An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (SCEIDEAL 5 Leasuithe Ilghnéitheacha i nDáil le Pionóis)

25 2008

TODO

SCEIDEAL 6

Leasuithe Ilghnéitheacha Teicniúla i nDáil le Cáin

Alt 99 .

1. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997—

(a) in alt 128C(2), trí “agus chun na críche seo folaíonn ‘fostaíocht’ fostaíocht roimhe sin nó fostaíocht ionchasach, agus folaíonn ‘oifig’ oifig roimhe sin nó oifig ionchasach.” a chur in ionad “agus chun na críche seo folaíonn ‘fostaíocht’ fostaíocht roimhe sin nó fostaíocht ionchasach.”,

(b) in alt 598(1)(a) sa mhíniú ar “an Scéim”—

(i) i mír (i), trí “nó” a scriosadh agus, i mír (ii), trí “nó” a chur isteach ag deireadh na míre sin, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ii):

“(iii) an Scéim um Luath-Scor ó Fheirmeoireacht a thug an tAire Talmhaíochta agus Bia isteach chun Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 an 20 Meán Fómhair 2005 ón gComhairle 1 a chur i ngníomh;”,

(c) in alt 1078B(6), trí “nó faoi fho-alt (3) d’alt 908C” a chur isteach i ndiaidh “d’alt 905”, agus

(d) i Sceideal 24A—

(i) i gCuid 1—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 25:

“25A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam)(Poblacht na Macadóine) 2008 (I.R. Uimh. 463 de 2008).”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 26:

“26A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (Málta) 2008 (I.R. Uimh. 502 de 2008).”,

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 41:

“41A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus Gnóchain Chaipitiúla) (Poblacht na Tuirce) 2008 (I. R. Uimh. 501 de 2008).”,

agus

(IV) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 43:

“43A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (Poblacht Shóisialach Vítneam) 2008 (I.R. Uimh. 453 de 2008).”,

agus

(ii) i gCuid 3, tríd an méid seo a leanas a chur isteach:

“1. An tOrdú um Malartú Faisnéise a bhaineann le Cúrsaí Cánach agus Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (Oileán Mhanann) 2008 (I.R. Uimh. 459 de 2008).”.

2. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999—

(a) trí alt 49 a scriosadh, agus

(b) in alt 92B(8)(aa)(iv)(III), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhochlásal (E):

“(E) ó dháta forghníomhaithe an tíolactha nó an aistrithe, go ndearnadh na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b)(ii) nó (4A), de réir mar a bheidh, nó na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)(ii) nó (2A) d’alt 92, a chomhlíonadh agus go gcomhlíonfar iad go ceann an chuid eile den tréimhse 2 bhliain dá dtagraítear san fho-alt a bhfuil feidhm aige maidir leis an tíolacadh nó leis an aistriú lena mbaineann,”.

3. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003, in alt 28(2)(a), trí “an deontaí nó an chomharba sin” a chur in ionad “an diúscróra sin”.

4. Leasaítear an tAcht Cánach Breisluacha 1972—

(a) in alt 1(1)—

(i) sa mhíniú ar “earraí caipitiúla”, trí “agus folaíonn sé athfheistiú de réir bhrí alt 12E,” a chur isteach i ndiaidh “earraí dochorraithe forbartha”,

(ii) i mír (a) den mhíniú ar “gníomhaíocht díolmhaithe”, trí “de bhun ailt 4(6) agus 4B(2) agus fho-ailt (2) agus (6)(b) d’alt 4C” a chur in ionad “de bhun ailt 4(6), 4B(2) agus 4C(2)”, agus

(iii) sa mhíniú ar “leas atá coibhéiseach le ruíleas”, trí “leas in earraí dochorraithe, seachas leas ruílse,” a chur in ionad “leas in earraí dochorraithe seachas leas ruílse”,

(b) in alt 4(8)(c)(ii), trí “Ní bheidh feidhm ag an bhfomhír seo i gcás é a bheith d’oibleagáid ar an duine a dhéanann an géilleadh nó an sannadh doiciméad a eisiúint de réir alt 4C(8)(a) chuig an duine dá ndéantar an géilleadh nó an sannadh sin.” a chur isteach i ndiaidh “an sannadh sin.”,

(c) in alt 4B—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) trí “agus alt 4C(6)(a)” a chur isteach i ndiaidh “Faoi réir fho-ailt (3), (5) agus (7)”,

(II) i mír (a), trí “laistigh de 20 bliain roimh an soláthar sin” a chur isteach i ndiaidh “orthu”,

(III) i mír (c)(ii)(II), trí “inchánach” a scriosadh, agus

(IV) i mír (e)(ii)(II), trí “inchánach” a scriosadh,

agus

(ii) i bhfo-alt (5)—

(I) trí “, fho-alt (2) nó (6)(b) d’alt 4C” a chur isteach i ndiaidh “fho-alt (2)”, sa dá áit a bhfuil sé, agus

(II) trí “(tráth nach déanaí ná an cúigiú lá déag den mhí tar éis na míosa ina ndéantar an soláthar sin)” a chur isteach i ndiaidh “comhaontú i scríbhinn”,

(d) in alt 4C—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) i mír (a), trí “, ar earraí dochorraithe críochnaithe iad roimh an 1 Iúil 2008,” a chur isteach i ndiaidh “roimh an 1 Iúil 2008”, agus

(II) i mír (b)—

(A) trí “alt 4,” a chur in ionad “alt 4”, agus

(B) trí “agus an leas frithdhílse, de réir bhrí alt 4(9), ar an leas sin go dtí go ngéillfear an leas sin tar éis an 1 Iúil 2008” a chur isteach i ndiaidh “arna shealbhú ag duine inchánach an 1 Iúil 2008”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) I gcás ina ngéilltear leas lena mbaineann fo-alt (1)(b), ansin, chun críocha fheidhm alt 12E i leith na n-earraí dochorraithe lena mbaineann—

(a) beidh an méid cánach is inmhuirearaithe ar an ngéilleadh de réir fho-alt (7) san áireamh sa cháin iomlán arna tabhú agus ní bheidh cáin arna tabhú roimh an leas a géilleadh a chruthú san áireamh inti, agus

(b) is é a bheidh sa tréimhse choigeartúcháin ná an líon eatramh a shonraítear i bhfo-alt (11)(c)(iv) agus tosóidh an t-eatramh tosaigh ar dháta an ghéillte sin.”,

(iii) i bhfo-alt (3)(c), trí “go ndéanann” a chur in ionad “go gcruthaíonn”,

(iv) i bhfo-alt (4), trí “ón tráth a rinneadh an sannadh is déanaí” a chur in ionad “ón sannadh is déanaí”,

(v) i bhfo-alt (7)(b), trí “ach amháin an méid cánach arna mhuirearú i leith aon fhorbartha ag an duine a dhéanann an sannadh nó an géilleadh tar éis an leas a fháil” a chur isteach i ndiaidh “i bhfo-alt (11)(d)”,

(vi) i bhfo-alt (8)(a)—

(I) trí “do dhuine inchánach” a chur isteach i ndiaidh “a shannadh nó a ghéilleadh”, agus

(II) i bhfomhír (ii), trí “arna chinneadh de réir fho-alt (11)(c)(iv)” a chur isteach i ndiaidh “sa tréimhse choigeartúcháin”,

(vii) trí mhír (b) d’fho-alt (9) a scriosadh,

(viii) i bhfo-alt (10) trí “ach má dhéanann an duine sin na hearraí dochorraithe a fhorbairt agus más athfheistiú, de réir bhrí alt 12E, a chríochnaítear an 1 Iúil 2008 nó dá éis, an fhorbairt sin ansin ní dhéanfar neamhshuim de na fo-ailt seo i leith an athfheistithe sin” a chur isteach i ndiaidh “an 1 Iúil 2008”, agus

(ix) i bhfo-alt (11)—

(I) trí “le hearraí dochorraithe” a chur in ionad “le hearraí dochorraithe,”,

(II) i mír (b), trí “developed” a chur in ionad “developed,” sa leagan Béarla,

(III) i mír (c)—

(A) trí “nó leasanna in earraí dochorraithe” a chur isteach i ndiaidh “i leith earraí dochorraithe”,

(B) i bhfomhír (ii), trí “cibé acu is giorra,” a chur in ionad “cibé acu is giorra, nó”,

(C) i bhfomhír (iii), trí “roimh an 1 Iúil 2008,” a chur isteach i ndiaidh “leas in earraí dochorraithe,” agus trí “cibé acu is giorra, nó” a chur in ionad “cibé acu is giorra,”, agus

(D) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii)—

“(iv) i gcás an méid seo a leanas—

(I) leas in earraí dochorraithe a ghéilleadh nó a shannadh den chéad uair an 1 Iúil 2008 nó dá éis, an líon blianta iomlána atá fágtha sa tréimhse choigeartúcháin arna chinneadh de réir fhomhíreanna (ii) agus (iii), móide aon bhliain amháin, nó

(II) an dara sannadh nó aon sannadh dá éis sin ar leas in earraí dochorraithe tar éis 1 Iúil 2008, an líon eatramh iomlán atá fágtha sa tréimhse choigeartúcháin arna chinneadh de réir chlásal (I), móide aon eatramh amháin,

agus, dá éis sin, is é an líon seo an líon eatramh atá fágtha sa tréimhse choigeartúcháin,”,

(IV) i mír (d), trí “is déanaí” a scriosadh,

(V) i mír (e), trí “eatramh” a chur in ionad “blianta”,

(VI) i mír (h), trí “, ach i gcás leasa a shanntar nó a ghéilltear an 1 Iúil 2008 nó dá éis, beidh leis an dara heatramh den tréimhse choigeartúcháin an bhrí a shanntar dó le halt 12E” a chur isteach i ndiaidh “an dara heatramh”, agus

(VII) i mír (j)—

(A) i bhfomhír (ii), trí “2008,” a chur in ionad “2008, agus”,

(B) i bhfomhír (iii), trí “i leith na n-earraí caipitiúla sin de réir alt 3(1)(e) nó 4(3)(a)” a chur in ionad “de réir fho-alt (3) nó alt 4(3)(ab)” agus trí “an t-úinéir earraí caipitiúla, agus” a chur in ionad “an t-úinéir earraí caipitiúla,”, agus

(C) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii):

“(iv) i gcás ina mbeidh coigeartú déanta ar inasbhainteacht i leith an earra chaipitiúil de réir fho-alt (3) nó alt 4(3)(ab), an méid ‘T’ san fhoirmle in alt 4(3)(ab),”,

(e) in alt 7A—

(i) i bhfo-alt (1)(d)(ii)—

(I) i gclásal (I), trí “nach mbeidh níos luaithe ná dáta an chomhaontaithe sin” a chur isteach i ndiaidh “an dáta foirceanta”, agus

(II) i gclásal (II), trí “nach mbeidh níos luaithe ná dáta an chomhaontaithe sin” a chur isteach i ndiaidh “an dáta foirceanta”,

agus

(ii) i bhfo-alt (2)—

(I) i mír (a)—

(A) trí “Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), ní ceadmhach do thiarna talún” a chur in ionad “Ní ceadmhach do thiarna talún”, agus

(B) i bhfomhír (i), trí “faoi réir mhír (b),” a scriosadh,

agus

(II) i mír (b), trí “agus fo-alt (1)(d)(iii)” a chur isteach i ndiaidh “mír (a)(i)”,

(f) in alt 7B(3), trí “ina ndéanann nó ina ndearna” a chur in ionad “ina ndearna”,

(g) in alt 8—

(i) i bhfo-alt (1B)(b), trí “lena mbaineann alt 531(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997” a chur a chur isteach i ndiaidh “ina bhfaigheann príomhaí”,

(ii) i bhfo-alt (5A), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c)—

“(d) Níl feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le hearraí dochorraithe arna bhfáil nó arna bhforbairt an 1 Iúil 2008 nó dá éis.”,

agus

(iii) i bhfo-alt (8)(d), trí “ansin, mura mbeidh rogha cánach an tiarna talún feidhmithe ag an tiarna talún sin de réir alt 7A i leith na hearraí dochorraithe sin a ligean tráth an scoir nó mura mbeidh tarscaoileadh aige nó aici” a chur in ionad “ansin, mura mbeidh tarscaoileadh ag an tiarna talún sin”,

(h) in alt 12—

(i) i bhfo-alt (1)(a)(iv), trí “alt 5(3)(c)” a chur in ionad “alt 5(3)(d)”, agus

(ii) i bhfo-alt (4)(a), sa mhíniú ar “inchuir dhé-úsáide” trí “, nó seirbhísí a bhaineann le forbairt earraí dochorraithe atá faoi réir fhorálacha alt 12E” a chur isteach i ndiaidh “ar iad a cheannach nó a fháil”,

(i) in alt 12E—

(i) i bhfo-alt (3)(b)(ii)(I), trí “de réir alt 4B(2) nó fho-alt (2) nó (6)(b) d’alt 4C” a chur in ionad “de réir alt 4B(2)”, agus

(ii) i bhfo-alt (10), trí “de réir alt 4B(2) nó fho-alt (2) nó (6)(b) d’alt 4C” a chur in ionad “de réir alt 4B(2)”,

agus

(j) in alt 13(3)(b), trí “de réir mhír (f) nó (g) d’fho-alt (1A), nó fho-alt (1B)(b) nó (2), d’alt 8” a chur in ionad “de réir alt 8(2)”.

5. Leasaítear an tAcht Airgeadais 2001, in alt 116(5), trí “alt 99(3)” a chur in ionad “alt 99(1)(b)”.

6. Leasaítear an tAcht Airgeadais 2008—

(a) in alt 5—

(i) i mír (d)(ii), trí “agus” a chur in ionad “nó”,

(ii) i mír (f), trí “agus” a chur in ionad “nó”, agus

(iii) i mír (g), trí “agus” a chur in ionad “nó”,

agus

(b) trí alt 108 a scriosadh agus trína mheas nach raibh éifeacht leis riamh.

7. (a) Maidir le mír 1

(i) meastar gur tháinig fomhír (a) i bhfeidhm agus go raibh éifeacht léi amhail ar an agus ón 31 Eanáir 2008,

(ii) meastar gur tháinig fomhír (b) i bhfeidhm agus go raibh éifeacht léi maidir le diúscairt sócmhainne an 13 Meitheamh 2007 nó dá éis, agus

(iii) tá éifeacht le fomhíreanna (c) agus (d) amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(b) Tá éifeacht le mír 2 amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(c) Meastar gur tháinig mír 3 i bhfeidhm agus go raibh éifeacht léi amhail ar an agus ón 21 Feabhra 2003.

(d) Tá éifeacht le mír 4 amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(e) Tá éifeacht le mír 5 amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

(f) Maidir le mír 6

(i) meastar gur tháinig fomhír (a) i bhfeidhm agus go raibh éifeacht léi amhail ar an agus ón 13 Márta 2008, agus

(ii) tá éifeacht le fomhír (b) amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.

1IO Uimh. L277 an 21 Deireadh Fómhair 2005, lch. 1