An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 5 Cáin Fháltas Caipitiúil ) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 1 Aisghairm i ndáil leis an Dlí Máil)

25 2008

TODO

CUID 6

Ilghnéitheach

Léiriú (Cuid 6).

91 .— Sa Chuid seo ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997.

Cumhachtaí ioncaim.

92 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 891B(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den mhíniú ar “foras airgeadais”:

“(a) duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, nó duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas nó údarú eile dá shamhail faoi dhlí aon Bhallstáit eile de na Comhphobail Eorpacha a fhreagraíonn do cheadúnas arna dheonú faoin alt sin,”,

(b) in alt 900 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn ar aon duine na nithe seo a leanas a nochtadh d’oifigeach údaraithe—

(a) faisnéis a bhféadfaí éileamh ar phribhléid ghairmiúil dlí a choimeád ar bun ina leith in imeachtaí dlí,

(b) faisnéis de ghné liachta rúnda, nó

(c) comhairle ghairmiúil de ghné rúnda arna tabhairt do chliant (seachas comhairle arna tabhairt mar chuid de chuspóir mímhacánta, calaoiseach nó coiriúil).”,

(c) in alt 901 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn ar aon duine na nithe seo a leanas a nochtadh d’oifigeach údaraithe—

(a) faisnéis a bhféadfaí éileamh ar phribhléid ghairmiúil dlí a choimeád ar bun ina leith in imeachtaí dlí,

(b) faisnéis de ghné liachta rúnda, nó

(c) comhairle ghairmiúil de ghné rúnda arna tabhairt do chliant (seachas comhairle arna tabhairt mar chuid de chuspóir mímhacánta, calaoiseach nó coiriúil).”,

(d) in alt 902 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn ar aon duine na nithe seo a leanas a nochtadh d’oifigeach údaraithe—

(a) faisnéis a bhféadfaí éileamh ar phribhléid ghairmiúil dlí a choimeád ar bun ina leith in imeachtaí dlí,

(b) faisnéis de ghné liachta rúnda, nó

(c) comhairle ghairmiúil de ghné rúnda arna tabhairt do chliant (seachas comhairle arna tabhairt mar chuid de chuspóir mímhacánta, calaoiseach nó coiriúil).”,

(e) in alt 902A tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn ar aon duine na nithe seo a leanas a nochtadh d’oifigeach údaraithe—

(a) faisnéis a bhféadfaí éileamh ar phribhléid ghairmiúil dlí a choimeád ar bun ina leith in imeachtaí dlí,

(b) faisnéis de ghné rúnda liachta, nó

(c) comhairle ghairmiúil de ghné rúnda arna tabhairt do chliant (seachas comhairle arna tabhairt mar chuid de chuspóir mímhacánta, calaoiseach nó coiriúil).”,

(f) in alt 905(2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a cheanglaíonn ar aon duine na nithe seo a leanas a nochtadh d’oifigeach údaraithe—

(i) faisnéis a bhféadfaí éileamh ar phribhléid ghairmiúil dlí a choimeád ar bun ina leith in imeachtaí dlí,

(ii) faisnéis de ghné rúnda liachta, nó

(iii) comhairle ghairmiúil de ghné rúnda arna tabhairt do chliant (seachas comhairle arna tabhairt mar chuid de chuspóir mímhacánta, calaoiseach nó coiriúil).”,

(g) in alt 906A(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den mhíniú ar “foras airgeadais”:

“(a) duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, nó duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas nó údarú eile dá shamhail faoi dhlí aon Bhallstáit eile de na Comhphobail Eorpacha a fhreagraíonn do cheadúnas arna dheonú faoin alt sin,”,

(h) in alt 908A(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den mhíniú ar “foras airgeadais”:

“(a) duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, nó duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas nó údarú eile dá shamhail faoi dhlí aon Bhallstáit eile de na Comhphobail Eorpacha a fhreagraíonn do cheadúnas arna dheonú faoin alt sin,”,

(i) in alt 908B(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den mhíniú ar “foras airgeadais”:

“(a) duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, nó duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas nó údarú eile dá shamhail faoi dhlí aon Bhallstáit eile de na Comhphobail Eorpacha a fhreagraíonn do cheadúnas arna dheonú faoin alt sin,”,

(j) in alt 1002(1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “foras airgeadais”:

“ciallaíonn ‘foras airgeadais’—

(a) duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas faoi alt 9 d’Acht an Bhainc Ceannais 1971, nó duine a shealbhaíonn nó a shealbhaigh ceadúnas nó údarú eile dá shamhail faoi dhlí aon Bhallstáit eile de na Comhphobail Eorpacha a fhreagraíonn do cheadúnas arna dheonú faoin alt sin,

(b) duine dá dtagraítear in alt 7(4) d’Acht an Bhainc Ceannais 1971,

(c) foras creidmheasa (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a Cheadúnú agus a Mhaoirsiú) 1992 (I.R. Uimh. 395 de 1992)) a bheidh údaraithe ag Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann chun gnó forais creidmheasa a sheoladh de réir fhorálacha na n-achtachán maoirseachta (de réir bhrí na Rialachán sin), nó

(d) brainse d’fhoras airgeadais a thaifeadann taiscí ina chuid leabhar mar dhliteanais de chuid an bhrainse;”,

agus

(k) in alt 1078(3B) trí “laistigh de thréimhse 30 lá dar tosach an lá a dhéanfar an t-ordú” a chur isteach i ndiaidh “i bhfo-alt (3A) a chomhlíonadh”.

Tuairisceáin i ndáil le socraíochtaí agus iontaobhaithe.

93 .— Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 896:

“896A.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu i scríbhinn chun na cumhachtaí a thugtar dóibh leis an alt seo a fheidhmiú;

tá le ‘socraíocht’ agus ‘socraitheoir’ na bríonna céanna faoi seach atá leo in alt 10.

(2) I gcás go raibh baint ag aon duine, i gcúrsa trádála nó gairme arna seoladh ag an duine sin, le socraíocht a dhéanamh agus i gcás gurb eol dó nó di, nó go bhfuil cúis aige nó aici lena chreidiúint—

(a) go raibh cónaí nó gnáthchónaí ar an socraitheoir sa Stát an tráth a rinneadh an tsocraíocht, agus

(b) nach raibh cónaí ar iontaobhaithe na socraíochta sa Stát an tráth a rinneadh an tsocraíocht,

ansin déanfaidh an duine sin, laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (3), ráiteas a sheachadadh ar an oifigeach cuí (de réir na brí a shanntar le halt 894(1)) ina sonrófar—

(i) ainm agus seoladh an tsocraitheora,

(ii) ainmneacha agus seoltaí na ndaoine arb iad iontaobhaithe na socraíochta iad, agus

(iii) an dáta ar a ndearnadh nó ar ar cruthaíodh an tsocraíocht.

(3) Déanfar an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a sheachadadh—

(a) i gcás gur socraíocht arna déanamh ar dháta rite an Achta Airgeadais (Uimh. 2) 2008 nó dá éis an tsocraíocht, laistigh de 4 mhí ó dháta déanta na socraíochta, nó

(b) i gcás gur socraíocht arna déanamh laistigh den tréimhse 5 bliana roimh an Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008 a rith an tsocraíocht, laistigh de 6 mhí ó dháta rite an Achta.

(4) Chun críocha an ailt seo measfar nach bhfuil cónaí ar iontaobhaithe socraíochta sa Stát mura rud é go ndéantar riarachán ginearálta na socraíochta a sheoladh sa Stát de ghnáth agus go bhfuil cónaí de thuras na huaire ar na hiontaobhaithe nó ar thromlach gach aicme iontaobhaithe sa Stát.

(5) Féadfaidh oifigeach údaraithe, le fógra i scríbhinn, a cheangal ar aon duine, a mbeidh cúis ag an oifigeach údaraithe lena chreidiúint ina leith go bhfuil faisnéis aige nó aici a bhaineann le socraíocht, an fhaisnéis sin a thabhairt don oifigeach údaraithe laistigh de cibé tréimhse ama a ordóidh an t-oifigeach údaraithe.”.

Míreanna oidhreachta agus maoin oidhreachta a bhronnadh.

94 .— (1) Leasaítear Caibidil 5 de Chuid 42 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 1003(5) trí “de mhéid atá ar cóimhéid le 80 faoin gcéad de mhargadhluach” a chur in ionad “de mhéid atá ar cóimhéid le margadhluach”, agus

(b) in alt 1003A(5) “de mhéid atá ar cóimhéid le 80 faoin gcéad de mhargadhluach” a chur in ionad “de mhéid atá ar cóimhéid le margadhluach”.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1)

(a) i gcás mhír (a) den fho-alt sin, maidir le haon chinneadh arna dhéanamh ag an gcoiste roghnóireachta (de réir bhrí an ailt sin) faoi alt 1003(2)(a) den Phríomh-Acht, an 1 Eanáir 2009 nó dá éis, agus

(b) i gcás mhír (b) den fho-alt sin, maidir le haon chinneadh arna dhéanamh ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoi alt 1003A(2)(a) den Phríomh-Acht, an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

Leasú ar alt 811A (idirbhearta chun dliteanas cánach a sheachaint: formhuirear, ús agus fógra cosantach) den Phríomh-Acht.

95 .— Leasaítear alt 811A den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(6A) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon oifigeach dá gcuid a ainmniú chun aon ghníomhartha a dhéanamh agus aon fheidhmeanna a chomhlíonadh a údaraíonn an t-alt seo do na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanamh nó a chomhlíonadh agus déanfar tagairtí san alt seo do na Coimisinéirí Ioncaim a fhorléiriú, fara aon mhodhnuithe is gá, mar thagairtí a fholaíonn tagairtí d’oifigeach a bheidh ainmnithe amhlaidh.”.

Leasuithe ilghnéitheacha: dreasú chun íoc agus comhdú go leictreonach.

96 .— (1) Leasaítear na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 3 a mhéid agus sa mhodh a shonraítear i míreanna 1 agus 2 den Sceideal sin.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo agus le Sceideal 3 amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2009.

Leasuithe ilghnéitheacha a bhaineann le cáin a bhailiú agus a ghnóthú.

97 .— Déantar na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 4 a leasú a mhéid agus ar an modh a shonraítear i míreanna 1 go 6 den Sceideal sin agus sa Tábla a ghabhann leis.

Leasuithe ilghnéitheacha i ndáil le pionóis.

98 .— (1) Déantar na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 5 a leasú nó a aisghairm a mhéid agus ar an modh a shonraítear sa Sceideal sin agus, mura luaitear a mhalairt, tiocfaidh siad in éifeacht tar éis an tAcht seo a rith.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), maidir le fomhír (ar) de mhír 2 de Sceideal 5—

(a) beidh feidhm ag clásail (i), (iv), (v) agus (vi) den fhomhír sin maidir le pionóis, dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d’alt 1086(2), a fhorchuireann nó a chinneann cúirt tráth rite an Achta seo nó dá éis, agus

(b) beidh feidhm ag clásail (ii) agus (iii) den fhomhír sin maidir le suimeanna sonraithe, dá dtagraítear i míreanna (c) agus (d) d’alt 1086(2), a ghlac na Coimisinéirí Ioncaim, nó a gheall siad go nglacfaidís, mar shocraíocht ar dhliteanas sonraithe tráth rite an Achta seo nó dá éis.

Leasuithe teicniúla ilghnéitheacha i ndáil le cáin.

99 .— Maidir leis na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 6

(a) leasaítear iad a mhéid agus ar an modh a shonraítear i míreanna 1 go 6 den Sceideal sin, agus

(b) tá feidhm acu agus tiocfaidh siad i ngníomh de réir mhír 7 den Sceideal sin.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

100 .— (1) San alt seo—

tá le “seirbhísí caipitiúla” an bhrí chéanna atá leis sa phríomh-alt;

ciallaíonn “an séú blianacht bhreise is caoga” an tsuim a mhuirearaítear ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (2);

ciallaíonn “príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais 1950.

(2) D’fhonn iasachtaí i leith seirbhísí caipitiúla, agus d’fhonn ús ar na hiasachtaí sin, a fhuascailt, déanfar suim €403,709,206 a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó ar thoradh fáis an Chiste sin sa tríocha bliain airgeadais chomhleanúnach dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2009.

(3) Déanfar an séú blianacht bhreise is caoga a íoc isteach sa Chuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire Airgeadais.

(4) Féadfar aon mhéid den séú blianacht bhreise is caoga, nach mó ná €310,300,000 in aon bhliain airgeadais, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(5) Déanfar iarmhéid an séú blianacht bhreise is caoga a úsáid in aon cheann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

101 .— Déantar na cánacha agus na dleachtanna go léir a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

102 .— (1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 2008 a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid 1 a fhorléiriú—

(a) a mhéid a bhaineann sí le cáin ioncaim, tobhach ioncaim agus tobhach loctha, i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim,

(b) a mhéid a bhaineann sí le cáin chorparáide, i dteannta na nAchtanna Cánach Corparáide, agus

(c) a mhéid a bhaineann sí le cáin ghnóchan caipitiúil, i dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil.

(3) Déanfar Cuid 2, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna sin agus le bainistiú na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar Cuid 3 a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Breisluacha 1972 go 2008 agus féadfar na hAchtanna Cánach Breisluacha a ghairm den Chuid sin agus de na hAchtanna sin le chéile.

(5) Déanfar Cuid 4 a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999 agus na n-achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin.

(6) Déanfar Cuid 5 a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003 agus na n-achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin.

(7) Déanfar Cuid 6 a fhorléiriú—

(a) a mhéid a bhaineann sí le cáin ioncaim, i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim,

(b) a mhéid a bhaineann sí le cáin chorparáide, i dteannta na nAchtanna Cánach Corparáide,

(c) a mhéid a bhaineann sí le cáin ghnóchan caipitiúil, i dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil,

(d) a mhéid a bhaineann sí le custaim, i dteannta na nAchtanna Custam,

(e) a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, i dteannta na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin,

(f) a mhéid a bhaineann sí le cáin bhreisluacha, i dteannta na nAchtanna Cánach Breisluacha,

(g) a mhéid a bhaineann sí le dleacht stampa, i dteannta an Achta Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999 agus na n-achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin,

(h) a mhéid a bhaineann sí le cáin mhaoine cónaithe, i dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais 1983 agus na n-achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an Chuid sin, agus

(i) a mhéid a bhaineann sí le cáin bhronntanais nó cáin oidhreachta, i dteannta an Achta Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003 agus na n-achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin.

(8) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite i gCuid 1, measfar gur tháinig an Chuid sin i bhfeidhm, agus tá éifeacht léi, amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2009.

(9) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite, i gcás ina bhfuil foráil den Acht seo le teacht i ngníomh ar an Aire Airgeadais do dhéanamh ordaithe, tiocfaidh an fhoráil sin i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.