Ar Aghaidh ( CUID 1 Réamhráiteach agus Ginearálta )

22 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1 . Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

2 . Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3 . Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4 . Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5 . Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh (rátaí seachtainiúla nua).

6 . Ranníocaí fostaíochta (leasú ar theorainneacha agus uasteorainn tuillimh).

7 . Ranníocaí roghnacha (leasú ar an uasteorainn ioncaim).

8 . Ioncam ináirithe — leasú ar an míniú.

9 . Scoil choinneála leanaí — míniú.

10 . Lia-chleachtóir cláraithe — leasú.

11 . Liúntas tuismitheora is baintreach — leasú ar an míniú.

12 . Liúntas réamhscoir.

13 . Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — teideal.

14 . Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

15 . Sochar breoiteachta — leasú.

16 . Sochar sláinte agus sábháilteachta — leasú.

17 . Sochar cuardaitheora poist — éilimh cheangailte.

18 . Sochar cuardaitheora poist — leasú.

19 . Liúntas cúraim baile.

20 . Sochar linbh — leasú.

21 . Forlíonadh luathchúraim leanaí — leasú.

22 . Ioncam seachtainiúil teaghlaigh — leasú ar an míniú.

23 . Liúntas leasa dall - leasú.

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

24 . Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990.

25 . Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004.

CUID 4

Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

26 . Míniú.

27 . Leasuithe ar alt 2 d’Acht 2000.

28 . Leasuithe ar alt 7 d’Acht 2000.

29 . An tAire d’aistriú ceart agus dliteanas áirithe.

CUID 5

An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine a Dhíscaoileadh

30 . Míniú.

31 . An Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh.

32 . Cearta agus dliteanais a aistriú.

33 . Maoin áirithe a aistriú.

34 . Cuntais chríochnaitheacha.

35 . Imeachtaí dlíthiúla atá ar feitheamh.

36 . Fostaithe a aistriú.

37 . Caiteachais.

38 . Aisghairm.

SCEIDEAL 1

SCEIDEAL 2


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001

2001, Uimh. 19

Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann 2004

2004, Uimh. 21

Acht na Leanaí 2001

2001, Uimh. 24

An tAcht um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2007

2007, Uimh. 2

Na hAchtanna um Fhaisnéis do Shaoránaigh 2000 agus 2007

An tAcht um Chlárú Sibhialta 2004

2004, Uimh. 3

Na hAchtanna um Chlárú Sibhialta 2004 agus 2005

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005

An tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine 1986

1986, Uimh. 14

An tAcht um Chomhairle 2000

2000, Uimh. 1

An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995

1995, Uimh. 24

Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 go 2001

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006

Acht na bPinsean 1990

1990, Uimh. 25

Achtanna na bPinsean 1990 go 2008

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003

2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001

2001, Uimh. 45

An tAcht um Bainistiú na Státseirbhíse (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004

2004, Uimh. 33

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007

An tAcht Leasa Shóisialaigh 2007

2007, Uimh. 40

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007

2007, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008

2008, Uimh. 2

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006

2006, Uimh. 5

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007

/images/harp.jpg


Uimhir 22 de 2008


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, ACHT NA bPINSEAN 1990 AGUS AN ACHTA UM CHOMHAIRLE 2000, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ FHEIDHMEANNA AN BHOIRD UM FHAISNÉIS DO SHAORÁNAIGH, DO LEASÚ AN ACHTA UM CHLÁRÚ SIBHIALTA 2004, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN nGNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE A DHÍSCAOILEADH AGUS MAIDIR LENA SÓCMHAINNÍ, A DLITEANAIS AGUS A FOSTAITHE A AISTRIÚ CHUIG AN AIRE GNÓTHAÍ SÓISIALACHA AGUS TEAGHLAIGH, D’AISGHAIRM AN ACHTA UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA BOCHTAINE 1986 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[17 Nollaig, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: