An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo ( CUID 4 Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid ) Ar Aghaidh ( SCEIDEAL 1 )

22 2008

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008

CUID 5

An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine a Dhíscaoileadh

Míniú.

30 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “ Gníomhaireacht ” an Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine.

An Ghníomhaireacht a dhíscaoileadh.

31 .— Beidh an Ghníomhaireacht arna díscaoileadh ar thosach feidhme na Coda seo.

Cearta agus dliteanais a aistriú.

32 .— (1) Gach ceart agus dliteanas de chuid na Gníomhaireachta a éiríonn de bhua aon chonartha nó gealltanais (sainráite nó intuigthe) arna dhéanamh ag an nGníomhaireacht roimh thosach feidhme na Coda seo, beidh siad, ar an tosach feidhme sin, arna n-aistriú chuig an Aire.

(2) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear le fo-alt (1), tráth an aistrithe agus dá éis, féadfaidh an tAire, ina ainm nó ina hainm féin, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fheidhmiú nó féadfar agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fheidhmiú i gcoinne an Aire ina ainm féin nó ina hainm féin agus ní gá don Aire fógra faoin aistriú a thabhairt don duine a n-aistrítear a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas leis an bhfo-alt sin.

Maoin áirithe a aistriú.

33 .— (1) An talamh uile a bhí dílsithe, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, don Ghníomhaireacht agus gach ceart, gach cumhacht agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann leis an talamh sin, beidh siad, ar an tosach feidhme sin, gan aon tíolacadh nó sannadh, arna n-aistriú agus arna ndílsiú don Aire.

(2) Gach maoin seachas talamh, lena n-áirítear ábhair i gcaingean, a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina maoin de chuid na Gníomhaireachta, beidh sí, ar an tosach feidhme sin, arna haistriú chuig an Aire gan aon sannadh.

(3) Gach ábhar i gcaingean a aistrítear le fo-alt (2), féadfaidh an tAire, ar thosach feidhme na Coda seo agus dá éis, agra a dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fheidhmiú ina ainm féin nó ina hainm féin, agus ní gá don Aire fógra faoin aistriú a dhéantar leis an bhfo-alt sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar i gcaingean.

(4) Maidir le haon airgead, stoic, scaireanna agus urrúis a aistrítear chuig an Aire le fo-alt (2) agus atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, in ainm na Gníomhaireachta déanfar, ar an Aire é sin a iarraidh, iad a aistriú isteach ina ainm nó ina hainm.

Cuntais chríochnaitheacha.

34 .— (1) A luaithe is féidir tar éis thosach feidhme na Coda seo, ach tráth nach déanaí ná bliain dá éis sin, cuirfidh an tAire faoi deara cuntais chríochnaitheacha na Gníomhaireachta a ullmhú, i leith bhliain chuntasaíochta nó cuid de bhliain chuntasaíochta na Gníomhaireachta dar críoch díreach roimh thosach feidhme na Coda seo.

(2) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir, cuntais arna n-ullmhú de bhun an ailt seo a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus, go díreach tar éis an iniúchta, déanfar cóip de na cuntais arna n-iniúchadh agus cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais a thíolacadh don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de na cuntais iniúchta sin agus den tuarascáil sin a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

Imeachtaí dlíthiúla atá ar feitheamh.

35 .— Más rud é, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, go bhfuil aon imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh agus gur páirtí sna himeachtaí sin an Ghníomhaireacht, déanfar ainm an Aire a chur in ionad ainm na Gníomhaireachta sna himeachtaí, agus ní rachaidh na himeachtaí sin ar ceal mar gheall ar an gcur in ionad sin.

Fostaithe a aistriú.

36 .— (1) (a) Faoi réir mhír (b), gach duine atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina fhostaí nó ina fostaí de chuid na Gníomhaireachta, sealbhóidh sé nó sí, ar an tosach feidhme sin, post neamhbhunaithe sa Státseirbhís.

(b) Gach duine atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, ina fhostaí nó ina fostaí téarma shocraithe de chuid na Gníomhaireachta, sealbhóidh sé nó sí, ar an tosach feidhme sin, post neamhbhunaithe mar fhostaí téarma shocraithe de chuid an Aire ar feadh ré a chonartha nó a conartha fostaíochta.

(2) Ach amháin de réir comhaontaithe chomhchoitinn arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, ní dhéanfar, maidir le haon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), coinníollacha luach saothair a thabhairt dó nó di ar thosach feidhme na Coda seo ar coinníollacha luach saothair iad is lú fabhar ná na coinníollacha luach saothair a raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh thosach feidhme na Coda seo.

(3) Beidh seirbhís roimhe sin ag duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ináirithe chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh atá iontu:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001;

(c) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997;

(e) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001;

(f) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005;

(g) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007;

(h) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004;

(i) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006;

(j) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005;

(k) an tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

(4) Maidir le haon sochair aoisliúntais a dhámhfar do dhuine, nó i leith duine, dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus maidir leis na téarmaí a bhaineann leis na sochair sin, ní lú fabhar iad ná na sochair agus na téarmaí sin ab infheidhme maidir leis an duine sin nó ina leith díreach roimh thosach feidhme na Coda seo.

(5) Ar thosach feidhme na Coda seo, tiocfaidh íocaíochtaí pinsin agus dliteanais aoisliúntais eile na Gníomhaireachta i leith a hiarfhostaithe chun bheith ina ndliteanais de chuid an Aire Airgeadais.

(6) Déanfaidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) cibé dualgais a ghabháil de láimh a ordóidh an tAire ó am go ham.

(7) Beidh duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) faoi réir Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse 1956 go 2005 agus na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 go 2001 agus fostófar é nó í de réir na nAchtanna sin.

(8) San alt seo—

ciallaíonn “ Acht 2004 ” an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004;

tá le “ Státseirbhís ” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004;

tá le “ conradh fostaíochta ” an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

tá le “ fostaí téarma shocraithe ” an bhrí a shanntar dó leis an Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003;

ciallaíonn “ ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta ” ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an Aire chun críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair fostaithe, le coinníollacha fostaíochta fostaithe nó le dálaí oibre fostaithe;

tá le “ post neamhbhunaithe ” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004.

Caiteachais.

37 .— Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh na Coda seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

Aisghairm.

38 .— Aisghairtear an tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine 1986.