An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 2 Ceadúnais Mháil) Ar Aghaidh (SCEIDEAL 4 Forálacha a Bhaineann le Cáin a Bhailiú agus a Ghnóthú)

25 2008

TODO

SCEIDEAL 3

Leasuithe Ilghnéitheacha: Dreasú chun Íoc agus Comhdú go Leictreonach

Alt 96 .

1. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997—

(a) in alt 239, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4) (arna leasú leis an Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008):

“(4A) I gcás go dtugtar tuairisceán dá dtagraítear i bhfo-alt (4) trí mheán leictreonach agus de réir Chaibidil 6 de Chuid 38, ansin beidh feidhm ag fo-alt (4), agus beidh éifeacht leis, amhail is dá gcuirfí ‘lá 23 den mhí’ in ionad ‘lá 21 den mhí’; ach i gcás ina ndéantar an tuairisceán sin tar éis an lae dá bhforáiltear san fho-alt seo beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach, agus beidh éifeacht leo, gan féachaint d’fhorálacha an fho-ailt seo.”,

(b) in alt 531, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3A):

“(3AA) Más rud é maidir le tuairisceán agus cur ar aghaidh dá dtagraítear, faoi seach, i bhfomhíreanna (a)(i) agus (a)(ii) d’fho-alt (3A)—

(a) go ndéantar é, maidir leis an tuairisceán, trí mheán leictreonach agus de réir Chaibidil 6 de Chuid 38, agus

(b) go ndéantar é, maidir leis an gcur ar aghaidh, trí cibé meán leictreonach (de réir bhrí alt 917EA) a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim,

ansin beidh feidhm ag fo-alt (3A), agus beidh éifeacht leis, amhail is dá gcuirfí ‘an 23ú lá de mhí chánach ioncaim’ in ionad ‘an 14ú lá de mhí chánach ioncaim’; ach i gcás ina ndéantar an tuairisceán nó an cur ar aghaidh sin tar éis an lae dá bhforáiltear san fho-alt seo, beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach Ioncaim, agus beidh éifeacht leo, gan féachaint d’fhorálacha an fho-ailt seo.”,

(c) in alt 950, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Más rud é maidir le tuairisceán mar aon le haon íocaíocht a cheanglaítear ar chuideachta a dhéanamh de réir fhorálacha na nAchtanna Cánach—

(a) go ndéantar é, maidir leis an tuairisceán, trí mheán leictreonach agus de réir Chaibidil 6 de Chuid 38, agus

(b) go ndéantar í, maidir leis an íocaíocht, trí cibé meán leictreonach (de réir bhrí alt 917EA) a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim,

ansin beidh feidhm ag an míniú ar ‘dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe’, agus beidh éifeacht leis, amhail is dá gcuirfí ‘lá 23 den mhí’ in ionad ‘lá 21 den mhí’ i míreanna (b) agus (c); ach i gcás ina ndéantar an tuairisceán nó an íocaíocht sin tar éis an lae dá bhforáiltear san fho-alt seo, beidh feidhm ag na hAchtanna sin, agus beidh éifeacht leo, gan féachaint d’fhorálacha an fho-ailt seo.”,

agus

(d) in alt 958, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2BA) (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008):

“(2BB) I gcás ina ndéantar íocaíocht réamhchánach atá dlite agus iníoctha de réir fho-alt (2B) nó (2BA) trí cibé meán leictreonach (de réir bhrí alt 917EA) a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ansin beidh feidhm ag míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (2B) agus ag míreanna (b) agus (c) d’fho-alt (2BA), agus beidh éifeacht leo, amhail is dá gcuirfí ‘lá 23 den mhí’ in ionad ‘lá 21 den mhí’ agus dá gcuirfí ‘lá 23 den mhí sin’ a chur in ionad ‘lá 21 den mhí sin’ gach áit a bhfuil sé; ach i gcás ina ndéantar an íocaíocht tar éis an lae dá bhforáiltear san fho-alt seo, beidh feidhm ag na hAchtanna Cánach, agus beidh éifeacht leo, gan féachaint d’fhorálacha an fho-ailt seo.”.

2. Leasaítear an tAcht Cánach Breisluacha 1972 in alt 19 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Más rud é, maidir le cur ar aghaidh nó, de réir mar a bheidh, maidir le tuairisceán agus cur ar aghaidh, dá dtagraítear i mír (a), i bhfomhíreanna (ii)(II) agus (iv)(II) de mhír (aa) agus i mír (b) d’fho-alt (3)—

(a) go ndéanfar é, maidir leis an gcur ar aghaidh, trí cibé meán leictreonach (de réir bhrí alt 917EA den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997) a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim, agus

(b) go ndéanfar é, maidir leis an tuairisceán, trí mheán leictreonach agus de réir Chaibidil 6 de Chuid 38 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997,

ansin beidh feidhm ag na míreanna sin (a), (aa) agus (b), agus beidh éifeacht leo, amhail is dá gcuirfí ‘13 lá’ in ionad ‘9 lá’ nó, de réir mar a bheidh, ‘naoi lá’ gach áit a bhfuil sé; ach i gcás go ndéantar an cur ar aghaidh nó an tuairisceán sin tar éis na tréimhse dá bhforáiltear san fho-alt seo, beidh feidhm ag an Acht seo, agus beidh éifeacht leis, gan féachaint d’fhorálacha an fho-ailt seo.”.