An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( Caibidil 3 Bearta Comhtháthaithe ) Ar Aghaidh ( Caibidil 5 Taighde agus Faisnéis )

15 2008

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008

Caibidil 4

Bainistíocht Tráchta

Plean straitéiseach bainistíochta tráchta.

64 .— (1) Déanfaidh an tÚdarás plean straitéiseach bainistíochta tráchta a ullmhú, a ghlacadh agus a chur i ngníomh do MLBÁC (“plean bainistíochta tráchta”) d’fhonn na gníomhartha a bheidh le déanamh a shainaithint chun go ndéanfar, i dtuairim an Údaráis, an ghluaiseacht optamach daoine, earraí agus feithiclí a áirithiú.

(2) Le linn plean bainistíochta tráchta a ullmhú, beidh aird ag an Údarás ar na nithe seo a leanas—

(a) méideanna tráchta reatha agus réamh-mheasta,

(b) treoirlínte pleanála réigiúnacha iomchuí faoi Chaibidil III, Cuid II, d’Acht 2000,

(c) Iompar 21 nó aon chreat infheistíochta caipitiúla le haghaidh iompair dá éis sin arna fhoilsiú ag an Aire nó ag an Rialtas,

(d) plean earnála na Roinne Iompair faoin Acht um Míchumas 2005 nó aon phlean earnála dá éis sin faoin Acht sin,

(e) treochtaí daoneolaíochta, eacnamaíochta agus sóisialta i MLBÁC,

(f) forbairtí úsáide talún, idir fhorbairtí láithreacha, fhorbairtí pleanáilte agus fhorbairtí réamh-mheasta,

(g) aon tionchair shuntasacha ar ghluaiseacht daoine, earraí agus feithiclí de dhroim oibreacha foirgníochta agus oibreacha eile, agus

(h) cibé nithe eile a fhorordóidh an tAire ó am go ham nó is cuí leis an Údarás.

(3) Sainaithneofar go háirithe i bplean bainistíochta tráchta na gníomhartha a bheidh le déanamh chun feabhas a chur ar an tionchar ar ghluaiseacht daoine, earraí agus feithiclí a éiríonn de dhroim oibreacha foirgníochta agus oibreacha eile i ndáil le soláthar bonneagair iompair agus oibreacha fóntais, cibé acu is údarás bóithre nó tríú páirtí a dhéanann iad. Sainaithneofar sa phlean freisin na gníomhartha a bheidh le déanamh chun bealaí inrochtana a sholáthar agus a chothabháil do dhaoine faoi mhíchumas le linn aon oibreacha den sórt sin.

(4) Le linn plean bainistíochta tráchta a ullmhú, rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le ÚBN, le húdaráis bhóithre, leis an nGarda Síochána, le pobail áitiúla, le húsáideoirí iompair, le hoibritheoirí iompair phoiblí, le húdaráis agus cuideachtaí calafoirt agus aerfoirt agus le páirtithe leasmhara eile i MLBÁC, agus breithneoidh sé a gcuid tuairimí, agus lorgóidh sé aighneachtaí i scríbhinn ón bpobal faoin bplean.

(5) Cinnteoidh an tÚdarás go ndéanfar an plean bainistíochta tráchta a athbhreithniú agus plean nua a ghlacadh tráth nach déanaí ná 6 bliana tar éis an plean roimhe sin a ghlacadh.

(6) D’ainneoin fho-alt (5), déanfaidh an tÚdarás a phlean bainistíochta tráchta a athbhreithniú agus plean nua a ghlacadh aon tráth i gcás ina measfaidh an tÚdarás gur cuí déanamh amhlaidh nó tar éis ordachán a fháil ón Aire athbhreithniú den sórt sin a dhéanamh.

Pleananna tráchta áitiúla.

65 .— (1) Déanfaidh údarás bóithre plean tráchta (“plean tráchta áitiúil”) a ullmhú, a ghlacadh agus a chur i ngníomh dá limistéar feidhme chun go ndéanfar trácht a bhainistiú go héifeachtach, ar plean é a bheidh ar comhréir leis an bplean straitéiseach bainistíochta tráchta faoi alt 64, laistigh de 6 mhí tar éis a fhoilsithe.

(2) Beidh aird ag údarás áitiúil ar aon treoirlínte iomchuí arna n-eisiúint ag an Údarás faoi alt 66 le linn plean tráchta áitiúil a ullmhú.

(3) Maidir le plean tráchta áitiúil—

(a) sonrófar ann—

(i) an úsáid a bhainfidh an t-údarás bóithre as glanfháltais na n-ioncam loctha nó na n-ioncam bainistíochta tráchta eile chun críoch bainistíochta tráchta, nó chun críoch eile a bhaineann le hiompar, laistigh dá limistéir feidhme, agus

(ii) na bearta a bheidh le déanamh chun oibreacha fóntais nó oibreacha eile a bhainistiú, cibé acu a dhéanann an t-údarás bóithre iad nó a dhéanann tríú páirtí iad, ar bhóithre i limistéar feidhme an údaráis bóithre chun feabhas a chur ar thionchar na n-oibreacha sin ar ghluaiseacht daoine, earraí agus feithiclí, agus

(b) na gníomhaíochtaí a bheidh le déanamh a shainaithint—

(i) chun feabhas a chur ar an tionchar ar ghluaiseacht daoine, earraí agus feithiclí a éiríonn de dhroim oibreacha foirgníochta agus oibreacha eile i ndáil le soláthar bonneagair iompair agus oibreacha fóntais, cibé acu a dhéanann an t-údarás bóithre iad nó a dhéanann tríú páirtí iad, agus

(ii) chun bealaí inrochtana a sholáthar agus a chothabháil do dhaoine faoi mhíchumas le linn aon oibreacha den sórt sin.

Treoirlínte bainistíochta tráchta.

66 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás, i ndáil lena phlean bainistíochta tráchta a fhorfheidhmiú nó thairis sin chun críocha bainistíochta tráchta, treoirlínte a eisiúint chuig údarás bóithre i ndáil le gach ceann nó aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) suíomh agus soláthar síneacha tráchta (de réir bhrí alt 95 d’Acht 1961),

(b) suíomh stadanna bus agus áiteanna seasaimh bus,

(c) córais faisnéise tráchta agus córais rialaithe bainistíochta tráchta a dhearadh, a sholáthar, a chothabháil agus a oibriú,

(d) scéimeanna tosaíochta busanna agus saoráidí siúil agus rothaíochta a dhearadh, a sholáthar, a chothabháil agus a bhainistiú,

(e) saoráidí le haghaidh locadh feithiclí a dhearadh, a sholáthar agus a bhainistiú,

(f) oibreacha foirgníochta pleanáilte, ar dóigh dóibh difear a dhéanamh do bhainistiú tráchta, a dhearadh agus a bhainistiú, agus

(g) na hoibreacha nó na gníomhaíochtaí breise, más ann, a thagann faoi réim freagrachtaí reachtúla údarás bóithre agus is dóigh leis an Údarás is cuí chun a phlean bainistíochta tráchta a chur i ngníomh go héifeachtach.

(2) Sula n-eiseoidh sé treoirlínte chuig údarás bóithre faoi fho-alt (1), rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le ÚBN i ndáil leis na treoirlínte atá beartaithe agus breithneoidh sé a chuid tuairimí.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, go dtí tosach feidhme alt 16 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2002, i ndáil lena phlean bainistíochta tráchta a fhorfheidhmiú nó thairis sin chun críocha bainistíochta tráchta, treoirlínte a eisiúint chuig an gCoimisinéir i ndáil le suíomh stadanna bus agus áiteanna seasaimh bus.

(4) Féadfaidh an tÚdarás, i gcás inar cuí leis déanamh amhlaidh, treoirlíne faoin alt seo a athmheas nó a tharraingt siar.

(5) Beidh aird ag údaráis bhóithre agus ag an gCoimisinéir, de réir mar a bheidh, ar threoirlínte arna n-eisiúint ag an Údarás faoin alt seo.

Ordacháin d’údaráis bhóithre.

67 .— (1) Féadfaidh an tÚdarás, chun plean bainistíochta tráchta a fhorfheidhmiú nó thairis sin chun críocha bainistíochta tráchta, ordachán a thabhairt d’údarás bóithre—

(a) talamh a fháil trí ordú ceannaigh éigeantaigh a dhéanamh nó ar shlí eile,

(b) dearaí le haghaidh oibreacha sonraithe a ullmhú nó socrú a dhéanamh go ndéanfar an céanna a ullmhú,

(c) oibreacha sonraithe a ghabháil de láimh,

(d) scéim bainistíochta tráchta a ghabháil de láimh nó socrú a dhéanamh go ngabhfar an céanna de láimh, agus

(e) aon ní a dhéanamh a eascraíonn nó a leanann as bainistíocht tráchta nó atá riachtanach nó fóirsteanach chun críocha bainistíochta tráchta nó a d’éascódh bainistíocht tráchta.

(2) Sula dtabharfaidh sé ordachán faoi fho-alt (1) d’údarás bóithre, rachaidh an tÚdarás i gcomhairle leis an údarás bóithre agus breithneoidh sé a chuid tuairimí.

(3) Féadfar a shonrú in ordachán faoi fho-alt (1) an tréimhse ama ar laistigh di a bheidh an t-ordachán sin le comhlíonadh agus cibé nithe eile a mheasfaidh an tÚdarás is gá.

An tÚdarás do chomhlíonadh feidhmeanna údaráis bóithre.

68 .— (1) Más rud é—

(a) go ndiúltaíonn nó go mainníonn údarás bóithre ordachán faoi alt 67 a chomhlíonadh, nó

(b) in aon chás inar dealraitheach don Údarás gur cóir é sna himthosca,

féadfaidh an tÚdarás a chinneadh, d’ainneoin aon achtacháin eile, an fheidhm atá sonraithe san ordachán a chomhlíonadh faoi réir cibé modhnuithe (más ann) is cuí leis.

(2) Féadfaidh an tAire aicme cáis a fhorordú nach mbeidh éifeacht ann le cinneadh ón Údarás faoi fho-alt (1) mura gceadóidh nó go dtí go gceadóidh sé nó sí é.

(3) I gcás ina ndéanfaidh an tÚdarás cinneadh faoi fho-alt (1) feidhm áirithe a chomhlíonadh ar shlí seachas trí údarás bóithre, tá éifeacht leis an méid seo a leanas—

(a) tugtar cumhacht don Údarás (d’ainneoin aon achtacháin eile) an fheidhm a chomhlíonadh agus aon ní eile a dhéanamh a eascraíonn as comhlíonadh na feidhme nó atá ann de dhroim chomhlíonadh na feidhme nó is gá chun an fheidhm a chomhlíonadh nó a d’éascódh an fheidhm a chomhlíonadh, agus

(b) tá feidhm ag aon achtachán lena mbaineann i ndáil le comhlíonadh na feidhme faoi réir cibé modhnuithe is gá.

Cistí poiblí a leithroinnt ar údaráis bhóithre le haghaidh bainistíochta tráchta.

69 .— Féadfaidh an tÚdarás airgead a leithroinnt ar údaráis bhóithre nó ar dhaoine eile, agus íocaíochtaí a dhéanamh leo, i ndáil le bainistíocht tráchta.

Comhaontuithe agus socruithe idir údaráis bhóithre i ndáil le bainistíocht tráchta agus feidhmeanna eile de chuid an Údaráis.

70 .— (1) I gás gur dealraitheach don Údarás gur chóir comhaontú a dhéanamh idir údaráis bhóithre i ndáil le bainistíocht tráchta nó le feidhmeanna eile de chuid an Údaráis, féadfaidh an tÚdarás a iarraidh ar na húdaráis bhóithre comhaontú a dhéanamh de réir cibé téarmaí agus coinníollacha a shonróidh an tÚdarás.

(2) Déanfar aon chomhaontú arna dhéanamh faoi fho-alt (1) a chur faoi bhráid an Údaráis lena cheadú agus ní bheidh feidhm aige ná ní bheidh éifeacht leis go dtí go gceadóidh an tÚdarás é.

(3) I gcás ina ndiúltaíonn nó go mainníonn aon údarás bóithre lena mbaineann déanamh de réir iarrata faoi fho-alt (1), féadfaidh an tÚdarás, tar éis deis a thabhairt do na húdaráis bhóithre lena mbaineann uiríll a dhéanamh chuige i scríbhinn agus tar éis aon uiríll atá déanta a bhreithniú, ordachán a thabhairt dóibh comhaontú a dhéanamh de réir cibé téarmaí agus coinníollacha a shonróidh sé.

(4) Ní chúlghairfear aon chomhaontú a dhéantar faoin alt seo ach amháin le toiliú an Údaráis.

Bainistíocht éilimh.

71 .— (1) Leanfaidh an tÚdarás ar aghaidh le bearta bainistíochta éilimh a chur i ngníomh i MLBÁC.

(2) Féadfaidh an tÚdarás scéim bainistíochta éilimh a dhéanamh do MLBÁC ina leagfar amach na bearta a bheartaíonn sé a dhéanamh é féin nó a dhéanamh trí údaráis iompair phoiblí nó trí dhaoine eile chun bearta bainistíochta éilimh a chur i ngníomh.

(3) Féadfaidh an tÚdarás, d’ainneoin aon achtacháin, rialacha eile dlí nó, i gcás cuideachta d’ainneoin aon fhorála atá i meabhrán comhlachais agus in airteagail chomhlachais na cuideachta sin, ordachán a thabhairt d’údarás iompair phoiblí i ndáil le bearta bainistíochta éilimh a chur i ngníomh.

(4) (a) Féadfaidh an tÚdarás treoirlínte a eisiúint chun údarás iompair phoiblí nó chun comhlachtaí poiblí eile i ndáil le bearta bainistíochta éilimh a chur i ngníomh.

(b) San fho-alt seo ciallaíonn “comhlacht poiblí” Aire den Rialtas nó aon chomhlacht arna bhunú le reacht nó faoi reacht.

(5) Féadfaidh an tÚdarás airgead a leithroinnt ar údaráis iompair phoiblí nó ar dhaoine eile, agus íocaíochtaí a dhéanamh leo, i ndáil le bearta bainistíochta éilimh.

(6) Coinneoidh an tÚdarás na nithe seo a leanas faoi athbhreithniú—

(a) an t-éileamh láithreach agus todhchaí ar iompar i MLBÁC,

(b) éifeachtacht beart bainistíochta éilimh a bheidh i ngníomh faoin alt seo,

(c) beartais, cleachtais agus teicneolaíochtaí i ndáil le bainistíocht éilimh i ndlínsí eile, agus

(d) éifeachtacht fhorálacha an Achta seo agus aon fhorálacha reachtúla iomchuí eile, i ndáil le bearta bainistíochta éilimh,

agus féadfaidh sé ó am go ham cibé tograí a chur faoi bhráid an Aire i ndáil le bearta breise a mheasfaidh sé is gá nó is inmhianaithe agus ar ghá cumhachtaí reachtúla breise ina leith chun iad a chur i ngníomh.

(7) San alt seo ciallaíonn “bearta bainistíochta éilimh” bearta lena gcuirtear chun cinn laghdú ar an méid iomlán taistil nó méadú laghdaithe ar an méid iomlán taistil agus folaíonn sé bearta chun na nithe seo a leanas a dhéanamh—

(a) an gá atá le taisteal a laghdú,

(b) úsáid feithiclí inneallghluaiste agus úsáid gluaisteán príobháideach go háirithe a laghdú,

(c) taisteal ar iompar poiblí, ar rothar nó de shiúl cos a mhéadú mar mhalairt ar an ngluaisteán príobháideach,

(d) daoine a spreagadh chun taisteal sna tréimhsí is lú brú tráchta seachas ar mhodh muirir i leith brú tráchta, agus

(e) fad aistear a laghdú.