Ar Aghaidh (CUID 1 Tobhaigh, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

25 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2008


AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2) 2008

[An tiontú oifigiúil]

RIAR NA nALT

CUID 1

Tobhaigh, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt

1 . Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2

Tobhaigh

2 . Tobhach ioncaim.

3 . Tobhach loctha i limistéir uirbeacha.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim

4 . Leasú ar alt 15 (ráta muirir) den Phríomh-Acht.

5 . Leasú ar alt 122 (socruithe maidir le hiasacht tosaíochta) den Phríomh-Acht.

6 . Sochar comhchineáil: ríomhaireachtaí astaíochtbhunaithe.

7 . Muirear sochair comhchineáil: faoiseamh i leith rothar.

8 . Leasú ar alt 469 (faoiseamh i leith costais sláinte) den Phríomh-Acht.

9 . Scéimeanna scaireanna d’fhostaithe: ceadú a tharraingt siar.

10 . Leasú ar alt 128 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le stiúrthóirí cuideachtaí agus fostaithe dá ndeonaítear cearta chun scaireanna nó sócmhainní eile a fháil) den Phríomh-Acht.

11 . Leasú ar Sceideal 29 (forálacha dá dtagraítear in ailt 1052, 1053 agus 1054) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

12 . Leasú ar Chaibidil 5 (forálacha muirearacha ilghnéitheacha) de Chuid 5 den Phríomh-Acht.

13 . Cáin a aisíoc i gcás nach gcuirfear tuilleamh ar aghaidh.

14 . Faoiseamh i leith úis a íocadh ar iasachtaí tí áirithe.

15 . Leasú ar alt 819 (cónaí) den Phríomh-Acht.

16 . Sochair scoir.

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

17 . Leasú ar alt 659 (feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar fhoirgniú foirgneamh feirme, etc. chun truailliú a rialú) den Phríomh-Acht.

18 . Leasú ar Chaibidil 2 (feirmeoireacht: faoiseamh i leith méadú ar luachanna stoic) de Chuid 23 den Phríomh-Acht.

19 . Leasú ar alt 279 (foirgnimh nó déanmhais áirithe a cheannach) den Phríomh-Acht.

20 . Liúntais chaipitiúla le haghaidh aonad cáilitheach sainchúraim mhaolaithigh.

21 . Scéim chun aistriú agus athshuíomh saoráidí tionscail áirithe a éascú.

22 . Leasú ar alt 268 (an bhrí atá le “foirgneamh nó déanmhas tionscail”) den Phríomh-Acht.

23 . Leasú ar alt 81 (riail ghinearálta maidir le hasbhaintí) den Phríomh-Acht.

24 . Leasú ar alt 81B (cúlchistí comhionannaithe le haghaidh gnó árachais agus athárachais creidmheasa de chuid cuideachtaí) den Phríomh-Acht.

25 . Leasú ar alt 198 (ní inmhuirearaithe ús áirithe) den Phríomh-Acht.

26 . Leasú ar Chuid 8 (íocaíochtaí bliantúla, muirir agus ús) den Phríomh-Acht.

27 . Polasaithe árachais saoil agus cistí infheistíochta.

28 . Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

29 . Leasú ar alt 503 (éilimh) den Phríomh-Acht.

30 . Leasú ar alt 768 (liúntas le haghaidh fios feasa) den Phríomh-Acht.

Caibidil 5

Cáin Chorparáide

31 . Faoiseamh ó cháin do chuideachtaí nua-thionscanta áirithe.

32 . Leasú ar alt 448 (faoiseamh ó cháin chorparáide) den Phríomh-Acht.

33 . Críoch iomchuí.

34 . Leasú ar alt 766 (creidmheas cánach le haghaidh caiteachais ar thaighde agus forbairt) den Phríomh-Acht.

35 . Leasú ar alt 766A (creidmheas cánach ar chaiteachas ar fhoirgnimh nó ar dhéanmhais a úsáidtear le haghaidh taighde agus forbartha) den Phríomh-Acht.

36 . Teorainn le creidmheasanna cánach atá le híoc faoi alt 766 nó 766A den Phríomh-Acht.

37 . Liúntais caithimh agus cuimilte a luathú le haghaidh trealaimh áirithe atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de.

38 . Réamhcháin.

39 . Leasú ar alt 239 (cáin ioncaim ar íocaíochtaí ag cuideachtaí cónaitheacha) den Phríomh-Acht.

40 . Leasú ar Sceideal 4 (comhlachtaí stát-tionscanta neamhthráchtála sonraithe a dhíolmhú ó fhorálacha áirithe cánach) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

Caibidil 6

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

41 . Mar a dhéileálfar ó thaobh cánach le bainisteoirí ciste fiontair áirithe.

42 . Leasú ar alt 29 (daoine is inmhuirearaithe) den Phríomh-Acht.

43 . Leasú ar alt 549 (idirbhearta idir daoine bainteacha) den Phríomh-Acht.

44 . Gnóchain chaipitiúla: ráta muirir.

45 . Mar a dhéileálfar le diúscairtí áirithe arna ndéanamh ag Cumann Cógaiseoirí na hÉireann.

CUID 2

Mál

46 . Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 2 (dlí máil ginearálta a chomhdhlúthú agus a nuachóiriú) den Acht Airgeadais 2001.

47 . Rátaí cánach ola mianra.

48 . Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ola mianra) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 1999.

49 . Leasú ar Chaibidil 1 (cáin leictreachais) de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2008.

50 . Rátaí cánach táirgí alcóil.

51 . Leasú ar alt 78A (faoiseamh do ghrúdlanna beaga) den Acht Airgeadais 2003.

52 . Rátaí cánach táirgí tobac.

53 . Leasú ar alt 67 (dleacht gealltóireachta) den Acht Airgeadais 2002.

54 . Leasú ar alt 71 (dleacht gealltóireachta a íoc) den Acht Airgeadais 2002.

55 . Cáin aerthaistil.

56 . Leasú ar alt 7 (ceadúnaisí geallghlacadóirí do thabhairt amach) den Acht um Gheall-Chur 1931.

57 . Aisghairm a bhaineann le dlí máil.

58 . Ceadúnais mhórdhíoltóirí.

59 . Méaduithe ar dhleachtanna ar cheadúnais áirithe deochanna meisciúla.

60 . Leasú ar alt 130 (léiriú) den Acht Airgeadais 1992.

61 . Leasú ar alt 131 (na Coimisinéirí Ioncaim do chlárú feithiclí) den Acht Airgeadais 1992.

62 . Leasú ar alt 132 (dleacht mháil a mhuirearú) den Acht Airgeadais 1992.

63 . Leasú ar alt 134 (buanfhaoisimh) den Acht Airgeadais 1992.

64 . Leasú ar alt 135 (díolúine shealadach ó chlárú) den Acht Airgeadais 1992.

65 . Leasú ar alt 135B (méideanna a aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí i gcásanna áirithe) den Acht Airgeadais 1992.

66 . Leasú ar alt 141 (rialacháin) den Acht Airgeadais 1992.

CUID 3

Cáin Bhreisluacha

67 . Léiriú (Cuid 3).

68 . Leasú ar alt 3 (soláthar earraí) den Phríomh-Acht.

69 . Leasú ar alt 7A (rogha chun ligin earraí dochorraithe a chur faoi cháin) den Phríomh-Acht.

70 . Leasú ar alt 7B (bearta idirthréimhseacha: díolúine a tharscaoileadh) den Phríomh-Acht.

71 . Imeallscéim ghníomhaire taistil.

72 . Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

73 . Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a íocadh) den Phríomh-Acht.

74 . Leasú ar alt 20 (aisíoc cánach) den Phríomh-Acht.

75 . Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.

76 . Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

77 . Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 4

Dleachtanna Stampa

78 . Léiriú (Cuid 4).

79 . Ionstraimí a stampáil go leictreonach: nithe breise.

80 . Leasú ar alt 5 (comhaontú maidir le dleacht stampa a íoc ar ionstraimí) den Phríomh-Acht.

81 . Leasú ar alt 14 (pionós ar ionstraimí a stampáil tar éis iad a fhorghníomhú) den Phríomh-Acht.

82 . Talamh: forálacha speisialta.

83 . Leasú ar alt 34 (comhaontuithe i dtaca le díol nó in oirchill díola) den Phríomh-Acht.

84 . Leasú ar alt 81AA (aistrithe chuig feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

85 . Leasú ar alt 81C (faoiseamh breise comhdhlúthúcháin feirme) den Phríomh-Acht.

86 . Leasú ar Chuid 9 (tobhaigh) den Phríomh-Acht.

87 . Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil

88 . Léiriú (Cuid 5).

89 . Leasú ar alt 89 (forálacha a bhaineann le maoin talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

90 . Fáltais chaipitiúla: an ráta muirir.

CUID 6

Ilghnéitheach

91 . Léiriú (Cuid 6).

92 . Cumhachtaí ioncaim.

93 . Tuairisceáin i ndáil le socraíochtaí agus iontaobhaithe.

94 . Míreanna oidhreachta agus maoin oidhreachta a bhronnadh.

95 . Leasú ar alt 811A (idirbhearta chun dliteanas cánach a sheachaint: formhuirear, ús agus fógra cosantach) den Phríomh-Acht.

96 . Leasuithe ilghnéitheacha: dreasú chun íoc agus comhdú go leictreonach.

97 . Leasuithe ilghnéitheacha a bhaineann le cáin a bhailiú agus a ghnóthú.

98 . Leasuithe ilghnéitheacha i ndáil le pionóis.

99 . Leasuithe teicniúla ilghnéitheacha i ndáil le cáin.

100 . An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

101 . Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

102 . Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Aisghairm i ndáil leis an Dlí Máil

SCEIDEAL 2

Ceadúnais Mháil

SCEIDEAL 3

Leasuithe Ilghnéitheacha: Dreasú chun Íoc agus Comhdú go Leictreonach

SCEIDEAL 4

Forálacha a Bhaineann le Cáin a Bhailiú agus a Ghnóthú

SCEIDEAL 5

Leasuithe Ilghnéitheacha i nDáil le Pionóis

SCEIDEAL 6

Leasuithe Ilghnéitheacha Teicniúla i nDáil le Cáin


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht Aerloingseoireachta agus Aeriompair (Leasú) 1998

1998, Uimh. 24

An tAcht Féimheachta 1988

1988, Uimh. 27

An tAcht um Gheall-Chur 1931

1931, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003

2003, Uimh. 1

Acht an Bhainc Ceannais 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924

1924, Uimh. 10

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961

1961, Uimh. 39

An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath 1997

1997, Uimh. 7

An tAcht um Thráchtáil Leictreonach 2000

2000, Uimh. 27

An tAcht um Fheidhmiú Orduithe Cúirte 1926

1926, Uimh. 18

Excise Act 1835

5&6 Wm.4, c.39

Finance (1909-10) Act 1910

10 Edw.7, c.8

An tAcht Airgeadais 1940

1940, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais 1947

1947, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1989

1989, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais 1992

1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1993

1993, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais 1995

1995, Uimh. 8

An tAcht Airgeadais 1999

1999, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 2000

2000, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2001

2001, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais 2002

2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2003

2003, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2005

2005, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2006

2006, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais 2007

2007, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais 2008

2008, Uimh. 3

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin 1981

1981, Uimh. 30

An tAcht Sláinte 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979

1979, Uimh. 4

An tAcht Deocha Meisciúla 1943

1943, Uimh. 7

An tAcht Deocha Meisciúla 1946

1946, Uimh. 33

An tAcht Deochanna Meisciúla 1962

1962, Uimh. 21

An tAcht Deochanna Meisciúla 1988

1988, Uimh. 16

An tAcht Deochanna Meisciúla 2003

2003, Uimh. 31

An tAcht Deochanna Meisciúla (An Ceoláras Náisiúnta) 1983

1983, Uimh. 34

An tAcht um Údarás Eitlíochta na hÉireann 1993

1993, Uimh. 29

An tAcht um Thionscal Rásaíochta Capall na hÉireann 1994

1994, Uimh. 18

Judgement Mortgage (Ireland) Act 1850

13&14 Vic. c. 29

Judgement Mortgage (Ireland) Act 1858

21&22 Vic. c. 105

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001

2001, Uimh. 37

An tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994

1994, Uimh. 34

An tAcht um Chosaint Mháithreachais (Leasú) 2004

2004, Uimh. 28

An tAcht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997

1997, Uimh. 11

An tAcht um Chiste Náisiúnta Oiliúna 2000

2000, Uimh. 41

An tAcht Cógaisíochta 2007

2007, Uimh. 20

Pharmacy (Ireland) Act 1875

38&39 Vic. c. 57

Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006

An tAcht um Bhailiú Shealadach Cánach 1927

1927, Uimh. 7

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005

2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

1999, Uimh. 31

An tAcht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002

2002, Uimh. 1

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997

1997, Uimh. 39

An tAcht um Thrácht Cuartaíochta 1952

1952, Uimh. 15

An tAcht Cánach Breisluacha 1972

1972, Uimh. 22

Na hAchtanna Cánach Breisluacha 1972 go 2008

/images/harp.jpg


Uimhir 25 de 2008


AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2) 2008

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORCHUR, AISGHAIRM, LOGHADH, ATHRÚ AGUS RIALÁIL CÁNACHAIS, DLEACHTANNA STAMPA AGUS DLEACHTANNA A BHAINEANN LE MÁL AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ EILE THAIRIS SIN I dTAOBH AIRGEADAIS LENA nÁIRÍTEAR RIALÁIL CUSTAM.

[24 Nollaig, 2008]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: