An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta ) Ar Aghaidh ( CUID 3 Leasú ar an Acht um Ranníocaí Sláinte 1979 )

21 2008

An tAcht Sláinte 2008

CUID 2

Leasú ar an Acht Sláinte 1970

Léiriú.

2 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1970” an tAcht Sláinte 1970.

Leasú ar alt 45 d’Acht 1970.

3 .— (1) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad fho-alt (5A) d’alt 45 (a cuireadh isteach le halt 1 den Acht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2001) d’Acht 1970—

“(5A) D’ainneoin aon achtacháin eile, le héifeacht ón 2 Márta 2009, beidh lán-cháilíocht le haghaidh na seirbhísí faoin gCuid seo ag duine freisin más rud é gur shlánaigh an duine 70 bliain d’aois roimh an 1 Eanáir 2009 agus go bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, fad nach mó ioncam comhlán an duine ná an teorainn ioncaim chomhláin iomchuí faoi alt 45A.”.

(2) Aon duine a raibh lán-cháilíocht aige nó aici le haghaidh na seirbhísí faoi Chuid IV d’Acht 1970 de bhua alt 45(5A) den Acht sin roimh theacht i ngníomh d’fho-alt (1), leanfaidh sé nó sí de lán-cháilíocht a bheith aige nó aici go dtí an 2 Márta 2009.

Alt 45A a chur isteach in Acht 1970.

4 .— Leasaítear Acht 1970 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 45:

“Lán-cháilíocht.

45A.— (1) D’ainneoin alt 45(6), beidh lán-cháilíocht le haghaidh na seirbhísí faoin gCuid seo freisin ag duine atá in earnáil amháin de na hearnálacha seo a leanas agus a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát:

(a) daoine a shlánóidh 70 bliain d’aois nó a bhfuil an aois sin slánaithe acu, an 1 Eanáir 2009 nó dá éis, nach mó a n-ioncam comhlán ná an teorainn ioncaim iomchuí agus—

(i) a dhéanfaidh iarratas chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i cibé foirm is dóigh léi is cuí, agus

(ii) a gheobhaidh daingniú ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil lán-cháilíocht acu le haghaidh seirbhísí faoin gCuid seo de bhrí go bhfuil 70 bliain d’aois slánaithe acu, go bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát agus nach mó a n-ioncam comhlán ná an teorainn ioncaim chomhláin iomchuí, fad nach mó ná an teorainn iomchuí sin a n-ioncam comhlán;

(b) daoine a bhí pósta le duine eile go dtí go bhfuair an duine eile sin bás, nó a chónaigh leis an duine eile sin mar fhearchéile agus banchéile go dtí go bhfuair an duine eile bás—

(i) más rud é go bhfuil na daoine marthanacha tar éis 70 bliain d’aois a shlánú tráth an bháis,

(ii) más rud é gur tharla an bás an 1 Eanáir 2009 nó dá éis, agus

(iii) go ceann trí bliana tar éis an bháis, ar choinníoll nach mó a n-ioncam comhlán ná an teorainn ioncaim chomhláin arna leagan amach i mír (b) d’fho-alt (2) le linn na tréimhse sin;

agus

(c) cleithiúnaithe na ndaoine dá dtagraítear i mír (a) nó in alt 45(5A).

(2) Soláthróidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte aon tacaí riachtanacha d’aon duine i ndáil le hiarratas a dhéanamh faoi fho-alt (1) i gcás go n-iarrfaidh an duine sin cúnamh den sórt sin, mar gheall ar aon éagumas.

(3) Is iad seo a leanas na teorainneacha ioncaim chomhláin chun críocha an ailt seo agus alt 45(5A):

(a) más rud é nach bhfuil duine pósta agus nach bhfuil sé nó sí ag cónaí le duine eile mar fhearchéile agus banchéile, €700 sa tseachtain an teorainn ioncaim chomhláin a bheidh aige nó aici, gan an t-ioncam ón gcuid de choigilteas nó d’infheistíochtaí dá shamhail de chuid an duine nach mó a luach caipitiúil ná €36,000 a áireamh, agus

(b) más rud é go bhfuil daoine pósta nó go bhfuil siad ag cónaí le chéile mar fhearchéile agus banchéile, €1,400 sa tseachtain an chomhtheorainn ioncaim chomhláin a bheidh acu, gan an t-ioncam ón gcuid dá gcoigilteas nó dá n-infheistíochtaí dá shamhail nach mó a luach caipitiúil ná €72,000 a áireamh.

(4) Déanfaidh an tAire athbhreithniú, an 1 Meán Fómhair gach bliain, ar an bhfaisnéis is déanaí ar an treoir-uimhir praghsanna tomhaltóirí a chuirfidh an Phríomh-Oifig Staidrimh ar fáil, agus féadfaidh sé nó sí, le toiliú an Aire Airgeadais, le rialacháin a thiocfaidh in éifeacht an 1 Eanáir díreach i ndiaidh an athbhreithnithe sin, na teorainneacha ioncaim chomhláin a bheidh sonraithe chun críocha an ailt seo agus alt 45(5A) a mhéadú d’fhonn aon mhéadú ar an treoir-uimhir sin a léiriú.

(5) D’fhonn ioncam comhlán a ríomh don alt seo agus d’alt 45(5A), beidh an t-ioncam comhlán go léir ó gach foinse le háireamh seachas an t-ioncam comhlán ó na foinsí ioncaim seo a leanas, agus aon ioncam ina dhiaidh sin de thairbhe an t-airgead ó na foinsí sin nach bhfuil le háireamh a infheistiú:

(a) dámhachtainí cúitimh do dhaoine faoi na hAchtanna um Binse Cúitimh i ndáil le Heipitíteas C 1997 go 2006;

(b) dámhachtainí cúitimh tríd an mBord um Shásamh i leith Foras Cónaithe a bunaíodh faoi alt 3 den Acht um Shásamh i leith Foras Cónaithe 2002;

(c) aisíocaíochtaí forordaithe arna ndéanamh faoi alt 8 den Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006 a dhéantar—

(i) le duine iomchuí beo,

(ii) le céile nó le hiarchéile duine iomchuí bheo nó éagtha,

(iii) go díreach le leanbh beo de chuid duine iomchuí de bhua alt 9(8) den Acht sin;

(d) dámhachtainí ex-gratia arna gceadú ag an mBord um Shásamh i leith Ospidéal Lourdes faoi théarmaí na Scéime um Shásamh i leith Ospidéal Lourdes 2007;

(e) dámhachtainí agus íocaíochtaí dá samhail a leagtar amach i rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (7).

(6) Le linn ioncam comhlán a ríomh chun críocha an ailt seo agus alt 45(5A), ní bharúlfar ioncam i leith maoine (cibé acu áras teaghlaigh, teach saoire nó aon mhaoin eile), mura mbeidh sí ligthe ar cíos, agus ní dhéanfar ach an glanioncam cíosa a áireamh mar ioncam, arna ríomh mar ioncam comhlán, lúide aon chostas a thabhófar de riachtanas agus a bhaineann leis an maoin a ligean ar cíos.

(7) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena bhforordófar aicme nó aicmí íocaíochtaí nach dtagann faoi réim mhíreanna (a) go (d) d’fho-alt (5) ach ar dóigh leis an Aire go ndéantar iad chun críche den tsamhail chéanna leis na híocaíochtaí a dhéantar faoi na míreanna sin.”.

Leasú ar alt 47 d’Acht 1970.

5 .— Leasaítear alt 47 d’Acht 1970 trí “,45A” a chur isteach i ndiaidh “45”.

Leasú ar alt 47A d’Acht 1970.

6 .— Leasaítear alt 47A d’Acht 1970 trí “,45A” a chur isteach i ndiaidh “45”.

Leasú ar alt 49 d’Acht 1970.

7 .— Leasaítear alt 49 d’Acht 1970—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:

“(1A) Aon duine a bhfuil 70 bliain d’aois slánaithe aige nó aici roimh an 1 Eanáir 2009 agus a bhfuil daingniú faighte aige nó aici roimh an dáta sin ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, nó a bhfuil cumarsáid i scríbhinn déanta aige nó aici roimh an dáta sin le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte d’fhonn daingniú a fháil uaithi, go bhfuil lán-cháilíocht aige nó aici le haghaidh na seirbhísí faoin gCuid seo, déanfaidh sé nó sí, tráth nach déanaí ná an 2 Márta 2009—

(a) athbhreithniú ar a ioncam nó a hioncam comhlán ó gach foinse, seachas na foinsí dá dtagraítear in alt 45A(5), agus

(b) a chur in iúl d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte má tá sé nó sí tar éis a chinneadh gur mó an t-ioncam sin ná an teorainn ioncaim chomhláin iomchuí atá leagtha amach in alt 45A, mura rud é go bhfuil daingniú faighte ag an duine ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil lán-cháilíocht aige nó aici le haghaidh na seirbhísí faoin gCuid seo ar shlí seachas faoi alt 45(5A).”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “nó (1A)” a chur isteach i ndiaidh “fo-alt (1)”.