An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 2 Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh ) Ar Aghaidh ( CUID 4 Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid )

22 2008

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990.

24 .— Leasaítear Acht na bPinsean 1990—

(a) in alt 43(1) (arna leasú le halt 37 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007 agus le Cuid 3 de Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ba):

“(bb) i gcás scéime iomchuí a thosaigh i ndiaidh an 22 Meán Fómhair 2005, tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis thosach feidhme na scéime, agus”,

(ii) i mír (d) (arna leasú le halt 29 d’Acht 2008), trí “scoireann an t-eisiamh d’fheidhm a bheith aige, agus” a chur in ionad “scoireann an t-eisiamh d’fheidhm a bheith aige,”, agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(e) d’ainneoin mhíreanna (a) agus (b), i gcás gach ceann de na scéimeanna iomchuí seo a leanas:

(i) Scéim Aoisliúntais Bhord na Móna (Comhaltaí) 1959;

(ii) Scéim Aoisliúntais Bhord Port agus Duganna Bhaile Átha Cliath d’Fhostaithe Neamhbhuanaithe 1990;

(iii) Scéim Aoisliúntais Bhord Port agus Duganna Bhaile Átha Cliath d’Oifigigh 1961;

(iv) Scéim Aoisliúntais Bhord Port agus Duganna Bhaile Átha Cliath d’Fhostaithe Bunaithe Ghrád A;

(v) Scéim Pinsean Chuideachta Phort Fainge;

(vi) Plean Aoisliúntais Chuideachta Chalafort Inbhear na Sionainne (Scéim Aoisliúntais Choimisinéirí Chuan Luimnigh d’Oifigigh 1962);

(vii) Scéim Aoisliúntais Cheantar Píolótaíochta Bhaile Átha Cliath d’Fhostaithe de chuid an Údaráis Píolótaíochta 1994;

(viii) Plean Pinsean agus Sochar Báis Chuideachta Chalafort Phort Láirge;

tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2009,”,

agus

(b) in alt 49(3)(b) (arna leasú le halt 37 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007), trí “alt 43(1)(d) nó 43(1)(e)” a chur in ionad “alt 43(1)(d)”.

Leasú ar an Acht um Chlárú Sibhialta 2004.

25 .— Leasaítear alt 66 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004 i bhfo-alt (1) trí “leis an Aire agus” a scriosadh.