An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 3 Cáin Bhreisluacha ) Ar Aghaidh (CUID 5 Cáin Fháltas Caipitiúil )

25 2008

TODO

CUID 4

Dleachtanna Stampa

Léiriú (Cuid 4).

78 .— Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999.

Ionstraimí a stampáil go leictreonach: nithe breise.

79 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 1—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “duine cuntasach”:

“forléireofar ‘duine ceadaithe’ agus ‘duine údaraithe’, i gcás gach ceann acu, de réir alt 917G den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na mínithe ar ‘forghníomhaithe’ agus ‘forghníomhú’”:

“ciallaíonn ‘comhdóir’, i ndáil le hionstraim a seachadtar tuairisceán ar pháipéar ina leith ar na Coimisinéirí, an duine arbh é nó í an duine ceadaithe é nó í nó, de réir mar a bheidh, an duine údaraithe, dá mba thuairisceán leictreonach an tuairisceán ar pháipéar;”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “airgead”:

“ciallaíonn ‘tuairisceán ar pháipéar’ tuairisceán i bhfoirm páipéir a chomhlíonann na ceanglais a bhaineann le tuairisceán leictreonach agus a ndéanann na Coimisinéirí é a phróiseáil tríd an gcóras ríomhstampála;”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 8:

“Pionóis: tuairisceáin.

8A.— Más rud é, i ndáil le hionstraim, go seachadfaidh duine ceadaithe, duine údaraithe nó comhdóir, de réir mar a bheidh, ar na Coimisinéirí, tuairisceán leictreonach nó tuairisceán ar pháipéar nach léiríonn na fíorais agus na himthosca atá ar eolas ag an duine agus a dhéanann difear don dliteanas i leith dleachta maidir leis an ionstraim sin nó do mhéid na dleachta is inmhuirearaithe ar an ionstraim sin, ar fíorais agus imthosca iad a gceanglaíonn na Coimisinéirí iad a nochtadh ar an tuairisceán sin, ansin tabhóidh an duine sin pionós €3,000.”.

(2) Leasaítear an tAcht Airgeadais 2008 in alt 111(1)—

(a) i mír (a)(iii) (lena gcuirtear míniú ar “deimhniú stampa” isteach in alt 1 den Phríomh-Acht) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe sin ar “deimhniú stampa”:

“ciallaíonn ‘deimhniú stampa’—

(a) deimhniú arna eisiúint go leictreonach ag na Coimisinéirí tríd an gcóras ríomhstampála, nó

(b) deimhniú arna phróiseáil go leictreonach ag na Coimisinéirí tríd an gcóras ríomhstampála agus arna eisiúint acu i bhfoirm páipéir;”,

(b) i mír (c) (lena leasaítear alt 8(2) den Phríomh-Acht)—

(i) trí “ní cheanglaítear an ráiteas sin (seachas i gcás go gceanglaítear ar na Coimisinéirí a dtuairim a chur in iúl i ndáil le hinmhuirearaitheacht na hionstraime i leith dleachta de réir alt 20) a sheachadadh” a chur in ionad “ní cheanglaítear an ráiteas sin a sheachadadh”, agus

(ii) trí “go ndéanann an duine cuntasach” a chur in ionad “go ndéantar” agus trí “a choimeád go ceann tréimhse 6 bliana” a chur in ionad “a choimeád go ceann tréimhse 4 bliana”,

sa leasú sin ar alt 8(2),

agus

(c) i mír (f) (lena gcuirtear alt 17A isteach sa Phríomh-Acht)—

(i) i mír (d) den alt sin 17A—

(I) trí “tuairisceán leictreonach nó tuairisceán ar pháipéar” a chur in ionad “tuairisceán leictreonach”, agus

(II) trí na focail “thairis sin”, a scriosadh,

agus

(ii) i mír (f)(i) den alt sin 17A—

(I) trí “lena n-áirítear aon ús nó pionós” a chur in ionad “lena n-áirítear aon phionós”, agus

(II) trí “de réir an tuairisceáin leictreonaigh nó an tuairisceáin ar pháipéar” a chur in ionad “de réir an tuairisceáin leictreonaigh”.

(3) (a) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

(b) Meastar na leasuithe (a dhéantar le fo-alt (2)) ar ailt 1, 8(2) agus 17A den Phríomh-Acht a bheith déanta amhail ar agus ó dháta rite an Achta Airgeadais 2008 agus tiocfaidh siad i ngníomh de réir alt 111(2) den Acht Airgeadais 2008.

Leasú ar alt 5 (comhaontú maidir le dleacht stampa a íoc ar ionstraimí) den Phríomh-Acht.

80 .— (1) Leasaítear alt 5 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) (i) go ndéanfar aon ionstraim lena mbaineann an comhaontú a eisiúint i rith na tréimhse a bhfuil an comhaontú i bhfeidhm, i gcás gur comhaontú é a bhaineann le heisiúint na hionstraime sin, nó

(ii) go bpróiseálfar an ionstraim sin i rith na tréimhse a bhfuil an comhaontú i bhfeidhm, i gcás gur comhaontú é a bhaineann le próiseáil na hionstraime sin,

agus”,

(b) trí “a eisíodh nó a próiseáladh, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “a eisíodh”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Chun críocha fho-alt (3) ciallaíonn ‘próiseáilte’, i ndáil le hionstraim is bille malairte, bille malairte a tíolacadh chun a íoctha agus a íocadh.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le comhaontuithe (is comhaontuithe lena mbaineann alt 5 den Phríomh-Acht) a dhéantar an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

Leasú ar alt 14 (pionós ar ionstraimí a stampáil tar éis iad a fhorghníomhú) den Phríomh-Acht.

81 .— Leasaítear alt 14 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)—

“(2A) (a) Faoi réir na coinníollacha i mír (b) a bheith comhlíonta, ní bheidh pionós €25 dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó pionós dá dtagraítear i bhfo-alt (2) iníoctha i leith aon ionstraime a forghníomhaíodh ar dtús roimh an Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008 a rith agus nach ndearnadh an dleacht stampa is inmhuirearaithe ina leith a íoc leis na Coimisinéirí roimh an Acht sin a rith.

(b) Is iad na coinníollacha a cheanglaítear a chomhlíonadh leis an mír seo—

(i) go ndéanfar an ionstraim a sheachadadh ar na Coimisinéirí lena stampáil roimh dhul in éag don tréimhse 56 lá dar tosach dáta rite an Achta Airgeadais (Uimh. 2) 2008 (dá ngairtear an ‘dáta éagtha’ sa mhír seo), agus

(ii) go ndéanfar an dleacht stampa is inmhuirearaithe ar an ionstraim a íoc leis na Coimisinéirí, mar aon le hús a bhaineann leis an dleacht sin, ar nó roimh an dáta éagtha.”.

Talamh: forálacha speisialta.

82 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 31:

“Bunaithe i gconradh.

31A.— (1) San alt seo—

tá le ‘socrú le haghaidh comhpháirtíochta poiblí príobháidí’ an bhrí a shanntar dó le halt 3(1)(a) den Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002;

ciallaíonn ‘saol cánach’, i ndáil le foirgneamh nó déanmhas, an tréimhse dá dtagraítear—

(a) in alt 272(4) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, nó

(b) san alt sin arna chur chun feidhme le halt 843A(3), 372AX(2) nó 373AY(4) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997,

i ndáil leis an bhfoirgneamh nó leis an déanmhas lena mbaineann.

(2) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh sealbhóir eastáit nó leasa i dtalamh sa Stát conradh nó comhaontú le duine eile chun an t-eastát nó an leas a dhíol leis an duine eile sin nó le hainmnitheach de chuid an duine eile sin, agus

(b) go ndearnadh íocaíocht atá ar cóimhéid, nó de réir mar a bheidh íocaíochtaí atá, le chéile, ar cóimhéid, le 25 faoin gcéad nó níos mó den chomaoin i leith an díola a íoc le sealbhóir an eastáit nó an leasa, nó ar threoir uaidh nó uaithi, tráth ar bith de bhun an chonartha nó an chomhaontaithe, agus

(c) laistigh de 30 lá ón gcéad tráth den sórt sin, nach ndéanfar tíolacadh nó aistriú, arna dhéanamh de réir an chonartha nó an chomhaontaithe, agus arna fhorghníomhú ag na páirtithe sa chonradh nó sa chomhaontú a thíolacadh do na Coimisinéirí lena stampáil le dleacht ad valorem is inmhuirearaithe air,

ansin beidh an conradh nó an comhaontú inmhuirearaithe leis an dleacht ad valorem chéanna, a bheidh le híoc ag an duine eile, amhail is dá mba thíolacas nó aistriú ar eastát nó ar leas sa talamh é.

(3) Faoi réir fho-alt (4), ní bheidh feidhm ag fo-alt (2)—

(a) maidir le conradh nó comhaontú chun leas iomchuí (de réir bhrí alt 269 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997) i bhfoirgneamh nó i ndéanmhas a dhíol, arna dhéanamh roimh thosach shaol cánach an fhoirgnimh nó an déanmhais nó lena linn—

(i) ar foirgneamh nó déanmhas é a bhfuil feidhm ag mír (g), (i), (j), (l) nó (m) d’alt 268(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 maidir leis,

(ii) (I) ar foirgneamh nó déanmhas é a bhfuil feidhm ag alt 372AX den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 maidir leis, nó

(II) ar áitreabh cáilitheach é a bhfuil feidhm ag alt 372AY den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 maidir leis,

(iii) ar áitreabh cáilitheach é a bhfuil feidhm ag alt 843A den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 maidir leis,

(b) maidir le conradh nó comhaontú chun leas i dtalamh a dhíol nach ndearnadh ach amháin i dtaca le socrú le haghaidh comhpháirtíochta poiblí príobháidí.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le conradh nó comhaontú chun leas iomchuí a dhíol más rud é gur le duine díobh seo a leanas, de réir mar a bheidh, a dhéantar an díol sin—

(a) duine a bhfuil feidhm ag mír (a), (b), (c) nó (d) d’fho-alt (1A), (1D) nó (1E) d’alt 268 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 maidir leis nó léi,

(b) duine a bhfuil feidhm ag alt 372AZ(1)(a) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 maidir leis nó léi, nó

(c) duine a bhfuil feidhm ag alt 843A(5) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 maidir leis nó léi.

(5) I gcás go mbeifear tar éis dleacht a íoc, i leith conartha nó comhaontú, de réir fho-alt (2), ní bheidh aon dleacht inmhuirearaithe ar thíolacas nó aistriú arna dhéanamh i gcomhréir leis an gconradh nó leis an gcomhaontú, agus sonróidh na Coimisinéirí, má iarrtar orthu é, gur íocadh an dleacht ad valorem ar an tíolacas nó ar an aistriú, nó aistreoidh siad an dleacht ad valorem chuig an tíolacas nó an chuig aistriú ar an gconradh nó ar an gcomhaontú, arna stampáil go cuí, a thabhairt ar aird dóibh.

(6) Déanfar an dleacht ad valorem a íocfar ar aon chonradh nó comhaontú, de réir fho-alt (2), a chur ar ais i gcás go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go bhfuil an conradh nó an comhaontú cealaithe nó neamhnithe.

Comhaontuithe ceadúnas.

31B.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘forbairt’, i ndáil le haon talamh—

(a) aon fhoirgneamh a fhoirgniú, a scartáil, a mhéadú, a athrú nó a athfhoirgniú ar an talamh, nó

(b) aon oibríocht innealtóireachta nó aon oibríocht eile sa talamh, ar an talamh, os cionn na talún nó faoin talamh lena oiriúnú le haghaidh malairt ábhartha úsáide;

tá le ‘socrú le haghaidh comhpháirtíochta poiblí príobháidí’ an bhrí a shanntar dó le halt 3(1)(a) den Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002.

(2) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh sealbhóir eastáit nó leasa i dtalamh sa Stát comhaontú le duine eile faoina mbeidh an duine eile sin, nó ainmnitheach de chuid an duine eile sin, i dteideal dul isteach ar an talamh chun forbairt a dhéanamh ar an talamh sin, agus

(b) de bhua an chomhaontaithe, go bhfaighidh sealbhóir an eastáit nó an leasa sa talamh tráth ar bith, seachas mar chomaoin as an eastát iomlán, nó cuid de, nó as an leas iomlán sa talamh, nó cuid de, a dhíol, íocaíocht a bheidh ar cóimhéid, nó de réir mar a bheidh íocaíochtaí a bheidh, le chéile, ar cóimhéid, le 25 faoin gcéad nó níos mó de mhargadhluach na talún lena mbaineann,

ansin laistigh de 30 lá ón gcéad tráth den sórt sin, beidh an comhaontú inmhuirearaithe leis an dleacht ad valorem chéanna, is dleacht a bheidh le híoc ag an duine eile sin, a mhuirearófaí dá mba thíolacas nó aistriú ar an eastát nó ar an leas sa talamh a bhí ann.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le comhaontú, is comhaontú lena mbaineann an t-alt seo, arna dhéanamh i dtaca le socrú le haghaidh comhpháirtíochta poiblí príobháidí, agus i dtaca leis sin amháin.

(4) Déanfar an dleacht ad valorem arna híoc ar aon chomhaontú, de réir fho-alt (2), a chur ar ais i gcás ina suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go bhfuil an comhaontú cealaithe nó neamhnithe.”,

(b) trí alt 36 a scriosadh,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 50:

“Socruithe do théarma is mó ná 35 bliana le muirearú mar léasanna.

50A.— (1) San alt seo, tá le ‘socrú le haghaidh comhpháirtíochta poiblí príobháidí’ an bhrí a shanntar dó le halt 3(1)(a) den Acht um Údaráis Stáit (Socruithe le haghaidh Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha) 2002.

(2) Aon chomhaontú i leith léasa nó maidir le ligean aon tailte, tionóntán, nó ábhar inoidhrithe do théarma ar bith is faide ná 35 bliana, muirearófar an dleacht chéanna air amhail is dá mba léas iarbhír é arna dhéanamh don téarma agus i leith na comaoine a luaitear sa chomhaontú i gcás go mbeifear tar éis 25 faoin gcéad nó níos mó den chomaoin sin a íoc.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le comhaontú le haghaidh léasa arna dhéanamh i dtaca le socrú le haghaidh comhpháirtíochta poiblí príobháidí agus i dtaca leis sin amháin.

(4) I gcás go mbeifear tar éis dleacht a íoc, i leith comhaontú le haghaidh léasa, de réir fho-alt (2), ní bheidh aon dleacht inmhuirearaithe ar léas arna dhéanamh i gcomhréir leis an gcomhaontú le haghaidh léasa, agus sonróidh na Coimisinéirí, má iarrtar orthu é, gur íocadh an dleacht ad valorem ar an léas, nó aistreoidh siad an dleacht ad valorem chuig an léas, ar an gcomhaontú le haghaidh léasa, arna stampáil go cuí, a thabhairt ar aird dóibh.

(5) Déanfar an dleacht ad valorem a íocfar ar aon chomhaontú le haghaidh léasa, de réir fho-alt (2), a chur ar ais i gcás go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go bhfuil an comhaontú le haghaidh léasa cealaithe nó neamhnithe.”,

agus

(d) trí “alt 50 nó 50A” a chur in ionad “alt 50” i mír (4) den Cheannteideal “LÉAS” i Sceideal 1.

(2) Aisghairtear alt 110 den Acht Airgeadais 2007 amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(3) Faoi réir fho-alt (2), tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Leasú ar alt 34 (comhaontuithe i dtaca le díol nó in oirchill díola) den Phríomh-Acht.

83 .— (1) Leasaítear alt 34 den Phríomh-Acht—

(a) trí “D’ainneoin alt 37, más rud é,” a chur in ionad “Más rud é,”,

(b) trí “maoin a dhíol, nó maoin a aistriú de réir bhrí alt 37, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “maoin a dhíol,”, agus

(c) trí “an díoltóir, nó an t-aistreoir, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “an díoltóir” gach áit a bhfuil sé.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tíolacais nó le haistrithe a fhorghníomhófar an 20 Samhain 2008 nó dá éis.

Leasú ar alt 81AA (aistrithe chuig feirmeoirí óga oilte) den Phríomh-Acht.

84 .— Leasaítear alt 81AA den Phríomh-Acht i bhfo-alt (16) trí “31 Nollaig 2012” a chur in ionad “31 Nollaig 2008”.

Leasú ar alt 81C (faoiseamh breise comhdhlúthúcháin feirme) den Phríomh-Acht.

85 .— Leasaítear alt 81C den Phríomh-Acht i bhfo-alt (12) trí “30 Meitheamh 2011” a chur in ionad “30 Meitheamh 2009”.

Leasú ar Chuid 9 (tobhaigh) den Phríomh-Acht.

86 .— (1) Leasaítear Cuid 9 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 123B(4)—

(i) i míreanna (a) agus (b) trí “€2.50” a chur in ionad “€5” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2008), agus

(ii) i mír (c) trí “€5” a chur in ionad “€10” (a cuireadh isteach amhlaidh),

agus

(b) in alt 123C(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an dara tagairt do B a luaitear sa mhíniú ar “réamhdhleacht”:

“gurb é B—

(a) 40 faoin gcéad i gcás inarb é 2007 an bhuntréimhse, nó

(c) 80 faoin gcéad i gcás inar bliain dá éis sin an bhuntréimhse;”.

(2) Tá éifeacht le fo-alt (1)(a) maidir le haon ráiteas a bheidh le seachadadh ag banc nó ag cumann foirgníochta tar éis an 31 Nollaig 2008.

Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

87 .— (1) Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) faoin gCeannteideal “BILLE MALAIRTE” trí “€0.50” a chur in ionad “€0.30”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na bhforálacha (seachas an díolúine i gcomhair urrúis iasachta coigríche) faoin gceannteideal “TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc nó urrús inmhargaidh”:

“(1) I gcás nach mó ná €1,000 méid nó luach na comaoine i leith an díola is inchurtha i leith stoc nó urrús inmhargaidh, agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú nach bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin ina chuid d’idirbheart níos mó nó de shraith idirbheart, ar mó ná €1,000 méid nó luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine ina leith is inchurtha i leith stoc nó urrús inmhargaidh:

don chomaoin is inchurtha i leith stoc nó urrús inmhargaidh

Díolmhaithe.

(2) I gcás nach bhfuil feidhm ag mír (1) :

don chomaoin is inchurtha i leith stoc nó urrús inmhargaidh

1 faoin gcéad den chomaoin ach i gcás gur méid nach iolraí ar €1 an méid is toradh ar an ríomh déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh, más lú é ná €1, a shlánú suas go dtí €1 agus, más mó é ná €1, a shlánú síos go dtí an € is gaire.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (13), (14), (14A) agus (14B) faoin gceannteideal “TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil”:

“(13) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (7) go (12) agus go bhfuil méid nó luach na comaoine i leith an díola inchurtha go hiomlán nó go páirteach i leith maoine cónaithe

6 faoin gcéad den chomaoin is inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe ach i gcás gur méid nach iolraí ar €1 an méid is toradh ar an ríomh déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a shlánú síos go dtí an € is gaire.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásail (vii), (viii), (ix) agus (x) d’fhomhír (b) de mhír (3) faoin gCeannteideal “LÉAS”:

(vii) go bhfuil méid nó luach na comaoine sin inchurtha go hiomlán nó go páirteach i leith maoine nach maoin chónaithe agus nach bhfuil feidhm ag clásail (i) go (vi)

6 faoin gcéad den chomaoin is inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe ach i gcás gur méid nach iolraí ar €1 an méid is toradh ar an ríomh déanfar an méid a ríomhtar amhlaidh a shlánú síos go dtí an € is gaire.”.

(2) (a) Tá feidhm ag fo-alt (1)(a) maidir le billí malairte arna dtarraingt an 15 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag fo-alt (1)(b) maidir le hionstraimí arna bhforghníomhú ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

(c) Tá feidhm ag míreanna (c) agus (d) d’fho-alt (1) maidir le hionstraimí arna bhforghníomhú an 15 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis.