An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID 1 Tobhaigh, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil ) Ar Aghaidh (Caibidil 3 Cáin Ioncaim )

25 2008

TODO

Caibidil 2

Tobhaigh

Tobhach ioncaim.

2 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 18:

“TOBHAIGH

CUID 18A

Tobhach Ioncaim

Mínithe (Cuid 18A).

531A.— (1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘ioncam comhiomlán’, i ndáil le pearsa aonair agus bliain mheasúnachta, comhiomlán dhíolaíochtaí iomchuí agus ioncam iomchuí na pearsan aonair don bhliain mheasúnachta;

ciallaíonn ‘Ard-Bhailitheoir’ an tArd-Bhailitheoir arna cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 851;

tá le ‘fostaí’ agus ‘fostóir’ na bríonna céanna atá leo in alt 983;

ciallaíonn ‘díolaíochtaí eisiata’ díolaíochtaí a tugadh don Aire Airgeadais faoi alt 483;

tá le ‘tobhach ioncaim’ an bhrí a shanntar dó le halt 531B;

ciallaíonn ‘mí cánach ioncaim’ mí fhéilire;

ciallaíonn ‘Rialacháin ÍMAT’ na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001);

forléireofar ‘díolaíochtaí iomchuí’ agus ‘ioncam iomchuí’ de réir mhíreanna (a) agus (b), faoi seach, den Tábla a ghabhann le halt 531B(1);

ciallaíonn ‘íocaíochtaí de chineál dá samhail’ íocaíochtaí atá den ghné chéanna le híocaíochtaí arna ndéanamh faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh ach a dhéanann—

(a) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

(b) an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta,

(c) an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta,

(d) an Roinn Oideachais agus Eolaíochta,

(e) an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia,

(f) an Foras Áiseanna Saothair, i leith scéimeanna a luaitear i gclásail (I), (II) agus (III) d’alt 472A(1)(b)(i), nó

(g) aon stát nó críoch eile;

ciallaíonn ‘íocaíochtaí leasa shóisialaigh’ íocaíochtaí arna ndéanamh faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh;

ciallaíonn ‘bliain mheasúnachta’ bliain mheasúnachta de réir bhrí na nAchtanna Cánach.

(2) Tá le focail agus le habairtí a úsáidtear sa Chuid seo na bríonna céanna atá leo sna hAchtanna Cánach ach amháin i gcás go bhforáiltear a mhalairt nó go n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

Tobhach ioncaim a mhuirearú.

531B.— (1) Le héifeacht ón 1 Eanáir 2009, déanfar cáin ar a dtabharfar ‘tobhach ioncaim’ a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir fhorálacha na Coda seo i leith an ioncaim a shonraítear i míreanna (a) agus (b) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TÁBLA

(a) Maidir leis an ioncam a thuairiscítear sa mhír seo, ar a dtabharfar ‘díolaíochtaí iomchuí’, is díolaíochtaí atá ann a bhfuil feidhm ag Caibidil 4 de Chuid 42 maidir leo nó a gcuirtear an Chaibidil sin i bhfeidhm maidir leo, seachas íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus íocaíochtaí de chineál dá samhail agus díolaíochtaí eisiata.

(b) Maidir leis an ioncam a thuairiscítear sa mhír seo, ar a dtabharfar ‘ioncam iomchuí’, is ioncam atá ann ó gach bunadh, seachas díolaíochtaí iomchuí, íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus íocaíochtaí de chineál dá samhail agus díolaíochtaí eisiata, arna mheas de réir na nAchtanna Cánach Ioncaim agus—

(i) amhail is nár achtaíodh ailt 140, 141, 142, 143, 195, 231, 232, 233, 234 agus 664 riamh,

(ii) gan aird ar aon asbhaint—

(I) i leith liúntais cíosa dhúbailte faoi alt 324(2), 333(2), 345(3) nó 354(3),

(II) faoi alt 372AP, le linn méid barrachais nó easnaimh i leith cíosa ó aon áitreabh a ríomh,

(III) faoi alt 372AU, le linn méid barrachais nó easnaimh i leith cíosa ó aon áitreabh a ríomh,

(IV) faoi alt 847A, i leith deonacháin iomchuí (de réir bhrí an ailt sin), nó

(V) faoi alt 848A, i leith deonacháin iomchuí (de réir bhrí an ailt sin),

(iii) gan gnóchain, ioncam ná íocaíochtaí lena mbaineann aon cheann de na forálacha seo a leanas a áireamh:

(I) Caibidil 4 de Chuid 8;

(II) Caibidil 5 de Chuid 8;

(III) Caibidil 7 de Chuid 8;

(IV) Caibidil 5 de Chuid 26;

(V) Caibidil 6 de Chuid 26;

(VI) Caibidil 1A de Chuid 27;

(VII) Caibidil 4 de Chuid 27,

agus

(iv) ag féachaint d’asbhaint i leith aon íocaíochta lena mbaineann alt 1025, arna déanamh ag pearsa aonair de bhun comhshocraíochta cothabhála (de réir bhrí an ailt sin), a bhaineann leis an bpósadh chun tairbhe an pháirtí eile sa phósadh, mura bhfuil feidhm ag alt 1026 i leith íocaíochta den sórt sin.

(2) Ní bheidh an tobhach ioncaim iníoctha, do bhliain mheasúnachta, ag pearsa aonair—

(a) a chruthóidh chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim nach mó ná €18,304 a ioncam nó a hioncam comhiomlán don bhliain mheasúnachta,

(b) a bhfuil, de bhua alt 45 den Acht Sláinte 1970 nó Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71 1 an 14 Meitheamh 1971 ón gComhairle, lán-cháilíocht aige nó aici le haghaidh seirbhísí faoi Chuid IV den Acht sin, nó

(c) a chruthóidh chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim, tar éis dóibh éileamh arna dhéanamh ar shlí a cheadóidh nó dá bhforálfaidh siad a fháil, nach mó ná €20,000 a ioncam nó a hioncam comhiomlán don bhliain mheasúnachta agus a mbeidh 65 bliana d’aois nó os a chionn slánaithe aige nó aici tráth ar bith le linn na bliana measúnachta sin.

An ráta muirir.

531C.— Déanfar, don bhliain mheasúnachta 2009, agus do gach bliain mheasúnachta dá éis, pearsa aonair a mhuirearú i leith tobhaigh ioncaim ar a ioncam nó ar a hioncam comhiomlán don bhliain mheasúnachta de réir na rátaí a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

An chuid den ioncam comhiomlán

An ráta tobhaigh ioncaim

An chéad €100,100

1%

An chéad €150,020 eile

2%

An fuílleach

3%

Tobhach ioncaim ar dhíolaíochtaí iomchuí a asbhaint agus a íoc.

531D.— (1) Beidh fostóir faoi dhliteanas sa chéad ásc tobhach ioncaim a íoc a bheidh dlite i leith aon íocaíochta díolaíochtaí iomchuí.

(2) (a) Maidir le haon íocaíocht díolaíochtaí iomchuí a dhéanfar le fostaí nó thar ceann fostaí an 1 Eanáir 2009 nó dá éis, déanfaidh an fostóir tobhach ioncaim a asbhaint as na díolaíochtaí sin de réir aon cheann nó gach ceann de na rátaí a shonraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ii) de mhír (c) agus beidh feidhm chun na críche sin ag an bhfomhír sin (ii) amhail is dá ndéanfaí na focail ‘ach nach dtéann thar €4,810’ a scriosadh.

(b) Maidir le haon íocaíocht díolaíochtaí iomchuí a dhéanfar le fostaí nó thar ceann fostaí ar dháta rite an Achta Airgeadais (Uimh. 2) 2008 nó dá éis sin, déanfaidh an fostóir tobhach ioncaim a asbhaint as na díolaíochtaí sin de réir aon cheann nó gach ceann de na rátaí a shonraítear i bhfomhíreanna (i), (ii) agus (iii) de mhír (c).

(c) Is iad seo a leanas na rátaí dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b):

(i) 1 faoin gcéad i gcás nach mó ná €1,925 méid na ndíolaíochtaí iomchuí, sa chás gur seachtain an tréimhse a ndéantar an íocaíocht ina leith, nó méid comhréire sa chás gur mó nó gur lú ná seachtain an tréimhse,

(ii) 2 faoin gcéad ar mhéid na breise i gcás gur mó ná €1,925 méid na ndíolaíochtaí iomchuí, ach nach mó ná €4,810 é, sa chás gur seachtain an tréimhse a ndéantar an íocaíocht ina leith, nó méid comhréire i gcás gur mó nó gur lú ná seachtain an tréimhse,

(iii) 3 faoin gcéad ar mhéid na breise i gcás gur mó ná €4,810 méid na ndíolaíochtaí iomchuí, sa chás gur seachtain an tréimhse a ndéantar an íocaíocht ina leith, nó méid comhréire i gcás gur mó nó gur lú ná seachtain an tréimhse,

agus d’ainneoin gur díolaíochtaí, go hiomlán nó go páirteach, in aghaidh bliana measúnachta éigin seachas an bhliain mheasúnachta a ndéanfar an íocaíocht lena linn na díolaíochtaí iomchuí.

(3) Beidh feidhm ag forálacha Chuid 4 de Rialacháin ÍMAT, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir le tobhach ioncaim i leith díolaíochtaí iomchuí, agus maidir le haon tobhach ioncaim is iníoctha ag fostaí, ní bheidh sé inghnóthaithe uaidh nó uaithi ag a fhostóir nó ag a fostóir ach trína asbhaint de réir na bhforálacha sin.

(4) (a) (i) Déanfaidh an fostóir, laistigh de 14 lá ó dheireadh gach míosa cánach ioncaim, iomlán na méideanna go léir de thobhach ioncaim a dhligh an fostóir a asbhaint as díolaíochtaí iomchuí arna n-íoc ag an bhfostóir le linn na míosa cánach ioncaim sin a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir.

(ii) Féadfaidh an tArd-Bhailitheoir a údarú, i scríbhinn, don fhostóir, agus mura gcuirfidh an fostóir ina choinne, iomlán na méideanna go léir de thobhach ioncaim a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir, laistigh de 14 lá ó dheireadh cibé tréimhse is faide (más ann) ach nach faide ná bliain, a údarófar amhlaidh ar méideanna iad a dhligh an fostóir a asbhaint as díolaíochtaí iomchuí arna n-íoc ag an bhfostóir le linn na tréimhse is faide sin.

(iii) I gcás go ndéanfar iomlán na méideanna a chur ar aghaidh ar cur ar aghaidh é dá dtagraítear i bhfomhír (i) trí cibé meán leictreonach (de réir bhrí alt 917EA) a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim, beidh feidhm ag fomhír (i) agus beidh éifeacht léi amhail is dá gcuirfí ‘Laistigh de 23 lá ó dheireadh gach míosa cánach ioncaim’ in ionad ‘Laistigh de 14 lá ó dheireadh gach míosa cánach ioncaim’ ach, i gcás nach ndéanfar an cur ar aghaidh sin laistigh den tréimhse 23 lá sin, beidh feidhm ag fomhír (i) agus beidh éifeacht léi gan féachaint d’fhorálacha na fomhíre seo.

(b) Ar thobhach ioncaim a bheith íoctha, féadfaidh an tArd-Bhailitheoir admháil a thabhairt don fhostóir lena mbaineann i leith na híocaíochta agus is é a bheidh san admháil cibé ceann acu seo a leanas is cuí leis an Ard-Bhailitheoir, eadhon—

(i) admháil ar leithligh i leith gach íocaíochta den sórt sin, nó

(ii) admháil i leith na n-íocaíochtaí sin go léir arna ndéanamh laistigh den tréimhse a shonrófar san admháil.

(5) (a) Laistigh de 46 lá ó dheireadh bliana measúnachta, nó ón dáta a scoirfidh an fostóir go buan de bheith ina fhostóir nó ina fostóir lena mbaineann Rialachán 7(1) de Rialacháin ÍMAT, cibé acu is túisce, cuirfidh an fostóir na nithe seo a leanas chuig an Ard-Bhailitheoir—

(i) tuairisceán, i bhfoirm a sholáthróidh nó a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim, i leith gach pearsan aonair lena ndearnadh íocaíocht díolaíochtaí iomchuí le linn na bliana sin, ar a dtaispeánfar—

(I) méid iomlán an tobhaigh ioncaim ab iníoctha maidir leis an bpearsa aonair sa bhliain sin,

(II) an dáta a thosaigh agus an dáta a scoir fostaíocht na pearsan aonair laistigh den bhliain sin, más infheidhme,

(III) an ráta tobhaigh ioncaim is iníoctha i leith na pearsan aonair, agus

(IV) iomlán na ndíolaíochtaí iomchuí a íocadh leis an bpearsa aonair sa bhliain sin,

agus

(ii) ráiteas, dearbhú agus deimhniú, i cibé foirm a sholáthróidh nó a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ina léireofar an méid iomlán tobhaigh ioncaim a dhligh an fostóir a chur ar aghaidh i leith gach pearsan aonair lena ndearnadh íocaíocht díolaíochtaí iomchuí sa bhliain mheasúnachta.

(b) I gcás gur comhlacht corpraithe an fostóir, beidh an dearbhú agus an deimhniú dá dtagraítear i mír (a)(ii) faoi shíniú rúnaí an chomhlachta chorpraithe nó stiúrthóra ar an gcomhlacht corpraithe.

(6) (a) (i) Laistigh de 46 lá ó dheireadh bliana measúnachta, tabharfaidh an fostóir do gach fostaí atá ar fostú ag an bhfostóir ar an lá deiridh den bhliain mheasúnachta agus ar asbhaineadh aon tobhach ioncaim as a dhíolaíochtaí iomchuí nó a díolaíochtaí iomchuí le linn na bliana sin, deimhniú ina léireofar—

(I) an méid iomlán tobhaigh ioncaim a asbhaineadh as díolaíochtaí iomchuí an fhostaí le linn na bliana sin,

(II) dáta tosaigh fhostaíocht an fhostaí laistigh den bhliain sin, más infheidhme,

(III) an ráta tobhaigh ioncaim ab iníoctha i leith an fhostaí, agus

(IV) iomlán na ndíolaíochtaí iomchuí a íocadh leis an bhfostaí sa bhliain sin.

(ii) Is i cibé foirm a sholáthróidh nó a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh an deimhniú a shonraítear i bhfomhír (i).

(b) (i) Déanfaidh fostóir, i gcás fostaí lena ndéanfaidh sé nó sí íocaíocht díolaíochtaí iomchuí, deimhniú a thabhairt don fhostaí ar scor na tréimhse fostaíochta lena mbaineann an íocaíocht tobhaigh ioncaim i leith an fhostaí agus taispeánfar sa deimhniú—

(I) an tobhach ioncaim iomlán maidir leis an bhfostaí a dhligh an fostóir a chur ar aghaidh don bhliain mheasúnachta ina dtarlaíonn an scor anuas go dtí an dáta scoir agus an dáta scoir san áireamh,

(II) dáta tosaigh (más infheidhme) agus dáta scoir fhostaíocht na pearsan aonair laistigh den bhliain sin,

(III) an ráta tobhaigh ioncaim ab iníoctha i leith an fhostaí, agus

(IV) iomlán na ndíolaíochtaí iomchuí a íocadh leis an bhfostaí sa bhliain sin anuas go dtí an dáta scoir agus an dáta scoir san áireamh.

(ii) Is i cibé foirm a sholáthróidh nó a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh an deimhniú a shonraítear i bhfomhír (i).

Taifeadchoimeád.

531E.— (1) Déanfaidh fostóir na sonraí seo a leanas a thaifeadadh i leith gach fostaí lena ndearnadh íocaíocht díolaíochtaí iomchuí i mbliain mheasúnachta—

(a) méid gach íocaíochta díolaíochtaí iomchuí,

(b) an méid tobhaigh ioncaim arna asbhaint as gach íocaíocht den sórt sin,

(c) an méid iomlán tobhaigh ioncaim a dhlíonn an fostóir a chur ar aghaidh i leith gach íocaíochta den sórt sin, agus

(d) dátaí tosaigh agus scoir fostaíochta na pearsan aonair laistigh den bhliain mheasúnachta, más infheidhme.

(2) Is i bhfoirm a cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh na taifid a shonraítear i bhfo-alt (1) agus coimeádfaidh fostóirí iad ar feadh tréimhse nach lú ná 6 bliana tar éis dheireadh na bliana measúnachta lena mbaineann siad.

Cumhacht iniúchta.

531F.— Beidh feidhm ag forálacha alt 903 agus Rialachán 32 de Rialacháin ÍMAT, i ndáil le taifid a iniúchadh, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir leis na sonraí arna dtaifeadadh de bhun alt 531E mar atá feidhm acu maidir leis na taifid a shonraítear sna forálacha sin.

Tobhach ioncaim a bheidh dlite i leith míonna cánach ioncaim agus i leith na bliana a mheas.

531G.— Beidh feidhm ag ailt 989, 990 agus 990A maidir le tobhach ioncaim mar atá feidhm acu maidir le cáin ioncaim.

Tobhach ioncaim ar ioncam iomchuí a mheasúnú, a bhailiú, a íoc agus a ghnóthú.

531H.— (1) Déanfar tobhach ioncaim is iníoctha in aghaidh bliana measúnachta i leith ioncaim iomchuí a mheasúnú, a mhuirearú agus a íoc ar gach slí ionann is dá mba mhéid cánach ioncaim é arna mheasúnú agus arna mhuirearú faoi na hAchtanna Cánach Ioncaim, ach sin gan féachaint d’alt 1017, agus féadfar é a shonrú mar aon suim amháin (dá ngairtear ‘an tsuim chomhiomlánaithe’ san alt seo) leis an méid cánach ioncaim a bheidh in aon ríomh nó measúnacht nó measúnachtaí i leith cánach ioncaim a dhéanfaidh an phearsa aonair ag a bhfuil an tobhach ioncaim iníoctha don bhliain mheasúnachta nó a dhéanfar air nó uirthi.

(2) Chun críocha fho-alt (1) féadfar an tobhach ioncaim a shonrú amhlaidh d’ainneoin nach bhfuil aon mhéid cánach ioncaim sa ríomh nó sa mheasúnacht nó sna measúnachtaí sin agus beidh feidhm ag na forálacha go léir de na hAchtanna Cánach Ioncaim, seachas aon fhorálacha den sórt sin a mhéid a bhaineann siad le haon liúntas, asbhaint nó faoiseamh a dheonú, ionann is dá mba shuim aonair chánach ioncaim an tsuim chomhiomlánaithe.

(3) I gcás go mbeidh tobhach ioncaim iníoctha don bhliain mheasúnachta 2009 i leith ioncaim iomchuí, beidh feidhm ag alt 958, agus beidh éifeacht leis, amhail is dá mba rud é go raibh tobhach ioncaim iníoctha don bhliain mheasúnachta 2008 de réir na Coda seo.

Lánúineacha pósta.

531I.— I gcás go ndearnadh rogha nó go meastar go ndearnadh rogha faoi alt 1018 agus go bhfuil éifeacht léi do bhliain mheasúnachta, déanfar tobhach ioncaim is iníoctha ag céile amháin a mhuirearú, a bhailiú agus a ghnóthú amhail is dá mba thobhach ioncaim é ab iníoctha ag an gcéile ab inmheasúnaithe faoi alt 1017.

Ráitis bhréagacha.

531J.— Maidir le forálacha alt 1056 i ndáil le tuairisceáin, dearbhuithe nó ráitis a dhéanamh, beidh feidhm acu, fara aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le tobhach ioncaim.

Aisíocaíochtaí.

531K.— (1) In aon chás go ndéanfar gearríocaíocht nó ró-íocaíocht tobhaigh ioncaim leis an Ard-Bhailitheoir, déanfar an méid nár íocadh a íoc nó an méid a ró-íocadh a aisíoc, de réir mar a bheidh, leis an Ard-Bhailitheoir nó ag an Ard-Bhailitheoir, de réir mar is cuí.

(2) I gcás pearsan aonair lena mbaineann mír (a), (b) nó (c) d’alt 531B(2), déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon tobhach ioncaim arna asbhaint as a ioncam nó as a hioncam a aisíoc leis an bpearsa aonair ar éileamh bailí, arna dhéanamh ar cibé modh a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim, a fháil, agus measfar, chun críocha an aisíoca sin, gur cáin ioncaim an tobhach ioncaim.

(3) Más rud é, i ndeireadh bliana measúnachta, go ndéanfaidh daoine pósta arna measúnú i leith cánach don bhliain mheasúnachta faoi alt 1017, agus a mbeidh 65 bliana d’aois nó níos mó slánaithe ag duine amháin nó ag an mbeirt acu aon tráth i gcaitheamh na bliana measúnachta, a chruthú chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim nach mó ná dhá oiread na teorann atá leagtha amach in alt 531B(2)(c) a n-ioncam comhiomlán ó gach bunadh, ansin aisíocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cibé tobhach ioncaim, más ann, a asbhaineadh as an ioncam sin i gcaitheamh na bliana measúnachta sin.

Srian ar asbhaint.

531L.— (1) Maidir le tobhach ioncaim arna íoc i leith bliana measúnachta, is tobhach é i dteannta aon dliteanais, agus ní laghdaítear leis aon dliteanas, a bheidh ag pearsa aonair i leith cánach ioncaim nó cánacha eile faoi na hAchtanna Cánach.

(2) Ní ceadmhach creidmheasanna cánach breise ná faoisimh bhreise atá ar fáil do phearsa aonair a fhritháireamh in aghaidh aon mhuirir i leith tobhaigh ioncaim atá dlite agus iníoctha do bhliain mheasúnachta.

Feidhm forálacha a bhaineann le cáin ioncaim.

531M.— (1) Beidh feidhm ag forálacha Chaibidil 1 de Chuid 40, i ndáil le hachomhairc, maidir le tobhach ioncaim mar atá feidhm acu maidir le cáin ioncaim.

(2) Beidh feidhm ag forálacha Chuid 47, i ndáil le pionóis, cionta, ús agus smachtbhannaí eile, maidir le tobhach ioncaim mar atá feidhm acu maidir le cáin ioncaim.

(3) Beidh feidhm ag alt 865 maidir le haon aisíoc tobhaigh ioncaim mar atá feidhm aige maidir le cáin ioncaim.

(4) Beidh feidhm ag alt 987, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir le tobhach ioncaim mar atá feidhm aige maidir le cáin ioncaim.

Cúram agus bainistiú.

531N.— Is faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí Ioncaim atá tobhach ioncaim agus beidh feidhm ag Cuid 37 maidir le tobhach ioncaim mar atá feidhm aige maidir le cáin ioncaim.”,

(b) in alt 1002, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (iii):

“(iiia) Cuid 18A,”,

(c) in alt 1006, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) Cuid 18A,”,

(d) in alt 1006A, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) Cuid 18A,”,

(e) in alt 1078, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) Cuid 18A,”,

agus

(f) in alt 1079, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

(ca) Cuid 18A,”.

Tobhach loctha i limistéir uirbeacha.

3 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 18A (a chuirtear isteach le halt 2):

“CUID 18B

Tobhach Loctha i Limistéir Uirbeacha

Léiriú (Cuid 18B).

531O.— Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘carr’ aon fheithicil inneallghluaiste bhóthair atá deartha, déanta nó oiriúnaithe chun an tiománaí nó an tiománaí agus duine amháin eile nó níos mó a iompar, seachas—

(a) gluaisrothar (de réir bhrí alt 121),

(b) feithicil oifigiúil,

(c) veain (de réir bhrí alt 121A) i gcás go gceanglaíonn an fostóir ar fhostaí an veain a úsáid i gcomhlíonadh dhualgais a oifige nó a fhostaíochta nó a hoifige nó a fostaíochta, nó

(d) feithicil, seachas veain, de chineál nach n-úsáidtear go coitianta mar fheithicil phríobháideach agus atá mí-oiriúnach lena húsáid amhlaidh;

ciallaíonn ‘cead loctha duine mhíchumasaithe’ cead arna dheonú de réir Airteagal 43 de na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre (Trácht agus Locadh) 1997 (I.R. Uimh. 182 de 1997);

ciallaíonn ‘díolaíochtaí’ díolaíochtaí lena mbaineann Caibidil 4 de Chuid 42;

tá le ‘fostaí’ an bhrí chéanna atá leis chun críocha Rialacháin ÍMAT;

tá le ‘fostóir’ an bhrí chéanna atá leis chun críocha Rialacháin ÍMAT;

forléireofar ‘teideal chun spás loctha a úsáid’ de réir alt 531Q;

tá le ‘údarás dóiteáin’ an bhrí chéanna atá leis chun críocha an Achta Seirbhísí Dóiteáin 1981;

ciallaíonn ‘saoire mháithreachais’ an tréimhse saoire dá dtagraítear in alt 8 (arna leasú le halt 2 den Acht um Chosaint Mháithreachais (Leasú) 2004 agus leis an Ordú fán Acht um Chosaint Mháithreachais 1994 (Tréimhsí Saoire a Fhadú) 2006) den Acht um Chosaint Mháithreachais 1994;

folaíonn ‘feithicil inneallghluaiste bhóthair’ feithicil a ghluaistear le córacha leictreacha nó le córacha idir leictreach agus mheicniúil;

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Airgeadais;

ciallaíonn ‘glandíolaíochtaí’ díolaíochtaí (lúide ranníocaí inlamhála (de réir bhrí Rialachán 41 de Rialacháin ÍMAT)) tar éis na nithe seo a leanas a asbhaint—

(a) cáin ioncaim, de réir Rialacháin ÍMAT,

(b) ranníoc, de réir na Rialachán Leasa Shóisialaigh (Ranníocaí Comhdhlúite agus Inárachaitheacht) 1996 (I.R. Uimh. 312 de 1996), is ranníoc de réir bhrí na rialachán sin,

(c) ranníoc sláinte, de réir na Rialachán um Ranníocaí Sláinte 1979 (I.R. Uimh. 107 de 1979), agus

(d) tobhach ioncaim, de réir Chuid 18A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008);

ciallaíonn ‘feithicil oifigiúil’ feithicil is leis an Stát nó le húdarás Stáit, nó a sholáthraíonn an Stát nó údarás Stáit, i gcás go gceanglaíonn an fostóir ar fhostaí de chuid an Stáit nó de chuid údaráis den sórt sin an fheithicil a úsáid i gcomhlíonadh dhualgais a oifige nó a fhostaíochta nó a hoifige nó a fostaíochta;

ciallaíonn ‘tobhach loctha’ an cháin, dá bhforáiltear in alt 53IT, ar theideal chun spás loctha a úsáid i limistéar uirbeach;

ciallaíonn ‘spás loctha’ aon limistéar nó aon chuid de limistéar ar a bhfuil, ag a bhfuil, nó ina bhfuil, feithicil inloctha, agus folaíonn sé aon chuid d’fhoirgneamh, de thógáil, nó de dhéanmhas (lena n-áirítear déanmhas sochorraithe);

ciallaíonn ‘Rialacháin ÍMAT’ na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001);

tá le ‘uimhir phearsanta seirbhíse poiblí’ an bhrí chéanna atá leis in alt 262 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005;

ciallaíonn ‘fostaí de chuid na hearnála poiblí’ duine arb é an Stát a dhéanann, go díreach nó go neamhdhíreach, a chuid díolaíochtaí nó a cuid díolaíochtaí, a íoc, a mhaoiniú, nó a mhaoiniú go páirteach;

ciallaíonn ‘údarás áitiúil iomchuí’ comhairle cathrach (de réir bhrí alt 2 den Acht Rialtais Áitiúil 2001) Chorcaí, Bhaile Átha Cliath, na Gaillimhe, Luimnigh nó Phort Láirge;

ciallaíonn ‘údarás Stáit’ an Garda Síochána, Óglaigh na hÉireann, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (a mhéid a bhaineann sé leis an tseirbhís otharchairr), na Coimisinéirí Ioncaim (a mhéid a bhaineann sé leis an tseirbhís Custam), údarás dóiteáin nó comhlacht eile den sórt sin a bheidh forordaithe le hordú ón Aire faoi alt 531P(1);

ciallaíonn ‘limistéar uirbeach’ limistéar nó limistéir a bheidh ainmnithe le hordú ón Aire faoi alt 531P(1);

ciallaíonn ‘bliain mheasúnachta’ bliain féilire.

Limistéir uirbeacha a mbaineann an tobhach loctha leo agus an tAire orduithe a dhéanamh.

531P.— (1) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon Aire eile den Rialtas a mheasfaidh sé nó sí a bheith cuí sna himthosca, le hordú—

(a) a shainiú gur limistéar uirbeach chun críocha na Coda seo limistéar nó limistéir atá laistigh de limistéar riaracháin (de réir bhrí alt 2 den Acht Rialtais Áitiúil 2001) údaráis áitiúil iomchuí,

(b) a fhorordú gur údarás Stáit comhlacht chun críocha na Coda seo, agus

(c) foráil a dhéanamh maidir leis an dáta óna mbeidh éifeacht leis an gCuid seo.

(2) Gach ordú a dhéanfaidh an tAire faoi fho-alt (1), leagfar é faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den 21 lá a shuífidh Dáil Éireann tar éis an t-ordú a leagan faoina bráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Teideal chun spás loctha a úsáid.

531Q.— (1) Measfar teideal chun spás loctha a úsáid chun críocha na Coda seo a bheith ag fostaí i gcás feidhm a bheith ag aon cheann amháin nó níos mó de na himthosca seo a leanas:

(a) údarú de chineál suaitheantais, ceada, greamáin nó aon chineál eile údaraithe chun spás loctha a úsáid a bheith i seilbh an fhostaí nó an céanna a bheith eisithe dó nó di nó cead (lena n-áirítear cead ó bhéal) a bheith tugtha dó nó di ar shlí eile chun spás loctha a úsáid;

(b) aon chineál nó modh rochtana ar spás loctha a bheith i seilbh an fhostaí nó a bheith eisithe dó nó di;

(c) spás loctha tiomnaithe a bheith leithroinnte ar an bhfostaí;

(d) spás loctha a bheith leithroinnte ar an bhfostaí ar an mbonn gur spás i bpáirt é nó ar bhonn socraithe eile den tsamhail sin;

(e) spás loctha a bheith ar fáil don fhostaí ar bhonn córais ar a dtugtar de ghnáth an bonn tús áite don té is túisce.

(2) (a) Ní mheasfar teideal chun spás loctha a úsáid chun críocha na Coda seo a bheith ag fostaí i gcás go dtiocfaidh spás a bheith á úsáid ag an bhfostaí d’údarú, de chead, nó de rochtain, a bheidh tugtha go hócáideach don fhostaí agus nach mó líon iomlán na laethanta—

(i) a thagann faoi réir an údaraithe, an cheada nó na rochtana sin, agus

(ii) ar lena linn a dhéanann an fostaí an spás a úsáid go hiarbhír,

ná 10 lá i mbliain mheasúnachta.

(b) Chun críocha mhír (a)—

(i) measfar gur údarú, cead nó rochtain atá tugtha ar feadh lae iomláin é nó í a bheith tugtha ar feadh cuid de lá, agus

(ii) measfar gur spás loctha a úsáid ar feadh lae iomláin an spás a úsáid ar feadh cuid de lá.

(3) Scoirfear d’fhostaí a mheas mar dhuine ag a bhfuil teideal chun spás loctha a úsáid chun críocha na Coda seo más rud é—

(a) (i) go séanann sé nó sí, i scríbhinn nó i bhformáid leictreonach, teideal chun spás loctha a úsáid, dá dtagraítear i bhfo-alt (1), a bheith aige nó aici, nó

(ii) go dtiteann an teideal chun spás loctha a úsáid i léig nó go dtarraingítear an teideal sin siar,

(b) más iomchuí, go ndéanann an fostaí an cineál údaraithe nó an cineál nó modh rochtana, atá ina sheilbh aige nó ina seilbh aici nó a eisíodh dó nó di, nó iad araon, a thabhairt ar ais don fhostóir, nó don duine a sholáthraíonn an spás loctha, de réir mar is iomchuí, agus

(c) go scoireann an fostaí de spás loctha arna sholáthar go díreach nó go neamhdhíreach ag a fhostóir nó a fostóir a úsáid.

(4) Chun críocha fho-alt (1)(a), measfar cead chun spás loctha a úsáid a bheith tugtha d’fhostaí i gcás ina ndéanann fostóir socrú nó comhaontú, leis an bhfostaí nó le haon duine eile, trína soláthraítear spás loctha lena úsáid ag an bhfostaí.

Fostóir do sholáthar spáis loctha.

531R.— Chun críocha na Coda seo, measfar spás loctha a bheith arna sholáthar go díreach nó go neamhdhíreach ag fostóir lena úsáid ag fostaí más rud é—

(a) go soláthraíonn an fostóir an spás loctha ar aon áitreabh, ag aon áitreabh nó in aon áitreabh atá ar úinéireacht nó ar áitiú ag an bhfostóir,

(b) go soláthraíonn duine atá bainteach (de réir bhrí alt 10) leis an bhfostóir an spás loctha ar aon áitreabh, ag aon áitreabh nó in aon áitreabh atá ar úinéireacht nó ar áitiú ag an duine sin,

(c) go ndéanann an fostóir socrú nó comhaontú, le fostaí nó le haon duine eile, trína soláthraítear spás loctha lena úsáid ag an bhfostaí sin nó ag aon fhostaí eile de chuid an fhostóra, nó

(d) i gcás fostaí de chuid na hearnála poiblí nach mbaineann mír (a), (b) nó (c) leis nó léi, go ndéanann fostóir an fhostaí sin an duine a sholáthraíonn an spás loctha don fhostaí sin a mhaoiniú nó a pháirtmhaoiniú go díreach nó go neamhdhíreach.

Díolúine do dhaoine áirithe.

531S.— Ní bheidh feidhm ag an tobhach loctha dá bhforáiltear faoin gCuid seo—

(a) maidir le fostaí is sealbhóir ar chead loctha bailí do dhuine míchumasaithe,

(b) maidir le fostaí de chuid seirbhíse éigeandála Stáit nó sibhialta d’úsáid spáis loctha i gcás nach mbaineann úsáid an spáis sin ach amháin le freagairt, a éilíonn an fostóir ar an bhfostaí, i leith éigeandála, nó

(c) maidir le húsáid spáis loctha ó am go ham ag duine scortha más rud é go leanann iarfhostóir an duine sin nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag alt 531R(d), go leanann an duine a sholáthair an spás loctha don duine scortha sular scoir sé nó sí, de spás loctha a chur ar fáil dó nó di.

Muirear i leith tobhaigh loctha.

531T.— Faoi réir alt 531S, más rud é—

(a) go bhfuil teideal ag fostaí chun spás loctha a úsáid i limistéar uirbeach chun carr a locadh, agus

(b) go soláthraíonn a fhostóir nó a fostóir an spás sin go díreach nó go neamhdhíreach,

ansin déanfar cáin ar a dtabharfar ‘tobhach loctha’ a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir na Coda seo i ndáil leis an teideal sin.

Ráta muirir i leith tobhaigh loctha.

531U.— (1) Faoi réir na bhforálacha ina dhiaidh seo den alt seo, is é méid an tobhaigh loctha i ndáil le gach fostaí—

(a) €200 i ndáil le gach bliain mheasúnachta, nó

(b) i ndáil leis an mbliain mheasúnachta ina dtagann an Chuid seo in éifeacht, €200 arna laghdú go dtí méid a mbeidh idir é agus €200 an chomhréir chéanna atá idir an tréimhse arb é atá inti an chuid den bhliain sin ina bhfuil éifeacht leis an gCuid seo agus an bhliain mheasúnachta iomlán.

(2) I gcás gur leithroinneadh spás loctha ar fhostaí ar bhonn roinnte, nó ar bhonn socrú eile den tsamhail sin, lena n-áirítear an bonn tús áite don té is túisce dá dtagraítear in alt 531Q(1)(e), maidir le méid an tobhaigh loctha—

(a) i gcás gur lú an coibhneas atá idir fostaithe a chomhroinneann spás loctha agus spás ná a dó lena haon, is é an méid cuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) é, agus

(b) i gcás gurb é an coibhneas idir fostaithe a chomhroinneann spás loctha agus spás a dó lena haon nó níos mó, déanfar é a laghdú go dtí 50 faoin gcéad den mhéid cuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Más rud é gurb éard atá sa ghnáthphatrún oibre a cheanglaítear ar fhostaí an fostaí gan a bheith ag obair ach amháin ar feadh cuid den tseachtain iomlán oibre nó den bhliain iomlán oibre, ansin laghdófar méid an tobhaigh loctha arna chinneadh de réir fho-alt (1) nó (2) go dtí méid a mbeidh idir é agus an méid arna chinneadh amhlaidh an chomhréir chéanna atá idir an chuid den tseachtain iomlán oibre nó den bhliain iomlán oibre a cheanglaítear ar an bhfostaí a oibriú agus an tseachtain iomlán oibre nó an bhliain iomlán oibre, ar an gcoinníoll nach mbeidh méid an tobhaigh níos lú ná 50 faoin gcéad den mhéid arna chinneadh de réir fho-alt (1) nó (2) de réir mar a bheidh.

(4) I gcás go mbeidh feidhm ar feadh cuid de bhliain mheasúnachta nó ar feadh cuid den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) ag teideal fostaí chun spás loctha a úsáid, ansin laghdófar méid an tobhaigh loctha arna chinneadh de réir fho-alt (1), (2) nó (3), de réir mar a bheidh, go dtí méid a mbeidh an chomhréir chéanna idir é agus an méid arna chinneadh amhlaidh agus atá idir an chuid den bhliain nó den tréimhse a bhfuil an teideal sin ag an bhfostaí lena linn agus an tréimhse iomlán nó an bhliain iomlán.

(5) Tabharfar neamhaird chun críocha fho-alt (4) ar theideal fostaí chun spás loctha a úsáid ar feadh na tréimhse a mbeidh an fostaí ar shaoire mháithreachais lena linn agus ar feadh tréimhse 10 seachtaine díreach roimh an dáta a thosóidh an fostaí ar an tsaoire sin.

(6) I gcás gurb éard atá sa ghnáthphatrún oibre a cheanglaítear ar fhostaí tosú ar an obair nó scor den obair tar éis a 9 a chlog istoíche nó roimh a 7 a chlog ar maidin, tabharfar neamhaird chun críocha fho-alt (4) ar an gcuid sin de bhliain mheasúnachta nó ar an gcuid sin den tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) ina bhfuil feidhm ag an bpatrún oibre sin.

An fostóir d’asbhaint tobhaigh.

531V.— (1) I gcás feidhm a bheith ag alt 531T, maidir le fostóir—

(a) déanfaidh sé nó sí méid an tobhaigh loctha, arna chinneadh de réir alt 531U, a asbhaint as glandíolaíochtaí an fhostaí don tréimhse ar lena linn atá teideal aige nó aici chun spás loctha a úsáid agus déanfar an asbhaint sin ag tráth agus de réir minicíochta a fhreagraíonn d’íoc dhíolaíochtaí an fhostaí,

(b) beidh sé nó sí cuntasach i méid an tobhaigh loctha is inasbhainte agus dlífidh sé nó sí an méid sin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim ionann is dá mba mhéid cánach ioncaim é ab inasbhainte de réir Rialacháin ÍMAT, agus

(c) déanfaidh sé nó sí iomlán mhéideanna uile an tobhaigh loctha a raibh an fostóir faoi dhliteanas a asbhaint ó fhostaithe a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir agus déanfar an méid sin a chur ar aghaidh an tráth céanna agus ar an modh céanna a gceanglaítear ar an bhfostóir faoi Rialachán 28 nó, de réir mar a bheidh, faoi Rialachán 29 de Rialacháin ÍMAT, méideanna cánach a chur ar aghaidh a raibh an fostóir faoi dhliteanas iad a asbhaint as díolaíochtaí a íocadh le fostaithe.

(2) I gcás ina ndéanfaidh fostóir méid tobhaigh loctha a asbhaint, de réir na Coda seo, as glandíolaíochtaí fostaí—

(a) ceadóidh an fostaí an asbhaint sin ar iarmhar na nglandíolaíochtaí a fháil, agus

(b) beidh an fostóir saortha agus urscaoilte i leith cibé méid arb ionannas dó an asbhaint, amhail is dá mba rud é gur íocadh an méid sin iarbhír.

Gan aon fhaoiseamh a bheith ar fáil i leith aon íocaíochta i ndáil le tobhach loctha.

531W.— D’ainneoin aon fhorála de na hAchtanna Cánach, ní dhéanfar aon suim—

(a) i gcás fostaí, a lamháil don fhostaí i ndáil le tobhach loctha is iníoctha faoin gCuid seo—

(i) mar asbhaint faoi alt 114, nó

(ii) mar chreidmheas in aghaidh aon dliteanais a éireoidh faoi na hAchtanna Cánach,

(b) i gcás fostóra—

(i) a asbhaint le linn méid na mbrabús nó na ngnóchan is inmhuirearaithe i leith cánach faoi Sceideal D a ríomh, nó

(ii) a áireamh le linn aon chaiteachais bhainistíochta a ríomh a bhféadfar asbhaint a éileamh ina leith faoi alt 83 nó 707,

i ndáil le haon mhéid a íocann an fostóir le fostaí mar chúiteamh as íocaíocht tobhaigh loctha faoin gCuid seo nó mar aisíoc ar an gcéanna.

Taifid agus rialacháin.

531X.— (1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go ndéanann fostóir spás loctha a sholáthar go díreach nó go neamhdhíreach i limistéar uirbeach lena mbaineann an Chuid seo le húsáid ag fostaí amháin nó níos mó chun carr a locadh, déanfaidh an fostóir i leith gach bliana measúnachta agus i leith na tréimhse dá dtagraítear in alt 531U(1)(b) taifead iomlán fírinneach a choimeád i mbuanfhoirm ar an méid seo a leanas:

(a) sonraí faoi na suímh ag a soláthraítear gach spás loctha den sórt sin,

(b) ainm agus uimhir phearsanta seirbhíse poiblí gach fostaí ag a bhfuil teideal chun spás loctha a úsáid,

(c) i gcás go mbeidh feidhm ag alt 531Q(3), ainm agus uimhir phearsanta seirbhíse poiblí gach fostaí a scoir de theideal a bheith aige nó aici chun spás loctha a úsáid agus an dáta ónar scoir an teideal,

(d) i gcás go mbeidh feidhm ag alt 531S(a), ainm agus uimhir phearsanta seirbhíse poiblí gach fostaí lena mbaineann an t-alt sin, agus

(e) cibé taifid eile a shonróidh na Coimisinéirí Ioncaim i rialacháin agus a theastóidh le réasún uathu chun críocha na Coda seo.

(2) I gcás go ndéanfaidh duine dá dtagraítear in alt 531R(d) spás loctha a sholáthar i limistéar uirbeach lena mbaineann an Chuid seo le húsáid ag fostaí earnála poiblí amháin nó níos mó chun carr a locadh, déanfaidh an duine sin i leith gach bliana measúnachta agus i leith na tréimhse dá dtagraítear in alt 531U(1)(b)—

(a) taifead iomlán fírinneach a choimeád i mbuanfhoirm ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i míreanna (a) go (e) d’fho-alt (1), agus

(b) (i) cibé sonraí is gá chun go gcomhlíonfaidh an fostóir ceanglais alt 531V(1) a tharchur tráth atá luath go leor chuig fostóir an fhostaí nó na bhfostaithe sin, agus

(ii) taifead de na sonraí a tarchuireadh amhlaidh.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh chun an Chuid seo a riaradh agus a chur i ngníomh agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfaidh foráil a bheith sna rialacháin sin i ndáil leis na taifid sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(e) agus leis na nithe sin dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b).

(4) Chun críocha na Coda seo, measfar go bhfolaíonn an míniú ar ‘taifid’ in alt 903 na taifid dá dtagraítear i bhfo-ailt (1) agus (2) agus beidh feidhm dá réir sin ag forálacha alt 903 maidir leis na taifid sin.

Íoc, bailiú agus gnóthú.

531Y.— (1) Déantar an tobhach loctha dá bhforáiltear faoin gCuid seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí Ioncaim agus beidh feidhm ag alt 849 amhail is dá n-áireofaí ‘tobhach loctha’ sa mhíniú ar ‘cáin’ san alt sin.

(2) Beidh feidhm ag forálacha Chaibidil 4 de Chuid 42 agus ag Cuid 5 de Rialacháin ÍMAT, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir leis an tobhach loctha a íoc, a bhailiú agus a ghnóthú mar atá feidhm acu maidir le cáin ioncaim a íoc, a bhailiú agus a ghnóthú de réir na Coda sin 42 agus na Rialachán sin agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo—

(a) tá feidhm ag an míniú ar ‘na rialacháin’ in alt 989 amhail is dá mbeadh ar áireamh ann tagairt d’fhorálacha na Coda seo, agus

(b) tá feidhm ag ailt 989, 990, 991 agus 991A amhail is dá mbeadh ar áireamh sna tagairtí faoi seach do cháin ioncaim nó do cháin sna hailt sin tagairt don tobhach loctha is iníoctha faoin gCuid seo.

(3) I gcás fostóir do ghearríoc nó do ró-íoc an tobhaigh loctha leis an Ard-Bhailitheoir, déanfar an méid nár íocadh a íoc leis an Ard-Bhailitheoir nó déanfaidh an tArd-Bhailitheoir an méid a ró-íocadh a aisíoc, de réir mar a bheidh agus mar is cuí.

(4) I gcás fostóra lena mbaineann alt 531V(1), déanfaidh an fostóir na sonraí seo a leanas a áireamh ar an bhfoirm a cheanglaítear a chur chuig an Ard-Bhailitheoir faoi Rialachán 31 de Rialacháin ÍMAT:

(a) líon iomlán na bhfostaithe a raibh feidhm ag an tobhach loctha maidir leo sa bhliain mheasúnachta, agus

(b) an méid iomlán tobhaigh loctha a d’asbhain an fostóir d’fhostaithe sa bhliain mheasúnachta.

Pionóis.

531Z.— (1) I gcás ina mainneoidh fostóir—

(a) an tobhach loctha a asbhaint nó a chur ar aghaidh de réir alt 531V(1),

(b) taifid a choimeád de réir alt 531X(1), nó

(c) na sonraí dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d’alt 531Y(4) a áireamh ar an bhfoirm a cheanglaítear a chur chuig an Ard-Bhailitheoir faoi Rialachán 31 de Rialacháin ÍMAT,

dlífear pionós €3,000 a chur ar an duine sin.

(2) I gcás ina mainneoidh duine lena mbaineann alt 531X(2)—

(a) taifid a choimeád de réir mhíreanna (a) agus (b)(ii) den alt sin, nó

(b) sonraí a chur ar fáil d’fhostóir de réir mhír (b)(i) den alt sin,

dlífear pionós €3,000 a chur ar an duine sin.

(3) Tá feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) d’alt 987 maidir leis na pionóis dá bhforáiltear i bhfo-ailt (1) agus (2) den alt seo mar atá feidhm acu maidir leis na pionóis dá bhforáiltear in alt 987.”,

(b) in alt 1002, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (vii):

“(viii) Cuid 18B,”,

(c) in alt 1006, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

(f) Cuid 18B,”,

(d) in alt 1006A, sa mhíniú ar “Achtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h):

(i) Cuid 18B,”,

agus

(e) in alt 1078, sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h):

“(i) Cuid 18B,”.

(2) Leasaítear an tAcht um Bhailiú Shealadach Cánach 1927 sa mhíniú ar “cáin” in alt 1 trí “agus tobhach loctha” a chur isteach i ndiaidh “dleachtanna stampa”.

1IO Uimh. L 149, 5.7.1971, lch.2