadh feidhm faoi fho-alt (6) a ghiniúint, nó

(ii) oibritheoir iompair phoiblí a ghiniúint de bhun ordacháin faoi fho-alt (5).

(b) Soláthróidh an tÚdarás nó tríú páirtí dár sannadh feidhm faoi fho-alt (6) cosaintí leordhóthanacha chun slándáil sonraí atá íogair ó thaobh na tráchtála de agus a ghintear nó a sholáthraítear faoin alt seo i ndáil leis an scéim chomhtháite faisnéise a áirithiú agus cinnteoidh sé nó sí nach nochtfar na sonraí sin do thríú páirtithe gan toiliú aon oibritheora iompair phoiblí iomchuí.

(c) Ní choiscfidh aon ní i mír (b) úsáid faisnéise nó sonraí a ghintear nó a sholáthraítear faoin alt seo chun críocha feidhmeanna eile de chuid an Údaráis, nó na sonraí a sholáthar d’údaráis reachtúla eile chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, ar choinníoll nach mbeidh de thoradh ar an úsáid sin go ndéanfar faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de, i dtuairim an Údaráis, i ndáil le duine nó le hoibritheoir iompair phoiblí atá inaitheanta a nochtadh, ach amháin le toiliú an duine nó an oibritheora sin.

Córas faisnéise d’úsáideoirí bóthair.

61 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás córas faisnéise (“córas faisnéise d’úsáideoirí bóthair”) a fhorbairt, a fháil, a chur i ngníomh, a oibriú agus a chothabháil i MLBÁC chun faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí bóthair, lena n-áirítear faisnéis fíor-ama, maidir le dálaí tráchta agus taistil.

(2) Féadfaidh an tÚdarás na meáin a chinneadh trína gcuirfear an córas faisnéise d’úsáideoirí bóthair ar fáil.

(3) Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le ÚBN agus leis na húdaráis bhóithre, agus breithneoidh sé a gcuid tuairimí, sula ndéanfaidh sé a fheidhmeanna faoi fho-ailt (1)(5)(a) a fheidhmiú.

(4) I gcás ina mbeartaíonn ÚBN nó údarás bóithre córas faisnéise d’úsáideoirí bóthair a bhunú i MLBÁC nó ina mbeartaíonn sé córas faisnéise d’úsáideoirí bóthair a mhodhnú, rachaidh sé i gcomhairle leis an Údarás agus breithneoidh sé a chuid tuairimí.

(5) D’ainneoin aon achtacháin, aon rialacha eile dlí nó, i gcás cuideachta, aon fhorála i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais na cuideachta sin, féadfaidh an tÚdarás—

(a) ordachán a thabhairt d’ÚBN nó d’údarás bóithre i leith aon chórais faisnéise d’úsáideoirí bóthair i MLBÁC arna sholáthar ag ÚBN nó ag an údarás bóithre nó arna sholáthar thar a gceann,

(b) i bhfeidhmiú a fheidhmeanna faoi fho-alt (1), ordachán a thabhairt d’ÚBN, d’údarás bóithre, d’oibritheoir iompair phoiblí, d’oibritheoir scéime dola, nó do cibé sealbhóirí faisnéise eile is dóigh leis is gá maidir le soláthar an chórais faisnéise d’úsáideoirí bóthair ar ordachán é á ordú dóibh—

(i) faisnéis a ghiniúint agus a sholáthar ar mhodh, i bhfoirm agus laistigh de thréimhse a shonróidh an tÚdarás, agus

(ii) aon cheanglais a shonróidh an tÚdarás i leith córais faisnéise d’úsáideoirí bóthair a chomhlíonadh.

(6) Féadfaidh an tÚdarás aon cheann, nó gach ceann, dá fheidhmeanna a bhaineann le forbairt, fáil, cur i ngníomh, oibriú agus cothabháil córais faisnéise d’úsáideoirí bóthair a shannadh chuig ÚBN nó chuig aon duine eile.

(7) Féadfaidh an tÚdarás sannadh feidhmeanna faoi fho-alt (6) a fhoirceannadh nó a athrú, aon tráth.

(8) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás sannadh a fhoirceannadh nó a athrú de réir fho-alt (7), tabharfaidh sé cúiteamh don sannaí i leith na gcostas réasúnach, más ann, a bheidh tabhaithe aige nó aici go dtí tráth an fhoirceanta nó an athraithe.

Rochtain ar stadanna bus, áiteanna seasaimh bus agus stáisiúin bus agus iarnróid.

62 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás aon stad bus, áit seasaimh bus nó stáisiún bus nó iarnróid i MLBÁC a ainmniú chun bheith ina shaoráid chomhroinnte nó ina saoráid chomhroinnte (“saoráid chomhroinnte”).

(2) I gcás ina ndéantar seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí a stiúradh ag stad bus, ag áit seasaimh bus nó i stáisiún bus nó iarnróid, is seirbhísí ar a n-áirítear seirbhísí a bhfuil pointe tionscnaimh nó pointe deiridh a n-aistir lasmuigh de limistéar feidhme an Údaráis, ní fhéadfar ainmniú faoi fho-alt (1) a dhéanamh ach amháin le toiliú an Aire.

(3) Sonróidh an tÚdarás i gcoitinne nó i ndáil le haicme saoráide comhroinnte nó i ndáil le saoráid chomhroinnte aonair na coinníollacha faoina gceadóidh úinéir nó oibritheoir saoráide comhroinnte rochtain ag oibritheoir iompair phoiblí ar an tsaoráid chomhroinnte, lena n-áirítear na nithe seo a leanas ach gan a bheith teoranta dóibh—

(a) méid na rochtana a cheadófar,

(b) na seirbhísí (lena n-áirítear déanmhais agus trealamh) a chuirfear ar fáil, agus

(c) leibhéal aon chúitimh a íocfaidh oibritheoir iompair phoiblí le húinéir nó oibritheoir saoráide comhroinnte i leith na rochtana sin agus i leith na seirbhísí sin a sholáthar.

(4) I gcás ina mbeidh an tÚdarás ag breithniú i dtaobh ainmniú a dhéanamh faoi fho-alt (1) nó coinníollacha a shonrú faoi fho-alt (3), rachaidh sé i gcomhairle le húinéir agus oibritheoir na saoráide nó na saoráidí iomchuí agus le haon oibritheoir iompair phoiblí nó le haon duine eile a bhféadfadh an t-ainmniú difear dhéanamh dó nó di, de réir mar is cuí leis an Údarás, agus breithneoidh sé a gcuid tuairimí.

(5) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás saoráid chomhroinnte a ainmniú faoi fho-alt (1), measfar maidir leis an ainmniú sin (d’ainneoin aon achtacháin, aon rialacha dlí nó, i gcás cuideachta, aon fhorála a bheidh i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais na cuideachta sin) gur ordachán é arna thabhairt ag an Údarás á cheangal ar úinéir nó oibritheoir na saoráide comhroinnte nó na saoráidí comhroinnte lena mbaineann na coinníollacha a bheidh sonraithe ag an Údarás faoi fho-alt (3) a chomhlíonadh.

(6) Déanfaidh an tÚdarás, maidir leis an leibhéal cúitimh is iníoctha ag oibritheoir iompair phoiblí le húinéir nó oibritheoir saoráide comhroinnte de réir na gcoinníollacha a bheidh sonraithe faoi fho-alt (3), a chinntiú go gcinntear é ar bhonn costais réasúnaigh agus ar bhonn neamh-idirdhealaitheach, ag féachaint do chostais chuí-luachlaghdaithe arna dtabhú ag an úinéir nó ag an oibritheoir lena mbaineann le linn an tsaoráid chomhroinnte sin a sholáthar, a chothabháil agus a oibriú.

(7) Féadfaidh an tÚdarás treoirlínte a fhoilsiú maidir le rochtain ar shaoráidí comhroinnte (lena n-áirítear dearadh, foirgniú agus oibriú saoráidí den sórt sin) agus beidh aird ag oibritheoirí iompair phoiblí agus ag úinéirí nó oibritheoirí saoráide comhroinnte ar na treoirlínte sin le linn saoráidí comhroinnte den sórt sin a oibriú nó a úsáid.

(8) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn stáisiún bus agus stáisiún iarnróid áit ina bhfuil rochtain ag daoine, nach fostaithe de chuid oibritheora iompair phoiblí, ar sheirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí nó ina dtuirlingíonn siad díobh.

Réimse freagrachta an Údaráis a leathnú.

63 .— (1) Féadfaidh an tAire le hordú na feidhmeanna a shanntar don Údarás faoi alt 58, 59 60 a leathnú chun go mbeidh feidhm acu—

(a) maidir le limistéar sonraithe nó limistéir shonraithe lasmuigh de MLBÁC i gcoitinne nó i leith aicme nó aicmí áirithe seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí, nó

(b) i leith seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí nó aicme nó aicmí sonraithe seirbhísí iompair phoiblí do phaisinéirí arna soláthar lasmuigh de MLBÁC ag oibritheoir iompair phoiblí sonraithe.

(2) Féadfaidh an tÚdarás, trí chomhaontú le hoibritheoir iompair phoiblí, seirbhísí arna soláthar ag an oibritheoir sin agus nach n-oibríonn go heisiach laistigh de MLBÁC a áireamh faoin réimse freagrachta a bhaineann le haon fheidhm de chuid an Údaráis faoin gCuid seo.