An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 3 Cáin Ioncaim ) Ar Aghaidh (Caibidil 5 Cáin Chorparáide )

25 2008

TODO

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Leasú ar alt 659 (feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar fhoirgniú foirgneamh feirme, etc. chun truailliú a rialú) den Phríomh-Acht.

17 .— Leasaítear alt 659 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)(c) trí “1 Eanáir 2011” a chur in ionad “1 Eanáir 2009”.

Leasú ar Chaibidil 2 (feirmeoireacht: faoiseamh i leith méadú ar luachanna stoic) de Chuid 23 den Phríomh-Acht.

18 .— (1) Leasaítear Caibidil 2 de Chuid 23 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 666(4) trí “31 Nollaig 2010” a chur in ionad “31 Nollaig 2008” i mír (a) agus “an bhliain 2010” a chur in ionad “an bhliain 2008” i mír (b), agus

(b) in alt 667B(5)(b) trí “31 Nollaig 2010” a chur in ionad “31 Nollaig 2008”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Leasú ar alt 279 (foirgnimh nó déanmhais áirithe a cheannach) den Phríomh-Acht.

19 .— Leasaítear alt 279 den Phríomh-Acht, maidir le díol an leasa iomchuí i bhfoirgneamh nó i ndéanmhas ar díol é a tharlaíonn an 14 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis—

(a) i bhfo-alt (2) trí “de thréimhse 2 bhliain” a chur in ionad “de thréimhse bliana” agus “den tréimhse 2 bhliain” a chur in ionad “den tréimhse bliana”, agus

(b) i bhfo-alt (3) trí “de thréimhse 2 bhliain” a chur in ionad “de thréimhse bliana” agus “den tréimhse 2 bhliain” a chur in ionad “den tréimhse bliana”.

Liúntais chaipitiúla le haghaidh aonad cáilitheach sainchúraim mhaolaithigh.

20 .— (1) Leasaítear alt 26(1) den Acht Airgeadais 2008—

(a) i mír (a)(iii) (lena gcuirtear fo-alt (2BA) isteach in alt 268 den Phríomh-Acht) trí “8 leaba” a chur in ionad “20 leaba” san fho-alt (2BA) sin, agus

(b) i mír (a)(iv) (lena leasaítear alt 268(9) den Phríomh-Acht) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (II):

“(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (i):

‘(j) faoi threoir mhír (m), maidir le caiteachas caipitiúil arna thabhú dáta rite an Achta Airgeadais 2008 nó dá éis.’,”.

(2) Meastar na leasuithe (a dhéantar le fo-alt (1)) ar alt 268 den Phríomh-Acht a bheith déanta le héifeacht ó dháta rite an Achta Airgeadais 2008 agus tiocfaidh siad i ngníomh de réir alt 26(2) den Acht Airgeadais 2008.

Scéim chun aistriú agus athshuíomh saoráidí tionscail áirithe a éascú.

21 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 11C (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2008):

“CUID 11D

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide: Faoisimh i leith Saoráidí Tionscail Áirithe a Aistriú agus a Athshuíomh

Léiriú (Cuid 11D).

380Q.— (1) Sa Chuid seo—

tá le ‘substaint chontúirteach’ an bhrí a shanntar dó le halt 3 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialú Guaiseacha Mórthionóiscí ina bhFuil Substaintí Contúirteacha i gCeist) 2000 (I.R. Uimh. 476 de 2000);

ciallaíonn ‘caiteachas luachmhéadaithe’, i ndáil le talamh bunaíochta, méid aon chaiteachais chaipitiúil a tabhaíodh go hiomlán agus go heisiatach ar an talamh chun luach na talún a mhéadú, is caiteachas a bhí le brath ar staid nó ar nádúr na talún tráth na diúscartha ach ní fholaíonn sé caiteachas a bhféadfar faoiseamh a éileamh ina leith faoin gCuid seo;

ciallaíonn ‘bunaíocht’, i ndáil le duine a sheolann trádáil iomchuí, an limistéar iomlán atá faoi rialú an duine sin agus a bhfuil substaintí contúirteacha ann i suiteáil amháin nó níos mó, lena n-áirítear bonneagar nó gníomhaíochtaí atá comhchoiteann nó comhghaolmhar;

ciallaíonn ‘talamh bunaíochta’, i ndáil le trádáil iomchuí, limistéar talún na bunaíochta ar aonad dá chuid an tseansuiteáil;

ciallaíonn ‘údarás áitiúil’—

(a) i gcás cathrach, an chomhairle cathrach, agus

(b) i gcás contae, an chomhairle contae,

is comhairle cathrach nó comhairle contae, de réir mar a bheidh, chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil 2001;

ciallaíonn ‘suiteáil’ aonad laistigh de bhunaíocht ina ndéantar substaintí contúirteacha a tháirgeadh, a úsáid, a láimhsiú nó a stóráil agus folaíonn sé—

(a) trealamh, déanmhais, píbobair, innealra agus uirlisí,

(b) duganna agus céanna díluchtaithe a fhreastalaíonn ar an tsuiteáil, agus

(c) lamairní, stórais nó déanmhais dá samhail, cibé acu atá siad ar snámh nó nach bhfuil,

is gá chun an tsuiteáil a oibriú;

folaíonn “talamh” aon leas i dtalamh agus folaíonn tagairtí do thalamh bunaíochta tagairtí d’aon leas sa talamh sin;

ciallaíonn ‘margadhluach’ i ndáil leis an talamh bunaíochta iomlán nó cuid de, an praghas a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil a fháil ar an talamh iomlán sin nó ar an chuid sin de a dhíol ar an margadh oscailte dá ndéanfaí an tseansuiteáil a aistriú;

ciallaíonn ‘suiteáil nua’ suiteáil a chuirtear in ionad seansuiteála;

ciallaíonn ‘seansuiteáil’ suiteáil atá suite i limistéar dugthailte uirbeach agus a ndéanfaidh oibritheoir, trí chomhaontú leis an údarás áitiúil iomchuí, í a athshuíomh chun athnuachan an limistéir sin a éascú;

ciallaíonn ‘oibritheoir’ aon duine a oibríonn bunaíocht nó suiteáil i gcúrsa trádála;

ciallaíonn ‘caiteachas athshuímh’ caiteachais iomchuí arna dtabhú ag duine a sheolann trádáil iomchuí i mbunaíocht atá suite i limistéar dugthailte uirbeach le linn an trádáil sin a athshuíomh go dtí bunaíocht i suíomh nua;

ciallaíonn ‘caiteachais iomchuí’ caiteachas caipitiúil, arna thabhú i dtaca le seansuiteáil a aistriú agus suiteáil ionaid a chur ar bun lena n-áirítear an costas a bhaineann le cibé talamh a fháil is gá chun an tsuiteáil nua a oibriú ach ní fholaíonn sé caiteachas a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(a) aon fhoirgneamh nó déanmhas ar an talamh sin seachas foirgneamh nó déanmhas a leagtar i gcúrsa an tsuiteáil ionaid a chur ar bun,

(b) foirgniú aon fhoirgnimh nó déanmhais, nó

(c) innealra nó gléasra;

ciallaíonn ‘trádáil iomchuí’ trádáil arb éard í bunaíocht nó suiteáil a oibriú;

ciallaíonn ‘limistéar dugthailte uirbeach’ limistéar dugthailte is ábhar do phlean limistéir áitiúil arna ghlacadh ag an údarás áitiúil iomchuí faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt 2000 go 2006 nó do scéim pleanála arna ceadú ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoi alt 25 den Acht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath 1997 agus a chuimsíonn limistéar arna ainmniú ag an Aire sin, le ceadú an Aire Airgeadais, mar limistéar atá le hathnuachan chun na gcríoch a leagtar amach sa phlean limistéir áitiúil nó sa scéim pleanála.

(2) Ní bheidh feidhm ag an gCuid seo maidir le haon chaiteachas arna thabhú an 1 Eanáir 2014 nó dá éis.

Liúntas athshuímh.

380R.— (1) Aon duine a sheolann trádáil iomchuí agus a thabhóidh caiteachas athshuímh i ndáil leis an trádáil sin, féadfaidh sé nó sí liúntas (dá ngairtear ‘liúntas athshuímh’ san alt seo) a éileamh faoin alt seo i leith an chaiteachais sin.

(2) Is le linn an trádáil a chur faoi cháin a thabharfar liúntas athshuímh do dhuine a sheolann trádáil iomchuí.

(3) I gcás go bhfuil nó go raibh talamh bunaíochta ar úinéireacht ag duine a sheolann trádáil iomchuí agus nach mbeidh iomlán na talún sin diúscartha ag deireadh na tréimhse inmhuirearaithe, ansin beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) ní fhéadfar aon mhéid a thabhófar sa tréimhse inmhuirearaithe i leith an chostais a bhaineann le talamh a fháil a áireamh mar chaiteachais iomchuí mura rud é, maidir le comhiomlán an chaiteachais a thabhófar sa tréimhse inmhuirearaithe sin agus i dtréimhsí inmhuirearaithe roimhe sin i leith talamh a fháil is gá chun an tsuiteáil nua a oibriú, gur mó é ná margadhluach na talún bunaíochta ar an dáta a tabhaíodh na caiteachais iomchuí den chéad uair, agus

(b) don chéad tréimhse inmhuirearaithe inar mó comhiomlán an chaiteachais a thabhófar le linn talamh a fháil is gá chun an tsuiteáil nua a oibriú ná an margadhluach a luaitear i mír (a), is í an bhreis an méid a bheidh le háireamh.

(4) I gcás go raibh talamh bunaíochta ar úinéireacht ag duine a sheolann trádáil iomchuí i ndáil leis an trádáil sin agus go mbeidh sé nó sí i dteideal liúntais athshuímh in aghaidh tréimhse inmhuirearaithe, arb í an chéad tréimhse inmhuirearaithe í, a ndéanfar iomlán na talún sin a dhiúscairt ag deireadh na tréimhse sin nó roimhe, nó ar tréimhse inmhuirearaithe dá éis sin í, ansin beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) ní fhéadfar aon chaiteachas a thabhófar sa tréimhse inmhuirearaithe i leith an chostais a bhaineann le talamh a fháil a áireamh mar chaiteachais iomchuí mura rud é, maidir le comhiomlán an chaiteachais a thabhófar sa tréimhse inmhuirearaithe sin agus i dtréimhsí inmhuirearaithe roimhe sin i leith talamh a fháil is gá chun an tsuiteáil nua a oibriú, gur mó é ná an chomaoin iomlán a bheidh faighte ar an talamh bunaíochta a dhiúscairt arna laghdú d’aon chaiteachais luachmhéadaithe i ndáil leis an talamh bunaíochta sin a thabhóidh an duine sin aon tráth tar éis na seansuiteálacha go léir a aistriú ón talamh sin, agus

(b) ní mó méid an chaiteachais a áireofar i gcaiteachas iomchuí i leith costais fála na talún ná an bhreis sin.

(5) D’ainneoin alt 380Q(2), más rud é, i dtréimhse inmhuirearaithe, go ndéanfaidh duine a sheolann trádáil iomchuí a mbeidh liúntas athshuímh deonaithe ina leith faoi fho-alt (2) do thréimhsí inmhuirearaithe roimhe sin, an talamh bunaíochta go léir nó cuid de a dhiúscairt i ndáil leis an trádáil sin agus go mbeidh, dá dhroim sin, an talamh bunaíochta go léir i ndáil leis an trádáil sin arna dhiúscairt ag deireadh na tréimhse sin, ansin beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) más rud é, maidir le comhiomlán na comaoine go léir a bheidh faighte ar dhiúscairtí na talún bunaíochta go léir arna laghdú d’aon chaiteachas luachmhéadaithe i ndáil leis an talamh bunaíochta sin arna thabhú ag an duine sin aon tráth tar éis na seansuiteálacha go léir a aistriú ón talamh sin—

(i) gur lú é ná an margadhluach a luaitear i bhfo-alt (3)(a), ansin tabharfar liúntas athshuímh faoi fho-alt (2) i leith na difríochta, mar aon le liúntas athshuímh (más ann) a d’fhéadfadh a bheith dlite i leith caiteachais arna thabhú sa tréimhse inmhuirearaithe,

(ii) gur mó é ná an margadhluach a luaitear i bhfo-alt (3)(a), ansin déileálfar leis an difríocht, faoi réir mhír (b), mar fháltas trádála de chuid na trádála sin,

agus

(b) ní mó an méid a ndéileálfar leis mar fháltas trádála de chuid na trádála faoi mhír (a)(ii) ná comhiomlán na liúntas athshuímh i leith talún bunaíochta a lamháladh i dtréimhsí inmhuirearaithe roimhe sin.

(6) I gcás nach ndéanfaidh duine a sheolann trádáil iomchuí an talamh bunaíochta go léir a dhiúscairt i ndáil leis an trádáil iomchuí laistigh de thréimhse 2 bhliain dar tosach an dáta a scoirfidh an duine sin den tseansuiteáil a úsáid chun críocha trádála iomchuí, ansin measfar an talamh bunaíochta a bheith diúscartha ag an duine i ndáil leis an trádáil sin ar an lá deiridh den tréimhse inmhuirearaithe a chríochnaíonn an tréimhse sin ar chomaoin is comhionann le comhiomlán na comaoine go léir (más ann) a bheidh faighte i leith codanna de thalamh bunaíochta a bheidh diúscartha agus margadhluach na talún sin go léir nó an chuid de a bheidh ar úinéireacht ag an duine ar an dáta sin arna laghdú d’aon chaiteachas luachmhéadaithe i ndáil leis an talamh bunaíochta sin arna thabhú ag an duine sin aon tráth tar éis na seansuiteálacha go léir a aistriú ón talamh sin.

(7) I gcás go leithreasófar talamh mar stoc trádála, beidh feidhm ag alt 596(1) chun críocha an ailt seo mar atá feidhm aige chun críocha na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil.

(8) I gcás go scoirfear den trádáil iomchuí sula ndiúscrófar an talamh bunaíochta go léir i ndáil leis an trádáil sin, ansin measfar, chun críocha an ailt seo, go ndearnadh an talamh a bheidh fágtha a dhiúscairt ar dháta scoir na trádála ar a mhargadhluach an dáta sin.

(9) I gcás go bhfuil an talamh bunaíochta go léir nó cuid di ar úinéireacht ag duine (dá ngairtear an ‘duine céadluaite’ san fho-alt seo) atá bainteach leis an duine atá ag éileamh faoisimh faoin gCuid seo, ansin measfar an talamh bunaíochta sin go léir nó an chuid sin di, de réir mar a bheidh, chun críocha na Coda seo a bheith ar úinéireacht ag an duine atá ag éileamh faoisimh agus beidh feidhm ag an gCuid seo amhail is dá mba ghníomhartha ag an duine atá ag éileamh faoisimh é gach gníomh ag an duine céadluaite i ndáil leis an talamh bunaíochta go léir nó leis an gcuid sin di.

Liúntas breise i leith caiteachais athshuímh.

380S.— (1) I gcás ina ndéanfaidh duine a sheolann trádáil iomchuí caiteachas athshuímh a thabhú a bhfuil feidhm ag alt 380R i ndáil leis, déanfar, i dteannta aon liúntais athshuímh a thabharfar i leith an chaiteachais sin, le linn an trádáil a chur faoi cháin don tréimhse inmhuirearaithe dá dtabharfar an liúntas athshuímh sin, liúntas breise athshuímh (ar a dtabharfar ‘liúntas breise athshuímh’) is comhionann le 50 faoin gcéad den chaiteachas a thabhairt don duine agus beidh feidhm ag alt 380R(2) maidir leis an liúntas breise athshuímh sin amhail is dá mba liúntas faoin bhfo-alt sin é.

(2) Más rud é, i dtréimhse inmhuirearaithe, go ndéileálfar le méid mar fháltas trádála de chuid trádála faoi alt 380R(5)(b), déileálfar freisin le méid breise is comhionann le 50 faoin gcéad den mhéid sin mar fháltas trádála de chuid na trádála sin don tréimhse inmhuirearaithe sin.

Liúntas i leith innealra nó gléasra.

380T.— (1) Más rud é, maidir le haon tréimhse inmhuirearaithe, go mbeidh ar áireamh i gcaiteachas arna thabhú ag duine ar shuiteáil nua caiteachas (dá ngairtear ‘caiteachas cáilitheach’ san alt seo) ar sholáthar innealra nua nó gléasra nua (seachas feithiclí atá oiriúnach chun daoine nó earraí a iompar ar bhóithre nó chun feithiclí eile a tharraingt ar bhóithre) a sholáthrófar lena úsáid sa trádáil iomchuí, ansin beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) féadfaidh an duine sin a éileamh go mbeidh an liúntas caithimh agus cuimilte a bheidh le tabhairt faoi alt 284 don duine i leith an chaiteachais le cinneadh amhail is dá mba thagairt do 100 faoin gcéad an tagairt do 12.5 faoin gcéad in alt 284(2)(ad), agus

(b) tabharfar liúntas is comhionann le 50 faoin gcéad den chaiteachas cáilitheach i ndáil leis an ngléasra nó leis an innealra sin don duine i leith na tréimhse inmhuirearaithe a bhaineann leis an gcaiteachas agus tabharfar an liúntas sin le linn an trádáil iomchuí a chur faoi cháin.

(2) D’fhonn méid aon liúntais a bheidh le tabhairt d’aon duine faoi alt 284 i leith caiteachais arna thabhú le linn tréimhse inmhuirearaithe ar aon innealra nó gléasra cáilitheach a fháil amach, ní chuirfear liúntas faoi fho-alt (1)(b) i leith an chaiteachais sin i gcuntas, agus in alt 284(4) déanfar ‘na liúntais mar gheall air sin’ agus ‘méid comhiomlán na liúntas’ a fhorléiriú mar thagairtí nach bhfolaíonn tagairtí d’aon liúntas a thabharfar faoi fho-alt (1)(b) don duine arb é nó í a sheolann an trádáil iomchuí.

Liúntais i leith foirgneamh áirithe.

380U.— I gcás ina dtabhóidh duine a sheolann trádáil iomchuí caiteachas (dá ngairtear ‘caiteachas cáilitheach’ san alt seo) ar shuiteáil nua a bhfuil ar áireamh ann caiteachas caipitiúil ar fhoirgniú foirgnimh nó déanmhais nua a bheidh ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas tionscail a bheidh le háitiú chun críocha na trádála sin, ansin beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas:

(a) beidh feidhm ag alt 271 amhail is—

(i) dá ndéanfaí an míniú ar ‘gníomhaireacht forbartha tionscail’ a scriosadh i bhfo-alt (1) den alt sin,

(ii) dá ndéanfaí ‘lena mbaineann fo-alt (3)’ a scriosadh i bhfo-alt (2)(a)(i) den alt sin,

(iii) dá ndéanfaí fo-alt (3) den alt sin a scriosadh,

(iv) dá ndéanfaí an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) den alt sin:

‘(4) Is é a bheidh i liúntas foirgníochta tionscail méid is comhionann le 100 faoin gcéad den chaiteachas caipitiúil a luaitear i bhfo-alt (2).’,

agus

(v) dá ndéanfaí ‘lena mbaineann fo-alt (3)(c)’ a scriosadh i bhfo-alt (5) den alt sin,

agus

(b) tabharfar liúntas is comhionann le 50 faoin gcéad den chaiteachas cáilitheach i ndáil leis an bhfoirgneamh nó leis an déanmhas sin don duine sin i leith na tréimhse inmhuirearaithe lena mbaineann an caiteachas agus tabharfar an liúntas sin le linn an trádáil iomchuí a chur faoi cháin.

Feabhsú.

380V.— (1) Is suiteáil fheabhsaithe suiteáil nua i gcás go bhfuil acmhainn níos mó aici nó go bhfuil éifeachtúlacht nó táirgiúlacht arna feabhsú thar ghnáth-nuachóiriú nó ghnáth-uasghrádú aici thar mar atá ag an tseansuiteáil ar cuireadh ina hionad í.

(2) I gcás go bhfuil ar áireamh i gcaiteachas arna thabhú ar shuiteáil fheabhsaithe a sholáthar caiteachas ar innealra nua nó gléasra nua nó ar fhoirgniú foirgnimh nó déanmhais nua a bheidh ina fhoirgneamh nó ina dhéanmhas tionscail a bheidh le háitiú chun críocha na trádála sin, ansin is é méid an chaiteachais sin a cháileoidh le haghaidh faoisimh faoi alt 380T(1)(b) nó 380U(1)(b) an caiteachais ar an innealra nua nó ar an ngléasra nua nó ar fhoirgniú foirgnimh nó déanmhais nua, de réir mar a bheidh, arna laghdú de mhéid in ionannas d’fheabhsú agus is é an méid caiteachais in ionannas d’fheabhsú cibé cion den chaiteachas i ndáil leis an innealra nua nó leis an ngléasra nua nó i ndáil le foirgniú foirgnimh nó déanmhais nua, de réir mar a bheidh, a dhealraíonn don chigire (nó ar achomharc, na Coimisinéirí Achomhairc) a bheith cóir agus réasúnach mar chion arb ionannas dó costais a bhaineann le hacmhainn mhéadaithe nó le héifeachtúlacht nó táirgiúlacht fheabhsaithe a sholáthar.

Forálacha forlíontacha.

380W.— (1) I gcás ina mbeidh liúntas faoi alt 380T(1)(b) nó 380U(1)(b) tugtha d’aon duine i leith caiteachais arna thabhú ar innealra nua nó gléasra nua a sholáthar nó ar fhoirgneamh nó déanmhas a fhoirgniú agus ina ndíolann an duine sin an t-innealra nó an gléasra nó an foirgneamh nó an déanmhas gan an duine sin d’úsáid an innealra nó an ghléasra nó an fhoirgnimh nó an déanmhais chun críocha trádála iomchuí nó roimh dheireadh na tréimhse 2 bhliain ón lá a tosaíodh ar an innealra nó an gléasra, nó de réir mar a bheidh, an foirgneamh nó an déanmhas a úsáid amhlaidh, ansin déanfar an liúntas faoi na hailt sin a tharraingt siar agus déanfar na measúnachtaí breise sin go léir, agus na coigeartuithe sin go léir ar mheasúnachtaí, is gá chun an liúntas a tharraingt siar nó de dhroim an liúntas a tharraingt siar.

(2) Chun críocha na Coda seo, ní fholaíonn caiteachas caipitiúil aon chaiteachas a lamháiltear a asbhaint le linn brabúis nó gnóchain ó thrádáil a sheolann an duine a thabhaíonn an caiteachas a ríomh chun críocha cánach.

(3) I gcás ina dtugtar faoiseamh le haon fhoráil den Chuid seo i ndáil le caiteachas athshuímh, ansin ní thabharfar faoiseamh i leith an chaiteachais sin faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánacha.

(4) Beidh feidhm ag Caibidil 4 de Chuid 9 amhail is dá mbeadh an Chuid seo ar áireamh sa Chuid sin.

Srianta ar fhaoiseamh — gan feidhm a bheith ag faoiseamh i gcásanna áirithe.

380X.— D’ainneoin aon fhorála eile den Chuid seo ní thabharfar aon liúntais faoi ailt 380R, 380S, 380T agus 380U i ndáil le caiteachas—

(a) i gcás aon chuid den chaiteachas sin a bheith íoctha nó le híoc go díreach nó go neamhdhíreach, trí chúnamh deontais nó trí aon chúnamh eile a dheonóidh an Stát, aon bhord arna bhunú le reacht, aon údarás poiblí nó áitiúil nó aon ghníomhaireacht eile de chuid an Stáit, nó a dheonófar tríd an gcéanna,

(b) mura gcomhlíonann na liúntais ionchasacha i ndáil leis an gcaiteachas sin—

(i) ceanglais na dTreoirlínte ar Chúnamh Náisiúnta Réigiúnach don tréimhse 2007-2013 arna n-ullmhú ag Coimisiún na gComhphobal Eorpach agus arna n-eisiúint an 4 Márta 2006 1 ,

(ii) an Léarscáil Chúnaimh Náisiúnta Réigiúnaigh d’Éirinn don tréimhse 1 Eanáir 2007 go 31 Nollaig 2013 a cheadaigh Coimisiún na gComhphobal Eorpach an 24 Deireadh Fómhair 2006 1 , agus

(iii) ceanglais na dTreoirlínte ón gComhphobal maidir le Cúnamh Stáit le haghaidh Caomhnú Comhshaoil arna n-ullmhú ag Coimisiún na gComhphobal Eorpach agus arna n-eisiúint an 1 Aibreán 2008 1 ,

(c) i gcás an duine atá i dteideal na liúntas i ndáil leis an gcaiteachas sin a bheith faoi réir ordú gnóthaithe neamhíoctha tar éis cinnidh roimhe sin ó Choimisiún na gComhphobal Eorpach á dhearbhú go raibh cúnamh i bhfabhar an duine sin neamhdhleathach agus ar neamhréir leis an gcómhargadh,

(d) i gcás inar duine atá i gcruachás faoi na Treoirlínte ón gComhphobal maidir le Cúnamh Stáit chun Gnólachtaí atá i gCruachás a Tharrtháil agus a Athstruchtúrú 2 an duine atá i dteideal na liúntas.”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh ar an Aire Airgeadais do dhéanamh ordú á rá sin.

Leasú ar alt 268 (an bhrí atá le “foirgneamh nó déanmhas tionscail”) den Phríomh-Acht.

22 .— Leasaítear alt 268 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt 12(c) trí “, nó maidir le cuid díobh,” a chur isteach i ndiaidh “maidir leis na liúntais chaipitiúla ionchasacha a bheidh i gceist”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (12):

“(12A) (a) I gcás ina dtabharfaidh an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta deimhniú i scríbhinn don duine a thabhaigh an caiteachas caipitiúil ar fhoirgniú nó athfheistiú an fhoirgnimh nó an déanmhais ina luafar go bhfuarthas an ceadú dá dtagraítear i bhfo-alt (12)(c), déileálfar, chun críocha na Coda seo, leis an bhfoirgneamh nó leis an déanmhas mar fhoirgneamh nó mar dhéanmhas tionscail ón dáta a úsáideadh den chéad uair é chun críocha thrádáil na hóstóireachta, agus déanfar cáin a urscaoileadh nó a aisíoc dá réir sin le linn éifeacht a thabhairt do na liúntais a bheidh le tabhairt faoin gCuid seo.

(b) I gcás ina mbeidh Coimisiún na gComhphobal Eorpach tar éis méid a cheadú—

(i) is ísle ná an méid caiteachais chaipitiúil a tabhaíodh iarbhír ar fhoirgniú nó athfheistiú an fhoirgnimh nó an déanmhais, ansin, chun críocha na Coda seo, cuirfear an méid sin is ísle in ionad an mhéid a tabhaíodh iarbhír, nó

(ii) is ísle ná méid an ghlanphraghais a íocadh de réir bhrí alt 279, beidh feidhm ag an alt sin amhail is dá mba thagairt don mhéid is ísle arna cheadú amhlaidh í an tagairt don ghlanphraghas a íocadh i bhfo-alt (2)(b).”.

Leasú ar alt 81 (riail ghinearálta maidir le hasbhaintí) den Phríomh-Acht.

23 .— (1) Leasaítear alt 81 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2) trí “cánach gnóchan caipitiúil a sheachaint;” a chur in ionad “cánach gnóchan caipitiúil a sheachaint.” i mír (n), agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (n):

“(o) aon suim arna híoc nó is iníoctha faoi aon chomhaontú nó aon chomhthuiscint trína gcuirfear oibleagáid ar dhuine íocaíocht a dhéanamh le duine bainteach a bhfuil cónaí air nó uirthi in aon chríoch lasmuigh den Stát i leith coigeartaithe arna dhéanamh nó a bheidh le déanamh, ar bhrabúis an duine bhaintigh a bhféadfar faoiseamh a thabhairt maidir leo faoi théarmaí socraithe arna dhéanamh de bhua fho-alt (1) nó (1B) d’alt 826, nó i leith coigeartaithe dá shamhail arna dhéanamh ar bhrabúis duine bhaintigh a bhfuil cónaí air nó uirthi in aon chríoch eile.”.

(2) (a) Beidh feidhm ag fo-alt (1) i leith aon suime arna híoc nó is iníoctha—

(i) le linn tréimhse cuntasaíochta dar críoch an 20 Samhain 2008, nó dá éis, nó

(ii) i mbonntréimhse do bhliain mheasúnachta i gcás ina gcríochnóidh an bhonntréimhse sin an 20 Samhain 2008 nó dá éis.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo ciallaíonn “bonntréimhse” an tréimhse ar ar a brabúis nó a gnóchain a bheidh cáin ioncaim don bhliain mheasúnachta le ríomh go críochnaitheach faoi na hAchtanna Cánach Ioncaim.

Leasú ar alt 81B (cúlchistí comhionannaithe le haghaidh gnó árachais agus athárachais creidmheasa de chuid cuideachtaí) den Phríomh-Acht.

24 .— (1) Leasaítear alt 81B den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “Rialacháin Athárachais”:

“ciallaíonn ‘fiontair árachais creidmheasa’ fiontair a áirítear in aicme 14 de Roinn A den Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCéad Treoir ón gComhairle 73/239/CEE an 24 Iúil 1973 1 ;

ciallaíonn ‘Príomh-Rialacháin’ Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil) 1976 (I.R. Uimh. 115 de 1976) arna leasú ó am go ham;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Baineann an t-alt seo leis na nithe seo a leanas—

(a) cuideachta árachais arbh é a gnó, nó cuid dá gnó, aon tráth gnó ar ceanglaíodh uirthi cúlchiste comhionannaithe a bhunú agus a chothabháil ina leith de bhua Rialachán 24 de na Rialacháin Athárachais, nó

(b) cuideachta árachais atá ag frithghealladh fiontar árachais creidmheasa agus ar a gceanglaítear le hAirteagal 14(8) de na Príomh-Rialacháin cúlchiste comhionannaithe a bhunú.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, cuirfear i gcuntas go hiomlán gach méid de réir na rialacha i bhfo-alt (3) le linn aon ríomh a dhéanamh, chun críocha Chás I de Sceideal D, ar na brabúis nó na caillteanais d'aon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta árachais lena mbaineann an t-alt seo.”,

(d) i bhfo-alt (3)(c) trí “nó leis na Príomh-Rialacháin” a chur isteach i ndiaidh “leis na Rialacháin Athárachais”,

(e) i bhfo-alt (4)—

(i) trí “nó Airteagal 14(8) de na Príomh-Rialacháin” a chur isteach i ndiaidh “Rialachán 24 de na Rialacháin Athárachais”, agus

(ii) i mír (b) trí “nó na bPríomh-Rialachán” a chur isteach i ndiaidh “na Rialachán Athárachais”,

(f) i bhfo-alt (5) trí “nó na bPríomh-Rialachán” a chur isteach i ndiaidh “na Rialachán Athárachais”, sa dá áit ina bhfuil sé, agus

(g) i bhfo-alt (7) trí “nó na bPríomh-Rialachán” a chur isteach i ndiaidh “na Rialachán Athárachais”.

(2) Meastar éifeacht a bheith leis an alt seo amhail ar an agus ón 15 Iúil 2006.

Leasú ar alt 198 (ní inmhuirearaithe ús áirithe) den Phríomh-Acht.

25 .— (1) Leasaítear alt 198 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)(c)—

(a) i bhfomhír (iii) trí “, íocaíocht úis lena mbaineann alt 246A” a chur isteach i ndiaidh “lena mbaineann alt 64(2)” agus trí “agus” a scriosadh san áit dheireanach a bhfuil sé,

(b) i bhfo-alt (iv) trí “sócmhainní na cuideachta cáilithí, agus” a chur in ionad “sócmhainní na cuideachta cáilithí.”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) ní bheidh duine inmhuirearaithe i leith cánach i leith lascainí a éiríonn ar urrúis arna n-eisiúint ag duine iomchuí (de réir bhrí alt 246) i ngnáthchúrsa trádála nó gnó a sheolann an duine sin más rud é nach cónaitheoir sa Stát an duine céadluaite agus go measfar gur cónaitheoir i gcríoch iomchuí chun críocha an fho-ailt seo é nó í.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hús a íocfar nó lascainí a éireoidh an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

Leasú ar Chuid 8 (íocaíochtaí bliantúla, muirir agus ús) den Phríomh-Acht.

26 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 256(1) sa mhíniú ar “cáin chuí”—

(i) i mír (a) trí “23 faoin gcéad” a chur in ionad “20 faoin gcéad”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) faoi réir mhír (c), i gcás úis arna íoc i leith aon taisce iomchuí eile, de réir ráta a chinnfear de réir na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad

i gcás gurb é S an ráta caighdeánach faoin gcéad (de réir bhrí alt 4(1)) atá i bhfeidhm tráth na híocaíochta, agus”,

agus

(iii) i mír (c), trí “(S + 6) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 3) faoin gcéad”,

(b) in alt 261(c)(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (II):

“(II) i gcás ina mbeidh ar áireamh in ioncam inchánach an duine sin ús iomchuí a thagann faoi réim mhír (b) den mhíniú ar ‘cáin chuí’ in alt 256(1) den Phríomh-Acht, beidh an chuid d’ioncam inchánach, is comhionann leis an ús iomchuí sin, inmhuirearaithe i leith cánach de réir an ráta ar dá réir a asbhaineadh cáin as an ús iomchuí sin.”,

(c) in alt 261B tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) D’ainneoin alt 15, i gcás ina mbeidh ús sonraithe ar áireamh in ioncam inchánach an duine sin, beidh an chuid d’ioncam inchánach, is comhionann leis an ús sonraithe sin, inmhuirearaithe i leith cánach de réir an ráta ar dá réir a d’asbhainfí cáin as an ús sin, murach go ndearnadh dearbhú faoi fho-alt (1A) nó (1B) d’alt 256.”,

(d) in alt 267B—

(i) i bhfo-alt (2)(b) trí “23 faoin gcéad” a chur in ionad “20 faoin gcéad”, agus

(ii) i bhfo-alt (3)(b) trí “23 faoin gcéad” a chur in ionad “20 faoin gcéad”,

agus

(e) in alt 267M, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (2):

“(a) D’ainneoin alt 15 agus faoi réir mhír (b), i gcás ina mbeidh ús sonraithe ar áireamh in ioncam inchánach an duine sin, beidh an chuid d’ioncam inchánach, is comhionann leis an ús sonraithe sin, inmhuirearaithe i leith cánach de réir an ráta a shonraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘cáin chuí’ i bhfo-alt 256(1).”,

(2) (a) Tá feidhm ag míreanna (a) agus (d) d’fho-alt (1) maidir le haon íocaíocht nó aon chreidiúnú úis iomchuí (de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 8 den Phríomh-Acht) a dhéanfar an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag míreanna (b), (c) agus (e) d’fho-alt (1) don bhliain mheasúnachta 2009 agus do bhlianta measúnachta dá éis.

Polasaithe árachais saoil agus cistí infheistíochta.

27 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 730F(1)—

(i) i mír (a) trí “(S + 6) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 3) faoin gcéad”, agus

(ii) i mír (b) trí “(S + 26) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 23) faoin gcéad”,

(b) i gCaibidil 6 de Chuid 26—

(i) in alt 730J(a)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (I) d’fhomhír (i):

“(I) i gcás inar íocaíocht iomchuí an íocaíocht, de réir an ráta a chinnfear de réir na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad

i gcás gurb é S an ráta caighdeánach faoin gcéad don bhliain mheasúnachta ina ndéantar an íocaíocht, agus”,

(II) i bhfomhír (i)(II)(A) trí “(S + 26) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 23) faoin gcéad”,

(III) i bhfomhír (i)(II)(B) trí “(S + 6) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 3) faoin gcéad”, agus

(IV) i bhfomhír (ii)(I) trí “(H + 23) faoin gcéad” a chur in ionad “(H + 20) faoin gcéad”,

agus

(ii) in alt 730K(1)—

(I) i mír (a) trí “(S + 26) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 23) faoin gcéad”, agus

(II) i mír (b) trí “(S + 6) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 3) faoin gcéad”,

(c) i gCaibidil 1A de Chuid 27—

(i) san fhoirmle in alt 739D(5A) trí “(S + 6)” a chur in ionad “(S + 3)”,

(ii) in alt 739E—

(I) i bhfo-alt (1)—

(A) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) faoi réir mhír (ba), i gcás ina bhfaightear méid an ghnóchain trí bhíthin alt 739D(2)(a), de réir ráta arna chinneadh de réir na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad

i gcás gurb é S an ráta caighdeánach faoin gcéad don bhliain mheasúnachta ina n-éiríonn an gnóchan,”,

(B) i mír (b) trí “(S + 6) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 3) faoin gcéad,”, agus

(C) i mír (ba) trí “(S + 26) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 23) faoin gcéad,”,

agus

(II) i bhfo-alt (1A) sa mhíniú ar “an chéad cháin” trí “de réir alt 739F nó, de réir mar a bheidh, de réir fho-alt (2A)(b)(iii) agus alt 739G(2A)” a chur in ionad “de réir alt 739F”,

agus

(iii) in alt 739G(2)(c) trí “de réir an ráta a chinnfear de réir alt 739E(1)(a),” a chur in ionad “de réir an ráta chaighdeánaigh,”,

agus

(d) i gCaibidil 4 de Chuid 27—

(i) in alt 747D—

(I) i mír (a)(i)(I)—

(A) trí “(S + 26) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 23) faoin gcéad,” i bhfochlásal (A), agus

(B) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhochlásal (B):

“(B) in aon chás eile, de réir an ráta a chinnfear de réir na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad

i gcás gurb é S an ráta caighdeánach faoin gcéad don bhliain mheasúnachta ina ndéantar an íocaíocht iomchuí,”,

(II) i mír (a)(i)(II)(A) trí “(S + 26) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 23) faoin gcéad,”,

(III) i mír (a)(i)(II)(B) trí “(S + 6) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 3) faoin gcéad,”, agus

(IV) i mír (a)(ii)(I) trí “(H+23) faoin gcéad” a chur in ionad “(H + 20) faoin gcéad,”,

agus

(ii) in alt 747E(1)—

(I) i mír (b)(i) trí “(S + 26) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 23) faoin gcéad,”, agus

(II) i mír (b)(ii) trí “(S + 6) faoin gcéad” a chur in ionad “(S + 3) faoin gcéad,”.

(2) (a) Tá feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1), agus éifeacht léi, maidir le teagmhas inmhuirearaithe do tharlú i ndáil le polasaí saoil (de réir bhrí Chaibidil 5 de Chuid 26) an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag mír (b)(i) d’fho-alt (1), agus éifeacht léi, maidir le haon duine d’fháil íocaíochta i leith polasaí saoil coigríche (de réir bhrí Chaibidil 6 de Chuid 26) an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(c) Tá feidhm ag mír (b)(ii) d’fho-alt (1), agus éifeacht léi, maidir le polasaí saoil coigríche (de réir bhrí Chaibidil 6 de Chuid 26) a dhiúscairt go hiomlán nó go páirteach an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(d) Tá feidhm ag mír (c) d’fho-alt (1), agus éifeacht léi, maidir le teagmhas inmhuirearaithe do tharlú i ndáil le gnóthas infheistíochta (de réir bhrí alt 739B(1)) an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(e) Tá feidhm ag mír (d)(i) d’fho-alt (1), agus éifeacht léi, maidir le haon duine d’fháil íocaíochta i leith leasa ábhartha i gciste eischósta (de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 27) an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(f) Tá feidhm ag mír (d)(ii) d’fho-alt (1), agus éifeacht léi, maidir le duine do dhiúscairt leasa ábhartha i gciste eischósta (de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 27) go hiomlán nó go páirteach an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin) den Phríomh-Acht.

28 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 481—

(a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “asbhaint iomchuí”, trí “100 faoin gcéad” a chur in ionad “80 faoin gcéad”, agus

(b) i bhfo-alt (7) trí “€50,000” a chur in ionad “€31,750”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Leasú ar alt 503 (éilimh) den Phríomh-Acht.

29 .— (1) Leasaítear alt 503 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Déanfar éileamh ar fhaoiseamh i leith scaireanna cáilithe arna n-eisiúint ag cuideachta in aon bhliain mheasúnachta—

(a) tráth nach luaithe—

(i) i gcás infheistíochta iomchuí, ná an dáta a thosóidh an chuideachta ar na hoibríochtaí trádála iomchuí a sheoladh, agus

(ii) in aon chás eile, ná deireadh na tréimhse 4 mhí a luaitear in alt 489(7)(a)(i)(II),

agus

(b) tráth nach déanaí—

(i) ná 2 bhliain tar éis dheireadh na bliana measúnachta sin nó, má bhí deireadh leis an tréimhse 4 mhí sin a luaitear in alt 489(7)(a)(i)(II) tar éis dheireadh na bliana sin, 2 bhliain tar éis dheireadh na tréimhse 4 mhí sin, cibé acu is déanaí a tharlóidh, nó

(ii) ná 3 mhí tar éis an dáta a thabharfar an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (3), i gcás ina dtabharfar an ráiteas sin laistigh de na 3 mhí roimh dheireadh na tréimhse ama a shonraítear i bhfomhír (i).”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) agus éifeacht leis amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2009.

Leasú ar alt 768 (liúntas le haghaidh fios feasa) den Phríomh-Acht.

30 .— (1) Leasaítear alt 768 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) I gcás go bhfaighidh duine trádáil nó cuid de thrádáil agus, i dteannta na trádála nó na coda den trádáil, fios feasa a úsáidtear sa trádáil nó i gcuid den trádáil, ansin ní lamhálfar aon mhéid a asbhaint faoin alt seo i leith caiteachais a tabhaíodh chun an fios feasa a fháil.

(b) Faoi réir mhír (c), i gcás—

(i) go bhfaighidh duine trádáil nó cuid de thrádáil, agus

(ii) go bhfaighidh duine a mbeidh baint aige nó aici (de réir bhrí alt 10) leis an duine fios feasa a úsáidtear sa trádáil nó sa chuid den trádáil,

ansin—

(I) lamhálfar méid an chaiteachais a thabhófar ar an bhfios feasa ag an duine dá dtagraítear i bhfomhír (ii) mar asbhaint in aghaidh bhrabúis na trádála, arna seoladh ag an duine sin, ina n-úsáidtear an fios feasa (dá ngairtear ‘trádáil iomchuí’ san fho-alt seo) ach ní in aghaidh aon ioncaim ná brabús eile, cibé cineál iad,

(II) ní dhéanfar aon mhéid d’aon ríchíos ná d’aon suim eile arna híoc ag an duine dá dtagraítear i bhfomhír (i), nó ag aon duine a mbeidh baint aige nó aici (de réir bhrí alt 10) leis an duine sin, as an bhfios feasa a gheobhaidh an duine dá dtagraítear i bhfomhír (ii) a lamháil mar asbhaint le linn brabúis, cibé cineál iad, an duine a dhéanfaidh íocaíocht den sórt sin a ríomh, ná ní dhéanfar é a áireamh mar mhuirear ar ioncam an duine sin, agus

(III) ní cheadófar aon mhéid a asbhaint faoin alt seo i gcás, aon tráth, go ndéanfar an trádáil nó cuid den trádáil dá dtagraítear i bhfomhír (i) a aistriú chuig an duine dá dtagraítear i bhfomhír (ii).

(c) Más rud é maidir le haon tréimhse inmhuirearaithe de chuid duine a sheolann trádáil iomchuí, gur mó an méid ar mó asbhaint a bheidh ar fáil lena déanamh faoi mhír (b)(I) ná brabúis na trádála iomchuí mura mbeadh an asbhaint sin, déanfar an bhreis a thabhairt ar aghaidh agus déileálfar léi mar mhéid is inasbhainte faoi mhír (b)(I) do thréimhsí inmhuirearaithe díreach ina dhiaidh sin agus (fad a bheidh an duine ag seoladh na trádála sin) áireofar an tráth sin na brabúis ón trádáil in aon tréimhse inmhuirearaithe ina dhiaidh sin mar bhrabúis ar lú iad de mhéid na breise, nó de cibé cion den bhreis sin nach féidir faoiseamh a thabhairt ina leith in aghaidh bhrabúis na trádála de chuid tréimhse inmhuirearaithe níos luaithe.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) I gcás gur éilíodh aon fhaoiseamh faoin alt seo agus go bhfaighfear amach ina dhiaidh sin nach raibh sé dlite, tarraingeofar siar an faoiseamh sin trí mheasúnacht i leith cánach a dhéanamh, faoi Chás IV de Sceideal D, don tréimhse inmhuirearaithe nó do na tréimhsí inmhuirearaithe inar éilíodh an faoiseamh, agus, d'ainneoin aon ní sna hAchtanna Cánach, féadfar measúnacht den sórt sin a dhéanamh tráth ar bith.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 321(2) den Phríomh-Acht) dar chríoch 31 Nollaig 2008 nó dá éis.

1IO Uimh. C54 an 4 Márta 2006, lch. 13.

1IO Uimh. C292 an 1 Nollaig 2006, lch. 11.

1IO Uimh. C 82 an 1 Aibreán 2008, lch. 1.

2IO Uimh. C288 an 9 Deireadh Fómhair 1999, lch. 2, agus IO Uimh. C244 an 1 Deireadh Fómhair 2004, lch. 2.

1IO Uimh. L228, 16 Lúnasa 1973, lch. 3.