An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil 4 Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil ) Ar Aghaidh (Caibidil 6 Cáin Ghnóchan Caipitiúil )

25 2008

TODO

Caibidil 5

Cáin Chorparáide

Faoiseamh ó cháin do chuideachtaí nua-thionscanta áirithe.

31 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 486B:

“486C.— (1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ Comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta 1993;

ciallaíonn ‘Stát de chuid LEE’ Stát, seachas an Stát, is páirtí conarthach i gComhaontú LEE;

tá le ‘trádáil eiscthe’ an bhrí chéanna atá leis in alt 21A;

ciallaíonn ‘glanghnóchain inmhuirearaithe’ gnóchain inmhuirearaithe lúide caillteanais inlamhála;

ciallaíonn ‘cuideachta nua’ cuideachta a corpraíodh nó a chorprófar sa Stát nó i Stát de chuid LEE seachas an Stát an 14 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis;

ciallaíonn ‘sócmhainní cáilitheacha’, i ndáil le trádáil cháilitheach, sócmhainní iomchuí de chuid na trádála cáilithí a dhiúscraítear sa tréimhse iomchuí i ndáil leis an trádáil sin;

tá le ‘trádáil cháilitheach’ an bhrí a shanntar dó i bhfo-alt (2);

ciallaíonn ‘sócmhainn iomchuí’, i ndáil le trádáil cháilitheach, sócmhainn (lena n-áirítear cáilmheas ach gan scaireanna ná urrúis ná sócmhainní eile a theachtar mar infheistíochtaí a áireamh) is sócmhainn, nó is leas i sócmhainn, a úsáidtear chun críocha na trádála sin seachas sócmhainn nár ghnóchan inmhuirearaithe aon ghnóchan a d’fhabhraigh ar an tsócmhainn a dhiúscairt nó sócmhainn a ndéantar an chomaoin chun í a fháil a chinneadh le halt 617 nó alt 631;

ciallaíonn ‘cáin chorparáide iomchuí’, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta, an cháin chorparáide ab inmhuirearaithe don tréimhse chuntasaíochta, ar leith ón alt seo, ó ailt 239, 241, 440, 441, 644B agus 827 agus mír 18 de Sceideal 32, gan iad seo a áireamh—

(i) an cháin chorparáide is inmhuirearaithe ar bhrabúis na cuideachta is inchurtha síos do ghnóchain inmhuirearaithe don tréimhse sin, agus

(ii) an cháin chorparáide is inmhuirearaithe ar an gcuid de bhrabúis na cuideachta ar a muirearaítear cáin de réir an ráta a shonraítear in alt 21A;

ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’ i ndáil le trádáil cháilitheach, an tréimhse dar tosach an lá a thosóidh an chuideachta ar an trádáil cháilitheach a sheoladh agus dar críoch 3 bliana tar éis an dáta sin;

ciallaíonn ‘an cháin chorparáide iomlán’, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta, an cháin chorparáide ab inmhuirearaithe don tréimhse chuntasaíochta, ar leith ón alt seo, ailt 239 agus 241;

ciallaíonn ‘trádáil’ trádáil a muirearaítear cáin ar na brabúis nó na gnóchain uaithi faoi Chás I de Sceideal D.

(b) Chun críocha an ailt seo, glacfar gur brabúis cuideachta is inchurtha síos do ghnóchain inmhuirearaithe do thréimhse chuntasaíochta, méid a brabús don tréimhse sin ar a mbeidh cáin chorparáide le híoc faoi dheoidh, ar leith ón gcuid de na brabúis is inchurtha síos d’ioncam. Measfar gurb é atá sa chuid sin an méid a thugtar faoi réim bhrabúis na cuideachta don tréimhse sin chun críocha cánach corparáide i leith ioncaim tar éis aon asbhaint le haghaidh muirear ar ioncam, caiteachais bhainistithe nó méideanna eile is féidir a asbhaint as brabúis de bhreis agus tuairisc amháin nó is féidir a fhritháireamh in aghaidh na mbrabús sin nó ar féidir déileáil leo mar mhéideanna a laghdaíonn na brabúis sin.

(2) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘trádáil cháilitheach’ trádáil a bhunóidh agus a thosóidh cuideachta nua sa bhliain 2009 seachas trádáil—

(i) a bhí á seoladh roimhe sin ag duine eile agus ar tháinig an chuideachta i gcomharbas uirthi,

(ii) a raibh a gníomhaíochtaí á seoladh roimhe sin mar chuid de thrádáil nó de ghairm duine eile,

(iii) is trádáil eiscthe, nó

(iv) a mbeadh de thoradh ar a gníomhaíochtaí, dá ndéanfadh dlúthchuideachta gan aon bhunadh ioncaim eile iad a sheoladh, gur chuideachta sheirbhíse an chuideachta sin chun críocha alt 441.

(b) I gcás trádáil arb é atá inti oibríochtaí eiscthe go páirteach agus oibríochtaí nó gníomhaíochtaí eile go páirteach, ansin beidh feidhm ag alt 21A(2) chun críocha an ailt seo mar atá feidhm aige chun críocha alt 21A.

(3) I gcás ina seolfaidh cuideachta trádáil cháilitheach i dtréimhse chuntasaíochta a mbeidh cuid di laistigh den tréimhse iomchuí i ndáil leis an trádáil cháilitheach sin, ansin is é an t-ioncam ón trádáil cháilitheach don tréimhse chuntasaíochta sin, chun críocha an ailt seo, méid ioncaim na trádála cáilithí don chuid sin den tréimhse chuntasaíochta agus déanfar méid ioncaim na trádála cáilithí don chuid sin a chinneadh amhail is dá mba thréimhse chuntasaíochta ar leithligh an chuid sin.

(4) (a) I gcás ina mbeidh tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta go hiomlán nó go páirteach laistigh de thréimhse iomchuí i ndáil le trádáil cháilitheach agus nach mó an cháin chorparáide iomlán is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin ná an t-uasmhéid iomchuí íochtarach, ansin—

(i) déanfar cáin chorparáide is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin, a mhéid is inchurtha í i leith ioncam ón trádáil cháilitheach don tréimhse chuntasaíochta sin, agus

(ii) cáin chorparáide is iníoctha ag an gcuideachta a mhéid is inchurtha í i leith gnóchan inmhuirearaithe ar dhiúscairt sócmhainní cáilitheacha i ndáil leis an trádáil,

a laghdú go nialas.

(b) I gcás ina mbeidh tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta go hiomlán nó go páirteach laistigh de thréimhse iomchuí i ndáil le trádáil cháilitheach agus gur mó an cháin chorparáide iomlán is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin ná an t-uasmhéid iomchuí íochtarach ach nach mó í ná an t-uasmhéid iomchuí uachtarach, ansin déanfar comhiomlán na cánach corparáide is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin a mhéid is inchurtha í i leith ioncaim ón trádáil cháilitheach don tréimhse chuntasaíochta sin agus na cánach corparáide is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin a mhéid is inchurtha í i leith gnóchan inmhuirearaithe ar dhiúscairt sócmhainní cáilitheacha i ndáil leis an trádáil, a laghdú go dtí méid a chinnfear de réir na foirmle seo a leanas:

3 [html] (T — M) [html] A + B

T

i gcás—

gurb é T an cháin chorparáide iomlán is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin,

gurb é M an t-uasmhéid iomchuí íochtarach,

gurb é A an cháin chorparáide is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta a mhéid is inchurtha i leith ioncaim ón trádáil cháilitheach don tréimhse chuntasaíochta sin, agus

gurb é B an cháin chorparáide is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin a mhéid is inchurtha i leith gnóchan inmhuirearaithe ar shócmhainní cáilitheacha de chuid na trádála cáilithí a dhiúscairt.

(c) Chun críocha an fho-ailt seo, is é a bheidh sa cháin chorparáide is inchurtha i leith ioncaim ó thrádáil cháilitheach i dtréimhse chuntasaíochta an méid a mbeidh idir é agus an cháin chorparáide iomchuí an chomhréir chéanna atá idir an t-ioncam ón trádáil cháilitheach agus an t-ioncam iomlán a thugtar faoi réim cánach corparáide don tréimhse chuntasaíochta sin.

(d) Chun críocha an fho-ailt seo, is é a bheidh sa cháin chorparáide is inchurtha i leith gnóchan inmhuirearaithe ar shócmhainní cáilitheacha a dhiúscairt an méid a mbeidh idir é agus an cháin chorparáide is iníoctha ar na brabúis de chuid na cuideachta is inchurtha i leith na ngnóchan inmhuirearaithe don tréimhse chuntasaíochta an chomhréir chéanna atá idir na glanghnóchain inmhuirearaithe ar shócmhainní cáilitheacha a dhiúscraítear sa tréimhse chuntasaíochta agus glanghnóchain inmhuirearaithe ar na sócmhainní inmhuirearaithe go léir a dhiúscraítear sa tréimhse chuntasaíochta.

(5) Faoi réir fho-alt (6), €40,000 agus €60,000 faoi seach a bheidh san uasmhéid iomchuí íochtarach agus san uasmhéid iomchuí uachtarach a luaitear i bhfo-alt (4).

(6) Maidir le tréimhse chuntasaíochta is giorra ná 12 mhí, déanfar na huasmhéideanna iomchuí, arna gcinneadh de réir fho-alt (5), a laghdú go comhréireach.

(7) Ní mó ná €100,000 comhiomlán na laghduithe go léir ar cháin chorparáide a mbeidh teideal ag cuideachta chucu faoi fho-alt (4) i leith trádála cáilithí, arb éard iad a gníomhaíochtaí, go hiomlán nó go formhór, daoine nó earraí a iompar ar bhóithre nó feithiclí eile a tharraingt ar bhóithre.

(8) (a) Más rud é, ar dhuine do scor de bheith ag seoladh trádála nó cuid di, go dtosóidh cuideachta (dá ngairtear an ‘comharba’ san fho-alt seo)—

(i) ar ghníomhaíochtaí na trádála a sheoladh mar chuid dá trádáil, nó

(ii) ar ghníomhaíochtaí na coda sin a sheoladh mar chuid dá trádáil,

ansin déileálfar, chun críocha an ailt seo, leis an gcuid sin den trádáil a bheidh á seoladh ag an gcomharba mar thrádáil leithleach.

(b) I gcás inar gá, faoi mhír (a), déileáil le haon ghníomhaíochtaí de chuid trádála cuideachta mar thrádáil leithleach, ansin déanfar aon chionroinnt is gá ar fháltais nó ar chaiteachais.

(9) D’ainneoin alt 4(4)(b), is é ioncam cuideachta, dá dtagraítear san abairt ‘ioncam iomlán a thugtar faoi réim cánach corparáide’, don tréimhse chuntasaíochta chun críocha fho-alt (2), an tsuim a chinnfear le halt 4(4)(b) don tréimhse sin arna laghdú de mhéid is comhionann leis an oiread sin de bhrabúis na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta a mhuirearaítear i leith cánach de réir alt 21A.

(10) Más rud é go n-aistreoidh cuideachta cuid de thrádáil cháilitheach chuig duine bainteach i dtréimhse chuntasaíochta, ansin ní bheidh an chuideachta i dteideal faoisimh faoin alt seo i leith na trádála sin don tréimhse chuntasaíochta sin nó d’aon tréimhse chuntasaíochta dá éis.

(11) I gcás ina mbeidh cuideachta i dteideal faoisimh faoin alt seo i leith aon tréimhse cuntasaíochta, ansin sonróidh sí méid an fhaoisimh a bheidh dlite sa tuairisceán uaithi a cheanglaítear faoi alt 951 don tréimhse chuntasaíochta sin.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

Leasú ar alt 448 (faoiseamh ó cháin chorparáide) den Phríomh-Acht.

32 .— (1) Leasaítear alt 448 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (3):

“(b) ansin, iad seo a leanas a asbhaint as an tsuim iomchuí—

(i) méid aon mhuirear ar ioncam a íocadh chun earraí a dhíol sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí,

(ii) méid aon chaillteanais ó earraí a dhíol a bheidh tabhaithe ag an gcuideachta sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí, agus

(iii) méid aon bharrachais muirear ar ioncam a íocadh chun earraí a dhíol nó méid aon chaillteanais ó earraí a dhíol, a bheidh tabhaithe ag cuideachta ghéillteach agus a lamhálfar faoi alt 420A,

a lamháiltear in aghaidh ioncam na trádála sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (5B) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2008):

“(a) d’aon mhéideanna—

(i) i leith aon mhuirear ar ioncam a íocadh chun earraí a dhíol sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí,

(ii) i leith aon chaillteanas ó earraí a dhíol a bheidh tabhaithe ag an gcuideachta sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí, agus

(iii) i leith aon bharrachais muirear ar ioncam a íocadh chun earraí a dhíol nó méid aon chaillteanais ó earraí a dhíol, a bheidh tabhaithe ag cuideachta ghéillteach agus a lamhálfar faoi alt 420A,

a lamháiltear in aghaidh ioncam na trádála sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí, agus”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 20 Samhain 2008 nó dá éis.

Críoch iomchuí.

33 .— Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “críoch iomchuí” in alt 21B(1)(a)—

(i) i bhfomhír (i) trí “nó” a scriosadh agus i bhfomhír (ii) trí “déanta lena rialtas, nó” a chur in ionad “déanta lena rialtas;”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) mura críoch dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) í, críoch a bhfuil socruithe déanta lena rialtas ar socruithe iad a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu;”,

(b) sa mhíniú ar “críoch iomchuí” in alt 153(1)—

(i) i mír (a) trí “nó” a scriosadh agus i bhfomhír (b) trí “déanta lena rialtas, nó” a chur in ionad “déanta lena rialtas;”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) mura críoch dá dtagraítear i mír (a) nó (b) í, críoch a bhfuil socruithe déanta lena rialtas ar socruithe iad a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu;”,

(c) sa mhíniú ar “críoch iomchuí” in alt 172A(1)(a)—

(i) i bhfomhír (i) trí “nó” a scriosadh agus i mír (ii) trí “déanta lena rialtas, nó” a chur in ionad “déanta lena rialtas;”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) mura críoch dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) í, críoch a bhfuil socruithe déanta lena rialtas ar socruithe iad a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu;”,

(d) sa mhíniú ar “críoch iomchuí” in alt 198(1)(a)—

(i) i bhfomhír (i) trí “nó” a scriosadh agus i bhfomhír (ii) trí “déanta lena rialtas, nó” a chur in ionad “déanta lena rialtas;”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) mura críoch dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) í, críoch a bhfuil socruithe déanta lena rialtas ar socruithe iad a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu;”,

(e) sa mhíniú ar “críoch iomchuí” in alt 246(1)—

(i) i mír (a) trí “nó” a scriosadh agus i mír (b) trí “déanta lena rialtas, nó” a chur in ionad “déanta lena rialtas;”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) mura críoch dá dtagraítear i mír (a) nó (b) í, críoch a bhfuil socruithe déanta lena rialtas ar socruithe iad a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu;”,

(f) in alt 452—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1)(a) i ndiaidh “alt 826(1)” sa mhíniú ar “socruithe”:

“nó socruithe atá déanta le rialtas críche, ar socruithe iad a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu”,

agus

(ii) trí “agus go mbeidh éifeacht leo de réir fhorálacha na socruithe sin” a chur isteach i bhfo-alt (1)(b)(i) i ndiaidh “an chríoch iomchuí”,

(g) sa mhíniú ar “críoch iomchuí” in alt 626B(1)(a)—

(i) i bhfomhír (i) trí “nó” a scriosadh agus i bhfomhír (ii) trí “déanta lena rialtas, nó” a chur isteach in ionad “déanta lena rialtas;”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iii) mura críoch dá dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) í, críoch a bhfuil socruithe déanta lena rialtas ar socruithe iad a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu;”,

agus

(h) i mír 9F de Sceideal 24 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh chlásal (b) d’fhomhír (1):

“(c) (i) Sa chlásal seo ciallaíonn ‘socruithe’ socruithe a bheidh déanta le rialtas críche, is socruithe a mbeidh, ar na nósanna imeachta atá leagtha amach in alt 826(1) a chríochnú, feidhm dlí acu.

(ii) Maidir le críoch nach bhfuil faoi réim fhomhír (1)(b)(i)(II) ar shlí eile, déileálfar léi amhlaidh chun críocha na míre seo más críoch í a mbeidh socruithe déanta lena rialtas.”.

Leasú ar alt 766 (creidmheas cánach le haghaidh caiteachais ar thaighde agus forbairt) den Phríomh-Acht.

34 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 766—

(a) i bhfo-alt (1)(a) tríd an méid seo leanas a chur in ionad an mhínithe ar “méid tairsí”:

“ciallaíonn ‘méid tairsí’, i ndáil le tréimhse iomchuí de chuid grúpa cuideachtaí, comhiomlán na méideanna caiteachais ar thaighde agus forbairt arna thabhú sa tréimhse bliana dar críoch dáta sa bhliain 2003, a fhreagraíonn don dáta a éagann an tréimhse iomchuí ag na cuideachtaí go léir is comhaltaí den ghrúpa sa tréimhse thairsí, i ndáil leis an tréimhse iomchuí lena mbaineann: ach ní dhéanfar caiteachas arna thabhú ag cuideachta is comhalta den ghrúpa do chuid den tréimhse thairsí a áireamh sa mhéid tairsí ach amháin má thabhaítear an caiteachas tráth is comhalta den ghrúpa í an chuideachta;”,

(b) i bhfo-alt (2) trí “25 faoin gcéad” a chur in ionad “20 faoin gcéad”,

(c) i bhfo-alt (4) trí “Más rud é” a scriosadh agus “Faoi réir fho-ailt (4A) agus (4B), más rud é” a chur ina ionad,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) (a) Más rud é, maidir le haon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta, gur mó an méid dá bhfuil an chuideachta i dteideal cáin chorparáide na tréimhse cuntasaíochta a laghdú ná cáin chorparáide na cuideachta i leith na tréimhse cuntasaíochta, féadfaidh an chuideachta a éileamh go ndéanfar cáin chorparáide na tréimhse cuntasaíochta roimpi sin dar críoch tráth laistigh den tréimhse ama a shonraítear i mír (b) a laghdú de mhéid an bharrachais.

(b) Is é a bheidh sa tréimhse ama dá dtagraítear i mír (a) an tréimhse ama díreach roimh an tréimhse chuntasaíochta a chéadluaitear sa mhír sin agus atá ar comhfhad leis an tréimhse chuntasaíochta sin, ach maidir le méid an laghdaithe a fhéadfar a dhéanamh faoi mhír (a) ar an gcáin chorparáide de chuid tréimhse chuntasaíochta ar roimh an tréimhse ama sin di go páirteach ní rachaidh sé thar an gcáin chorparáide is inchurtha i leith an chuid de na brabúis sin atá i gcomhréir leis an gcuid den tréimhse atá laistigh den tréimhse ama sin.

(4B) (a) I gcás go mbeidh éileamh déanta faoi fho-alt (4A)(a), agus gur mó méid an bharrachais dá dtagraítear i bhfo-alt (4A)(a) ná an cháin chorparáide de chuid na dtréimhsí cuntasaíochta roimhe sin a chríochnaigh laistigh den tréimhse ama a shonraítear i bhfo-alt (4A)(b) nó i gcás nach n-eascróidh aon cháin chorparáide do na tréimhsí cuntasaíochta sin roimhe sin, féadfaidh an chuideachta a éileamh go n-íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon bharrachais a bheidh fágtha leis an gcuideachta.

(b) Faoi réir alt 766B, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar éileamh a fháil, aon bharrachais a bheidh fágtha a íoc leis an gcuideachta, i 3 thráthchuid—

(i) íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an chéad tráthchuid tráth nach luaithe ná an dáta dá bhforáiltear i mír (b) den mhíniú ar ‘dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe’ mar a mhínítear in alt 950(1), don tréimhse chuntasaíochta inar tabhaíodh an caiteachas ar thaighde agus forbairt agus beidh sé ar cóimhéid le 33 faoin gcéad den bharrachas a bheidh fágtha,

(ii) maidir leis an dara tráthchuid—

(I) déileálfar ar dtús leis an mbarrachas a bheidh fágtha, arna laghdú den chéad tráthchuid faoi fhomhír (i) mar mhéid dá laghdaítear, de réir fho-alt (4), an cháin chorparáide de chuid na tréimhse cuntasaíochta díreach tar éis na tréimhse cuntasaíochta inar tabhaíodh an caiteachas is cúis leis an éileamh faoin bhfo-alt seo, agus

(II) déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an dara tráthchuid a íoc tráth nach luaithe ná 12 mhí díreach tar éis an dáta dá dtagraítear i bhfomhír (i) agus beidh sé ar cóimhéid le 50 faoin gcéad den mhéid dá laghdófar an barrachas a bheidh fágtha de chomhiomlán na chéad tráthchoda faoi fhomhír (i) agus an méid a ndéileáiltear leis mar mhéid a laghdaíonn an cháin chorparáide de chuid tréimhse cuntasaíochta faoi chlásal (I),

agus

(iii) maidir leis an tráthchuid dheireanach—

(I) déileálfar ar dtús leis an mbarrachas a bheidh fágtha, arna laghdú den chéad tráthchuid agus den dara tráthchuid agus den mhéid a ndéileáiltear leis mar mhéid a laghdaíonn an cháin chorparáide de chuid tréimhse cuntasaíochta faoi chlásal (I) d’fhomhír (ii), mar mhéid dá laghdófar an cháin chorparáide de chuid na tréimhse cuntasaíochta díreach tar éis na tréimhse cuntasaíochta dá dtagraítear i gclásal (I) d’fhomhír (ii) de réir fho-alt (4), agus

(II) déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an tráthchuid dheireanach a íoc tráth nach luaithe ná 24 mhí díreach tar éis an dáta dá dtagraítear i bhfomhír (i) agus beidh sé ar cóimhéid leis an méid dá laghdófar an barrachas a bheidh fágtha leis an gcéad tráthchuid agus leis an dara tráthchuid agus d’iomlán na méideanna dá laghdófar an cháin ioncaim de chuid tréimhse cuntasaíochta faoi chlásal (I) d’fhomhír (ii) agus faoi chlásal (I) den fhomhír seo.”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Déanfar aon éileamh faoin alt seo laistigh de 12 mhí ó dheireadh na tréimhse cuntasaíochta ina dtabhófar an caiteachas ar thaighde agus forbairt is cúis leis an éileamh.”,

agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(7A) Ní ioncam de chuid na cuideachta nó de chuid cuideachta eile chun aon chríche cánach aon mhéid is iníoctha de bhua fho-alt (4B).

(7B) Aon mhéid is iníoctha ag na Coimisinéirí Ioncaim leis an gcuideachta nó le cuideachta eile de bhua fho-alt (4B), measfar gur ró-íocaíocht cánach corparáide é chun críocha alt 1006A(2), agus chun na gcríoch sin amháin.”.

(2) (a) Tá feidhm ag mír (e) d’fho-alt (1) maidir le héilimh faoi alt 766 den Phríomh-Acht a dhéanfar an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(b) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite, tá feidhm ag an alt seo maidir le caiteachas arna thabhú i dtréimhsí cuntasaíochta dar tosach an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

Leasú ar alt 766A (creidmheas cánach ar chaiteachas ar fhoirgnimh nó ar dhéanmhais a úsáidtear le haghaidh taighde agus forbartha) den Phríomh-Acht.

35 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 766A—

(a) i bhfo-alt (1)(a)—

(i) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach roimh an míniú ar “athfheistiú”:

“ciallaíonn ‘foirgneamh cáilitheach’ foirgneamh nó déanmhas atá le húsáid chun go seolfaidh an chuideachta gníomhaíochtaí taighde agus forbartha i mBallstát iomchuí más rud é, don tréimhse iomchuí shonraithe i ndáil leis an bhfoirgneamh nó an déanmhas sin, nach lú ná 35 faoin gcéad an cion d’úsáid an fhoirgnimh nó an déanmhais is inchurtha i leith na ngníomhaíochtaí taighde agus forbartha a sheolann an chuideachta arna ríomh de réir fho-alt (6);”,

(ii) sa mhíniú ar “caiteachas iomchuí” trí “ar fhoirgneamh cáilitheach a fhoirgniú” a chur in ionad “ar fhoirgneamh nó ar dhéanmhas a fhoirgniú a bheidh le húsáid go hiomlán agus go heisiach chun gníomhaíochtaí taighde agus forbartha a sheoladh ag an gcuideachta i mBallstát iomchuí”, agus

(iii) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “caiteachas iomchuí”:

“ciallaíonn ‘caiteachas iomchuí sonraithe’ an chomhréir chéanna caiteachais iomchuí atá idir na gníomhaíochtaí taighde agus forbartha a sheolann an chuideachta san fhoirgneamh cáilitheach don tréimhse iomchuí shonraithe agus iomlán na ngníomhaíochtaí go léir a sheolann an chuideachta san fhoirgneamh sin don tréimhse sin;

ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí shonraithe’—

(i) i gcás foirgneamh cáilitheach a fhoirgniú, an tréimhse 4 bliana, dar tosach an dáta a thosaítear ar an bhfoirgneamh nó an déanmhas a úsáid den chéad uair chun críocha trádála,

(ii) i gcás foirgneamh cáilitheach a athfheistiú, an tréimhse 4 bliana, dar tosach an dáta a chríochnaítear an t-athfheistiú nó cibé tréimhse 4 bliana is luaithe ná sin a roghnóidh an chuideachta dar tosach tráth nach luaithe ná an dáta a thosaítear ar an athfheistiú;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) I gcás ina dtabhóidh cuideachta cháilithe, i dtréimhse chuntasaíochta, caiteachas iomchuí, déanfar cáin chorparáide na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta sin a laghdú de mhéid is comhionann le 25 faoin gcéad den chaiteachas iomchuí sonraithe.”,

(c) tríd an méid seo a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Más rud é—

(a) go dtabhóidh cuideachta caiteachas iomchuí ar fhoirgneamh nó ar dhéanmhas i dtréimhse chuntasaíochta,

(b) go laghdófar cáin chorparáide na cuideachta nó cuideachta eile i ndáil leis an gcaiteachas sin faoi fho-alt (2) nó (4A), nó go ndearna na Coimisinéirí Ioncaim íocaíocht leis an gcuideachta nó le cuideachta eile de bhua fho-alt (4B), agus

(c) aon tráth sa tréimhse 10 mbliana dar tosach tús na tréimhse cuntasaíochta sin go ndíolfar an foirgneamh nó an déanmhas nó go scoirfidh an chuideachta de bheith á úsáid chun críche gníomhaíochtaí taighde agus forbartha nó chun críche na trádála céanna a sheol an chuideachta ag tús na tréimhse iomchuí sonraithe ar i dtaca léi a seoladh na gníomhaíochtaí taighde agus forbartha,

ansin maidir leis an gcuideachta—

(i) ní bheidh sí, agus i ndáil leis an gcaiteachas sin, ní bheidh cuideachta eile, i dteideal cáin chorparáide a laghdú faoi fho-alt (2) d’aon tréimhse chuntasaíochta dar críoch tráth i ndiaidh na tréimhse ama a shonraítear i mír (c), agus

(ii) muirearófar cáin uirthi faoi Chás IV de Sceideal D don tréimhse chuntasaíochta ina ndéanfar an foirgneamh nó an déanmhas a dhíol nó ina scoirfear de bheith á úsáid chun críche gníomhaíochtaí taighde agus forbartha nó chun críche na trádála, maidir le méid is comhionann le 4 oiread an mhéid chomhiomláin ar dá réir a dhéantar an cháin chorparáide is iníoctha a laghdú faoi fho-ailt (2), (4) agus (4A), agus a dhéantar íocaíochtaí faoi fho-alt (4B), i leith na cuideachta nó, i ndáil leis an gcaiteachas sin, i leith cuideachta eile.”,

(d) i bhfo-alt (4)(a) trí “agus fho-ailt (4A) agus (4B),” a chur isteach i ndiaidh “(c)”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) (a) Más rud é, maidir le haon tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta, gur mó ná cáin chorparáide na cuideachta don tréimhse chuntasaíochta an méid dá bhfuil teideal ag an gcuideachta cáin chorparáide na tréimhse cuntasaíochta a laghdú, féadfaidh an chuideachta a éileamh go ndéanfar cáin chorparáide na dtréimhsí cuntasaíochta roimhe sin dar críoch tráth laistigh den tréimhse ama a shonraítear i mír (b) a laghdú de mhéid na breise.

(b) Is tréimhse ama díreach roimh an gcéad tréimhse chuntasaíochta a luaitear i mír (a) an tréimhse ama dá dtagraítear sa mhír sin ar tréimhse ama í atá ar comhfhad leis an tréimhse chuntasaíochta sin, ach ní mó méid an laghdaithe a fhéadfar a dhéanamh faoin mír sin ar cháin chorparáide tréimhse cuntasaíochta ar roimh an tréimhse ama sin cuid di ná an cháin chorparáide is inchurtha i leith na coda de na brabúis sin atá ar comhréir leis an gcuid den tréimhse atá laistigh den tréimhse ama sin.

(4B) (a) I gcás ina mbeidh éileamh faoi fho-alt (4A)(a) déanta, agus inar mó méid na breise dá dtagraítear i bhfo-alt (4A)(a) ná cáin chorparáide na dtréimhsí cuntasaíochta roimhe sin dar críoch tráth laistigh den tréimhse ama a shonraítear i bhfo-alt (4A)(b) nó i gcás nach n-éiríonn aon cháin chorparáide do na tréimhsí cuntasaíochta sin roimhe sin, féadfaidh an chuideachta a éileamh go n-íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon bhreis a bheidh fágtha leis an gcuideachta.

(b) Faoi réir alt 766B, ar éileamh a fháil, íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon bhreis leis an gcuideachta ina 3 thráthchuid—

(i) íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an chéad tráthchuid tráth nach luaithe ná an dáta dá bhforáiltear i mír (b) den mhíniú ar ‘dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe’ mar a mhínítear in alt 950(1), don tréimhse chuntasaíochta inar tabhaíodh an caiteachas ar thaighde agus ar fhorbairt agus beidh sí ar cóimhéid le 33 faoin gcéad den bhreis a bheidh fágtha,

(ii) i leith an dara tráthchuid—

(I) déileálfar ar dtús leis an mbreis a bheidh fágtha, arna laghdú den chéad tráthchuid faoi fhomhír (i), mar mhéid dá ndéantar cáin chorparáide na chéad tréimhse cuntasaíochta eile tar éis na tréimhse cuntasaíochta inar tabhaíodh an caiteachas is bun leis an éileamh faoin bhfo-alt seo a laghdú de réir fho-alt (4), agus

(II) íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an dara tráthchuid tráth nach luaithe ná 12 mhí díreach tar éis an dáta dá dtagraítear i bhfomhír (i) agus beidh sí ar cóimhéid le 50 faoin gcéad den mhéid a ndéanfar an bhreis a bheidh fágtha a laghdú de chomhiomlán na chéad tráthchoda faoi fhomhír (i) agus an mhéid a ndéileáiltear leis mar mhéid lena laghdaítear cáin chorparáide tréimhse cuntasaíochta faoi chlásal (I),

agus

(iii) i leith na tráthchoda deireanaí—

(I) déileálfar ar dtús leis an mbreis a bheidh fágtha, arna laghdú den chéad tráthchuid agus den dara tráthchuid agus den mhéid a ndéileáiltear leis mar mhéid lena laghdaítear cáin chorparáide tréimhse cuntasaíochta faoi chlásal (I) d’fhomhír (ii), mar mhéid dá ndéantar cáin chorparáide na chéad tréimhse cuntasaíochta eile tar éis na tréimhse cuntasaíochta dá dtagraítear i gclásal (I) d’fhomhír (ii) a laghdú de réir fho-alt (4), agus

(II) íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an tráthchuid dheireanach tráth nach luaithe ná 24 mhí díreach tar éis an dáta dá dtagraítear i bhfomhír (i) agus beidh sí ar cóimhéid leis an méid dá ndéantar an bhreis a bheidh fágtha a laghdú den chéad tráthchuid agus den dara tráthchuid agus d’iomlán na méideanna dá laghdaítear cáin chorparáide tréimhse cuntasaíochta faoi chlásal (I) d’fhomhír (ii) agus faoi chlásal (I) den fhomhír seo.”,

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Déanfar aon éileamh faoin alt seo laistigh de 12 mhí ó dheireadh na tréimhse cuntasaíochta ina dtabhaítear an caiteachas iomchuí is cúis leis an éileamh.”,

agus

(g) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) (a) I gcás go dtabhóidh cuideachta caiteachas ar fhoirgneamh nó ar dhéanmhas agus nach n-úsáidfidh an chuideachta an foirgneamh nó an déanmhas go hiomlán agus go heisiatach chun críocha taighde agus forbartha, is é a bheidh sa chion d’úsáid an fhoirgnimh nó de mhéid an chaiteachais is inchurtha i leith taighde agus forbartha cibé cion d’úsáid an fhoirgnimh nó den chaiteachas is dóigh leis an gcigire (nó ar achomharc na Coimisinéirí Achomhairc) a bheith cóir agus réasúnach.

(b) Más rud é, aon tráth, go scoirfidh aon chionroinnt dá dtagraítear i mír (a), nó cionroinnt bhreise a dhéanfar faoin mír seo, de bheith cóir agus réasúnach, ansin—

(i) déanfar cibé cionroinnt bhreise an tráth sin is dóigh leis an gcigire (nó ar achomharc na Coimisinéirí Achomhairc) a bheith cóir agus réasúnach,

(ii) glacfaidh aon chionroinnt bhreise den sórt sin ionad aon chionranna is luaithe ná sin, agus

(iii) déanfar cibé coigeartuithe, measúnachtaí nó aisíocaíochtaí cánach is gá chun éifeacht a thabhairt d’aon chionroinnt faoin bhfo-alt seo.

(7) Ní ioncam de chuid na cuideachta nó de chuid cuideachta eile chun aon chríche cánach aon mhéid is iníoctha de bhua fho-alt (4B).

(8) Maidir le haon mhéid is iníoctha ag na Coimisinéirí Ioncaim leis an gcuideachta nó le cuideachta eile de bhua fho-alt (4B), measfar gur ró-íocaíocht cánach corparáide é, chun críocha alt 1006A(2) agus chun na gcríoch sin amháin.”.

(2) (a) Tá feidhm ag mír (f) d’fho-alt (1) maidir le héilimh faoi alt 766A den Phríomh-Acht a dhéanfar an 1 Eanáir 2009 nó dá éis.

(b) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite, tagann an t-alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Teorainn le creidmheasanna cánach atá le híoc faoi alt 766 nó 766A den Phríomh-Acht.

36 .— Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid 29 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 766A:

“Teorainn le creidmheasanna cánach atá le híoc faoi alt 766 nó 766A.

766B.— (1) San alt seo ciallaíonn ‘dliteanais phárolla’—

(a) an méid cánach ioncaim a cheanglaítear ar an gcuideachta, le Caibidil 4 de Chuid 42 nó fúithi, a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir don tréimhse sin i leith díolaíochtaí, mar a mhínítear in alt 983, a íoctar le gach fostaí agus stiúrthóir, nó ar cuntas gach fostaí agus stiúrthóra,

(b) an méid Ranníocaí Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa i leith tuillimh ináirithe agus díolaíochtaí ináirithe na stiúrthóirí agus na bhfostaithe go léir a cheanglaítear ar an gcuideachta a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir don tréimhse sin leis na hAchtanna Leasa Shóisialaigh nó fúthu, agus

(c) aon tobhaigh eile a cheanglaítear ar an gcuideachta a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir, don tréimhse sin, i leith stiúrthóirí agus fostaithe.

(2) Chun críche fho-alt (1), folaíonn Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa Ranníocaí Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, Ranníocaí Sláinte is iníoctha faoin Acht um Ranníocaí Sláinte 1979, agus tobhaigh is iníoctha faoin Acht um Chiste Náisiúnta Oiliúna 2000.

(3) Más rud é, i leith caiteachais i dtréimhse chuntasaíochta, go ndéanfaidh cuideachta éileamh faoi alt 766(4B) nó 766A(4B), ansin ní mó an méid comhiomlán is iníoctha ag na Coimisinéirí Ioncaim leis an gcuideachta sin faoi na hailt sin ná an méid is mó díobh seo a leanas—

(a) comhiomlán na cánach corparáide a d’íoc an chuideachta i leith tréimhsí cuntasaíochta dar críoch tráth sna 10 mbliana díreach roimh an tréimhse ama a shonraítear i bhfo-alt (4A)(b) d’alt 766, i ndáil leis an tréimhse chuntasaíochta inar tabhaíodh an caiteachas, arna laghdú d’aon mhéideanna is iníoctha leis an gcuideachta i leith éileamh arna ndéanamh faoi alt 766(4B) nó 766A(4B), de réir mar a bheidh, i leith caiteachais i dtréimhse chuntasaíochta roimhe sin, nó

(b) comhiomlán na méideanna is iníoctha ag an gcuideachta i leith dliteanas párolla don tréimhse chuntasaíochta inar tabhaíodh an caiteachas.”.

Liúntais caithimh agus cuimilte a luathú le haghaidh trealaimh áirithe atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de.

37 .— (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 285A tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

“(8A) (a) D’ainneoin Chuid 11C, i gcás go ndéanfar liúntas a mhéadú faoin alt seo i leith caiteachais a tabhaíodh i dtréimhse inmhuirearaithe ar aon fheithicil (is feithicil lena mbaineann fo-alt (1) d’alt 380K) a sholáthar i ndáil leis an aicme teicneolaíochta a thuairiscítear i gcolún (1) den Tábla mar ‘Feithiclí Leictreacha agus Feithiclí Breosla Mhalartaigh’, ansin beidh feidhm ag fo-alt (2) amhail is dá mba thagairt don cheann is lú de chostas iarbhír na feithicle nó an méid sonraithe dá dtagraítear in alt 380K(4) an tagairt i mír (ad) d’alt 284(2) don chostas iarbhír.

(b) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) i gcás go ndéanfar liúntas i leith caiteachais a tabhaíodh ar fheithicil a sholáthar dá dtagraítear i mír (a) a thabhairt faoi alt 284(2) arna chur chun feidhme le halt 380L.”,

(b) in alt 380K(1) trí “, ach ní bheidh feidhm ag an gCuid seo i gcás go méadaítear an liúntas i leith feithicle faoi alt 285A” a chur isteach i ndiaidh “lena húsáid amhlaidh”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 4A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais 2008):

“SCEIDEAL 4A

AN TÁBLA

(An Aicme Teicneolaíochta)

(Tuairisc)

(An Méid Íosta)

(1)

(2)

(3)

Mótair agus Tiomántáin

Mótar: Mótar aisioncrónach leictreach ag a bhfuil rátáil cumhachta 1.1kW nó níos mó, cibé acu is mótar leithleach é nó is mar chuid de threalamh eile é, agus a thagann le caighdeán sonraithe éifeachtúlachta.

Tiomántán luais inathraithe: Tiomántán atá deartha go sonrach chun mótar ionduchtaithe SA a thiomáint ar mhodh ar a rothlaítear crann tiomána an mhótair ar luas inathraithe faoi réir comhartha sheachtraigh.

€1,000

Soilsiú

Aonaid soilsithe, lena gcuimsítear feisteáin, lampaí agus gléas rialaithe gaolmhar, agus a fhreagraíonn do chritéir éifeachtúlachta shonraithe, nó córais le haghaidh soilsiú a rialú arna ndearadh chun éifeachtúlacht aonad soilsithe a fheabhsú. Áirítear braiteoirí áitíochta agus comharthaí ardéifeachtúlachta.

€3,000

Córais Bhainistíochta Fuinnimh Foirgnimh

Córais ríomhaire-bhunaithe, arna ndearadh go príomha chun faireachán a dhéanamh ar úsáid fuinnimh foirgnimh agus chun í a rialú arb é a gcuspóir éifeachtúlacht fuinnimh a bharrfheabhsú agus teacht le caighdeáin shonraithe éifeachtúlachta.

€5,000

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)

Crua-Earraí TFC Fiontraíochta Ardéifeachtúlachta: Crua-earraí bonneagair TFC le haghaidh feidhmiúchán gnó (ar nós freastalaithe) arna ndearadh go sonrach chun leibhéil an-ard éifeachtúlachta fuinnimh a bhaint amach agus chun teacht le critéir shonraithe éifeachtúlachta.

Fuarú TFC atá Coigilteach ar Fhuinneamh: Trealamh arna dhearadh chun fuarú oibríochta éifeachtúlachta an-ard a bhaint amach a bheidh ag teacht le critéir shonraithe éifeachtúlachta.

Bainistiú Ardchéime Leictreach TFC: Córais chun lascadh cumhachta a rialú arb é a gcuspóir an éifeachtúlacht fuinnimh is fearr a bhaint amach, agus chun teacht le critéir shonraithe éifeachtúlachta.

€1,000

Soláthar Teasa agus Leictreachais

Giniúint Ardchéime Teasa agus Leictreachais: Trealamh chun teas nó leictreachas nó iad araon a ghiniúint, agus an sruth fuinnimh a thig as beartaithe go príomha lena úsáid ar an láthair agus a thagann le critéir shonraithe éifeachtúlachta.

Córais Rialaithe Choigilte Fuinnimh: Córais atá deartha go sonrach chun éifeachtúlacht fuinnimh trealaimh éifeachtúil ginte teasa nó leictreachais láithrigh nó nua nó an dá chineál agus a thagann le critéir shonraithe éifeachtúlachta, a uasmhéadú.

€1,000

Córais Rialaithe Próisis agus Teasa, Aerála agus Aeroiriúnaithe

Caomhnú agus Gnóthú Éifeachtúil Teasa: Trealamh nó córais nó trealamh agus córais atá deartha go speisialta chun aon fhuinneamh teasa agus fuaraithe a ghintear a rialú, a chaomhnú nó a ghnóthú agus a thagann le critéir shonraithe éifeachtúlachta.

Trealamh Ardchéime Láimhseála Leachta agus Gáis: Trealamh chun leacht nó gás nó iad araon a aistriú ar an láthair ar mhodh atá tíosach ar fhuinneamh agus a thagann le critéir shonraithe éifeachtúlachta. Áirítear caidéil feananna, agus séidirí éifeachtúlachta an-ard, agus trealamh eile chun leacht/gás a láimhseáil.

€1,000

Feithiclí Leictreacha agus Feithiclí Breosla Malartach

Feithiclí Leictreacha agus Trealamh Luchtaithe a Ghabhann Leo: Feithiclí leictreacha agus páirtleictreach ag a bhfuil mótar de mhéid > 1kW, agus trealamh luchtaithe riachtanach iomchuí, a thagann le critéir shonraithe éifeachtúlachta.

Tiontuithe Feithiclí Breosla Mhalartaigh: Trealamh chun feithiclí tráchtála díosail láithreacha a thiontú ina bhfeithiclí bithbhreosla 100%, a thagann le critéir shonraithe éifeachtúlachta.

€1,000

”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

Réamhcháin.

38 .— (1) Leasaítear alt 958 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (a)—

(I) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “cáin chorparáide chomhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin”:

“ciallaíonn ‘cáin ioncaim chomhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin’, i ndáil le tréimhse inmhuirearaithe ar tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta í, méid a chinnfear de réir na foirmle—

I x C

P

i gcás—

gurb é I an cháin ioncaim is iníoctha faoi alt 239 nó 241 ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin,

gurb é C an líon laethanta sa tréimhse inmhuirearaithe, agus

gurb é P an líon laethanta sa tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin;”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “cáin is iníoctha don tréimhse thosaigh”:

“ciallaíonn ‘cáin is iníoctha don tréimhse thosaigh’, i ndáil le tréimhse inmhuirearaithe—

(I) is bliain mheasúnachta le haghaidh cánach gnóchan caipitiúil (arb iad na blianta measúnachta 2003 go 2008 go huile iad), an cháin ab iníoctha ag an duine inmhuirearaithe dá gcríochnódh an bhliain mheasúnachta an 30 Meán Fómhair sa bhliain sin seachas an 31 Nollaig sa bhliain sin, nó

(II) is bliain mheasúnachta le haghaidh cánach gnóchan caipitiúil (arb í an bhliain mheasúnachta 2009 nó aon bhliain mheasúnachta dá éis í), an cháin ab iníoctha ag an duine inmhuirearaithe dá gcríochnódh an bhliain mheasúnachta an 30 Samhain sa bhliain sin seachas an 31 Nollaig sa bhliain sin;”,

agus

(III) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “an tréimhse inmhuirearaithe roimh an tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin”:

“forléireofar ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’ de réir mhír (c);”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) (i) Faoi réir fhomhír (ii), ciallóidh tréimhse chuntasaíochta iomchuí tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta, seachas mionchuideachta, dar tosach an 14 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis.

(ii) Ní tréimhse chuntasaíochta iomchuí tréimhse chuntasaíochta más rud é, murach an fhomhír seo, go mbeadh an tráthchuid deiridh réamhchánach, mar gheall ar na dátaí a thosaíonn agus a chríochnaíonn an tréimhse chuntasaíochta, dlite agus iníoctha de réir fho-alt (2BA)(c) ar an dáta nó roimh an dáta a mbeadh an chéad tráthchuid dlite agus iníoctha de réir fho-alt (2BA)(b).”,

(b) i bhfo-alt (2B)—

(i) i mír (a), trí “Faoi réir fho-alt (2BA), beidh réamhcháin” a chur in ionad “Beidh réamhcháin”, agus

(ii) i mír (c), trí “fo-ailt (4C) agus (4CA)” a chur in ionad “fo-ailt (4C) agus (4E)”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2B):

“(2BA) (a) Aon réamhcháin is cuí do thréimhse inmhuirearaithe is tréimhse chuntasaíochta iomchuí, beidh sí dlite agus iníoctha ina 2 tráthchuid.

(b) Beidh an chéad cheann den 2 thráthchuid dá dtagraítear i mír (a) (dá ngairtear an ‘tráthchuid tosaigh’ san alt seo) dlite agus iníoctha laistigh de thréimhse 6 mhí ó thús na tréimhse cuntasaíochta, ach in aon chás beidh an tráthchuid tosaigh dlite agus iníoctha tráth nach déanaí ná an 21ú lá den mhí ina dtiocfaidh deireadh leis an tréimhse 6 mhí sin.

(c) Beidh an dara ceann den 2 thráthchuid dá dtagraítear i mír (a) (dá ngairtear an ‘tráthchuid deiridh’ san alt seo) dlite agus iníoctha tráth nach déanaí ná an lá a bheidh 31 lá roimh an lá a chríochnaíonn an tréimhse chuntasaíochta, ach i gcás ina mbeidh an lá sin níos déanaí ná an 21ú lá den mhí ina dtarlaíonn an lá céadluaite, beidh an tráthchuid deiridh dlite agus iníoctha tráth nach déanaí ná an 21ú lá den mhí sin.”,

(d) i bhfo-alt (2C)—

(i) i mír (b), trí “Faoi réir mhír (c), déanfar tagairtí” a chur in ionad “Déanfar tagairtí”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) Déanfar tagairtí sa Chuid seo don dáta dlite maidir leis an tráthchuid tosaigh, nó an tráthchuid deiridh, réamhchánach a íoc, sa chás go mbeidh an cháin sin dlite in aghaidh tréimhse inmhuirearaithe is tréimhse chuntasaíochta iomchuí, a fhorléiriú de réir fho-alt (2BA).”,

(e) i bhfo-alt (3)(a)—

(i) trí “Faoi réir fho-ailt (3A), (4), (4B), (4C), (4CA), (4D), (4E), (4F) agus (4G)” a chur in ionad “Faoi réir fho-ailt (3A), (4), (4B), (4C), (4D) agus (4E)”, agus

(ii) i bhfomhír (v) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (I):

“(I) maidir le cáin is iníoctha don tréimhse tosaigh—

(A) i gcás inar sna blianta measúnachta 2003 go 2008 go huile don tréimhse tosaigh, an 31 Deireadh Fómhair sa bhliain mheasúnachta, nó roimhe, agus

(B) i gcás inar sa bhliain mheasúnachta 2009 nó in aon bhliain mheasúnachta dá éis don tréimhse tosaigh, an 15 Nollaig sa bhliain mheasúnachta sin, nó roimhe, agus”,

(f) i bhfo-alt (4C)—

(i) trí “Faoi réir fho-ailt (2B)(c), (4CA), (4E), (4F), (4G) agus (11)” a chur in ionad “Faoi réir fho-ailt (2B)(c), (4E) agus (11)”, agus

(ii) i mír (b)(i), tríd an méid seo a leanas a chur ionad chlásal (II):

“(II) comhshuim na cánach corparáide comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin agus na cánach ioncaim comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin,”,

(g) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4C):

“(4CA) (a) Faoi réir fho-ailt (2B)(c), (4E), (4F), (4G) agus (11), más rud é go mbeadh cáin is iníoctha ag duine inmhuirearaithe do thréimhse inmhuirearaithe is tréimhse chuntasaíochta iomchuí dlite agus iníoctha de réir fho-alt (3) murach an fo-alt seo, agus—

(i) gur mhainnigh an duine inmhuirearaithe an tráthchuid tosaigh nó an tráthchuid deiridh réamhchánach don tréimhse inmhuirearaithe a íoc,

(ii) gur lú an tráthchuid tosaigh réamhchánach arna híoc ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe ná na méideanna seo a leanas, nó gur lú í ná an méid is lú acu—

(I) 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe, nó

(II) 50 faoin gcéad de chomhshuim na cánach corparáide comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin agus na cánach ioncaim comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin,

(iii) i gcás inar thosaigh an tréimhse inmhuirearaithe ar an gcuideachta do theacht laistigh de réim cánach corparáide, gur lú an tráthchuid tosaigh réamhchánach arna híoc ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe ná 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe,

(iv) gur lú comhiomlán na tráthchoda tosaigh agus na tráthchoda deiridh réamhchánach arna íoc ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe ná 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe, nó

(v) nár íocadh an tráthchuid tosaigh nó an tráthchuid deiridh réamhchánach ab iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe faoin dáta ar a raibh sí dlite agus iníoctha,

ansin measfar go raibh an cháin ab iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe dlite agus iníoctha de réir mhír (b).

(b) (i) Beidh cáin atá dlite agus iníoctha de réir na míre seo ag duine inmhuirearaithe do thréimhse inmhuirearaithe is tréimhse chuntasaíochta iomchuí dlite agus iníoctha ina 2 tráthchuid.

(ii) Beidh an chéad tráthchuid den 2 thráthchuid dá dtagraítear i bhfomhír (i) (dá ngairtear an ‘tráthchuid iomchuí tosaigh’ sa mhír seo agus i míreanna (c) agus (d)) dlite agus iníoctha tráth nach déanaí ná an lá a bheidh an tráthchuid tosaigh réamhchánach dlite agus iníoctha de réir fho-alt (2BA).

(iii) Beidh an dara tráthchuid den 2 thráthchuid dá dtagraítear i bhfomhír (i) (dá ngairtear an ‘tráthchuid iomchuí deiridh’ sa mhír seo agus i míreanna (c) agus (d)) dlite agus iníoctha tráth nach déanaí ná an lá a bheidh an tráthchuid deiridh réamhchánach dlite agus iníoctha de réir fho-alt (2BA).

(c) Is é méid na tráthchoda iomchuí tosaigh 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe.

(d) Is é méid na tráthchoda iomchuí deiridh méid is comhionann le breis na cánach is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe ar mhéid na tráthchoda iomchuí tosaigh.”,

(h) i bhfo-alt (4E), trí “Faoi réir fho-ailt (4F) agus (4G), más rud é” a chur in ionad “Más rud é”,

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4E):

“(4F) Más rud é, maidir le tréimhse inmhuirearaithe is tréimhse chuntasaíochta iomchuí—

(a) gur lú an tráthchuid tosaigh réamhchánach is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe de réir fho-alt (2BA) ná 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe,

(b) nach lú an tráthchuid tosaigh réamhchánach arna híoc amhlaidh ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe ná 45 faoin gcéad den mhéid ab iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe mura mbeadh aon mhéid ar áireamh ar bhrabúis an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe—

(i) i leith gnóchan inmhuirearaithe ar an duine do dhiúscairt sócmhainní sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe atá tar éis an dáta faoina bhfuil an tráthchuid tosaigh réamhchánach don tréimhse inmhuirearaithe iníoctha de réir fho-alt (2BA), nó

(ii) i gcás cuideachta iomchuí, i leith brabús nó gnóchan nó caillteanas a fhabhraíonn, agus nach réadaítear, sa tréimhse inmhuirearaithe ar shócmhainní airgeadais nó ar dhliteanais airgeadais is inchurtha i leith athruithe ar luach na sócmhainní sin nó na ndliteanas sin sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe atá tar éis dheireadh na míosa díreach roimh an mí ina bhfuil an tráthchuid tosaigh réamhchánach don tréimhse inmhuirearaithe iníoctha de réir fho-alt (2BA),

agus

(c) nach lú comhiomlán na tráthchoda tosaigh agus na tráthchoda deiridh réamhchánach arnan-íoc ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe de réir fho-alt (2BA) ná 90 faoin gcéad den mhéid sin cánach ab iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe dá ríomhfaí de réir fho-alt (4G)(b) é,

ansin déileálfar, chun críocha fho-alt (4CA), leis an tráthchuid tosaigh réamhchánach arna híoc ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe mar thráthchuid a íocadh faoin dáta ar a bhfuil sí dlite agus iníoctha.

(4G) Más rud é, maidir le tréimhse inmhuirearaithe is tréimhse chuntasaíochta iomchuí—

(a) gur lú comhiomlán na tráthchoda tosaigh agus na tráthchoda deiridh réamhchánach arna n-íoc ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe de réir fho-alt (2BA) ná 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe,

(b) nach lú comhiomlán na tráthchoda tosaigh agus na tráthchoda deiridh réamhchánach arna n-íoc ag an duine inmhuirearaithe amhlaidh don tréimhse inmhuirearaithe ná 90 faoin gcéad den mhéid a bheadh iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe mura mbeadh méid ar bith ar áireamh i mbrabúis an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe—

(i) i leith gnóchan inmhuirearaithe ar an duine do dhiúscairt sócmhainní sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe atá tar éis an dáta faoina mbeidh, nó

(ii) i gcás cuideachta iomchuí, i leith brabús nó gnóchan nó caillteanas a fhabhraíonn, agus nach bhfuil réadaithe, sa tréimhse inmhuirearaithe ar shócmhainní airgeadais nó ar dhliteanais airgeadais is inchurtha i leith athruithe ar luach na sócmhainní nó na ndliteanas sin sa chuid den tréimhse inmhuirearaithe atá tar éis dheireadh na míosa díreach roimh an mí ina mbeidh,

an tráthchuid deiridh réamhchánach don tréimhse inmhuirearaithe iníoctha de réir fho-alt (2BA), agus

(c) go ndéanfaidh an duine inmhuirearaithe íocaíocht bhreise réamhchánach don tréimhse inmhuirearaithe laistigh de mhí tar éis dheireadh na tréimhse inmhuirearaithe agus nach lú comhiomlán na híocaíochta sin agus na tráthchoda tosaigh agus na tráthchoda deiridh réamhchánach a d’íoc an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe de réir fho-alt (2BA) ná 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe,

ansin measfar an tráthchuid deiridh réamhchánach a d’íoc an duine inmhuirearaithe don tréimhse inmhuirearaithe, chun críocha fho-alt (4CA), a bheith íoctha faoin dáta ar a mbeidh sí dlite agus iníoctha.”,

agus

(j) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (11):

“(11) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘iarmhéid tosaigh’ an méid arb ionannas dó an fhoirmle—

A — B

i gcás—

gurb é A méid na tráthchoda tosaigh réamhchánach a d’íoc an chuideachta ghéillte don tréimhse iomchuí de réir fho-alt (2BA), agus

gurb é B—

(i) i gcás gur thosaigh an tréimhse iomchuí an tráth a tháinig an chuideachta ghéillte laistigh de réim cánach corparáide—

(I) 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta ghéillte don tréimhse iomchuí, nó

(II) i gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (2B)(c) i ndáil leis an tréimhse sin, méid nialais,

nó,

(ii) in aon chás eile, an méid is lú acu seo a leanas—

(I) 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta ghéillte don tréimhse iomchuí, nó

(II) 50 faoin gcéad de chomhshuim na cánach corparáide comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin agus na cánach ioncaim comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin, is iníoctha ag an gcuideachta ghéillte;

ciallaíonn ‘iarmhéid deiridh’ an méid arb ionannas dó an fhoirmle—

C — D

i gcás—

gurb é C an méid réamhchánach a d’íoc an chuideachta ghéillte don tréimhse iomchuí de réir fho-alt (2B) nó fho-alt (2BA), de réir mar a bheidh, agus

gurb é D 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta ghéillte don tréimhse iomchuí, nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (2B)(c) i ndáil leis an tréimhse sin, méid nialais;

ciallaíonn ‘iarmhéid tosaigh iomchuí’ an chuid sin d’iarmhéid tosaigh a shonrófar i bhfógra a thabharfar de réir mhír (c);

ciallaíonn ‘iarmhéid deiridh iomchuí’ an chuid sin d’iarmhéid deiridh a shonrófar i bhfógra a thabharfar de réir mhír (c).

(b) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo más rud é—

(i) go n-íocfaidh duine inmhuirearaithe is cuideachta (dá ngairtear ‘an chuideachta ghéillte’ san fho-alt seo) atá ina chomhalta de ghrúpa—

(I) tráthchuid tosaigh réamhchánach do thréimhse inmhuirearaithe (dá ngairtear an ‘tréimhse iomchuí’ san fho-alt seo) de réir fho-alt (2BA), ar méid é atá níos mó ná na méideanna seo a leanas, nó níos mó ná an méid is lú acu—

(A) 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta ghéillte don tréimhse iomchuí, nó

(B) 50 faoin gcéad de chomhshuim na cánach corparáide comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin agus na cánach ioncaim comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin, is iníoctha ag an gcuideachta ghéillte,

(II) tráthchuid tosaigh réamhchánach do thréimhse iomchuí a thosaigh an tráth a tháinig an chuideachta ghéillte laistigh de réim cánach corparáide, ar méid é is mó ná 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta sin don tréimhse iomchuí,

(III) méid réamhchánach do thréimhse iomchuí de réir fho-alt (2B) nó fho-alt (2BA), de réir mar a bheidh, ar méid é is mó ná 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta ghéillte don tréimhse iomchuí, nó

(IV) aon mhéid réamhchánach do thréimhse iomchuí a bhfuil feidhm ag fo-alt (2B)(c) maidir léi,

(ii) go n-íocfaidh duine inmhuirearaithe eile is cuideachta (dá ngairtear ‘an chuideachta éilimh’ san fho-alt seo) atá ina comhalta den ghrúpa—

(I) tráthchuid tosaigh réamhchánach do thréimhse inmhuirearaithe de réir fho-alt (2BA), ar méid é is lú ná na méideanna seo a leanas, nó is lú ná an méid is lú acu—

(A) 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta éilimh don tréimhse inmhuirearaithe, nó

(B) 50 faoin gcéad de chomhshuim na cánach corparáide comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin agus na cánach ioncaim comhréire don tréimhse inmhuirearaithe roimhe sin, is iníoctha ag an gcuideachta éilimh,

(II) tráthchuid tosaigh réamhchánach do thréimhse inmhuirearaithe a thosaigh an tráth a tháinig an chuideachta éilimh laistigh de réim cánach corparáide, ar méid é is lú ná 45 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta sin don tréimhse iomchuí, nó

(III) méid réamhchánach do thréimhse inmhuirearaithe de réir fho-alt (2BA), ar méid é is lú ná 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta éilimh don tréimhse inmhuirearaithe,

(iii) go bhfuil an tréimhse inmhuirearaithe i bhfomhír (ii) comhthráthach leis an tréimhse iomchuí, agus

(iv) nach mionchuideachta an chuideachta éilimh i ndáil leis an tréimhse iomchuí.

(c) I gcás ina bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo féadfaidh an 2 chuideachta, aon tráth ar an dáta tuairisceáin sonraithe do thréimhse inmhuirearaithe na cuideachta géillte nó roimhe, fógra a thabhairt i gcomhpháirt don Ard-Bhailitheoir, i cibé foirm a éileoidh na Coimisinéirí Ioncaim, á rá—

(i) go bhfuil éifeacht le bheith le mír (d)(i) i ndáil leis an iarmhéid tosaigh iomchuí, nó,

(ii) go bhfuil éifeacht le bheith le mír (d)(ii) i ndáil leis an iarmhéid deiridh iomchuí,

arna shonrú san fhógra.

(d) (i) I gcás ina bhfuil éifeacht leis an mír seo i ndáil le haon iarmhéid tosaigh iomchuí—

(I) measfar, chun críocha fho-alt (4CA)(a)(ii), méid breise réamhchánach atá comhionann leis an iarmhéid tosaigh iomchuí a bheith íoctha ag an gcuideachta éilimh ar an dáta a dhlitear tráthchuid tosaigh réamhchánach na cuideachta sin a íoc don tréimhse iomchuí más rud é go ndéantar 100 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta éilimh don tréimhse iomchuí, gan aird a thabhairt ar an gclásal seo, a íoc ar an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse iomchuí nó roimhe, agus

(II) déileálfar leis an gcuideachta ghéillte, chun críocha an fho-ailt seo, mar chuideachta a ghéill an t-iarmhéid tosaigh iomchuí don chuideachta éilimh agus ní bheidh an t-iarmhéid tosaigh iomchuí sin ar fáil lena úsáid ag aon chuideachta eile faoin bhfo-alt seo.

(ii) I gcás ina bhfuil éifeacht leis an mír seo i ndáil le haon iarmhéid deiridh iomchuí—

(I) measfar, chun críocha fho-alt (4CA)(a)(iv), méid breise réamhchánach atá comhionann leis an iarmhéid deiridh iomchuí a bheith íoctha ag an gcuideachta éilimh ar an dáta a ndlitear tráthchuid deiridh réamhchánach na cuideachta sin a íoc don tréimhse iomchuí más rud é go ndéantar 100 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag an gcuideachta éilimh don tréimhse iomchuí, gan aird a thabhairt ar an gclásal seo, a íoc ar an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse iomchuí nó roimhe, agus

(II) déileálfar leis an gcuideachta ghéillte chun críocha an fho-ailt seo mar chuideachta a ghéill an t-iarmhéid deiridh iomchuí don chuideachta éilimh agus ní bheidh an t-iarmhéid deiridh iomchuí sin ar fáil lena úsáid ag aon chuideachta eile faoin bhfo-alt seo.

(e) Maidir le híocaíocht i leith iarmhéid tosaigh iomchuí nó i leith iarmhéid deiridh iomchuí—

(i) ní chuirfear i gcuntas í le linn brabúis nó caillteanais de chuid ceachtar cuideachta a ríomh chun críocha cánach corparáide, agus

(ii) ní mheasfar gur dáileadh nó muirear ar ioncam í chun aon cheann de chríocha na nAchtanna Cánach Corparáide,

agus, sa mhír seo, ciallaíonn ‘íocaíocht i leith iarmhéid tosaigh iomchuí nó i leith iarmhéid deiridh iomchuí’ íocaíocht arna déanamh ag an gcuideachta éilimh leis an gcuideachta ghéillte de bhun comhaontú eatarthu maidir le méid arna ghéilleadh de réir an fho-ailt seo, ar íocaíocht í nach mó ná an méid sin.

(f) (i) Ní dhéanfaidh an fo-alt seo difear do dhliteanas aon chuideachta lena mbaineann an fo-alt i leith cáin chorparáide a íoc.

(ii) I gcás ina bhfuil feidhm ag an bhfo-alt seo, déanfar an méid ar ina leith atá dliteanas ar an gcuideachta éilimh, murach an fo-alt seo, ús a íoc de réir alt 1080 a laghdú—

(I) d’aon iarmhéid tosaigh iomchuí a mheasfar a bheith íoctha ag an gcuideachta sin de réir mhír (d)(i)(I), nó

(II) d’aon iarmhéid deiridh iomchuí a mheasfar a bheith íoctha ag an gcuideachta sin de réir mhír (d)(ii)(I).

(g) Chun críocha an fho-ailt seo, is comhaltaí den ghrúpa céanna 2 chuideachta más rud é, agus más rud é amháin, gur chomhaltaí den sórt sin iad chun críocha alt 411.”.

(2) (a) Tá éifeacht le fo-alt (1), ar leith ó mhíreanna (a)(i)(II) agus (e)(ii), do thréimhsí cuntasaíochta dar tosach an 14 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag míreanna (a)(i)(II) agus (e)(ii) d’fho-alt (1) maidir le diúscairtí a dhéanfar sa bhliain mheasúnachta 2009 agus i mblianta measúnachta dá éis.

Leasú ar alt 239 (cáin ioncaim ar íocaíochtaí ag cuideachtaí cónaitheacha) den Phríomh-Acht.

39 .— (1) Leasaítear alt 239 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4) trí “, ach in aon chás tráth nach déanaí ná an 21ú lá den mhí ina gcríochnaíonn an tréimhse 9 mí sin” a chur isteach i ndiaidh “ó dheireadh na tréimhse sin”, agus

(b) i bhfo-alt (5) trí “cáin chorparáide” a chur in ionad “réamhcháin” agus trí “de réir alt 958 agus” a chur isteach i ndiaidh “iníoctha ag an gcuideachta”.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo do thréimhsí cuntasaíochta dar tosach an 14 Deireadh Fómhair 2008 nó dá éis.

Leasú ar Sceideal 4 (comhlachtaí stát-tionscanta neamhthráchtála sonraithe a dhíolmhú ó fhorálacha áirithe cánach) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

40 .— (1) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 53:

“53A. Institiúid Sláinte Poiblí na hÉireann Teoranta.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 84:

“84A. An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha.”,

(2) (a) Measfar gur tháinig fo-alt (1)(a) i bhfeidhm agus go raibh éifeacht leis ar an agus ón 1 Deireadh Fómhair 2002.

(b) Measfar gur tháinig fo-alt (1)(b) i bhfeidhm agus go raibh éifeacht leis ar an agus ón 1 Meán Fómhair 2004.